• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 2846 din data 2009-05-07
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 2846

Şedinţa publică de la 07 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...) B.

 

*******************************

 

Pe rol, judecarea recursului formulat de reclamanta E. G., împotriva sentinţei nr.6131 din 17 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu pârâta SC E. SA - MEMBRU P. GRUP, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns intimata pârâtă SC E. SA - MEMBRU P. GRUP, reprezentată de avocat B. U. cu delegaţie de substituire pentru avocat J. U., lipsind recurenta reclamantă E. G..

Procedura de citare legal îndeplinită

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Avocat B. U. pentru intimata pârâtă, învedereaza instanţei că nu mai susţine excepţiile invocate la termenul anterior privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 298 alin.2) ultima liniuţă din Legea 53/2003 Codul muncii, prin raportare la prevederile art. 1 alin. 4 şi 5, art. 73 alin. 3 lit.. p şi art. 79 alin 1 din Constituţia României revizuită precum şi excepţia de necompetenţa teritorială a Curţii de A P E L C R A I O V A.

Instanţa, constatând cauza în stare de soluţionare, a acordat cuvântul asupra recursului.

Avocat B. U. pentru intimata pârâtă, a pus concluzii de respingere a recursului ca nefondat.

CURTEA:

 

Asupra recursului de faţă;

Constată că la data de 18.09.2008, reclamanta E. G. a formulat cerere de chemare în judecată a pârâtei SC E. SA – MEMBRU P. GRUP SA B, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să fie obligată la plata contravalorii ajutorului material reprezentând contravaloarea unei cote de gaze naturale aferentă anilor 2005,2006, 2007 şi a drepturilor băneşti reprezentând aprovizionarea toamnă-iarnă din luna octombrie, aferente anilor 2005, 2006, 2007, sume actualizate la data plăţii efective.

T r i b u n a l u l D o l j, prin sentinţa nr. 6131 din 17 noiembrie 2008 , a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune.. invocată de pârâtă în întâmpinare.

A respins acţiunea formulată de reclamanta E. G. în contradictoriu cu pârâta SC E. SA - MEMBRU P. GRUP SA B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că este prescrisă cererea formulată de reclamanţi fiind aplicabile dispoziţiile art. 283 alin. 1 lit.”c” din Codul muncii potrivit căruia, - „cererile în ceea ce priveşte neexecutarea contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestora se pot formula în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune”.

Astfel, s-a reţinut că cererea formulată se reclamantă se întemeiază pe neexecutarea unei clauze a contractului colectiv de muncă în ceea ce priveşte acordarea ajutorului material reprezentând contravaloarea unei cote de gaze naturale , respectiv 4.000 mc şi aprovizionare toamnă-iarnă, astfel încât este aplicabil termenul de prescripţie de 6 luni de zile.

Împotriva hotărârii respective a declarat recurs reclamanta criticând-o ca fiind nelegală, solicitând casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare, susţinându-se că în mod greşit s-a aplicat termenul de prescripţie de 6 luni de zile, în cauză drepturile solicitate având natura juridică a unei despăgubiri, astfel încât se aplică termenul de prescripţie de 3 ani de zile.

Recursul declarat de reclamantă este întemeiat şi se va admite avându-se în vedere următoarele considerente:

Dispoziţiile art. 283 alin.1 din Codul muncii reglementează termenele de prescripţie pentru formularea cererilor în vederea soluţionării unui conflict de muncă, printre acestea fiind cel menţionat la lit. c (de 3 ani) - în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator şi cel menţionat la litera e (de 6 luni), în cazul neexecutării CCM ori a unor clauze ale acestuia.

Pentru a se reţine unul din cele două termene de prescripţie (3 ani - stabilit de prima instanţă sau 6 luni, invocat de recurentă), trebuie clarificată natura juridică a drepturilor solicitate prin acţiune.

Împrejurarea că drepturile solicitate de reclamantă au fost prevăzute în CCM, nu conduce, în mod automat, la concluzia că neacordarea sa echivalează cu o neexecutarea contractului de muncă sau a unei clauze a acestuia. Pentru aceasta se au în vedere, pe de o parte, momentul naşterii dreptului de a solicita aceste drepturi (după încetarea raporturilor de muncă) şi, pe de altă parte, natura juridică a acestor drepturi

În speţă, obiectul conflictului individual dintre părţi îl constituie neplata contravalorii unei cote de gaze naturale aferentă anilor 200 2006, 2007, precum şi a drepturi băneşti reprezentând aprovizionarea toamnă-iarnă, termenul de prescripţie pentru formularea unei astfel de acţiuni este de 3 ani, fiind reglementat de dispoz. art. 283 lit. „c” Codul muncii.

Acestea sunt argumentele pentru care instanţa de recurs constată că acţiunea formulată de reclamantă nu este prescriptibilă în termenul de 6 luni reglementat de art. 283 alin. 1 litera „e” din Codul muncii.

Faţă de cele arătate, se va reţine că hotărârea primei instanţe este pronunţată cu aplicarea greşită a legii, astfel încât, în baza art. 312 alin. 5 cod procedură civilă, recursul reclamantei se va admite, se va casa hotărârea T r i b u n a l u l u i D o l j şi se va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

În rejudecare tribunalul va analiza, pe fond, cererile părţilor, în raport de prevederile legale aplicabile în speţă şi probele administrate în dosar urmând a stabili dacă reclamanta este îndreptăţită la drepturile salariale solicitate prin acţiunea dedusă judecăţii, în prezenta cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul formulat de reclamanta E. G., împotriva sentinţei nr.6131 din 17 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu pârâta SC E. SA - MEMBRU P. GRUP.

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 07 Mai 2009

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) B.

 

red. Jud. S.P.

3 ex/IE/18.05.2009

j. fond: M.G.

I.M.

Toate spetele


Sus ↑