• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 251 din data 2008-02-14
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- Legea nr.188/1999 -

 

 

 

 

R O M A N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Decizia nr.251

Şedinţa publică din 14 februarie 2008

Preşedinte (...) (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

 

 

 

 

Pe rolul instanţei se află judecarea recursului declarat de pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice B prin mandatar Direcţia Generală a Finanţelor Publice S,(...), judeţul S, împotriva sentinţei nr.1338 din 11 octombrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i - secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal – în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul-intimat E. E..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul-intimat, lipsă fiind reprezentantul pârâtei-recurente.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care instanţa, constatând că recursul este în stare de judecată, a acordat cuvântul la dezbateri.

Reclamantul-intimat a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că se consideră îndreptăţit să beneficieze de aceleaşi drepturi salariale ca şi colegii lui.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

 

C U R T E A,

 

Asupra recursului de faţă, constată :

Prin cererea formulată de reclamantul E. E., consilier juridic la Direcţia Generală a Finanţelor Publice B, cerere înregistrată la T r i b u n a l u l B o t o ş a n i sub nr. 3520/40/3 septembrie 2007, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice B, s-a solicitat obligarea pârâtului să emită decizia prin care să acorde reclamantului sporul de mobilitate şi confidenţialitate în cuantum de 30 % din salariul de încadrare, începând cu data înscrierii în Asociaţia Consilierilor Juridici din B, obligarea pârâtei la plata efectivă a acestui spor, actualizat cu indicele de inflaţie, precum şi obligarea pârâtului la suportarea cheltuielilor prilejuite de reorganizarea profesiei, în baza Legii 514/2003.

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, prin cererea înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice B sub nr. I/8557 din 11 decembrie 2006, a solicitat acordarea drepturilor salariale reglementate de art. 25 şi 26 din Legea 53/2003 privind Codul muncii şi art. 60 al. 2 din Statutul profesiei de consilier juridic, respectiv acordarea sporului de mobilitate şi confidenţialitate în cuantum total de 30 % din salariul de încadrare, începând cu data înscrierii în Asociaţia Consilierilor Juridici B – respectiv 1 ianuarie 2004.

Pârâta, legal citată, a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu motivarea că, reclamantul, în calitate de consilier juridic este funcţionar public, iar Legea 188/1999 republicată nu prevede în mod expres acordarea unui asemenea spor şi nici suportarea de către instituţia publică a cheltuielilor prilejuite de reorganizarea profesiei de consilier juridic în baza Legii 514/2003.

Prin sentinţa nr.1338 din 11 octombrie 2007, T r i b u n a l u l B o t o ş a n i a admis cererea şi a obligat pârâta să emită decizia de acordare a sporului de mobilitate şi confidenţialitate în cuantum de 30%, să-i plătească aceste drepturi cu începere de la 26.06.2007, actualizate cu indicele de inflaţie şi să suporte cheltuielile ocazionate de reorganizarea profesiei de consilier juridic, reţinând că reclamantul este membru al Asociaţiei Consilierilor Juridici B, iar susţinerile acestuia că îşi desfăşoară activitatea, în marea majoritate a programului de lucru, în afara instituţiei la care este angajată şi că este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra activităţii ei, sunt dovedite prin însăşi textele de lege invocate.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata arătând că funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale în condiţiile legii, consilierului juridic care este funcţionar public fiindu-i aplicabile dispoziţiile Legii 188/1999 şi nu cele ale Legii nr. 53/2003. În ce priveşte clauza de confidenţialitate, se arată că prin depunerea jurământului acesta se obligă prin natura statutului pe care îl dobândeşte, la păstrarea secretului profesional.

Recursul este neîntemeiat şi va fi respins pentru următoarele considerente:

Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic este reglementată de legea nr. 514/2003 şi Statutul profesiei de consilier juridic, acte normative cu deplină aplicabilitate în ce priveşte persoanele care au dobândit calitatea de consilier juridic, indiferent de instituţia la care îşi desfăşoară activitatea, în domeniul public sau privat, în baza unui contract de muncă sau a unei decizii de numire în funcţie ( în cazul funcţionarilor publici ).

Singura diferenţă importantă în ce priveşte pe consilierii juridici ce îşi desfăşoară activitatea în folosul instituţiilor publice îl constituie faptul că în statul de personal a acestor instituţii, consilierul juridic, care desfăşoară în fapt aceleaşi activităţi pe care le desfăşoară orice consilier juridic, apare ca personal numit şi are calitatea de funcţionar public, aceasta numai pentru realizarea intenţiei legiuitorului, de realizare a prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţi administrative autonome, în condiţii de legalitate, imparţialitate, obiectivitate, transparenţă, eficienţă şi eficacitate prin impunerea a numeroase îndatoriri şi stabilirea unor interdicţii şi incompatibilităţi.

Aşadar, ceea ce diferenţiază consilierul juridic funcţionar public de ceilalţi consilieri juridici este o sumă importantă de obligaţii şi restrângeri derivând din calitatea de funcţionar public, neexistând nici o dispoziţie legală care să îl priveze pe acesta de drepturile prevăzute de Legea consilierilor juridici, corp din care face parte prin înscrierea într-una din organizaţiile profesionale permise de lege. În această ordine de idei, apare suficient de clară precizarea legiuitorului, care în art. 24 din Legea nr. 514/2003 stabileşte că „în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice, instituţiile şi toate celelalte persoane…vor opera modificările prevăzute de prezenta lege în încadrarea şi stabilirea statutului, a drepturilor şi obligaţiilor consilierilor juridici pe care îi au numiţi sau angajaţi în slujba lor”.

În acest context, nefiind contestat că natura activităţii obligă consilierul juridic la deplasarea în afara instituţiei la care este angajat, pentru susţinerea cauzelor în faţa instanţelor, obligaţia de confidenţialitate fiind impusă prin lege, Curtea va respinge recursul ca nefondat şi va menţine soluţia primei instanţe ca fiind legală şi temeinică.

Pentru aceste motive,

În numele L E G I I

 

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice B prin mandatar Direcţia Generală a Finanţelor Publice S,(...), judeţul S, împotriva sentinţei nr.1338 din 11 octombrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B o t o ş a n i - secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal – în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul-intimat E. E..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 14 februarie 2008.

 

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.M.M.D.

Tehnored. V.H.

2ex/20.02.2008

jud.fond D. L.

D. V.

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑