• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 2693 din data 2009-04-30
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 2693

Şedinţa publică de la 30 Aprilie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...) B.

 

**************************

Pe rol, judecarea recursului formulat de reclamatele D. N., E. F., împotriva sentinţei nr. 5253 din 06 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu SC E. SA- N. P. GRUP, având ca obiect drepturi.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns recurentele reclamante E. F., D. N., reprezentate de avocat A E., intimata pârâtă SC E. SA - N. P. GRUP, reprezentată de avocat A. U. cu delegaţie de substituire pentru avocat J. U..

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Avocat B. U. pentru intimata pârâtă,a arătat că înţelege să renunţe la cererea prin care a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin.2) ultima liniuţă din Legea 53/2003 Codul muncii, prin raportare la prevederile art. 1 alin. 4 şi 5, art. 73 alin. 3 lit. p şi art. 79 alin 1 din Constituţia României revizuită, precum şi la cererea prin care invocă necompetenţa teritorială a Curţii de A P E L C R A I O V A. A depus la dosar cerere scrisă în acest sens.

Avocat A E. pentru recurentele reclamante a solicitat să se ia act de cererea formulată de intimata pârâtă.

Curtea a luat act de cererea de renunţare formulată de intimata pârâtă prin apărător, avocat B. U., după care, constatând cauza în stare de soluţionare a acordat cuvântul asupra recursului.

Avocat A E. pentru recurentele reclamante, a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei cu trimiterea cauzei pentru rejudecare pentru a se pronunţa pe fondul cauzei.

Avocat B. U. pentru intimata pârâtă, a pus concluzii respingere a recursului ca nefondat.

 

CURTEA:

 

Asupra recursului de faţă;

Prin acţiunea înregistrată la T r i b u n a l u l D o l j, reclamanţii D. N. şi E. F. au chemat în judecată pârâta SC E. SA – N. P. GRUP SA B, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligată la plata contravalorii ajutorului material reprezentând contravaloarea unei cote de gaze naturale aferentă anilor 2005 prevăzute de art. 187 din CCM la nivel de ramură, sume actualizate la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată.

T r i b u n a l u l D o l j, prin sentinţa nr. 5253 din 06 octombrie 2008 , a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune.

A respins cererea formulată de reclamanţii D. N. şi E. F. în contradictoriu cu pârâta SC E. SA - N. P. GRUP SA B, ca urmare a prescrierii dreptului material la acţiune.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că este prescrisă cererea formulată de reclamanţi fiind aplicabile dispoziţiile art. 283 alin. 1 lit.”c” din Codul muncii potrivit căruia, - „cererile în ceea ce priveşte neexecutarea contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestora se pot formula în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune”.

Astfel, s-a reţinut că cererea formulată se reclamanţi se întemeiază pe neexecutarea unei clauze a contractului colectiv de muncă în ceea ce priveşte acordarea ajutorului material reprezentând contravaloarea unei cote de gaze naturale , respectiv 4.000 mc, astfel încât este aplicabil termenul de prescripţie de 6 luni de zile.

Împotriva hotărârii respective au declarat recurs reclamanţii, criticând-o ca fiind nelegală, solicitând casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare, susţinându-se că în mod greşit s-a aplicat termenul de prescripţie de 6 luni de zile, în cauză drepturile solicitate având natura juridică a unei despăgubiri, astfel încât se aplică termenul de prescripţie de 3 ani de zile.

Recursurile declarate de reclamanţi sunt întemeiate şi se vor admite avându-se în vedere următoarele considerente:

Dispoziţiile art. 283 alin.1 din Codul muncii reglementează termenele de prescripţie pentru formularea cererilor în vederea soluţionării unui conflict de muncă, printre acestea fiind cel menţionat la lit. c (de 3 ani) - în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator şi cel menţionat la litera e (de 6 luni), în cazul neexecutării CCM ori a unor clauze ale acestuia.

Pentru a se reţine unul din cele două termene de prescripţie (3 ani - stabilit de prima instanţă sau 6 luni, invocat de recurentă), trebuie clarificată natura juridică a drepturilor solicitate prin acţiune.

Împrejurarea că drepturile solicitate de reclamanţi au fost prevăzute în CCM, nu conduce, în mod automat, la concluzia că neacordarea sa echivalează cu o neexecutarea contractului de muncă sau a unei clauze a acestuia. Pentru aceasta se au în vedere, pe de o parte, momentul naşterii dreptului de a solicita aceste drepturi (după încetarea raporturilor de muncă) şi, pe de altă parte, natura juridică a acestor drepturi

În speţă, obiectul conflictului individual dintre părţi îl constituie neplata contravalorii unei cote de gaze naturale aferentă anilor 2005, prevăzute de art. 187 din CCM la nivel de ramură, termenul de prescripţie pentru formularea unei astfel de acţiuni este de 3 ani, fiind reglementat de dispoz. art. 283 lit. „c” Codul muncii.

Acestea sunt argumentele pentru care instanţa de recurs constată că acţiunea formulată de reclamanţi nu este prescriptibilă în termenul de 6 luni reglementat de art. 283 alin. 1 litera „e” din Codul muncii.

Faţă de cele arătate, se va reţine că hotărârea primei instanţe este pronunţată cu aplicarea greşită a legii, astfel încât, în baza art. 312 alin. 5 cod procedură civilă, recursul reclamanţi se va admite, se va casa hotărârea T r i b u n a l u l u i D o l j şi se va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În rejudecare tribunalul va analiza, pe fond, cererile părţilor, în raport de prevederile legale aplicabile în speţă şi probele administrate în dosar urmând a stabili dacă reclamanţii sunt îndreptăţiţi la drepturile salariale solicitate prin acţiunea dedusă judecăţii, în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul formulat de reclamatele D. N., E. F., împotriva sentinţei nr. 5253 din 06 octombrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu SC E. SA- N. P. GRUP.

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 30 Aprilie 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) B.

 

Red.jud. S.P.

3 ex/IE/15.05.2009

J. fond: E.E.

A.D.

Toate spetele


Sus ↑