• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Anulare act administrativ. Fond

Hotararea nr. 1241 din data 2009-03-24
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

 

 

DOSAR NR(...)

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR.1241

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 24.03.2009

CURTEA D. DIN :

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

GREFIER (...) (...) (...)

 

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul D. N. în contradictoriu cu pârâtul M I N I S T E R U L P U B L I C – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î N A L T A C U R T E DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei faptul că, prin serviciul registratură la data de 17.03.2009, reclamantul a depus la dosar concluzii scrise.

Se mai învederează instanţei faptul că, ambele părţi au solicitat judecarea cauzei în lipsă.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi o reţine spre soluţionare.

C U R T E A,

 

Deliberând asupra cauzei de contencios administrativ de faţă, constată că prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de A p e l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal la 12.01.2009 reclamantul D. N. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Parchetul de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie anularea Ordinului nr.2706/11.XII.2008 emis de Procurorul General al Parchetului Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie .

În motivarea în fapt a cererii s-a arătat că prin ordinul colectiv nr.2339/30.X.2008 emis de pârât conform dispoziţiilor art.3,4, 36 din OUG 27/2006 aprobată şi modificată prin Legea 45/2007 şi art.1 din OG 13/2008 reclamantului i s-a stabilit o indemnizaţie de încadrare brută lunară de 6.454 lei, fără a se ţine cont de dispoziţiile sentinţei civile nr. 26/23.09.2008 pronunţată de Curtea de A p e l T i m i ş o a r a prin care M i n i s t e r u l P u b l i c a fost obligat să-i acorde sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în procent de 50% calculat la salariul de bază brut lunar.

Împotriva acestui ordin reclamantul a formulat contestaţie, respinsă prin Ordin nr.2706/11.XII.2008.

Se susţine că actele administrative contestate încalcă dispoziţiile art.277 şi 278 din Codul muncii şi Decizia nr. XXI din 10.03.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii 53/2003 , art.36 OUG 27/2006, Decizia nr. XXI din 10.03.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie .

În dovedire reclamantul a depus copia sentinţei civile nr.26/23.09.2008 a Curţii de A p e l T i m i ş o a r a şi actele contestate.

Prin întâmpinare pârâtul a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, arătând că ordinul colectiv nr.2339/30.X.2008 împotriva căruia petentul a formulat contestaţia respinsă prin Ordinul nr.2706/11.XII.2008 a fost emis potrivit dispoziţiilor OG 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor , procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei pentru 2008, care reglementează majorarea valorii de referinţă sectorială, începând cu 1.04.2008 şi cu 1.X.2008.

Prin urmare ordinul contestat nu are ca obiect acordarea unor drepturi stabilite prin hotărâri judecătoreşti, ci creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal în sistemul justiţiei pentru anul 2008 începând cu 1.X.2008.

Sporurile prevăzute de lege sau obţinute prin hotărâri judecătoreşti se calculează la salariul de bază şi nu fac parte din acesta, acordarea sumelor prevăzute în titlul executoriu urmând a se realiza distinct faţă de cele prevăzute de OG 13/2008.

Titlul executoriu invocat de reclamant intră sub incidenţa OG 22/2008 şi urmează a fi pus în executare conform OUG 225/2008.

Totodată, includerea sporului de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică în ordinul de salarizare al petentului fără acoperire bugetară ar fi nelegală.

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de obiectul cererii de chemare în judecată şi de temeiurile de drept incidente în cauză, Curtea reţine următoarele:

Prin Ordinul nr.2339/30.X.2008 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit indemnizaţia de încadrare brută lunară, corespunzătoare coeficientului de multiplicare şi majorări trecute în dreptul fiecăruia.

Acest ordin a fost adoptat în temeiul dispoziţiilor art.3 al.1, art.4 al.1, art.36 al.1 din OUG 27/2008 aprobată cu modificări şi completări prin Legea 45/2007 şi art.1 al.2 din OG 13/2008 privind creşterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei.

În mod evident ordinul contestat nu a reglementat decât indemnizaţia de încadrare brută lunară ca urmare a majorărilor succesive ale valorii de referinţă sectorială prevăzute de dispoziţiile OG 13/2008 şi nu alte drepturi salariale prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la salarizarea magistraţilor sau în cuprinsul unor hotărâri judecătoreşti irevocabile.

Pârâtului Parchetul de pe lângă Î n a l t a C u r t e de Casaţie şi Justiţie , în calitatea sa de angajator, îi revenea în temeiul dispoziţiilor OG 13/2008 obligaţia calculării indemnizaţiilor de încadrare brută lunară ca urmare a prevederilor acestei ordonanţe nu şi alte obligaţii referitoare la eventualele modificări ale cuantumului sporurilor salariale sau acordarea unor noi sporuri.

Aceste ultime modificări ale sporurilor salariale puteau face obiectul unor acte administrative ce s-ar fi emis în acest sens, chiar la solicitarea persoanelor interesate, în temeiul dispoziţiilor legale sau în executarea unor hotărâri judecătoreşti.

În condiţiile în care sporul salarial pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică a fost recunoscut reclamantului printr-o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, acesta avea posibilitatea de a solicita pârâtului emiterea unui ordin prin care să dispună adăugarea acestuia la indemnizaţia de încadrare brută lunară şi la celelalte sporuri de care beneficiază potrivit legii.

Neincluderea acestui spor în cuprinsul ordinului contestat nu poate atrage nelegalitatea actului, întrucât temeiul legal al emiterii acestuia era reprezentat exclusiv de dispoziţiile OG 13/2008, care prevedeau majorarea valorii sectoriale din anexa la OUG 27/2006 aprobată şi completată prin Legea 45/2007.

Curtea va înlătura susţinerile reclamantului referitoare la încălcarea dispoziţiilor art.277 şi art.278 din Codul muncii şi ale Deciziei nr.XXI din 10.03.2008 în considerarea temeiului legal în baza căruia a fost adoptat Ordinul nr.2339/30.X.2008.

Faţă de cele expuse anterior, în baza art.36 al.2 din OUG 27/2006 modificată şi completată, Curtea va respinge contestaţia ca neîntemeiată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Respinge cererea formulată de reclamantul D. N. cu domiciliul ales la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de A p e l T i m i ş o a r a în T,(...), judeţul T în contradictoriu cu pârâtul M I N I S T E R U L P U B L I C – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î N A L T A C U R T E DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE cu sediul în B,(...)-14, sector 5 ca neîntemeiată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 24 martie 2009.

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

B. O. H. O. D.

 

 

 

 

 

Red.B.

Tehnored.J./4 ex.

06..2009

Toate spetele


Sus ↑