• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 1201 din data 2010-02-17
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova
Numar dosar

DOSAR Nr(...) - concediere pentru motive neimputabile

art. 61 lit. c C.M.

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A J. CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIA nr. 1201

 

Şedinţa publică din data de 17 Februarie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

 

Grefier (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de pârâta SC E. SA, împotriva sentinţei civile nr. 3268/26.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă J. B., având ca obiect, drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru intimata pârâtă depunând împuternicirea avocaţială, avocat N. J., iar pentru intimata reclamantă a răspuns avocat D. P. care depune împuternicirea avocaţială.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare, acordă cuvântul părţilor.

Avocat N. J. pentru recurenta pârâtă, solicită admiterea recursului şi modificarea sentinţei instanţei de fond, în sensul respingerii acţiunii, contractul de muncă al reclamantei fiind desfăcut în baza art.61 lit.c din CCM, care prevede că angajatorul poate dispune concediere pentru motive ce ţin de persoana salariatului.

Avocat D. P. pentru intimata reclamantă, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei instanţei de fond ca fiind temeinică şi legală, nefăcându-se dovada că drepturile salariale au fost achitate de către partener.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

CURTEA

 

Asupra recursului de faţă:

Prin sentinţa civilă nr. 3268/26.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), a admis acţiunea formulată de reclamanta J. B. cu domiciliul ales în mun. C,(...), (...) 2, . 1, . 18 în contradictoriu cu pârâta SC E. SA cu sediul în mun. B,(...), sector 1.

A obligat pârâta să-i achite reclamantei suma de 4704 lei, sumă indexată cu indicele de inflaţie de la data naşterii acestuia şi până la data plăţii efective, reprezentând indemnizaţia de concediere.

A obligat pârâta către reclamant la 400 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel T r i b u n a l u l D o l j a reţinut următoarele:

Reclamanta a fost angajata unităţii pârâte până în data de 17.11.2005 când i-au fost încetate raporturile de muncă potrivit deciziei nr. 432/17.11.2008 . Această încetare a contractului de muncă al reclamantei a avut drept scop pentru respectarea dispoziţiilor legale cuprinse în art.169 şi 170 din Codul muncii , referitoare la transferul Întreprinderii, angajarea reclamantei la partenerul pârâtei , respectiv SC U. P. SRL care a preluat administrarea Staţiei de distribuţie în care reclamanta îşi desfăşura activitatea .

La data de 14.02.2008 partenerul pârâtei a emis decizia de concediere nr. 4/14.04.2008 prin care reclamantei i-au fost încetate raporturile de muncă începând cu data de 14.02.2008 în conformitate cu dispoziţiile art. 61 lit c din Codul muncii .

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din Acord/Decizie nr. 432/17.11.2005 în cazul în care salariatul va fi concediat de către partener din motive neimputabile într-un interval de 3 ani de la data încheierii unui nou contract individual de muncă cu partenerul, E. va acorda salariatului la momentul concedierii o indemnizaţie în sumă de 4704 lei , numai în cazul în care partenerul nu va plăti el însuşi această indemnizaţie .

În speţă , instanţa a constatat că reclamanta a fost concediată de către partenerul pârâtei în data de 14.02.2008 , deci cu respectarea termenului de 3 ani calculat de la data încheierii contractului individual de muncă cu acest partener .

De asemenea, s-a reţinut că motivul concedierii este unul care nu îi este imputabil reclamantei , respectiv starea de boală , dovedită cu actele medicale depuse la dosarul cauzei care o pun în situaţia de a nu-şi îndeplini atribuţiile corespunzătoare locului de muncă . Chiar dacă motivul concedierii este unul care ţine de persoana salariatului , totuşi instanţa apreciază că acesta nu este imputabil reclamantei în sensul art. 3 din Acordul/Decizie nr. 432/17.11.2005.

Faţă de aceste considerente , având în vedere şi faptul că nu s-a făcut dovada faptului că drepturile solicitate de reclamanta au fost achitate de către partener , s-a dispus obligarea pârâtei la plata acestor drepturi în sumă de 4704 lei, drepturi ce vor fi reactualizată de la data naşterii dreptului la data plăţii efective .

Împotriva acestei sentinţa a formulat recurs pârâta SC E. SA, criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

În motivarea recursului s-a arătat în esenţă că reclamanta nu este îndreptăţită să primească şi a doua J a indemnizaţiei de concediere întrucât aceasta urma să fie plătită numai în situaţia concedierii din motive neimputabile salariatei , lucru care nu s-a întâmplat, concedierea intervenind pentru motive care ţin de persoana salariatei-inaptitudinea constatată de expertiza medicală de a-şi mai desfăşura activitatea în mod corespunzător în locul de muncă ocupat.

Analizând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs formulate dar şi a dispoziţiilor legale aplicabile în cauză , Curtea constată că recursul este nefundat şi urmează fi respins pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Analiza problemei dedusă judecăţii astfel cum este ea prezentată prin motivele de recurs se rezumă la a şti dacă există echivalenţă între motive ce ţin de persoana salariatului. şi respectiv cele referitoare la motivele de concediere imputabile salariatului

Curtea arată că între cele două noţiuni nu există un raport de echivalenţă ci un raport gen-specie, care exclude ,în cazul inaptitudinii medicale survenite ca în cazul de faţă - culpa salariatului.

Astfel, potrivit dispoziţiilor C o d u l u i M u n c i i - art. 58 şi următoarele, motivele concedierii se clasifică în două categorii: motive care ţin de persoana salariatului şi motive care nu ţin de persoana salariatului .

Prima categorie de motive la rândul ei, se împarte în motive care pot fi imputabile –i se datorează - salariatului şi motive neimputabile salariatului –adică acelea care exclud orice culpă a salariatului .

Această clasificare a motivelor de concediere în imputabile respectiv neimputabile prezintă relevanţă în ceea ce priveşte drepturile pe care salariatul concediat la are în momentul în care decizia de concediere îşi produce efectele( dreptul la preaviz, oferirea unui alt loc de muncă, indemnizaţia de şomaj, compensaţii băneşti întreruperea ori neîntreruperea vechimii în muncă. În cazul concedierii pentru motive neimputabile salariaţii concediaţi au dreptul la indemnizaţia de şomaj, dacă îndeplinesc celelalte condiţii legale, compensaţia oferită de angajator în condiţiile art. 78 din C.C.M. unic la nivel naţional de compensaţiile mai mari prevăzute în contractul de muncă la nivel de ramură sau grup de unităţi aplicabil, respectiv de plăţile compensatorii stabilite de legislaţia specială aplicabilă.

În speţă, fiind un caz de concediere pentru inaptitudine medicală constatată de organele competente de expertizare medicală, această salariată va beneficia de toate drepturile prevăzute de contractele colective de muncă aplicabile –în speţă de dispoziţiile Acordului /Decizie din 17 11 2005 –art.3 - , aceste reglementări fiind în spiritul reglementărilor internaţionale în materie referitoare la încetarea raporturilor de muncă , respectiv la încetarea raporturilor de muncă la iniţiativa angajatorului –O.I.M. 158/1982 şi respectiv O.I.M. 166/1982 .

În raport de aceste considerente, Curtea, în temeiul art. 312 alin.1 teza a II-a C.p:iv. va respinge ca fiind nefundat recursul declarat de unitatea pârâtă..

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

 

Respinge recursul declarat de pârâta SC E. SA, împotriva sentinţei civile nr. 3268/26.10.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata reclamantă J. B., având ca obiect, drepturi băneşti.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 17.02.2010.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

Red. jud. /CT/20 martie 2010

Tehn.red. MA. 2ex /

J.F./ I.M. şi M.G.

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑