• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 120 din data 2008-02-05
Pronuntata de Curtea de Apel Suceava

- drepturi băneşti -

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L S U C E A V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA NR. 120

Şedinţa publică din data de 5 februarie 2008

Preşedinte: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...)

 

Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta SC N. SA S, cu sediul în(...)-31, judeţul S, împotriva sentinţei nr. 1426 din 26 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă, dosar nr(...).

La apelul nominal au răspuns consilier juridic E. M. E. pentru pârâta recurentă şi reclamantul intimat E. G. asistat de avocat N. (...).

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauzei, după care, instanţa a înmânat reprezentantei pârâtei recurente, duplicatul întâmpinării formulate de reclamantul intimat şi constatând că în cauză nu sunt chestiuni prealabile a acordat cuvântul la dezbateri.

Reprezentanta pârâtei recurente, dezvoltând motivele invocate în scris la dosar, a solicitat admiterea recursului, modificarea sentinţei şi pe fond respingerea contestaţiei, ca nefondată, considerând că instanţa de fond fără a examina cauza sub toate aspectele a apreciat în mod greşit că este vorba de o concediere colectivă, aşa încât angajatorul avea obligaţia de a da curs dispoziţiilor art. 69 şi următoarele din Codul muncii. Ori, concedierea contestatorului s-a făcut în temeiul disp. art. 65 din Codul muncii, pentru motive care nu ţin de persoana acestuia, (ci pentru motive economice) decizia fiind emisă legal cu respectarea termenului de preaviz de 15 zile lucrătoare conform art. 73 din Codul muncii.

Avocat N. (...) pentru reclamantul intimat, a solicitat respingerea recursului, ca nefondat şi menţinerea sentinţei ca fiind legală şi temeinică, considerând că nu sunt date nici unul dintre motivele prev. de art. 304 Cod proc. civilă, în cauză fiind vorba de o concediere colectivă din moment ce angajatorul a disponibilizat cel puţin 10% din angajaţi. Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Declarând dezbaterile închise, după deliberare,

 

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă, constată:

Prin cererea introductivă de instanţă, înregistrată sub nr(...) la T r i b u n a l u l S u c e a v a, reclamantul E. G., în contradictoriu cu SC N. SA S a solicitat anularea deciziei nr. 168/8.08.2007, obligarea la plata drepturilor salariale aferente lunilor iulie şi august 2007, a indemnizaţiei de concediu de odihnă, a compensării băneşti a două zile de concediu, la plata primei de vacanţă, a tichetelor de masă pentru luna august şi a contribuţiilor la bugetul de stat pentru lunile iunie, iulie, august.

Ulterior reclamantul şi-a completat acţiunea în sensul că a solicitat şi plata daunelor determinate de concedierea ilegală.

În motivarea contestaţiei, reclamantul a arătat că decizia atacată emisă de Consiliul de Administraţie în baza unei hotărâri anterioare, nu are temei legal, nu a fost respectat termenul de preaviz şi dată cu încălcarea art. 67 din Codul muncii.

De asemenea nu i-a eliberat dovada achitării contribuţiilor la bugetul asigurărilor de stat.

În final, acelaşi reclamant a arătat că întrucât decizia nu a fost ştampilată de angajator, nu poate beneficia de ajutor de şomaj iar în realitate concedierea dispusă a fost o decizie de concediere colectivă şi nu individuală.

În întâmpinare pârâta a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că măsura concedierii reclamantului s-a dispus, urmare a hotărârii Consiliului de Administraţie de reducere a personalului, nefiind efectuată în cauză o concediere colectivă ci individuală, fiind concediate de 23 persoane.

Aceeaşi pârâtă a arătat că măsura concedierii a fost dispusă urmare a situaţiei financiare deficitară a societăţii, achitându-i-se contestatorului toate drepturile salariale pentru luna iulie 2007 şi tichetele de masă pentru luna august, celelalte drepturi salariale fiind incluse în lichidarea de pe luna august.

După cerificarea şi analizarea probatoriului administrat în cauză, T r i b u n a l u l S u c e a v a a admis în parte acţiunea reclamantului s-a anulat decizia nr. 168 din 8.08.2007 emisă de intimată, a dispus reintegrarea contestatorului drepturile salariale de la data de 1 august 2007 şi până la reintegrarea efectivă.

Prin aceeaşi sentinţă pârâta a fost obligată să-i plătească contestatorului indemnizaţia aferentă concediului de odihnă şi prima de concediu pentru anul 2007.

Cererile privind virarea contribuţiilor la bugetul de stat şi plata daunelor morale au fost respinse ca nefondate.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a reţinut că măsura concedierii reclamantului s-a dispus în baza art. 65 lit. „c”, 55 lit.”c” şi 58 alin. 1 din Codul muncii şi în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie.

În opinia unităţii, temeiul legal al desfacerii contractului l-a constituit art. 65 din Codul muncii, urmare a desfiinţării locului de muncă ocupat de salariat.

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie din 7.08.2007 s-a decis reducerea personalului societăţii cu un număr de 38 de persoane.

Ori, în conformitate cu dispoziţiile art. 68 lit. „b” din Codul muncii dacă angajatorul disponibilizează cel puţin 10% din angajaţi atunci când numărul acestora depăşeşte 100 şi este mai mic de 300 vorbim despre o concediere colectivă.

Potrivit organigramei din 30.06.2007 societatea pârâtă figura cu 249 angajaţi, iar după data de 21.08.2007 mai figura cu 162 angajaţi.

Drept consecinţă, dacă s-ar avea în vedere numai numărul de angajaţi pentru care s-a luat măsura reducerii de personal se constată că acesta se încadrează în dispoziţiile art. 68 lit. „b” din Codul muncii, nemaiţinând cont de ceilalţi salariaţi, cărora le-au încetat sau li s-a desfăcut contractele de muncă pentru alte considerente.

În aceste condiţii fiind vorba de o concediere colectivă angajatorul avea obligaţia de a da curs dispoziţiilor art. 69 şi următoarele din Codul muncii, respectiv de a iniţia consultări cu sindicatul sau cu reprezentanţii salariaţilor cu privire la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective, la atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale, să notifice măsura concedierii inspectoratului t e r i t o r i a l d e muncă şi agenţiei teritoriale a forţei de muncă.

Cum decizia nr. 168 din 8.08.2007, a fost emisă cu nerespectarea acestor dispoziţii legale, instanţa de fond în temeiul art. 76 din Codul muncii a dispus anularea acesteia şi reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior.

Consecinţă a anulării deciziei s-a făcut aplicare şi a dispoziţiilor art. 78, 154, 145, 61 şi 141 alin. 4 din Codul muncii, referitoare la drepturi salariale, indemnizaţia de concediu de odihnă, prima de vacanţă şi concediu de odihnă compensat.

Împotriva sentinţei a declarat recurs SC N. SA S pe care a criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod proc. civilă.

În dezvoltarea motivelor recurenta a arătat că greşit prima instanţă a reţinut în cauză că în unitate a fost o concediere colectivă, în realitate reducerea personalului în societate s-a datorat restrângerii de activitate ca urmare a dificultăţilor economice şi de greutăţile financiare datorită ritmului scăzut al investiţiilor din ultimii ani, reducerea volumului de vânzări la maşini unelte pe piaţa internă şi care a influenţat negativ disponibilităţile băneşti în contul societăţii pârâte.

Verificând actele şi lucrările dosarului, în raport cu motivele de recurs şi prevederile legale în materie, curtea constată că recursul este întemeiat.

Astfel, în preambulul deciziei de concediere se prevede că încetarea contractului de muncă are temei legal dispoziţiile art. 65 lit. c din Codul muncii.

Prevederile acestui articol vizează concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii.

În opinia instanţei de fond natura concedierii dispusă de societate s-ar încadra în dispoziţiile art. 68 lit. b Codul muncii, criteriul avut în vedere fiind al numărului de angajaţi.

În atare condiţii a avut loc o concediere colectivă unde angajatorul avea obligaţia de a da curs dispoziţiilor art. 69 şi urm. din Codul muncii.

Ori decizia contestată a fost emisă fără respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 69 din Codul muncii încât contestaţia a fost admisă iar decizia de concediere anulată.

Anularea a avut drept efect şi asupra drepturilor de care contestatorul a fost frustrat, fiind repus în situaţia anterioară.

Aceeaşi instanţă reţine că în conformitate cu dispoziţiile art. 68 lit. b din Codul muncii, dacă angajatorul disponibilizează cel puţin 10% din angajaţi, atunci când numărul acestora depăşeşte 100 şi este mai mic de 300 vorbim despre o concediere colectivă.

Ori potrivit organigramei din 30.06.2007 societatea pârâtă figura cu 249 angajaţi, iar după data de 21.08.2007 mai figura cu 162 angajaţi.

La o examinare mai atentă a situaţiei din societate (număr angajaţi, situaţie economico-financiară) se constată o neconcordanţă, o necorelare între motivul desfacerii contractul individual de muncă, temeiul legal respectiv art. 68 lit. b reţinut de instanţă, în raport de numărul de angajaţi relevat de organigramă şi prevederile art. 69 lit. b.

Drept consecinţă cu ocazia soluţionării cauzei pe fond aceste aspecte trebuiau clarificate, armonizate, încât să se evite disparităţile dintre motivarea în drept şi considerentele hotărârii.

O.-se explicit aceste aspecte, hotărârea primei instanţe a fost dată cu necercetarea fondului ceea ce în temeiul art. 312 pct. 3 Cod proc. civilă atrage casarea şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de pârâta SC N. SA S, împotriva sentinţei nr. 1426 din 26 noiembrie 2007 pronunţată de T r i b u n a l u l S u c e a v a – secţia civilă.

Casează sentinţa recurată şi trimite cauza aceleiaşi instanţe pentru rejudecarea acţiunii (contestaţiei).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 5 februarie 2008.

 

Preşedinte, Judecători, Grefier,

 

 

 

 

 

Red. A.V.

tehnored.C.E.

jud. fond. T. L.

D. G.

ex.2/22.02.2008

Toate spetele


Sus ↑