• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 8572 din data 2008-10-08
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 8572

 

Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de reclamantul E. I. Ş., împotriva sentinţei civile nr.477/25.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât Colegiul Tehnic Domnul U., având ca obiect, drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns recurentul reclamant, precum şi intimatul pârât prin avocat B. Ş..

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, că prin serviciul registratră recurentul reclamant a depus înscrisuri, după care, avocat B.Ş. solicită comunicarea înscrisurilor depuse, fără a solicita termen pentru observarea lor.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţilor.

Recurentul reclamant considerând că nu s-a făcut o judecată a fondului deoarece pârâta nu a depus actul dedus judecăţii, hotărârea consiliului de administraţie şi contractul individual de muncă, că sentinţa este lipsită de temei legal, deoarece consiliul de administraţie al Grupului Şcolar nu este abilitat să suspende, ci numai consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei T r i b u n a l u l u i M e h e d i n ţ i şi trimiterea cauzei spre rejudecare.

Depune concluzii scrise.

Avocat B. Ş., apreciind netemeinice criticile formulate de recurentul reclamant, că măsurile de suspendare au fost luate în urma declanşării unui conflict cu clasa a XII a, fiind formulate mai multe plângeri penale, că suspendarea nu este o suspendare a contractului individual de muncă, solicită respingerea recursului ca nefondat, cu obligarea la cheltuieli de judecată.

Depune concluzii scrise.

 

CURTEA

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa nr. 477/25.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...) s-a respins acţiunea formulată de reclamantul E. I. Ş., împotriva pârâtului Colegiul Tehnic „Domnul U.”.

S-a dispus obligarea reclamantului să plătească pârâtei 500 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut :

Reclamantul este cadru didactic la Colegiul Tehnic „Domnul U.” şi în anul şcolar 2007 / 2008 i s-au atribuit 210 ore suplimentare faţă de norma didactică.

Ca urmare a adresei transmisă de Parchetul de pe lângă T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i, din care rezultă că se fac cercetări faţă de E. Ş. pentru infracţiunile prev. de art.254 al.1, art. 246 şi art. 194 al.1 C.p., Consiliul de administraţie al pârâtei a luat măsuri ca până la definitivarea cercetărilor penale, reclamantul să nu desfăşoare orele de limba şi literatura română, precum şi dirigenţia la cls. a-XII-a I.

Măsura luată de Consiliul de administraţie al pârâtei nu reprezintă o sancţiune disciplinară, ci are în vedere asigurarea obiectivităţii în cursul cercetării penale şi evitarea unui climat tensionat între elevi şi profesor.

Reclamantului i s-a păstrat norma didactică conform art.45 din Legea nr.128/1997 privind Statutul cadrelor didactice, având şi ore suplimentare la alte clase.

S-a arătat că activitatea reclamantului se desfăşoară în baza Contractului individual de muncă încheiat cu pârâta, astfel că, organul de conducere, respectiv Consiliul de administraţie are competenţă de a lua orice măsuri ce se impun pentru buna desfăşurare a activităţii unităţii de învăţământ.

Inspectoratul Şcolar M, potrivit art. 142 lit.g Legea nr.84/1995, legea învăţământului coordonează încadrarea unităţii de învăţământ cu personalul didactic necesar în conformitate cu statutul cadrelor didactice.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie .

În recursul promovat de reclamant se arată, în esenţă următoarele :

Măsura luată de C.A. al Consiliului Tehnic”Domnul U.” Dr.Tr.S aceea de a-l suspenda din funcţiile de profesor de limba şi literatura română şi diriginte al clasei a XII-a este dată cu încălcarea legii, în speţă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, aprobat prin ord. M.Ed.C.T. nr.4925/2005, Secţia a IV-a, Consiliul de Administraţie, art.31.

 

S-a mai arătat că măsura nu s-a dat printr-o decizie încălcându-se astfel prevederile art.268(2) din Legea 53/2003 şi nu au fost aplicate prevederile privind prezumţia de nevinovăţie.

La data începerii anului şcolar 2007-2008 reclamantul a fost încadrat ca profesor de limba şi literatura română la clasa a XII-a şi ca diriginte la aceeaşi clasă conform fişei de încadrare a şcolii pentru anul şcolar 2007-2008, arătând că pentru orele pe care le efectua la această clasă cât şi pentru activitatea de diriginte trebuia să fie remunerat pe întreaga durată a anului şcolar în afara cazurilor prevăzute de Legea 53/2003, art.52, al.1 lit.c, deoarece aceste ore sunt parte componentă a contractului individual de muncă.

Solicită admiterea recursului, casarea sentinţei şi pe fond admiterea contestaţiei.

Prin întâmpinare, intimatul Colegiul Tehnic „Domnul U.” solicită respingerea recursului ca nefondat arătând că măsura de suspendare a fost anulată prin Hotărârea colegiului de disciplină de pe lângă Inspectoratul Şcolar M şi cu atât mai mult nici nu a existat o suspendare a Contractului Individual de Muncă.

Recursul se admite pentru considerentele următoare :

Din examinarea sentinţei, prin prisma motivelor invocate şi din oficiu potrivit art. 3041 C.pr.civilă, Curtea constată că sentinţa este afectată de motivul de casare prev. de art. 312 al.5 C.pr.civilă, întrucât instanţa nu a cercetat fondul cauzei.

Sub acest aspect se observă că investirea instanţei s-a efectuat printr-o contestaţie împotriva hotărârii de suspendare a C.I.M. şi anularea acesteia, reintegrarea în funcţie şi obligarea intimatului la plata drepturilor băneşti, iar instanţa a respins acţiunea arătând că măsura luată nu reprezintă o sancţiune disciplinară şi că nu a fost suspendat Contractul Individual de Muncă, fără însă a analiza capătul de cerere privind plata despăgubirilor.

Din actele dosarului rezultă că măsura de suspendare a fost anulată prin Hotărârea colegiului de disciplină de pe lângă Inspectoratul şcolar M, situaţie în care instanţa nu a verificat dacă în raport de această situaţie şi pentru perioada anterioară i se cuveneau recurentului-reclamant despăgubirile legale.

Din cuprinsul contestaţiei recurentului-reclamant se observă că a solicitat anularea măsurii luate de consiliile de administraţie luate la data de 07.12.2007, iar instanţa s-a limitat să reţină că aceasta nu reprezintă o sancţiune disciplinară, fără să verifice susţinerile recurentului-reclamant şi dacă este îndreptăţit la despăgubiri.

În consecinţă, Curtea reţine că nu a fost cercetat fondul cauzei şi în temeiul art. 312 al.5 C.pr.civilă se admite recursul, cu consecinţa casării sentinţei şi se trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă pentru a fi soluţionată cauza pe fond şi a se verifica susţinerile părţilor şi dacă recurentul- reclamant este îndreptăţit la despăgubirile solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de reclamantul E. I. Ş., împotriva sentinţei civile nr.477/25.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât Colegiul Tehnic Domnul U..

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe- T r i b u n a l u l M e h e d i n ţ i.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Octombrie 2008.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red. Jud.Fl.D.

Tehn.I.C./Ex.4/30.10.2008

J.F./Fl. E. şi

A. D.

Toate spetele


Sus ↑