• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 11 din data 2008-01-09
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 11

Şedinţa publică de la 09 Ianuarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: - (...) (...) – Preşedinte Secţie

- (...) (...) (...) - Judecător

- (...) M. - Judecător

Grefier: - N. J.

 

E.     

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâţii Consiliul Local E., Primarul Comunei E. şi Primăria E., împotriva sentinţei nr. 2469 din data de 05 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...).

La apelul nominal s-au prezentat recurenţii pârâţi Consiliul Local E., Primăria E., Primarul Comunei E. prin consilier juridic E. N. şi intimatul reclamant E. M..

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei, după care:

Nemaifiind alte cereri, Curtea constatând cauza în stare de soluţionare a acordat cuvântul părţilor prezente pentru a pune concluzii:

Consilier juridic E. N. pentru recurenţii pârâţi Consiliul Local E., Primăria E. şi Primarul Comunei E. depune la dosarul cauzei un set de înscrisuri şi solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

Intimatul reclamant E. M. solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei ca temeinică şi legală.

     

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin acţiunea formulată de reclamantul E. M. a chemat în judecată pe pârâţii Consiliul Local E. şi Primarul comunei E. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată să îi acorde sporul de confidenţialitate şi de mobilitate în cuantum de 25% aplicat salariului de încadrare al reclamantului care este înscris în Asociaţia Profesională a K. din Administraţia Publică G, pentru perioada 2003-2005.

În motivarea acţiunii, se arată că activitatea consilierilor juridici se desfăşoară în proporţie de 80% în afara instituţiei, deci obligaţiile de serviciu nu se realizează într-un loc stabil de muncă, ci la instanţele judecătoreşti din judeţ şi din ţară sau la alte instituţii pentru reprezentare şi documentare.

Se invocă Statutul profesiei de consilier juridic, respectiv art. 60, 25,26,45 privind obligaţiile şi drepturile consilierilor juridici.

Mai arată că potrivit art. 93 din Legea nr. 188/1999 republicată, dispoziţiile prezentei legi se compensează cu prevederile legislaţiei muncii, iar acordarea sporului de 25% se circumscrise principiului dreptului la egalitate de şase consfinţit prin dispoz. art. 39 al. 1 lit.,d din legea 53/2003 ( Codul muncii) şi art. 29 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, conform căruia „ funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii”.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare şi nu au invocat probe în apărare.

Prin sentinţa nr. 2469 din 5 septembrie 2007 pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l G o r j a admis în parte acţiunea reclamantului şi obligarea pârâţilor la acordarea sporului de confidenţialitate, în cuantum de 10% şi a sporului de mobilitate în cuantum de 15% aplicat salariului de încadrare,pentru anii 2004-2005.

S-a respins cererea pentru anul 2003, ca prescrisă.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs de pârâţii Consiliul Local E., Primarul Comunei E. şi Primăria E..

S-a susţinut că sporurile solicitate nu sunt datorate de instituţia angajatoare, că refuzul instituţiei de a acorda sporurile este legal.

Recursul este nefondat.

Reclamanta are calitatea de consilier juridic în cadrul pârâtei şi a solicitat prin cererea înregistrată sub nr.40491 din 13.11.2006 acordarea sporului de confidenţialitate de 10% şi mobilitate de 15% aplicat salariului de încadrare, cerere care a fost respinsă.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin.3 din OUG 92/2004 sistemul de salarizare al funcţionarilor publici cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele şi alte drepturi.

Această reglementare este aplicabilă începând cu anul 2005.

Pentru anul 2004 modalitatea de salarizarea funcţionarilor publici era reglementată de art. 29 din legea nr. 188/1999.

Din cuprinsul art. 29 alin.1 din legea nr. 188/1999, rezultă că pentru activitatea depusă funcţionarii publici au dreptul la salariu, care se compune din salariul de bază, sporuri şi indemnizaţii.

În legislaţia specială aplicabilă profesiei de consilier juridic şi anume în Legea nr. 514/2003, privind Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic se prevede în cuprinsul art. 16 obligativitatea consilierului juridic de a respecta dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe, precum şi cele referitoare la conflictul de interese fiind obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii în condiţiile legii.

Prevederile acestei legi, inclusiv cele privind confidenţialitatea se aplică tuturor categoriilor de consilieri juridici şi mai mult în art. 3 din Legea nr. 514/2003 se stipulează că în cazul consilierului juridic numit în funcţie acesta are statutul funcţionarului, potrivit funcţiei şi categoriei acestuia.

Statutul Funcţionarului Public instituie în art. 45 din Legea nr. 188/1999 obligaţia de confidenţialitate a tuturor funcţionarilor publici.

Clauza de mobilitate precum şi clauza de confidenţialitate sunt reglementate şi definite în art. 20, 25 şi 26 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

În conformitate cu art. 93 din legea nr. 188/1999 privind Statul Funcţionarului Public, dispoziţiile acestei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice.

Din analiza art. 45 din legea Funcţionarului Public rezultă că cele două clauze de mobilitate şi confidenţialitate nu sunt contrare statutului funcţionarului public, clauza de confidenţialitate fiind reglementată expres, iar pentru clauza de mobilitate nu există o dispoziţie contrară, prohibitivă.

Textele enunţate mai sus demonstrează obligativitatea consilierului juridic de a păstra secretul în legătură cu activitatea desfăşurată.

Ca urmare consilierul juridic trebuie să beneficieze de sporul în bani pentru stimularea respectării acestei clauze ţinând seama şi de faptul că în cazul nerespectării clauzei cel în culpă va fi obligat la daune interese, aşa cum se prevede în art. 25 alin.2 din legea nr. 53/2003.

În statutul profesiei de consilier juridic se prevede expres la art. 60 alin.2, că deosebit de renumeraţia de bază stabilită prin legi speciale, în temeiul art. 25 şi 26 din Legea nr. 53/20093, consilierul juridic poate negocia prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate şi de confidenţialitate.

Astfel fiind, rezultă că textele art. 25 şi 26 din legea nr. 53/2003, privind clauza de mobilitate şi confidenţialitate se aplică prin efectul legii în cazul consilierului juridic.

Executarea obligaţiilor de serviciu pentru consilierul juridic se realizează în cea mai mare parte în cadrul instanţelor de judecată şi a organelor de urmărire penală, aşa încât corect instanţa de fond a reţinut că reclamanţii au dreptul să primească şi sportul de mobilitate.

În raport de considerentele enunţate în prezenta decizie, Curtea reţine că reclamantul, în calitate de consilieri juridici are dreptul să primească cele două sporuri, de mobilitate şi confidenţialitate.

Astfel fiind, sentinţa primei instanţe este legală şi temeinică, refuzul de negociere al pârâtei fiind abuziv aşa încât criticile din recurs fiind nefondate, urmează ca în baza art. 312 c.p.c. recursul să fie respins.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de pârâţii Consiliul Local E., Primarul Comunei E. şi Primăria E., împotriva sentinţei nr. 2469 din data de 05 septembrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...).

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 9 ianuarie 2008.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) M.

 

 

 

 

Red. Jud. D.L. Grefier,

2 ex. C.O. N. J.

25.01.2008.

 

Toate spetele


Sus ↑