• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Alte cereri. Recurs

Hotararea nr. 1147/2008-R din data 2008-07-10
Pronuntata de Curtea de Apel Oradea

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L O R A D E A

SECŢIA CIVILĂ MIXTĂ

DOSAR NR(...)

 

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR.1147/2008- R

 

Şedinţa publică din 10 iulie 2008

 

PREŞEDINTE: (...) (...) – judecător

(...) (...) – judecător

(...) (...) – judecător

(...) (...) – grefier

 

 

 

Pe rol fiind soluţionarea contestaţiei în anulare formulată de contestatoarea PRIMĂRIA M. reprezentată de Primar E. J. din M., Cod poştal (...), jud. B, în contradictoriu cu intimatul N. U. din ş.,(...), Cod poştal (...), jud. B, împotriva deciziei civile nr.1340/R din 28 noiembrie 2007 pronunţată de Curtea de A p e l O r a d e a, în dosar nr(...), având ca obiect litigiu de muncă – contestaţie decizie de sancţionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi, se prezintă pentru intimatul N. U. lipsă, reprezentantul acestuia avocat L. B. în baza împuternicirii avocaţiale din 13.06.2008, emisă de B a r o u l B i h o r – Cabinete asociate de avocaţi, lipsă fiind partea contestatoare.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei învederându-se instanţei cele de mai sus, după care:

Reprezentantul intimatului N. U. invocă excepţia autorităţii de lucru judecat, faţă de decizia nr.1071/2008 – R din 19 iunie 2008, pronunţată de Curtea de A p e l O r a d e a, în dosar nr(...), prin care s-a soluţionat contestaţia în anulare. Solicită, acordarea cheltuielilor de judecată în cuantumul arătat pe împuternicirea avocaţială.

 

 

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

 

 

Asupra contestaţiei în anulare de faţă, reţine următoarele:

Prin decizia civilă nr.1340/R din 28 noiembrie 2007 pronunţată de Curtea de A p e l O r a d e a, în dosar nr(...), s-a respins ca nefondat recursul civil declarat de intimata Primăria Comunei M., str. (...) în contradictoriu cu intimatul contestator N. U. domiciliat ş.(...) împotriva sentinţei civile nr. 527/LM din 15 iunie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r pe care a menţinut-o în întregime.

A fost obligată partea recurentă să plătească părţii intimate suma de 238 lei cheltuieli de judecată în recurs.

Pentru a pronunţa în acest mod, instanţa de recurs a reţinut următoarele:

Instanţa de fond a apreciat că suntem în prezenţa unui litigiu de muncă, contestatorul fiind numit în funcţie de şef al ocolului Silvic Privat M. cu contract individual de muncă cu timp parţial până la organizarea concursului de ocupare a acestui post.

Însăşi faptul că a pronunţat această hotărâre în complet de litigii de muncă, denotă faptul că a fost apreciat ca atare ca un litigiu de muncă, sens în care s-a impus respingerea excepţiei. În acest context s-a impus şi respingerea excepţiei de necompetenţă materială, recurenta nefăcând dovada calităţii de funcţionar public, contestatorul fiind angajat de recurent cu contract individual de muncă prin dispoziţia 79/06.06.2006- caracteristic c o d u l u i m u n c i i. Nici excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a recurentei intimate nu a fost întemeiată în condiţiile în care astfel cum a reţinut instanţa de fond, contestatorul a avut raporturi de muncă cu Primăria Comunei M. reprezentată prin primar, dispoziţia nr. 110/6.09.2006 de desfacere a contractului de muncă fiind emisă tot de recurentă reprezentată prin Instituţia Primarului, aceasta din urmă neavând raporturi de muncă, cu contestatorul.

Pe fondul cauzei, astfel cum a reţinut şi instanţa de fond, nu sunt întrunite prevederile art. 55 lit. c din Legea 53/2003 cererea depusă de contestator nu întruneşte condiţiile în acest sens respectiv nu poate fi privită ca exprimarea voinţei unilaterale a acestuia de a înceta raporturile de muncă cu instituţia.

Recurenta însăşi, susţine că cererea a fost ambiguă, ori în atare situaţie, trebuia să lămurească acest aspect şi nu să dispună o măsură ca cea de faţă, care poate fi privită ca dăunătoare pentru contestator, în condiţiile în care acesta nu a solicitat acest lucru.

Cât priveşte motivul de netemeinicie cu desfăşurarea activităţii în două ocoale silvice, respectiv blocarea activităţii ocolului pentru nefolosirea ciocanului de marcat, aceasta nu mai are relevanţă în condiţiile în care era vorba despre demisie cum susţine recurenta şi nu desfacere din culpă şi oricum este o apărare nouă formulată direct în recurs, ceea ce este inadmisibil.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare Primarul comunei M., solicitând admiterea acesteia, anularea deciziei, admiterea recursului, păstrarea dispoziţiei nr.110/6.09.2006 privind încetarea activităţii intimatului N. U., cu cheltuieli de judecată.

Prin motivele depuse la dosar, s-a invocat că reclamantul N. U. a îndeplinit funcţia de şef ocol la Ocolul Silvic Privat M., atât numirea cât şi eliberarea din funcţie s-a făcut prin dispoziţia primarului. S-a judecat plângerea ca litigiu de muncă, deşi nu s-a încheiat un contract de muncă, dispoziţia primarului conform Legii 215/2001 fiind act administrativ supus judecăţii Legii 554/2004.

Anterior numirii, funcţia a fost ocupată de E. O. iar dispoziţia contestată de acesta s-a judecat în baza Legii 554/2004, existând astfel două situaţii identice dar soluţionate de instanţe diferit.

S-au invocat în drept dispoziţiile art. 159 Cod procedură civilă, 317 alin.1 pct.2 Cod procedură civilă.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimatul a solicitat respingerea contestaţiei, arătând că situaţia lui E. O. nu este identică cu a sa, contestaţia s-a formulat de primar deşi el se judecă cu Primăria.

Iniţial, prezenta contestaţie în anulare s-a aflat pe rolul T r i b u n a l u l u i B i h o r, care prin sentinţa civilă 324/09.04.2008 a dispus declinarea competenţei de soluţionare în favoarea Curţii de A p e l O r a d e a.

Intimatul N. U. a invocat prin avocat, excepţia autorităţii de lucru judecat.

Examinând decizia recurată, prin prisma excepţiei autorităţii de lucru judecat invocată de intimat, instanţa constată următoarele:

Din analiza contestaţiei în anulare, formulată împotriva aceleaşi decizii şi a aceleiaşi părţi ce a făcut obiectul dosarului (...) al Curţii de A p e l O r a d e a în care s-a pronunţat decizia civilă nr.1071/19.06.2008 se reţine faptul că motivele invocate în prezenta contestaţie în anulare sunt identice, diferenţa constând doar în înregistrarea la instanţe diferite, respectiv prezenta la T r i b u n a l u l B i h o r iar cealaltă la Curtea de A p e l O r a d e a.

Potrivit art. 1202 Cod procedură civilă, este lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecată are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de el şi în contra lor în aceeaşi calitate.

Având în vedere cele expuse, fiind incidente dispoziţiile art. 1201 Cod civil, art. 166 Cod procedură civilă, instanţa urmează a admite excepţia autorităţii de lucru judecat şi în consecinţă va respinge ca nefondată contestaţie în anulare, urmând a menţine în întregime decizia contestată ca fiind legală şi temeinică, iar în baza art. 274 Cod procedură civilă va obliga contestatoarea la 1.190 RON, cheltuieli de judecată în favoarea intimatului, reprezentând onorariu avocaţial.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de intimatul N. U., iar pe cale de consecinţă:

Respinge contestaţia în anulare formulată de contestatoarea Primăria comunei M. reprezentată prin primarul E. J. în contradictoriu cu intimatul N. U., împotriva deciziei civile nr. 1340/28 noiembrie 2007 a Curţii de A p e l O r a d e a.

Obligă contestatoarea la 1.190 RON cheltuieli de judecată în favoarea intimatului.

I R E V O C A B I L Ă .

Pronunţată în şedinţa publică din 10 iulie 2008.

 

 

 

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, Pt.JUDECĂTOR, GREFIER,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

- în concediu de odihnă -

SEMNEAZĂ

VICEPREŞEDINTELE INSTANŢEI

JUDECĂTOR,

D. N.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.dec.(...) E./11.07.2008

Jud.recurs: E. A.-(...) M.-D. D.

Dact.P.L./16.07.2008

Ex.2

 

 

Toate spetele


Sus ↑