• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigii de munca. Anulare act - Contestatie in anulare. Recurs

Hotararea nr. 1096 din data 2008-03-07
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 1096

 

Şedinţa publică de la 07 Martie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE- (...) (...)

Judecător- (...) (...)

Judecător- (...) (...)

Grefier- (...) (...)

 

*************

Pe rol, judecarea contestaţiei în anulare formulată de B. O., împotriva deciziei civile nr. 229 din 23.01.2007, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimat CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile lipsind: contestator B. O. şi intimat CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se că s-a solicitat de către contestator B. O. judecarea cauzei în lipsă.

Constatându-se cauza în stare de judecată, s-a trecut la soluţionare:

     

C U R T E A

Asupra cauzei de faţă.

T r i b u n a l u l G o r j-Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, prin sentinţa civilă nr.2426 din 19 octombrie 2006, pronunţată în dosarul nr.2535/CM/2006, a admis contestaţia formulată de petenta Casa Judeţeană de Pensii G, a anulat formele de executare silită întocmite în dosarul nr.108/E/2005 al Biroului Executorului Judecătoresc P. D., pentru suma de 111.670.222 lei.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa a reţinut că formele de executare silită întocmite de executorul judecătoresc sunt nelegale deoarece petenta a achitat integral intimatului sumele datorate potrivit ordinelor de plată nr.190/2004, 1384/2005, 597/2002, şi acest fapt rezultă şi din adresa nr.19939/14.09.2006 emisă de Suc.CEC Tg.J şi borderoul depus la fila 37 din dosar.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs intimatul B. O. arătând că această contestaţie nu este susţinută cu probe materiale şi că nu a primit înscrisurile la care instanţa face referire în motivarea soluţiei.

Casa Judeţeană de Pensii G trebuia obligată să-şi reformuleze cererea prin excluderea elementelor soluţionate în dosar nr.739/CM/2005 întrucât în contestaţie se face referire la sentinţa 420/2002 în dosarul nr.121/2005.

Instanţa a încălcat dispoz.137 (1) C.pr.civ. şi în loc să aplice art.287 din Legea 53/2003 a favorizat contestatoarea petentă.

Prin întâmpinare Casa Judeţeană de Pensii solicită respingerea recursului ca neîntemeiat arătând că încă din anul 2003 toate drepturile de pensie cuvenite intimatului au fost achitate.

Prin decizia civilă nr. 229 din 23.01.2007, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosar nr(...) s-a respins recursul declarat de intimatul B. O., împotriva sentinţei civile nr. 2426 din 19.10.2006, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii G.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de recurs a reţinut :

Susţinerea că nu a primit înscrisurile la care se face referire în motivarea instanţei nu este întemeiată în condiţiile în care acestea se află la dosarul cauzei filele 37,38,39 şi 40 dosar fond nr.2535/CM/2006 şi în dosarul nr.12699/2005 filele 9-11 şi în care s-a declinat competenţa în favoarea T r i b u n a l u l u i G o r j.

Cu atât mai mult intimatul avea posibilitatea să solicite termen în condiţiile art.132 C.pr.civ. pentru a observa aceste acte şi pentru a depune întâmpinare şi a propune dovezi în apărare.

Este adevărat că prin decizia civilă nr.3651/01.11.2006 pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în dosarul nr(...) a fost admis recursul Casei Judeţene de Pensii G şi modificată sentinţa civilă nr.2135/13.07.2005 a T r i b u n a l u l u i G o r j în dosarul nr.739/CM/2006 (la care recurentul face referire) în sensul că s-a admis contestaţia la executare şi au fost anulate formele de executare din dosarul de executare 121/E/2005 şi în care titlul executoriu îl constituie sentinţa civilă nr.420/2002 a T r i b u n a l u l u i G o r j, dar în cauza de faţă obiectul contestaţiei se referă la dosarul de executare nr.108/E/2005 în care titlul executoriu îl reprezintă sentinţa civilă nr.207 din 10.06.2003 şi care a fost menţinută prin decizia nr.1077/5.12.2003 a Curţii de A P E L C R A I O V A.

În raport de aceste aspecte s-a concluzionat just că aceste hotărâri au fost puse în executare şi sumele solicitate de recurent achitate în baza actelor doveditoare, situaţie în care criticile din recurs se privesc ca neîntemeiate, neputându-se reţine că hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea art.137 Cod pr.civ.

La data de 16 01 2007, contestatorul B. O., a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei nr.229/23 01 2007, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A, în dosarul nr(...).

În motivarea contestaţiei a cerut să se dispună o expertiză conform cererii introductive, respingerea expertizei să fie motivată.

A mai arătat că au fost încălcate art. 137 alin. 1, în sensul că instanţa nu a eliminat elementele de prisos sesizate de el în dosarul nr.739/cm/2006, şi că a acceptat după închierea de şedinţă să primească anumite favoruri, precum şi că nu a încuvinţat expertiza solicitată orin cerere.

Analizând contestaţia formulată instanţa reţine că potrivit art. 317 cod proc civ. hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie în anulare, pentru motivele mai jos arătate, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe căile ordinare de atac când procedura de chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii;şi când hotărârea a fost dată de judecători cu călcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă.

De asemenea potrivit art. 318 din acelaşi cod, hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie, când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale, sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din motivele de casare.

Motivele invocate de către contestator nu se încadrează în niciunul dintre aceste motive prevăzute de lege astfel că va fi respinsă contestaţia formulată de contestator ca nefondată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge contestaţia în anulare formulată de B. O., împotriva deciziei civile nr. 229 din 23.01.2007, pronunţată de Curtea de A P E L C R A I O V A în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimat CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII G, având ca obiect anulare act.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Martie 2008.

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Red. Jud.M.P.

Ex.2/19.03.2008

Tehn.I.C.

Toate spetele


Sus ↑