• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi salariale ale personalului din justitie. Fond

Hotararea nr. 81/F din data 2008-10-03
Pronuntata de Curtea de Apel Brasov

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L B R A Ş O V

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 81/F

Şedinţa publică de la 03 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Asistenţi judiciari (...) (...)

H. (...)

Grefier şef sectie (...) H.

 

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra litigiului de muncă intervenit între reclamanta D. T. Ş. în contradictoriu cu pârâţii M I N I S T E R U L P U B L I C - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ Î N A L T A C U R T E DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE A P E L B R A Ş O V, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ T R I B U N A L U L B R A Ş O V şi MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR, având ca obiect drepturi salariale ale personalului din justiţie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică , la pronunţare , se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din 1 octombrie 2008 , când instanţa a rămas în pronunţare , conform celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi , care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi în vederea deliberării , a amânat pronunţarea pentru 3 octombrie 2008.

 

 

C U R T E A

 

 

Constată că prin cererea înregistrată sub nr(...) , reclamanta D. T. Ş., a chemat în judecată pe pârâţii M I N I S T E R U L P U B L I C – Parchetul de pe lângă ÎCCJ, Parchetul de pe lângă Curtea de A P E L B R A Ş O V, şi Parchetul de pe lângă T R I B U N A L U L B R A Ş O V, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii la plata efectivă a drepturilor băneşti, reprezentând sporul de vechime în muncă calculat la indemnizaţia lunară, pentru perioada 21.08.06 - 23.03.2007, precum şi actualizarea acestor drepturi, în raport de indicele de inflaţie, începând cu data naşterii dreptului material la acţiune şi până la data plăţii efective.

În motivarea acţiunii se arată că potrivit disp. art. 155 din legea 53/2003 salariul magistraţilor cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi adaosurile. Reglementarea salarizării magistraţilor sub forma indemnizaţiei lunare stabilite pe baza valorii de referinţă sectorială a coeficienţilor de multiplicare, nu determină înlăturarea sporului de vechime, această valoare procentuală neregăsindu-se în indemnizaţia acordată.

De altfel prin legea 45/2007 de aprobare şi modificare a OUG 27/2006 s-a reglementat acordarea sporului de vechime în muncă, începând cu data de 23.03.2007.

La dosar s-a depus întâmpinare de către M I N I S T E R U L P U B L I C – Parchetul de pe lângă ÎCCJ, şi s-a formulat de către acesta şi cerere de chemare în garanţie a Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Se solicită prin întâmpinare respingerea acţiunii, motivat de faptul că pretenţiile reclamantei sunt neîntemeiate iar reactualizarea cu dobânda legală nu poate fi acordată întrucât sumele de bani ce se doresc a fi plătite cu acest titlu nu sunt înscrise în buget, şi în consecinţă instanţa va dispune o obligaţie imposibil de executat.

La dosar s-au depus înscrisuri, copie de pe carnetul de muncă al reclamantei şi practică judiciară.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt următoarele:

Reclamanta este procuror în cadrul Parchetului de pe lângă J u d e c ă t o r i a B r a ş o v, din data de 21.08.2006.

Prin recursul în interesul legii, pronunţat de ÎCCJ în decizia nr. XXXVI din 7.05.2007, s-a statuat că judecătorii, procurorii şi ceilalţi magistraţi, precum şi persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător financiar, procuror financiar sau de controlor financiar în cadrul Curţii de Conturi a României beneficiau de sporul de vechime în muncă în cuantumul prevăzut de lege.

Prin urmare, ca efect al disp. art. 329 alin. 3 teza finală din Cod procedură civilă, potrivit cu care, dezlegarea problemelor de drept dată în recursul în interesul legii este obligatorie pentru instanţe, urmează să fie admisă acţiunea reclamantei, iar pârâţii să fie obligaţi la plata drepturilor băneşti cu titlu de spor de vechime.

În ceea ce priveşte aplicarea indicelui de inflaţie la sumele de bani rezultate, se apreciază că potrivit disp. art. 161 al 4 din c o d u l m u n c i i, precum şi în respectarea principiului reparării integrale a prejudiciului, având în vedere devalorizarea continuă a monedei naţionale şi pentru necesitatea de a preîntâmpina eroziunea puterii de cumpărare a acesteia, este admisibil şi acest capăt de cerere.

În ceea ce priveşte cererea de chemare în garanţie, formulată de M I N I S T E R U L P U B L I C – Parchetul de pe lângă ÎCCJ, faţă de chematul în garanţie Ministerul Economiei şi Finanţelor, instanţa o va respinge, având în vedere faptul că între cele două părţi nu există nici o obligaţie de garanţie, ci eventual acesta din urmă, va putea fi obligat la alocarea sumelor necesare plăţii, în temeiul atribuţiilor sale, de ordonator principal de credite, şi de iniţiator al proiectelor de buget.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

HOTĂRĂŞTE

 

Admite acţiunea formulată de reclamanta D. T. – Ş. cu domiciliul ales în B ,(...) , corp B , la Parchetul de pe lângă J u d e c ă t o r i a B r a ş o v , în contradictoriu cu pârâţii M I N I S T E R U L P U B L I C – Parchetul de pe lângă Î N A L T A C U R T E de Casaţie şi Justiţie , cu sediul în B ,(...) , sector 5 , Parchetul de pe lângă Curtea de A P E L B R A Ş O V , cu sediul în B ,(...) , jud B , Parchetul de pe lângă T R I B U N A L U L B R A Ş O V , cu sediul în B(...) şi Ministerul Finanţelor Publice , cu sediul în B ,(...) , sector 5 şi în consecinţă:

Obligă pârâţii la plata către reclamantă a drepturilor salariale restante, cu titlu de spor de vechime în muncă, calculat la indemnizaţia de încadrare lunară, pentru perioada 21.08.2006 – 23.03.2007 precum şi actualizarea acestor drepturi băneşti în raport de indicele de inflaţie începând cu data scadenţei până la data plăţii efective.

Respinge cererea de chemare în garanţie a Ministerului Economiei şi Finanţelor formulată de M I N I S T E R U L P U B L I C.

Definitivă şi executorie.

Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 03 Octombrie 2008

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

 

 

 

Cu votul consultativ al asistenţilor judiciari

(...) (...) H. (...)

 

 

 

Grefier şef secţie

(...) H.

 

Red NG 9.10.2008

Dact AG 15.10.2008/ 7 ex

Toate spetele


Sus ↑