• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Refuz acordare drepturi. Fond

Hotararea nr. 1489 din data 2009-04-07
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

DOSAR NR(...)

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B U C U R E Ş T I

SECŢIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ NR.1489

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 07.04.2009

CURTEA D. DIN :

PREŞEDINTE (...) (...) (...)

GREFIER (...) (...) (...)

 

Pe rol soluţionarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta Ş. N. M., în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Curtea, deliberând, respinge cererea pârâtei, formulată prin întâmpinare, privind introducerea în cauză a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, având în vedere că raporturile de serviciu ale reclamantei sunt încheiate cu pârâta B..

Curtea reţine caua în pronunţarea asupra excepţiei prematurităţii invocată de pârâtă prin întâmpinare şi pe fondul cauzei.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra cauzei de contencios administrativ de faţă, constată că prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de A p e l B u c u r e ş t i – Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal la 06.11.2008, Ş. N. M., a solicitat în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, obligarea pârâtei la plata drepturilor de natură salarială reprezentând suplimentul postului în procent de 25% din salariul de bază şi suplimentul corespunzător faptei de salarizare în procent de 25% din salariul de bază conform art.31 al.1 lit.c şi d din legea 188/1999, ,pentru perioada 4.04.2005- 15.04.2008 actualizate cu indicele de inflaţie, până la data plăţii efective şi pentru viitor.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta a arătat că a avut calitatea de funcţionar public în cadrul pârâtei, iar potrivit dispoziţiilor art.31 al.1 lit.c şi d din legea 188/1999, astfel cum a fost modificat prin art. 13 Titlul III al.2 din Legea 161/2003 pentru activitatea desfăşurată funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de bază, sporul de vechime în muncă, suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare.

Drepturile prevăzute de art.31 al.1 lit.c şi d din legea 188/1999 republicată, au fost suspendate până la 31.XII.2006 prin art.44 din OUG 92/2004 şi art.48 din OG 2/2006 aprobată prin Legea 417/2006.

Susţine reclamanta că suspendarea acestor drepturi prin norma invocată, contravine dispoziţiilor art.38 şi 39 al.1 lit.d din Legea 53/2003 care prevăd în mod imperativ că salariaţii nu pot renunţa la drepturile care le sunt recunoscute prin lege, iar limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate, salariaţilor fiindu-le garantat dreptul la egalitatea de şanse şi tratament.

Conform dispoziţiilor art.117 din Legea 188/1999 dispoziţiile acesteia se completează cu prevederile legislaţiei muncii precum şi cu reglementările de drept comun în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice funcţiei publice .

Astfel reclamanta apreciază că suspendarea dreptului la suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare nu s-a realizat, fiind lovită de nulitate, ci s-a realizat doar suspendarea obligaţiei corelative.

Totodată, aplicarea art.44 din OUG 92/2004 şi art.48 din OG 2/2006, prin care a fost suspendată plata drepturilor băneşti reprezentând suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare, s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor constituţionale care reglementează drepturile persoanelor încadrate în muncă, deoarece acest drept nu a fost restrâns ci îngrădit, atingând însăşi esenţa dreptului.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.31 alin.1 lit.c şi d din Legea nr.188/1999, modificată şi republicată.

În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar copia carnetului de muncă şi Legea 188/1999.

Prin întâmpinare pârâta AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ a invocat excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată, arătând că reclamanta a investit instanţa înainte de a aştepta răspunsul la plângerea prealabilă formulată.

Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, având în vedere dispoziţiile art.44 din OUG 92/2004 şi faptul că salarizarea funcţionarilor publici s-a făcut în anul 2007, conform OG 6/2007, care nu reglementează acordarea suplimentului postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de obiectul cererii deduse judecăţii şi de temeiurile de drept incidente în cauză, Curtea reţine următoarele:

In ceea ce priveşte excepţia prematurităţii acţiunii invocată de pârât, instanţa o apreciază ca neîntemeiată, având în vedere natura litigiului dedus judecăţii, respectiv refuz de acordare a unor drepturi şi dispoziţiile Legii 554/2004, care exceptează de la parcurgerea procedurii prealabile acţiunile având ca obiect constatarea refuzului nejustificat al unei autorităţi publice.

Pe fondul cauzei , potrivit dispoziţiilor art.29 alin.1 lit.c şi d din Legea 188/1999, (devenit art.31 în forma republicată în anul 2007) pentru activitatea desfăşurată, funcţionarii publici au dreptul la un salariu compus din salariul de bază, sporul pentru vechime în muncă, suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare.

Prin dispoziţiile OUG 92/2004, privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată prin Legea 76/2005 şi prin OG 2/2006, privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată prin Legea nr.417/2006, s-a dispus suspendarea prevederilor referitoare la suplinitul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare.

Conform art.3 din OG 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se aprobă funcţionarilor publici în anul 2007 „gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite”:

Din interpretarea coroborată a acestor dispoziţii legale, în condiţiile în care nu se poate aprecia asupra existenţei unei baze legale pentru calcularea (cuantificarea) şi acordarea suplimentului postului şi a suplimentului gradului, Curtea reţine că acordarea acestor drepturi presupune stabilirea unor criterii în conformitate cu care să se poată stabili modalitatea de acordare a acestor drepturi.

Ori, stabilirea acestor criterii nu poate fi realizată decât prin emiterea unui act normativ de către legiuitor, ori prin adoptarea unor hotărâri de guvern în executarea dispoziţiilor art.29 alin.1 lit.c şi d din Legea 188/1999.

Această concluzie se desprinde din Decizia nr.820/2008 a Curţii Constituţionale prin care s-a reţinut că instanţele judecătoreşti nu au competenţa să anuleze sau să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege, considerându-le discriminatorii şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative, în sensul că nu au competenţa de a se substituii legiuitorului sau executivului în privinţa acordării efective a unui drept prevăzut de lege care însă nu poate fi exercitat efectiv.

În considerarea celor reţinute anterior, având în vedere calitatea de funcţionar public a reclamantei, faţă de dispoziţiile legale menţionate, Curtea va respinge excepţiile invocate şi cererea de chemare în judecată ca neîntemeiate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

 

Respinge excepţia prematurităţii cererii de chemare în judecată.

Respinge cererea formulate de Ş. N. M., cu domiciliul ales în B,(...), sector 3 în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, cu sediul în B,(...), sector 3 ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 7 aprilie 2009.

 

PREŞEDINTE GREFIER

H. B. O. O. D. O.

 

 

 

 

Red.H.

Tehnored.J./4 ex.

06.05.2009

Toate spetele


Sus ↑