• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Obligatie de a face. Recurs

Hotararea nr. 2301/R/2008 din data 2008-11-25
Pronuntata de Curtea de Apel Cluj

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale,

pentru minori şi familie

 

 

DECIZIA CIVILĂ Nr. 2301/R/2008

Şedinţa publica din data de 2 decembrie 2008

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE : (...) (...) – vicepreşedinte Curtea de Apel

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...) E.

GREFIER : O. O.

 

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâtul E. (...) J. împotriva sentinţei civile nr. 1626 din 25 septembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j în dosarul nr(...), privind şi pe reclamanta intimată S.C. F. D. INTERNATIONAL TRANSPORT SRL, având ca obiect asigurări litigiu de muncă – obligaţia de a face.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reprezentantul reclamantei intimate – avocat E. N. de la B a r o u l B u c u r e ş t i, lipsind recurentul.

Procedura de citare este realizată.

Recursul a fost declarat în termenul legal şi este scutit de la plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care

Reprezentanta intimatei depune la dosarul cauzei întâmpinare arătând că în măsura în care instanţa apreciază că se impune comunicarea acesteia pârâtului, solicită acordarea unui termen, iar dacă nu, solicită cuvântul pe fond.

Instanţa apreciază că nu se impune comunicarea întâmpinării formulate şi faţă de solicitarea pârâtului de a se judeca în lipsa sa litigiul, declară închisă cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentanta intimatei solicită respingerea ca nefondat a recursului , menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii pronunţată de prima instanţa, fără cheltuieli de judecată.

Curtea reţine cauza în pronunţare.

 

C U R T E A

 

Prin sentinţa civilă nr.1626 din 25 septembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l C l u j s-a admis acţiunea formulată şi precizată de către reclamanta (...) F. D. TRANSPORT SRL în contradictoriu cu pârâtul E. (...) J., pârâtul fiind obligat să achite reclamantei suma de 3.579 lei reprezentând avans spre decontare nejustificat, sumă ce va fi actualizată cu dobânda legală la data plăţii efective.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a constatat că reclamanta (...) F. D. INTERNATIONAL TRANSPORT SRL C N a chemat în judecată pe pârâtul E. (...) J. şi a solicitat obligarea acestuia la plata sumei de 3579 lei reprezentând echivalentul în lei a sumei de 1019 euro cu titlu de avans spre decontare nejustificat şi la plata dobânzii legale aferente sumei totale de la data de 26.03.2008 până la recuperare.

Conform fişei fiscale din data de 22.03.2008, în euro şi în lei rezultă că în perioada ianuarie – decembrie 2006 pârâtul a încasat sume cu titlu de avans spre decontare pentru cheltuielile de transport şi diurnă.

Aceste sume sunt cuprinse în dispoziţiile de plată <<DP>> şi sunt menţionate în rubrica „document număr”.

Pentru fiecare cursă în parte s-au întocmit documente justificative menţionate la rubrica „observaţii”, fiecare cursă este notată în fişa analitică cu litera c la rubrica „tip document”, numărul cursei este menţionat la rubrica „document număr” în dreptul literei c şi la rubrica „data” în dreptul cursei c este menţionată data depunerii documentului justificativ.

Urmare a calculării acestor deconturi justificative a rezultat un sold de 1019 euro care reprezintă avans spre decontare nejustificat de pârât pentru cursele efectuate în perioada ianuarie-iunie 2007.

Pârâtul în calitate de angajat al reclamantei avea obligaţia, printre altele, ca la întoarcerea din cursă să predea departamentului financiar contabil decontul aferent cursei şi să justifice sumele primite ca avans spre decontare.

Potrivit prevederilor art. 272 alin. 1 din Legea 53/2003 salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

Având în vedere starea de fapt şi norma juridică, instanţa a admis acţiunea formulată şi precizată de către reclamanta (...) F. D. Transport SRL.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul E. (...) J., solicitând admiterea recursului şi modificarea sentinţei în sensul respingerii acţiunii.

În motivarea recursului arată că nu au fost administrate toate probele pentru a se ajunge la concluzia că reclamanta deţine împotriva pârâtului o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Fişele contabile nu au nici o putere probantă, a depus deconturile la sediul reclamantei, dar nu a primit nici o chitanţă.

Arată că nu i s-a acceptat expertiza, nu i s-a recunoscut ca probă înscrisurile pe care le-a anexat şi din care rezultă că a efectuat cursele în care a fost trimis, a cumpărat combustibil, a plătit taxele de drum şi a avut dreptul la diurnă zilnică potrivit contractului colectiv de muncă.

Reclamanta (...) F. D. INTERNATIONAL TRANSPORT SRL, prin întâmpinare solicită respingerea recursului ca neîntemeiat, apreciind că sentinţa atacată este legală şi temeinică.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor de recurs invocate de pârât, Curtea reţine următoarele :

Dispoziţiile art. 272 alin.1 C.N. sunt deosebit de clare în privinţa răspunderii patrimoniale, acestea prevăzând că salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată, este obligat să o restituie.

Contrar tuturor susţinerilor făcute de către pârât, atât la fond, cât şi în recurs, reclamanta prin documentaţia depusă la dosar, a dovedit că pârâtul în calitate de conducător auto – angajat al reclamantei – în perioada ianuarie – iunie 2007 a primit avans spre decontare, din care nu a restituit suma de 3.579 lei – echivalentul a 1019 Eur.

A susţinut pârâtul în recursul formulat faptul că nu s-ar fi administrat probe suficiente şi că documentele de la dosar nu ar avea nici o putere probantă împotriva sa, or el nu a produs nici o probă în dovedirea celor susţinute.

Aşa fiind, constatând că sub aspectul tuturor criticilor ce i-au fost aduse, sentinţa atacată este legală şi temeinică, Curtea faţă şi de dispoziţiile art. 299 şi 312 C.proc.civ., va respinge ca nefondat recursul pârâtului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul E. (...) J. împotriva sentinţei civile nr. 1626 din 25.09.2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosarul nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 25 noiembrie 2008.

 

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...)-(...) E.

 

 

 

 

GREFIER

O. O.

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑