• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Contencios administrativ si fiscal. Pretentii. Recurs

Hotararea nr. 2230 din data 2009-05-05
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

 

DECIZIE Nr. 2230

Şedinţa publică de la 05 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

X.X.X.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul D. J. împotriva sentinţei nr.2490 din 10 decembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosar nr(...).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns consilier juridic E. H. pentru intimata pârâtă R.N.P.-DIRECŢIA SILVICĂ TR.S, lipsind recurentul reclamant D. J. .

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care;

Curtea, apreciind cauza în stare de soluţionare, acordă cuvântul asupra recursului de faţă.

Consilier juridic E. H. pentru intimata pârâtă R.N.P.-DIRECŢIA SILVICĂ TR.S susţine că reclamantul nu a beneficiat de prevederile Legii nr. 174/2006, întrucât contractul de muncă al acestuia nu a încetat printr-o concediere colectivă.

Consideră că menţiunea făcută de reclamant pe decizia ce i-a fost comunicată nu constituie procedură prealabilă.

Depune concluzii scrise şi solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei ca legală şi temeinică.

CURTEA:

 

Prin sentinţa nr.2490 din 10 decembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosar nr(...) s-a admis excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, s-a respins acţiunea reclamantului D. J. împotriva pârâtei Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA- Direcţia Silvică, având ca obiect completarea Deciziei nr.50/2008, ca inadmisibilă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut întemeiată excepţia de inadmisibilitate a cererii de chemare în judecată, în raport de actele şi lucrările dosarului şi având în vedere art.7 din Legea Contenciosului administrativ nr.554/2004, întrucât reclamantul D. J. nu a solicitat pe cale administrativă modificarea Decizie nr.50/11.07.2008 emisă de pârâtă în sensul completării acesteia şi cu măsurile de punere în aplicare a Legii nr.174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, prin concediere colectivă.

Reclamantul prin acţiunea introductivă şi prin declaraţia luată în şedinţa publică din 10 decembrie 2008 a precizat că nu a contestat Decizia nr.50/2008 pe cale administrativă şi nu i-a solicitat pârâtei să modifice acest act şi să-l completeze şi cu măsurile de protecţie prevăzute de lege în cazul disponibilizării angajaţilor.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală.

În motivarea cererii de recurs, reclamantul a arătat că înainte de a analiza excepţia inadmisibilităţii acţiunii instanţa de fond trebuia să analizeze excepţia necompetenţei Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal invocată de reclamant, întrucât decizia nr. 50/2008 nu este un act emis de o autoritate publică în regim de putere publică, ci este un act emis de pârâtă în calitate de angajator în calitate de angajator în baza Legii 53/2003 fiind astfel competentă Secţia de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

S-a criticat soluţia instanţei de fond şi sub aspectul respingerii acţiunii ca inadmisibilă în condiţiile în care pârâta nu este autoritate publică, iar decizia nr. 50/2008 nu este un act administrativ de autoritate potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea 554/2004.

S-a mai arătat că şi în situaţia în care se impunea efectuarea procedurii prealabile, acest lucru s-a realizat la data primirii deciziei, 22.07.2008, arătându-se în scris că este nemulţumit de faptul că în decizie nu se menţionează că este beneficiarul Legii 174/2006.

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei instanţei de fond prin prisma motivelor de recurs formulate de reclamant şi a dispoziţiilor art. 3041 din C o d u l d e procedură civilă se reţin următoarele aspecte de fapt li de drept:

Potrivit art. 7 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual adresat altui subiect de drept, este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă în momentul în care a luat cunoştinţă pe orice cale de existenţa actului, în limitele termenului de prescripţie de 6 luni de la emiterea actului, prev. de alin. 7.

În speţă, în raport de menţiunile scrise ale reclamantului din data de 22.07.2008 de pe decizia contestată, cu ocazia comunicării acesteia de către unitatea pârâtă, menţiuni existente şi pe exemplarul rămas la Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA, în sensul că se consideră vătămat prin emiterea actului, ca urmare a faptului că nu cuprinde menţiunea faptului că reclamantul este beneficiar al Legii nr. 174/2006, respectiv al dreptului de a primi compensaţii băneşti de 24 de salarii, Curtea apreciază atitudinea reclamantului drept recurs graţios, fiind astfel îndeplinită cerinţa prev. 7 din Legea nr. 554/2004.

Faţă de aceste aspecte se constată întemeiat recursul declarat de reclamant, urmând a-l admite, şi faţă de faptul că instanţa de fond a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, soluţionând cauza pe excepţie, în temeiul art. 312 alin. 5 din C o d u l d e procedură civilă, urmează a casa sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

În rejudecare, instanţa de fond va analiza şi celelalte apărări formulate de reclamant prin acţiune şi motivele de recurs.

De asemenea, în rejudecare, instanţa de fond va pune în discuţia părţilor calificarea obiectului acţiunii prin raportare la dispoz. art. 2 din Legii 174/2006 care reglementează drepturile persoanelor disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi dispoziţiile art. 3 din aceeaşi lege, potrivit cu care sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (4) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în raport de care se va analiza şi competenţa Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal sau a Secţiei de Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Admite recursul declarat de reclamantul D. J. împotriva sentinţei nr.2490 din 10 decembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, în dosar nr(...).

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Mai 2009

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red. jud. C.M./2ex/04.06.2009

Toate spetele


Sus ↑