• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 3923 din data 2009-06-15
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

drepturi băneşti

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 3923

Şedinţa publică de la 15 Iunie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...) Judecător

(...) (...) (...) Judecător

(...) M. Judecător

Grefier O. E.

x.x.x.x

 

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamanta Ş. B., împotriva sentinţei civile nr.7488/05.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimaţii INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN G, CONSILIUL LOCAL T., ŞCOALA GENERALĂ D., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează lipsa părţilor care au solicitat judecarea cauzei în lipsă conform art.242 cod pr.civ., după care constatându-se cauza în stare de judecată s-a trecut la soluţionare.

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 7488 din 05 decembrie 2008 T r i b u n a l u l G o r j, a respins cererea de chemare în garanţie a I.S.J. G, formulată de intimata Consiliul Local T..

S-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de I.S.J. G şi a respins acţiunea faţă de acest intimat.

A fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de Consiliul Local T. .

S-a respins acţiunea formulată de petenta T. B., în contradictoriu cu intimaţii Inspectoratul Şcolar Judeţean G, şi Şcoala Primară D..

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Conform dispoziţiilor art. 4 alin. 2 din Legea nr.193/2006, privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de masă, coroborate cu aspectele ce rezultă din Comunicatul F.S.L.I. nr.163/24.04.2008, a rezultat că tichetele cadou se acordă din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi T şi nu din bugetul local, astfel încât, s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de intimata I.S.J. G, faţă de care s-a respins acţiunea..

Pentru aceleaşi considerente, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de intimata Consiliul Local T..

Pe fond, instanţa a constatat că petentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr.193/2006, prin urmare aceste categorii de personal au o vocaţie de a primi aceste drepturi şi nu un drept, vocaţie la îndemâna angajatorului şi condiţionată de buget.

S-a reţinut, faptul că, Consiliu Local T. nu a prevăzut aceste drepturi în bugetul local, fiind în imposibilitatea acordării acestor drepturi sociale.

Potrivit art.24 din O.U.G. nr.37/ 2008, autorităţile şi instituţiile publice nu vor acorda tichete cadou personalului din cadrul acestora.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs declarat de de reclamanta Ş. B.., criticând soluţia instanţei de fonst ca fiind netemeinică şi nelegală.

Astfel, deşi legea, respectiv Legea 193/2006 şi HG 1317/2006 prevede obligaţia de acordare a tichetelor cadou începând cu anul 2007, angajatorul în mod nelegal nu a acordat aceste tichete, deşi existau fondurile alocate în acest sens.

În condiţiile în care alţi reprezentanţi ai personalului didactic din alte unităţi şcolare ale judeţului au primit tichetele cadou, neacordarea acestora recurentei, vine să înfrângă dispoziţiile art. 42 din Constituţia României ce prevăd măsurile de protecţie socială, obligaţia statului român de a proteja angajaţii,precum şi dispoziţiile art. 5 din Legea 53/2003 privind respectarea principiului egalităţii de tratament a tuturor salariaţilor.

Analizând motivele de recurs invocate cât şi hotărârea instanţei de fond , se constată că recursul este nefondat astfel încât în temeiul art. 304 pct. 1 rap.la art. 312 C.pr.civ., urmează a-l respinge.

In speţa, s-a solicitat de către reclamanta Ş. B., obligarea paraţilor Consiliul Local T., Şcoala Primară D., Inspectoratul Şcolar Judeţean G, la plata contravalorii tichetelor cadou aferent anului şcolar 2007-2008.

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de creşa, „Societăţile comerciale, regiile autonome, societăţile si companiile naţionale, instituţiile din sectorul bugetar, unităţile cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care încadrează personal pe baza de contract individual de munca pot utiliza bilete de valoare sub forma tichetelor cadou si a tichetelor de creşa”.

Potrivit HG nr. 1317/2006, fac parte din categoria angajatorilor prevăzuţi la art. 1 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare, denumită în cuprinsul prezentelor norme metodologice angajatori:

- regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile comerciale, indiferent de forma juridică de organizare şi de forma de proprietate;

- instituţiile din sectorul bugetar, definite de legea privind finanţele publice şi de legea privind finanţele publice locale, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii;

- instituţiile financiare şi instituţiile de credit;

- organizaţiile cooperatiste, societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizaţiile nonprofit, precum şi orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române;

- persoanele fizice care încadrează personal pe bază de contract individual de muncă.

Tot astfel, angajaţii persoane fizice care desfăşoară o activitate într-o relaţie de angajare, în baza unui raport de muncă reglementat de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sau de o lege specială, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor (…).

Acordarea tichetelor cadou este condiţionată însă de alocarea fondurilor în acest sens, consiliul local fiind cel care prevede în bugetul local banii cu această destinaţie.

Ori, atâta timp cât autoritatea administrativ locală nu a alocat fonduri cu această destinaţie, nu se poate reţine obligaţia pentru aceasta de acordare a sumelor cu titlul de tichete cadou.

Constatând astfel, că prima instanţă a făcut o corectă interpretare a dispoziţiilor legale incidente în cauză, în raport de situaţia concretă a cauzei, soluţia acesteia urmează a fi menţinută în totalitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de reclamanta Ş. B., împotriva sentinţei civile nr.7488/05.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimaţii INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN G, CONSILIUL LOCAL T., ŞCOALA GENERALĂ D..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Iunie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) M.

 

 

 

 

Red. jud. T.B. Grefier,

2 ex. C.O./22.06.2009. O. E.

Jud. fond.E.M.T..

E.U..

Toate spetele


Sus ↑