• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 2124 din data 2009-04-15
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

DOSAR Nr(...)

 

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A J. CIVILĂ ŞI PENTRU CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 2124

 

Şedinţa publică din data de 15 Aprilie 2009

Completul compus din:

Preşedinte: Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

*******

 

Pe rol, soluţionarea recursului declarat de reclamantul U. J., , împotriva sentinţei civile nr.6478/05.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâta SC E. D. SA.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru intimata pârâtă depunând împuternicirea avocaţială, avocat S. E., lipsind recurentul reclamant.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că recursul este declarat şi motivat în termenul legal, după care, nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare acordă cuvântul părţii prezente.

Avocat S. E. pentru intimata pârâtă, solicită respingerea recursului şi menţinerea sentinţei instanţei de fond, ca temeinică şi legală.

 

CURTEA

Asupra recursului de faţă.

Prin sentinţa .6478/05.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...) a fost respinsă acţiunea formulată de către reclamantul U. J. împotriva pârâtei S.C. E. D. SA B (fosta SC E. SA.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut ::

Reclamantul a fost angajat a societăţii pârâte până la data de 14.04.2008, dată la care contractul individual de muncă al acestuia a încetat, pârâta emiţând decizia nr. 200/06.02.2008. Conform acesteia contractul individual de muncă al reclamantului a încetat în temeiul art. 65 şi 66 din Codul muncii, respectiv ca urmare a desfiinţării postului ocupat de salariat.

Potrivit art. 50 alin. 1 din contractul colectiv de muncă 2007, în cazul concedierii din motive ce nu ţin de persoana salariatului, acestuia i se plăteşte, funcţie de vechimea sa, o indemnizaţie de concediere. E. acestei indemnizaţii redate în cuprinsul aceluiaşi articol sunt minime, ele putând fi negociate cu G. E. (alin. 3).

Instanţa a apreciat neîntemeiată susţinerea reclamantului cum ca unitatea nu i-ar fi acordat indemnizatia de concediere prevazuta de art.50 alin.1, pentru următoarele considerente :

În contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, aplicabil în anul 2007 se prevede in art.50 alin.1 si 2 obligatia angajatorului de a acorda o indemnizatie de concediere salariatilor atat la concedieri individuale cat si la concedieri colective. Aceasta clauza contractuala stabileste totodata si conditiile de acordare, una dintre acestea fiind existenta unei vechimi in munca a salariatului.

Asa cum rezulta din decizia nr.200/06.02.2008 emisa de parata, prin care s-a dispus incetarea contractului individual de munca al reclamantului, unitatea i-a platit acestuia dreptul solicitat, respectiv o indemnizatie de concediere in suma de 26.132 lei, corespunzatoare unei vechimi in petrol de peste 15 ani. Conform mentiunilor din carnetul său de munca, reclamantul a avut la data concedierii o vechime in unitate de peste 15 ani, fiind angajat la data de 08.06.1990

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul U. J. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

In motivele de recurs reclamantul învederează că instanţa de fond greşit a respins acţiunea,deoarece conform art.50 alin.3 din CCM valorile efective ale indemnizaţiilor de concediere urmau să fie stabilite prin negociere cu G..Prin aneastă negociere se stabileau doar valorile efective ale indemnizaţiilor de concediere şi nu a fost modificat obiectul în raport de care se calcula indemnizaţia de concediere,respectiv să se înlocuiască vechimea în muncă cu vechimea în petrol.

La art. 7 din CCM 2004-2007 s-a prevăzut că „drepturile salariaţilor prevăzute de prezentul CCM nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior. Dacă pe cale legală sau convenţională anterior încheierii acestui contract au fost prevăzute drepturi mai mari pentru salariaţi, se vor aplica acestea”.

În CCM 2002 s-a prevăzut la alin.1 al art.50 acordarea indemnizaţiei de concediere în raport de vechimea în muncă,iar la alin.2 s-a prevăzut că dacă există reglementări mai favorabile se aplică acestea.

În CCM 2003 s-a prevăzut la art.50 valoarea indemnizaţiei de concediere în raport de vechimea în muncă,iar la alin.4 s-a prevăzut din nou că dacă există reglementări mai favorabile,se aplică şi aceasta,iar în 2004-2007 nu s-a mai menţionat prevederea de la alin.4,fiind înlocuită menţiunea completării cu prevederile Planului Social.

Nu pot fi încălcate disp.art.7 din CCM 2004-2007 care prevăd că drepturile salariaţilor prevăzute de prezentul CCM nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost recunoscute anterior.

Potrivit art. 9 din CCM 2004-2007, „ interpretarea clauzelor din prezentul CCM se face prin consens. Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează conform principiilor dreptului munci, în favoarea salariaţior”.

Susţine, de asemenea, că pârâta era obligată să acorde salariaţilor disponibilizaţi drepturile prevăzute de art. 50 alin. 1 din CCM şi pentru că: aceste drepturi au fost menţinute în CCM şi după apariţia Planului Social (alin. 4 din art. 50); aceste drepturi au fost renegociate anual tocmai pentru a fi acordate; aceste drepturi salariale au fost stabilite în cuantumuri şi modalităţi de calcul diferite, astfel încât tranşele stabilite se calculează la alin. 1 în funcţie de vechimea în muncă, iar cele de la alin. 4 în funcţie de vechimea în E..

Curtea constată a fi nefondate criticile recurentului reclamant vizând modul de soluţionare al cereii prin care a solicitat acordarea indemnizaţiei de concediere prev.la art.50 alin.1 din CCM pentru următoarele considerente.

Art. 50 alin. 1 din CCM menţionează că, la concedierea din motive ce nu ţin de persoana salariaţilor, angajatorul are obligaţia de a plăti acestora o indemnizaţie minimă de concediere funcţie de vechimea acestora.

La alin. 4 s-a stipulat că prevederile domeniului vizat în acest articol se completează cu cele ale Acordului Social însuşit de părţi.

În Acordul Social încheiat la 7.12.2005 s-a menţionat că salariaţii vor primi o indemnizaţie de concediere în funcţie de vechimea în petrol,mai mare decât cea stabilită prin contractul colectiv de muncă.

Din coroborarea textelor menţionate anterior rezultă că art. 50 instituie în favoarea persoanelor concediate dreptul la o compensaţie bănească, intitulată indemnizaţie de concediere şi reprezintă una din măsurile de protecţie socială pe care angajatorul s-a obligat să le asigure angajaţilor săi prin CCM, stabilindu-se indemnizaţia minimă de care pot beneficia aceştia.

Aceasta înseamnă că, la data naşterii acestui drept, angajaţilor nu li se pot acorda drepturi băneşti sub acest minim, însă nu este exclusă acordarea unui cuantum superior al acestor drepturi.

Este motivul pentru care părţile între care s-a încheiat CCM au înţeles să stipuleze la alin. 4 al art. 50 că prevederile acestui articol se completează cu cele ale acordului social, fiind vorba doar despre un singur drept, acela de a beneficia de compensaţii băneşti, cuantumul acestora şi modalitatea de calcul fiind menţionate detaliat în acest acord social.

Este evident că vechimea la care face trimitere art.50 alin.1,nu este vechimea în muncă,ci vechimea în petrol la care face trimitere acordul social.

Un argument în plus, în acest sens, îl constituie faptul că şi în Acordul Social încheiat în 2006,în 2007şi în Amendamentul la Acordul Social din 2008, părţile au menţionat că angajaţii, în funcţie de vechimea în petrol vor primi o indemnizaţie de concediere.

Sunt argumentele pentru care, Curtea constată că hotărârea primei instanţe nu este afectată de nici unul din motivele de casare sau modificare prev.de art.304 c.pr.civilă şi în temeiul dispoz. art. 312 Cod pr. civ., va respinge recursul declarat de reclamant ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursul declarat de reclamantul U. J., , împotriva sentinţei civile nr.6478/05.12.2008, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâta SC E. D. SA.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Aprilie 2009.

 

Preşedinte, Judecător, Judecător,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

Red. Jud.M.P./14.05.2009

Tehn.I.C./Ex.2

J.F./D. T. şi

D. T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate spetele


Sus ↑