• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Asigurari sociale. Drepturi salariale ale personalului din justitie. Recurs

Hotararea nr. 133 din data 2010-02-05
Pronuntata de Curtea de Apel Iasi
Numar dosar

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 133

Şedinţa publică de la 05 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

Pe rol judecarea cauzei Asigurări sociale având ca obiect drepturi salariale ale personalului din justiţie privind recursul declarat de recurenta U. J. împotriva sentinţei civile nr.2675 /26.11.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V a s l u i, intimaţi fiind Curtea de A P E L I A Ş I, T r i b u n a l u l V a s l u i, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D.,

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul este la primul termen de judecată , prin serviciul de registratură s-a depus la dosar precizări scrise formulate de recurentă şi întâmpinări, cu duplicat formulate de Curtea de A P E L I A Ş I şi Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor D.. Părţile au fost citate cu menţiunea să răspundă la excepţia tardivităţii recursului. Se solicită judecarea cauzei în lipsă.

Verificând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că prin întâmpinarea formulată de Ministerul Justiţiei şi Curtea de Apel I se face referire la fondul cauzei şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Raportat la excepţia lipsei calităţii procesuale se impune necomunicarea duplicatului întâmpinărilor , considerându-le drept concluzii scrise.

Instanţa rămâne în pronunţare pe excepţia tardivităţii recursului.

După deliberare,

CURTEA DE APEL

 

Asupra recursului civil de faţă,

Prin cererea înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i V a s l u i sub nr(...) din 07.01.2009 U. J. solicită în contradictoriu cu pârâţii Curtea de A P E L I A Ş I, T r i b u n a l u l V a s l u i şi Ministerul Justiţiei obligarea acestora la plata sporului de risc şi solicitare neuropsihică în procent de 50% din salariul brut realizat lunar de la data de 1 ianuarie 2005 şi în continuare pentru viitor.

Arată reclamanta în esenţă că a exercitat funcţia de grefier de şedinţă timp de 37 de ani în perioada 1961-1995, când s-a pensionat pentru limită de vârstă, iar din anul 2005 a primit pensie de serviciu. Arată că prin Decizia 21/2008 Î n a l t a C u r t e de casaţie şi justiţie a stabilit printr-un recurs în interesul legii că acest spor se cuvine şi grefierilor şi că aceste drepturi trebuie achitate de către toţi pârâţii aceştia având atribuţii în angajarea personalului.

Depune copie după cartea de muncă, Sentinţa 77/2008 a Curţii de A P E L I A Ş I, decizia de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, decizii de actualizare a pensiei. În drept, invocă prevederile art. 47 din legea 50/1996, ale Legii 567/2004, 334/2007 şu OUG 83/2000.

Curtea de A P E L I A Ş I formulează întâmpinare prin care solicită respingerea cererii reclamantei întrucât aceasta a beneficiat de actualizarea pensiei de serviciu şi că la data acordării pensiei de serviciu – 01.01.2005, sporul de 50% nu era inclus în salariul de bază al personalului auxiliar de specialitate.

Ministerul Justiţiei formulează întâmpinare prin care invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive motivat de faptul că pensia de serviciu este calculată şi achitată de Casa naţională de pensii şi alte asigurări sociale nu de către ministerul justiţiei.

Prin sentinţa civilă nr.2675 din 26.11.2009 T r i b u n a l u l V a s l u i respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive formulate de Ministerul Justiţiei.

Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de către U. J., domiciliată în Municipiul Bârlad,(...), (...) .B, .3, .35, judeţul V în contradictoriu cu pârâţii T r i b u n a l u l V a s l u i, cu sediul în Municipiul V,(...), Curtea de A P E L I A Ş I, cu sediul în Municipiul I,(...), judeţul I şi Ministerul justiţiei, cu sediul în(...), sector 5, B.

Pentru a ă pronunţa această soluţie prima instanţă reţine următoarele:

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive ridicată de Ministerul Justiţiei, instanţa o a respins-o întrucât obiectul cererii de chemare în judecată, aşa cum acesta a fost precizat pentru termenul din 26.11.2009, este drepturi salariale şi nu de drepturi de asigurări sociale. Ministerul justiţiei, fiind ordonator principal de credite, faţă de ceilalţi doi pârâţi, iar drepturile salariale fiind achitate din credite bugetare, instanţa apreciază că Ministerul justiţiei are calitate procesuală pasivă în cauză.

Referitor la fondul cauzei, instanţa constată că începând cu anul 1995 reclamanta este pensionară, încetând astfel raporturile de muncă. În virtutea calităţii de grefier primeşte pensie de serviciu. În perioada indicată de către reclamantă în petitul acţiunii, aceasta nu era angajată a T r i b u n a l u l u i V a s l u i sau a Curţii de A P E L I A Ş I. Prin urmare, în lipsa unui raport de muncă şi a prestării activităţii, conform prevederilor art. 10 şi 154 din Legea 53/2003 Codul muncii aceste pârâte nu datorau reclamantei nici salariu şi, implicit, nici sporuri salariale, cum este sporul pentru solicitare neuropsihică.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta U. J. la data de 08.01.2010, considerând-o nelegală şi netemeinică.

Curtea a invocat din oficiu excepţia tardivităţii declarării recursului.

Potrivit dispoziţiilor articolului 80 din Legea 168/1999 termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii pronunţate de fond.

În speţă, sentinţa civilă nr. 2675 /26.11.2009 a fost comunicată reclamantei U. J. la data de 22.12.2009 (conform dovezii de la fila 84 dosar fond), iar acesta a declarat şi motivat cererea de recurs la data de 08.01.2010 (conform datei poştei), peste termenul legal care s-a împlinit la data de 04.01.2010.

Prin consecinţă, recursul se vădeşte a fi tardiv formulat, astfel încât în raport de dispoziţiile art. 103 Cod procedură civilă Curtea îl va respinge şi va menţine sentinţa pronunţată de tribunal.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge, ca tardiv recursul declarat de reclamanta U. J. împotriva sentinţei civile nr.2675 /26.11.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l V a s l u i, sentinţă pe care o menţine.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 05 Februarie 2010.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

Red./Tehnored. P.D.

16.02.2010 -2 ex.

T r i b u n a l u l V a s l u i: E. M. N..

B. D. T.

Toate spetele


Sus ↑