• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Refuz acordare drepturi. Fond

Hotararea nr. 1985 din data 2009-05-13
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

DOSAR NR(...)

 

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR.1985

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 13 05 2009

CURTEA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE- (...) (...)

GREFIER- (...) (...)

 

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamanta E. S. E., în contradictoriu cu pârâţii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI B-PRIN PRIMAR GENERAL şi CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pârâtul C.G.M.B. prin consilier juridic J. J. în baza delegaţiei de reprezentare, lipsă fiind reclamanta E. S. E. şi pârâta Primăria Municipiului B.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Curtea, în raport de obiectul dedus judecăţii şi faţă de prevederile art.3 pct.1 C.pri.civ. şi art.10 alin.1 din Legea nr.554/2004, din oficiu, invocă şi pune în discuţia părţilor excepţia necompetenţei materiale a Curţii de A p e l B u c u r e ş t i-T. în soluţionarea cauzei.

Intimatul C.G.M.B. prin consilier juridic solicită admiterea excepţiei şi declinarea cauzei în favoarea instanţei competente.

 

CURTEA

 

Deliberând asupra cauzei de contencios administrativ de faţă, constată că prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de A p e l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal la 4.03.2009, reclamanta E. S. E., a solicitat în contradictoriu cu pârâţii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI B-PRIN PRIMAR GENERAL şi CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B, obligarea pârâţilor la plata drepturilor de natură salarială reprezentând suplimentul postului în procent de 25% din salariul de bază şi suplimentul corespunzător faptei de salarizare în procent de 25% din salariul de bază conform art.31 al.1 lit.c şi d din legea 188/1999, actualizate cu indicele de inflaţie, începând cu data naşterii dreptului fiecăruia dintre reclamanţi până la data plăţii efective, şi pentru viitor, şi daunele interese aferente potrivit art.161 alin.4 din Codul muncii.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta a arătat că a avut calitatea de funcţionar public în cadrul Primăria Municipiului B, iar potrivit dispoziţiilor art.31 al.1 lit.c şi d din legea 188/1999, astfel cum a fost modificat prin art. 13 Titlul III al.2 din Legea 161/2003 pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de bază, sporul de vechime în muncă, suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare.

Drepturile prevăzute de art.31 al.1 lit.c şi d din legea 188/1999 republicată, au fost suspendate până la 31.XII.2006 prin art.44 din OUG 92/2004 şi art.48 din OG 2/2006 aprobată prin Legea 417/2006.

Susţine reclamanta că suspendarea acestor drepturi prin norma invocată, contravine dispoziţiilor art.38 şi 39 al.1 lit.d din Legea 53/2003 care prevăd în mod imperativ că salariaţii nu pot renunţa la drepturile care le sunt recunoscute prin lege, iar limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate, salariaţilor fiindu-le garantat dreptul la egalitatea de şanse şi tratament.

Conform dispoziţiilor art.117 din Legea 188/1999 dispoziţiile acesteia se completează cu prevederile legislaţiei muncii precum şi cu reglementările de drept comun în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice .

Astfel reclamanta apreciază că suspendarea dreptului la suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare nu s-a realizat, fiind lovită de nulitate, ci s-a realizat doar suspendarea obligaţiei corelative.

Totodată, aplicarea art.44 din OUG 92/2004 şi art.48 din OG 2/2006, prin care a fost suspendată plata drepturilor băneşti reprezentând suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare, s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale care reglementează drepturile persoanelor încadrate în muncă, deoarece acest drept nu a fost restrâns ci îngrădit, atingând însăşi esenţa dreptului.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.31 alin.1 lit.c şi d din Legea nr.188/1999, modificată şi republicată.

În dovedirea cererii reclamantaau depus la dosar copia carnetului de muncă.

La termenul de judecată de la 13.05.2009, Curtea din oficiu, a pus în discuţia părţilor excepţia necompetenţei materiale a instanţei, excepţie asupra căreia reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.109 din legea 188/1999 modificată şi republicată „Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenţa altor instanţe”.

Conform art.10 alin.1 din Legea 554/2004 modificată şi republicată „Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 500.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel”.

În speţă, raporturile de serviciu ale reclamantei au fost încheiate cu Primăria Municipiului B, autoritate publică organizată la nivel local, împrejurare în raport cu care, în temeiul dispoziţiilor legale anterior menţionate, Curtea reţine că excepţia necompetenţei materiale este întemeiată, urmând a o admite şi a declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal .

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Admite excepţia necompetenţei materiale.

Declina competenţa de soluţionare a cauzei formulată de reclamanta E. S. E., în contradictoriu cu pârâţii PRIMĂRIA MUNICIPIULUI B-PRIN PRIMAR GENERAL şi CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI B în favoarea T r i b u n a l u l u i B u c u r e ş t i – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal .

 

Cu recurs în 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 13 mai 2009.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

H. B. O. D. E.

 

 

 

 

 

 

Red.H.

Tehnored.J./2 ex.

26.05.2009

Toate spetele


Sus ↑