• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Nulitate act. Recurs

Hotararea nr. 10447 din data 2008-12-04
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 10447

Şedinţa publică de la 4 decembrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...) E.

Grefier N. E. B.

 

     

*********************************

 

Pe rol, rezultatul dezbaterilor din şedinţa publică din 27 noiembrie 2008, privind recursul declarat de reclamantul B. E., împotriva sentinţei civile nr. 4329 din 24.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât SPITALUL ORĂŞENESC " S T. " N., având ca obiect constatarea nulităţii actului juridic.

La apelul nominal, au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile din şedinţa publică din 27 noiembrie 2008, au fost consemnate într-o încheiere separată care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

T r i b u n a l u l D o l j prin sentinţa nr. 4329/24 iunie 2008 a respins acţiunea. formulată de B. E. domiciliat în C,Strada (...) nr. 15 ,judeţul D împotriva Spitalului orăşenesc S T. N. cu sediul în N. B-E. (...) judeţul A, acţiune ce a avut ca obiect constatarea nulităţii absolute a actului adiţional din 15.02.2001, la contractu declarat de reclamantul B. E., împotriva sentinţei civile nr. 4329 din 24.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât SPITALUL ORĂŞENESC " S T. " N., individual de muncă.

Pentru a se pronunţa astfel tribunalul a avut în vedere următoarele:

S-a susţinut de către reclamant că , în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile Legii 53/2003 , aplicabilă la 01 03 2003 deoarece ar fi vorba de un act adiţional încheiat în anul 2001 , deci anterior apariţiei C o d u l u i m u n c i i, susţinere ce a fost înlăturată.

Contractul individual de muncă cu sau fără acte adiţionale este guvernat de principiul libertăţii de voinţă , oneros şi comutativ , cu executare succesivă ce produce efecte pe întreaga durată a existentei sale.

Potrivit art 283 alin 1 lit d „ cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata existentei contractului in cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual de muncă sau a unor clauze ale acestuia „.

Contestaţia se îndreaptă împotriva unui contract individual de muncă ( act adiţional ) din 15 02 2001 în condiţiile in care la 24 01 2008 contractul încetează din iniţiativa salariatului prin demisie.

Urmare a manifestării de voinţă unilaterală , contractul individual de muncă n u mai este în fiinţă şi , in consecinţă , nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art 283 alin 1 lit d din Legea 53/2003.

Oricare ar fi fost neregularităţile contractului individual de muncă sau cereri ale actului adiţional ( cu privire la existenţa sau inexistenţa consimţământului ) acestea puteau fi invocate numai în termenul prevăzut de lege şi anume pe durata existentei contractului individual de muncă .

Raporturile de muncă presupun , cu necesitate , existenta acestui contract iar cenzurarea acestor raporturi de către instanţa de dreptul muncii este posibilă numai în condiţiile existentei contractului.

Susţinerea contestatorului că nu ar fi fost informat asupra consecinţelor încheierii contractului şi actului adiţional a fost înlăturată deoarece potrivit art 17 alin 1 indice 1 , „ obligaţia de informare a persoanei selectate in vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau actului adiţional după caz „.

Înlăturate au fost şi criticile referitoare la neexecutarea obligaţiilor neexecutate de către angajator cât timp obligaţiile erau stipulate intr-un contract individual de muncă ce nu mai este in fiinţă şi , în consecinţă , nu mai poate fi examinat , cu luarea în considerare a dispoziţiilor art 283 din Codul muncii .

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamantul, apreciind hotărârea instanţei de fond ca netemeinică şi nelegală.

Se arată că în mod greşit prima instanţă a apreciat că acţiunea reclamantului este tardiv formulată, în condiţiile în care a făcut o greşită aplicare a legii în timp, precum şi a principiilor ce guvernează sancţiunea nulităţii actului juridic civil.

Se solicită constatarea nulităţii absolute a unui act adiţional la contractul individual de muncă, act ce datează din februarie 2001, şi i se aplică o lege ce intră în vigoare la 1 martie 2003, analizându-se condiţiile de nulitate, condiţii anterioare sau simultane încheierii actului, prin prisma legii ce retroactivează momentului încheierii actului.

De asemenea, în ceea ce priveşte fondul se arată că acţiunea este neîntemeiată atâta timp cât pârâtul nu a cheltuit nici o sumă de bani generată de rezidenţiatul reclamantului , singura parte îndreptăţită să ceară astfel de sume, putând fi numai Statul Român, finanţatorul cheltuielilor bugetare cu această destinaţie.

Analizând motivele de recurs invocate cât şi hotărârea instanţei de fond,se constată că recursul este fondat, astfel încât în temeiul art. 312 cod pr.civ. urmează a-l admite, va casa hotărârea primei instanţe şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Este întemeiată critica recurentului privind soluţionarea greşită a cauzei, în condiţiile admiterii excepţiei tardivităţii formulării acţiunii.

Se invocă nulitatea absolută a unui act juridic civil, încheiat în februarie 2001 şi în mod greşit prima instanţă nu realizează verificarea nulităţii faţă de momentul încheierii actului, ci la o dată ulterioară încheierii actului, respectiv 1 martie 2003, raportat la noile dispoziţii legale aplicabile contractelor de muncă.

Cu încălcarea dispoz., art. 1 cod civil, ce nu permite retroactivitatea legii civile, instanţa de fond impune aplicarea dispoziţiilor unei legi ce intră în vigoare ulterior emiterii actului juridic civil a cărui verificare se solicită sub aspectele de formă şi fond de la momentul încheierii acestuia.

Faţă de cele de mai sus, ca urmare a casării hotărârii, cu ocazia soluţionării pe fond a cauzei, instanţa de fond urmează a avea în vedere cererile şi apărările formulate de părţi. Se va analiza valabilitatea, legalitatea actului adiţional ce formează obiectul cauzei, făcându-se distincţie între condiţiile de nulitate, ce privesc momentul încheierii actului, între acestea regăsindu-se şi prevederile legale ce sunt aplicabile actului şi condiţiile de modificare, stingere sau rezoluţiune a raporturilor contractuale, toate privind momentele ulterioare încheierii actului adiţional.

De asemenea, se va analiza raportul juridic sub aspectul părţilor semnatare al3e actului juridic, precum şi al obligaţiilor şi drepturilor izvorâte din aceasta, inclusiv prin analizarea naturii juridice a obligaţiei de plată a cheltuielilor aferente rezidenţiatului.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

 

Admite recursul declarat de reclamantul B. E., împotriva sentinţei civile nr. 4329 din 24.06.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât SPITALUL ORĂŞENESC " S T. " N..

Casează sentinţa şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Decizie irevocagbilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 4 decembrie 2008.

 

Preşedinte Judecător Judecător

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E.

Grefier,

N. E. B.

Red. T.C.B..

2 ex/18.12.2008

j.f. O. M.

C. V.

Tehn.red. A.L.

Toate spetele


Sus ↑