• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 1117 din data 2008-05-22
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 1117

Şedinţa publică de la 22 Mai 2008

Completul compus din:

Preşedinte: (...) (...) Judecător

(...) (...) Judecător

(...) (...) Judecător

Grefier: N. E.

 

********

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâţii H. G-PRIMARUL COM. N. şi CONSILIUL LOCAL AL COM. N. împotriva sentinţei nr. 211 din 18 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata reclamantă V. E..

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, arătându-se că recursul a fost declarat în termen legal, că a fost depus la instanţa a cărei hotărâre se atacă, potrivit art. 302 c.p.c. şi este scutit de taxa de timbru; de asemenea se învederează că recurenţii pârâţi H. G-PRIMARUL COM. N. şi CONSILIUL LOCAL AL COM. N. a solicitat judecarea cauzei în lipsă potrivit dispoziţiilor art. 242 alin. 1 pct. 2 C.p.c.; prin Serviciul arhivă, intimatul pârât CONSILIUL LOCAL N. a depus întâmpinare.

Apreciindu-se îndeplinite dispoziţiile art. 150 Cod procedură civilă, instanţa reţine cauza spre soluţionare.

Deliberând,

 

C U R T E A

Asupra recursului de faţă;

Prin acţiunea formulată de reclamanta V. E. a chemat în judecată pe pârâţii H. G - PRIMARUL COM. N. şi CONSILIUL LOCAL AL COM. N. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi să îi acorde sporul de confidenţialitate şi de mobilitate în cuantum de 25% aplicat salariului de încadrare al reclamantei pentru perioada începând cu ianuarie 2004,actualizat cu indicele de inflaţie.

În motivarea acţiunii, se arată că în cadrul Primăriei comunei N. este încadrată pe postul de referent arhivar. Activitatea reclamantei se desfăşoară în proporţie de 80% în afara instituţiei, deci obligaţiile de serviciu nu se realizează într-un loc stabil de muncă, ci la instituţii descentralizate din judeţ şi din ţară sau la alte instituţii pentru reprezentare şi documentare.

Mai arată că potrivit art. 93 din Legea nr. 188/1999 republicată, dispoziţiile prezentei legi se compensează cu prevederile legislaţiei muncii, iar acordarea sporului de 25% se circumscrise principiului dreptului la egalitate de şanse consfiinţit prin dispoz. art. 39 al. 1 lit.,d din legea 53/2003 ( Codul muncii) şi art. 29 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, conform căruia „ funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii”.

Pârâţii au formulat întâmpinare prin care au arătat că lasă la aprecierea instanţei soluţia ce se va pronunţa.

Prin sentinţa nr. 211 din 18 februarie 2008 pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l G o r j a admis acţiunea reclamantei şi a obligat pârâţii la acordarea sporului de mobilitate şi confidenţialitate începând cu luna ianuarie 2004 şi în continuare, sumă ce va fi actualizată la data plăţii.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs pârâţii H. G – Primarul comunei N. şi Consiliul local al comunei N., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând dispoz. art. 304 pct. 9 Cod pr. civilă.

Recursul este fondat.

Reclamanta are calitatea de funcţionar public, deţinând în cadrul Primăriei N., funcţia de referent arhivar.

A solicitat ordonatorului principal de credite, respectiv Primăriei N., să-i acorde spor de mobilitate şi de confidenţialitate în cuantum de 25%, susţinând aplicarea prevederilor art.25 şi 26 din Codul muncii şi în cazul funcţionarilor publici.

Ordonatorul principal de credite nu a aprobat cererea reclamantei, cu motivarea că prin actul de numire în funcţie nu s-au convenit prestaţii suplimentare în bani sau în natură.

Soluţia adoptată de ordonatorul principal de credite şi menţinută de prima instanţă, care formează obiectul criticilor în prezentul recurs, este legală şi temeinică.

În conformitate cu prevederile art.31 din Legea 188/1999 R, pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un salariu care se compune din: salariul de bază, sporul pentru vechime în muncă, suplimentul postului, suplimentul corespunzător treptei de salarizare, prime şi alte drepturi salariale în condiţiile legii.

În ceea ce priveşte adaosul salarial, corespunzător sporului de mobilitate şi confidenţialitate, reglementat de art.25 şi 26 din Codul muncii, Curtea precizează că acesta nu este datorat de către angajator, în măsura în care nu a fost prevăzut expres în actul normativ care reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici.

Reclamanta nu a invocat în sprijinul acţiunii sale nici un act normativ, privind reglementarea drepturilor salariale ale funcţionarilor publici, ci numai cadrul legal general, reprezentat de dispoziţiile art.25 şi 26 din Codul muncii şi aplicabilitatea acestora în cazul funcţionarilor publici.

Arătăm că pentru a se acorda sporul de mobilitate şi confidenţialitate, aşa cum rezultă din prevederile art.31 din Legea 188/1999, este necesar ca alte drepturi salariale pentru a fi acordate funcţionarului, să formeze obiectul unei reglementări legale.

Într-adevăr dispoziţiile Legii 188/1999 se completează cu prevederile legislaţiei muncii, aşa cum dispune art.117 din legea republicată, în măsura în care dispoziţiile respective nu contravin legislaţiei specifice funcţiei.

În ceea ce priveşte drepturile decurgând din clauza de mobilitate şi confidenţialitate, acestea nu contravin legislaţiei funcţiei publice, numai că legiuitorul a condiţionat acordarea altor drepturi, a căror sferă se poate extinde şi la cele două clauze, de existenţa unei reglementări legale.

Legislaţia prin care în decursul timpului s-a reglementat sistemul de salarizare al funcţionarilor publici nu a stabilit niciodată acordarea celor două tipuri de sporuri pentru funcţiile publice de execuţie sau de conducere, în acest sens enunţăm cu titlu de exemplu OG 92/2004, OG 2/2006, OG 6/2007.

Aceste acte normative au prevăzut toate drepturile şi sporurile care se acordă funcţionarilor publici.

În OG 2/2006 a fost inclus sporul de confidenţialitate pentru funcţionarii publici din aparatul propriu al Guvernului, al Administraţiei prezidenţiale, CNSAS, N., Ministerul Integrării Europene, Direcţiilor subordonate ministrului delegat pentru comerţ din cadrul N., Consiliului legislativ, aşadar legiuitorul a enumerat expres categoriile care pot beneficia de un astfel de spor.

Acelaşi act normativ la care am făcut referire mai sus a reglementat şi faptul că acest spor se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul alocat.

Din expunerea efectuată în această decizie, se reţine că în ceea ce priveşte funcţionarii publici din cadrul autorităţilor locale nu a existat niciodată o reglementare prin care să se acorde spor de confidenţialitate şi mobilitate şi că, mai mult, chiar în situaţia acordării acestora pentru categoriile de funcţionari prevăzute expres în lege, aceste sporuri sunt limitate, în sensul încadrării în cheltuielile de personal.

Clauzele de mobilitate şi confidenţialitate nu sunt contrare statutului funcţionarului public, însă determinant este ca drepturile respective care se constituie în sporuri adaosuri în salarizare să fie nominalizate şi cuantificate într-un act normativ.

În cazul funcţionarului public nu s-a inclus o normă care să reglementeze aceste drepturi în nici unul dintre actele normative care se referă la salarizarea funcţionarilor, cu excepţia consilierilor juridici, care în statutul profesional au prevăzut dreptul de a primi sporurile aferente celor două clauze.

Faţă de considerentele expuse mai sus, în baza art.312 Cod pr. civilă, Curtea va admite recursul pârâţilor, va modifica sentinţa, în sensul că va respinge acţiunea.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursurile declarate de pârâţii H. G-PRIMARUL COM. N. şi CONSILIUL LOCAL AL COM. N. împotriva sentinţei nr. 211 din 18 februarie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata reclamantă V. E..

Modifică sentinţa.

Respinge acţiunea.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Mai 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

N. E.

 

   

 

Red. Jud. T.B.

2 ex/ MB/ 04.06.2008

Jud. Fond. A.A.

Toate spetele


Sus ↑