• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 6504 din data 2009-11-19
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova
Numar dosar

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6504

Şedinţa publică de la 19 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...) B.

*****************************

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de pârâtele CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, DGFP G-REPREZ MINISTERULUI ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR, DGFP G, împotriva sentinţei nr. 2849 din 20 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j-Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanţii E. T., E. N., având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat cererea formulată de recurente, prin care solicită judecarea cauzei în lipsă potrivit dispoziţiilor art. 242 cod procedură civilă, după care,

Instanţa, constatând cauza în stare de soluţionare, a trecut la deliberare.

CURTEA:

 

Asupra recursului de faţă;

Prin sentinţa nr. 2849 din 20 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j-Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...) s-a respins exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de intimata Curtea de Conturi a Romaniei.

S-a admits acţiunea formulată de petenţii E. T. si E. N., impotriva intimatelor Curtea de Conturi a României si Ministerul Finantelor Publice.

A obligat intimatele la plata către petenţi sporul de vechime in munca cuvenit pe perioada 1.11.2000-31.05.2003 .

S-a admis cererea de chemare în garanţie a Ministerului Finanţelor Publice , formulată de Curtea de Conturi a Romaniei.

A obligat chemata in garantie Ministerul Finantelor Publice sa asigure fondurile necesare privind plata drepturilor solicitate de petenti.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Petenţii, in calitate de procurori financiari in cadrul Camerei de Conturi G au drepturile, competenţele, obligaţiile şi răspunderile profesionale expres şi limitativ prevăzute, iar raporturilor juridice de serviciu sunt guvernate, supuse şi circumscrise inclusiv prevederilor incidente cuprinse în Legea 53/2003 modificată, art.1, art 295, alin.2.

Nu poate fi reţinută apărarea intimatei în sensul că prin adoptarea OUG nr.83/2000 privind instituirea indemnizaţiei ca unică formă de remunerare ce include şi toate sporurile cuvenite a urmărit corelarea salarizării personalului cu salarizarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, întrucât, nu se poate determina înlăturarea beneficiului sporului de vechime, întrucât această valoare procentuală nu se regăseşte în indemnizaţiile achitate petenţilor.

Prin reglementările care au eliminat sporul de vechime în muncă au fost încălcate şi prevederile art. 155 şi urm. din Legea nr. 53/2003, aplicabilă pentru perioada în litigiu, care prevede că salariul lunar, în speţă, indemnizaţia lunară cuprinde salariul de bază respectiv indemnizaţia de bază, sporurile şi alte adaosuri cuvenite, definiţie din care rezultă că indemnizaţia lunară a petenţilor nu include sporul de vechime în muncă.

Faţă de situaţia expusă mai sus instanta constata că în mod corect Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării a stabilit prin Hotărârea nr. 64/27.03.2007 că între petenţi şi celelalte categorii profesionale există un tratament diferenţiat, discriminatoriu potrivit prevederilor art.2 alin.1, art.2 alin.3 şi art. 6 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu privire la acordarea sporului de vechime în muncă.

Mai mult, dispoziţiile art.24 alin.3 din Legea nr.154/1998 prevedeau în mod expres că „dispoziţiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt… sporul de vechime în muncă etc… rămân în vigoare”.

Sporul de vechime, ca un drept corelativ dreptului la muncă are un caracter permanent şi obligatoriu şi are drept scop stimularea salariatului şi recunoaşterea vechimii în muncă desfăşurată de acesta, neexistând nici un motiv pentru instituirea unui tratament diferenţiat între diverse categorii sociale în raport cu complexitatea, felul şi importanţa muncii depuse.

Neevidenţierea procentului privind sporul de vechime în muncă, care să se calculeze la indemnizaţia de încadrare brută lunară şi care are un caracter permanent, ar afecta în mod substanţial cuantumul indemnizaţiei brute lunare, care urmează să fie avută în vedere la calculul drepturilor de pensie cuvenite.

Referitor la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de intimată aceasta a fost respinsă cu următoarea motivare:

Dreptul la acţiune al reclamanţilor se naşte de la data constatatarii discriminării respectiv 27.03.2007 când prin decizia nr.64 a C.N.C.D s-a constatat existenţa discriminării, în acest sens se va avea în vedere şi Decizia nr.XXXVI a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Referitor la cererea de chemare în garanţie a Ministerului Finantelor Publice, aceasta urmează a fi admisă cu motivarea că potrivit art. 19 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, Ministerul Finanţelor Publice coordonează acţiunile care sunt în responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar prin pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare şi ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuţie si va fi obligata chemata in garantie sa asigure fondurile necesare privind plata drepturilor băneşti solicitate

Faţă de considerentele expuse mai sus, va fi respinsa exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocate de intimate Curtea de Conturi a Romaniei, se va admite cererea de chemare în garanţie a Ministerul Finanţelor Publice în vederea asigurării fondurilor necesare privind plata drepturilor băneşti solicitate şi se va admite actiunea urmând a fi obligate intimatele la plata către petenti a sporului de vechime pe perioada 01.11.2000-31.05.2003.

Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs pârâţii CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, DGFP G-REPREZ MINISTERULUI ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR şi DGFP G.

Recurenta Curtea de Conturi a României a criticat sentinţa cu privire la următoarele aspecte:

În mod greşit s-a admis cererea privind acordarea sporului de vechime pe perioada 2001-2003, fără a se avea în vedere că până la apariţia M.. nr. 50/1996, reclamanţii au primit spor de vechime, iar ulterior au fost salarizaţi potrivit legii speciale –Cap. A al anexei 1 şi au primit un adaos la indemnizaţia de încadrare corespunzător vechimii în funcţia de magistrat.

Recurentul MEF a criticat sentinţa cu privire la admiterea cererii de chemare în garanţie, arătând că aceasta este inadmisibilă, date fiind atribuţiile acestui minister în elaborarea bugetului de stat şi prevederilor M.. nr. 500/2002.

Analizând criticile formulate în raport de actele şi lucrările dosarului, prin prisma disp. art. 3041 şi art. 304 pct.8 şi 9 c. pr. civ., recursurile sunt fondate, din următoarele considerente:

Prin acţiunea promovată la 1 februarie 2008, reclamanţii au solicitat obligarea pârâţilor la plata sporului de vechime pentru perioada 2000-31.12.2003, însă dreptul reclamanţilor s-a prescris având în vedere perioada pentru care ei apreciază că s-a născut dreptul raportat la data solicitării, cererea fiind introdusă la un interval de 5 ani, deci peste termenul general de prescripţie, fiind incidente disp. art.1 şi 8 din Decr.nr. 167/1958. Curtea, constată că deşin s-a invocat prin întâmpinarea formulată la 15 februarie 2008, excepţia prescripţiei, instanţa de fond a soluţionat-o în mod greşit şi diferit faţă de practica unitară în materie de prescripţie.

În considerarea celor expuse, în raport de prevederile art. 312 alin 1 c. pr. civ., se vor admite recursurile, va fi modificată în tot sentinţa în sensul că,pe fond, va fi respinsă acţiunea şi cererea de completare a dispozitivului.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de pârâtele CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI, DGFP G-REPREZ MINISTERULUI ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR, DGFP G, împotriva sentinţei nr. 2849 din 20 martie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamanţii E. T., E. N..

Modifică în sensul că respinge acţiunea şi cererea de completare dispozitiv.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 19 O. 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) B.

 

Red.jud.F.D.

Ex.2/IT

Jud.fond.D.U.

L.U.

Toate spetele


Sus ↑