• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 6/2008 din data 2008-01-10
Pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L A L B A I U L I A

SECŢIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 6/2008

 

Şedinţa publică de la 10 Ianuarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

     

Pe rol se află perimarea asupra reD.ui declarat de reclamanta (...) B. D. SRL A I împotriva sentinţei civile nr. 84/8.02.2006 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosarul nr.7435/2005.

La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care Instanţa, faţă de actele şi lucrările dosarului şi potrivit dispoziţiilor art. 252 alin. 2 cod pr, civilă, lasă cauza în pronunţare.

CURTEA DE APEL

Deliberând asupra reD.ui civil de faţă ;

 

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i A l b a sub dosar nr(...) reclamantă (...) B. D. SRL A I a chemat în judecată pe pârâtul D. I. solicitând ca prin sentinţa civilă care urmează a fi pronunţată de către instanţa de judecată să se dispună obligarea acestuia la plata sumei de 62.783.800 lei Rol cu titlu pagube materiale respectiv lipsă în gestiune şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

In motivarea în fapt a acţiunii civile se arată de către reclamantă faptul că pârâtul a fost angajatul acesteia având funcţia de agent vânzări, calitate în care prelua mărfuri din depozitul societăţii pe bază de aviz de expediţie, aceste produse fiind ulterior vândute altor beneficiari.

In urma inventarierii din data de 3.09.2004 s-a constatat o lipsă în gestiunea pârâtului acesta recunoscând integral această sumă.

Pârâtul, prin întâmpinarea formulată a depus la dosarul cauzei ( fila II) arată faptul că înţelege să recunoască obligaţia plăţii sumei de 3438 lei RON solicitând respingerea acţiunii civile pentru diferenţa de sumă şi acordarea unor termene de plată, această ultimă cerere fiind formulată în cuprinsul cererii reconvenţionale.

Pârâtul reconvenţional solicită respingerea capătului de cerere privind plata cheltuielilor de judecată.

Pârâtul precizează că a achitat suma de 2840 lei Ron, nefiind stabilite şi date fixe şi exacte privind plata sumei datorate.

Prin sentinţa nr.84/2006 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamantă şi a fost obligat pârâtul să plătească acesteia suma de 3438 Ron cu titlu de prejudiciu patrimonial . Cererea reconvenţională a fost respinsă.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele considerente :

Pârâtul a avut calitatea de angajat al societăţii reclamante, având funcţia de agent de vânzări, calitate profesională în care avea gestiune proprie.

În urma inventarierii din data de 3.11.2004, conform şi procesului verbal de inventariere a gestiunii (fila 2) s-a constatat o lipsă materială, respectiv un prejudiciu patrimonial , care a fost recunoscut de pârât.

Pârâtul s-a obligat inclusiv la plata integrală a valorii prejudiciului cauzat din culpa exclusivă a acestuia.

De asemenea salariaţii, în speţă pârâtul, răspunde patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ori în legătură cu munca lor.

S-a reţinut că nu sunt îndeplinite în condiţiile de exonerare şi înlăturare a răspunderii patrimoniale petentul procedând la plata parţială şi eşalonată a sumei reprezentând prejudiciu patrimonial. Instanţa de judecată a apreciat că nu pot fi reţinute prevederile cuprinse în art. 1101 alin. 2 Cod civil şi nici normele cuprinse în art. 273 din Legea 53/2003 în condiţiile în care un alt raport de serviciu al pârâtului cu o altă entitate juridică nu a fost dovedit.

In privinţa evoluţiei profesionale a pârâtului au fost reţinute menţiunile din carnetul de muncă, din probatoriul administrat în cauză ne rezultând dovada certă şi fără echivoc al existenţei unui raport juridic de muncă în prezent, sens în care urmează a fi respinsă ca nedovedită cererea reconvenţională formulată şi promovată de către pârât în condiţiile art. 119 Cod procedură civilă.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs reclamanta solicitând modificarea ei în sensul casării hotărârii şi trimiterii cauzei spre rejudecare instanţei de fond. În subsidiar reclamatul a solicitat modificarea hotărârii şi admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

În dezvoltarea motivelor de recurs reclamantul susţine că soluţia instanţei de fond este nelegală şi netemeinică ca urmare a reţinerii unei stări de fapt eronate. De asemenea se arată că instanţa de fond i-a respins în mod nejustificat cererea de efectuare a unui raport de expertiză contabilă.

Deliberând asupra reD.ui Curtea reţine următoarele :

Cauza a fost suspendată al data de 22 iunie 2006 , în temeiul art.244 alin.2 din c o d u l d e procedură civilă , respectiv până la soluţionarea cauzei ce făcea obiectul dosarului 2551/P/2005 înregistrat la Poliţia Municipiului A.

Urmare a adreselor efectuate în dosar de către instanţă Parchetul de pe lângă J u d e c ă t o r i a A l b a I u l i a a comunicat faptul că dosarul până la soluţionarea căruia s-a dispus suspendarea prezentei cauze a fost soluţionat la data de 28 07 2006.

Potrivit dispoziţiilor codului pe procedură civilă :

Art. 248 - Orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de un an. Partea nu se socoteşte în vină, când actul de procedură urma să fie îndeplinit din oficiu.

Termenul perimării nu curge cât timp, fără vina părţii, cererea n-a ajuns încă la instanţa competentă să o judece sau nu se poate fixa termen de judecată.

Art. 249 - Perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes.

Art. 250 - D. perimării este suspendat cât timp dăinuieşte suspendarea judecării, pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. 244, precum şi în alte cazuri stabilite de lege, dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată.

În cazurile prevăzute de art. 243, D. perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prilejuit suspendarea judecăţii, dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 6 luni ale termenului de perimare.

Perimarea se suspendă de asemenea pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din pricina unor împrejurări mai presus de voinţa sa.

Art. 252 - Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate. Preşedintele instanţei va cita de urgenţă părţile şi va dispune ca grefa să întocmească o dare de seamă asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea.

În speţă cauza a rămas în nelucrare mai mult de un an , D. perimării începând să curgă la data de 28 07 2006. Excepţia perimării este o excepţie dirimantă, reglementată prin norme imperative, admiterea acesteia având ca obiect stingerea procesului.

Faţă de cele ce preced Curtea va constata perimat reD. declarat de reclamant.

 

 

 

 

 

 

Pentru aceste motive

În numele legii

 

D E C I D E

 

Constată perimat reD. declarat de reclamanta (...) B. D. SRL A I împotriva sentinţei civile nr. 84/2006 pronunţată de T r i b u n a l u l A l b a în dosarul nr.7435/2005.

Fără cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Ianuarie 2008.

 

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

 

Red. L.A.

Tehnored. E.T. 14 Ianuarie 2008

Toate spetele


Sus ↑