• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Litigiu privind functionarii publici (Legea 188/1999). Recurs

Hotararea nr. 2334 din data 2008-11-12
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. 2334

Şedinţa publică de la 12 O. 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE: - (...) (...) - Judecător

- (...) (...) - Judecător

- (...) (...) – Preşedinte Secţie

Grefier: - N. J.

 

XXXXX

     

S-au luat în examinare recursurile declarate de pârâţii Consiliul Local U., Primarul Oraşului U. şi Primăria Oraşului U., împotriva sentinţei nr. 1551 din data de 01 iulie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...).

La apelul nominal s-a prezentat avocat S. G. pentru recurenţii pârâţi Consiliul Local U., Primăria Oraşului U. şi Primarul Oraşului U., lipsind intimata reclamantă N. N..

Procedura legal îndeplinită.

S-a prezentat referatul cauzei, după care:

Nemaifiind alte cereri, Curtea constatând cauza în stare de soluţionare a acordat cuvântul părţilor prezente pentru a pune concluzii:

Avocat S. G. pentru recurenţii pârâţi Consiliul Local U., Primăria Oraşului U. şi Primarul Oraşului U. solicită admiterea recursurilor aşa cum au fost formulate.

     

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin acţiunea formulată de reclamanta N. N. a chemat în judecată pe pârâţii Consiliul Local U., Primăria Oraşului U. şi Primarul Oraşului U., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea acestora la acordarea sporului de confidenţialitate de 10 % şi de mobilitate de 15 %, aplicat salariului de încadrare a funcţionarului public de execuţie , începând cu luna mai 2005 şi în continuare , sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

În motivarea acţiunii, s-a arătat că îndeplineşte funcţia publică de consilier III superior în cadrul Primăriei Oraşului U. şi că potrivit art. 20,25 şi 26 din Legea nr. 53/2003 are obligaţia de a păstra secretul profesional, obligaţie ce se întinde asupra tuturor activităţilor desfăşurate de funcţionarii publici , demnitari şi personal contractual.

Au fost invocate dispoziţiile art. 25 Codul muncii, referitoare la clauza de mobilitate , precum şi dispoziţiile art. 26 privind clauza de confidenţialitate.

Mai arată că potrivit art. 93 din Legea nr. 188/1999 republicată, dispoziţiile prezentei legi se compensează cu prevederile legislaţiei muncii, iar acordarea sporului de 25% se circumscrise principiului dreptului la egalitate de şase consfinţit prin dispoz. art. 39 al. 1 lit.,d din legea 53/2003 ( Codul muncii) şi art. 29 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, conform căruia „ funcţionarii publici beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii”.

Prin sentinţa nr. 1551 din 01 iulie 2008, pronunţată în dosarul nr(...), T r i b u n a l u l G o r j a admis acţiunea reclamantei şi a obligat pârâţii la plata drepturilor salariale reprezentând sporul de mobilitate şi confidenţialitate în cuantum total de 25 % din salariul de încadrare, începând cu luna mai 2005 şi în continuare, sume ce vor fi actualizate cu rata inflaţiei până la plata efectivă a acestora.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs de pârâţii Consiliul Local al Oraşului U., Primarul Oraşului U. şi Primăria Oraşului U..

S-a susţinut că sporurile solicitate nu sunt datorate de instituţia angajatoare, că refuzul instituţiei de a acorda sporurile este legal.

Recursul este nefondat.

Reclamanta are calitatea de consilier superior în cadrul biroului cadastru agricultură din aparatul de specialitate al primarului.

În drept reclamanta a invocat prevederile art. 25 şi 26 din Codul muncii care definesc clauzele de mobilitate şi confidenţialitate.

Din cuprinsul art. 29 alin.1 din legea nr. 188/1999, rezultă că pentru activitatea depusă funcţionarii publici au dreptul la salariu, care se compune din salariul de bază, sporuri şi indemnizaţii.

În legislaţia specială aplicabilă profesiei de consilier juridic şi anume în Legea nr. 514/2003, privind Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic se prevede în cuprinsul art. 16 obligativitatea consilierului juridic de a respecta dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe, precum şi cele referitoare la conflictul de interese fiind obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii în condiţiile legii.

Prevederile acestei legi, inclusiv cele privind confidenţialitatea se aplică tuturor categoriilor de consilieri juridici şi mai mult în art. 3 din Legea nr. 514/2003 se stipulează că în cazul consilierului juridic numit în funcţie acesta are statutul funcţionarului, potrivit funcţiei şi categoriei acestuia.

Statutul Funcţionarului Public instituie în art. 45 din Legea nr. 188/1999 obligaţia de confidenţialitate a tuturor funcţionarilor publici.

Clauza de mobilitate precum şi clauza de confidenţialitate sunt reglementate şi definite în art. 20, 25 şi 26 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.

În conformitate cu art. 93 din legea nr. 188/1999 privind Statul Funcţionarului Public, dispoziţiile acestei legi se completează cu prevederile legislaţiei muncii, în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice.

Din analiza art. 45 din legea Funcţionarului Public rezultă că cele două clauze de mobilitate şi confidenţialitate nu sunt contrare statutului funcţionarului public, clauza de confidenţialitate fiind reglementată expres, iar pentru clauza de mobilitate nu există o dispoziţie contrară, prohibitivă.

Textele enunţate mai sus demonstrează obligativitatea consilierului juridic de a păstra secretul în legătură cu activitatea desfăşurată.

Ca urmare consilierul juridic trebuie să beneficieze de sporul în bani pentru stimularea respectării acestei clauze ţinând seama şi de faptul că în cazul nerespectării clauzei cel în culpă va fi obligat la daune interese, aşa cum se prevede în art. 25 alin.2 din legea nr. 53/2003.

În statutul profesiei de consilier juridic se prevede expres la art. 60 alin.2, că deosebit de renumeraţia de bază stabilită prin legi speciale, în temeiul art. 25 şi 26 din Legea nr. 53/20093, consilierul juridic poate negocia prestaţii suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate şi de confidenţialitate.

Astfel fiind, rezultă că textele art. 25 şi 26 din legea nr. 53/2003, privind clauza de mobilitate şi confidenţialitate se aplică prin efectul legii în cazul consilierului juridic.

Executarea obligaţiilor de serviciu pentru consilierul juridic se realizează în cea mai mare parte în cadrul instanţelor de judecată şi a organelor de urmărire penală, aşa încât corect instanţa de fond a reţinut că reclamanţii au dreptul să primească şi sportul de mobilitate.

În raport de considerentele enunţate în prezenta decizie, Curtea reţine că reclamantul, în calitate de consilieri juridici are dreptul să primească cele două sporuri, de mobilitate şi confidenţialitate.

Astfel fiind, sentinţa primei instanţe este legală şi temeinică, refuzul de negociere al pârâtei fiind abuziv aşa încât criticile din recurs fiind nefondate, urmează ca în baza art. 312 c.p.c. recursurile se vor respinge.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursurile declarate de pârâţii Consiliul Local U., Primarul Oraşului U. şi Primăria Oraşului U., împotriva sentinţei nr. 1551 din data de 01 iulie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosarul nr(...).

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 12 O. 2008.  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

N. J.

 

   

 

Red. SL

Tehn. MI 2 ex/19.11.2008

Toate spetele


Sus ↑