• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 7277 din data 2009-12-10
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIE Nr. 7277

Şedinţa publică de la 10 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE -(...) (...)-Preşedinte Secţie

-(...) (...)-Vicepreşedinte Instanţă

-(...) (...)-E.- Judecător

Grefier E. N.

 

XXX

Pe rol judecarea recursului declarat de recurenta intimată (...) E. G. SRL, împotriva sentinţei civile nr. 2743/09.07.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata E. N., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns intimata E. N., a lipsit recurenta intimată (...) E. G. SRL.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează depunerea întâmpinării de către intimată.

Curtea constatând cauza în stare de judecată acordă cuvântul părţii prezente pentru a pune concluzii.

Intimata E. N. solicită respingerea recursului ca neîntemeiat.

C U R T E A

 

Asupra recursului civil de faţă

Prin sentinţa nr. 2743/09.07.2009, T r i b u n a l u l D o l j, a admis contestaţia formulată de contestatoarea E. N., în contradictoriu cu intimata (...) E. G. SRL C.

A constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 68/25.03.2009 emisă de intimată.

A obligat intimata să plătească contestatoarei o despăgubire egală cu drepturile salariale, indexate, majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea salariată de la 1.04.2009 până la 9.07.2009.

A obligat intimata să plătească contestatoarei contravaloarea tichetelor de masă pentru lunile mai şi E. 2008 şi drepturile salariale aferentei perioadei 1.01.2009 -01.04.2009.

A obligat intimata să înmâneze contestatoarei o copie a contractului său individual de muncă.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:

Contestatoarea E. N. a fost angajata societăţii intimate (...) E. G. SRL C , in baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată înregistrat la ITM D sub nr 42423/17 12 2007 .

Prin decizia nr. 68/25.03.2009, emisă de intimata (...) E. G. SRL C a dispus concedierea contestatoarei E. N. începând cu 01.04.2009, în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii.

Decizia de concediere a fost emisă cu încălcarea prevederilor legale, respectiv cu încălcarea prevederilor art 74 din Codul muncii potrivit cărora decizia de concediere trebuie să conţină în mod obligatoriu motivele care determină concedierea durata preavizului, criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, în cazul concedierilor colective şi lista locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant în condiţiile art.64, nefiind arătate motivele ce determină concedierea şi lista locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant în condiţiile art.64, durata preavizului .

Motivele ce determină concedierea trebuie să fie descrise explicit şi fără echivoc, trebuie descrisă starea de fapt ce atrage incidenţa temeiului juridic invocat în decizie, pentru ca salariatul să se poată eventual apăra, să poată contesta eventual nelegalitatea sau netemeinicia măsurii, iar instanţa să poată verifica legalitatea şi temeinicia măsurii.

Descrierea faptei este cu atât mai importantă cu cât angajatorul nu mai poate invoca în faţa instanţei alte motive decât cele precizate în decizia de concediere.

Fiind o concediere individuală pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului decizia trebuia să cuprindă şi lista locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant în condiţiile art.64

De asemenea decizia nu a cuprins elementele general valabile oricărei decizii prin care încetează un raport de muncă , respectiv nu a fost precizat termenul în care decizia poate fi contestată şi instanţa competentă la care poate fi contestată .

În plus, intimata nu a făcut dovada cu acte că desfiinţarea locului de muncă , a postului ocupat de contestatoare a fost efectivă , a avut o cauză reală şi serioasă şi că sunt incidente dispoziţiile art. 65 alin 1 din Codul muncii .

Având în vedere prevederile art. 76 din Codul muncii potrivit cărora concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută , instanţa a admis contestaţia, a constatat nulitatea absolută a deciziei de concediere nr. 68/25.03.2009 emisă de intimată.

A lua act că nu se solicită reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior, aşa cum a precizat reprezentantul acesteia în şedinţa publică din 09.07.2009.

În conformitate cu art. 78 din Codul muncii a obligat intimata să plătească contestatoarei o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat aceasta ca şi salariată de la concediere, respectiv de la 01.04.2009 până la data pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 09.07.2009, aşa cum a solicitat în concluziile orale.

De asemenea a obligat intimata să plătească contestatoarei contravaloarea tichetelor de masă pe lunile mai şi E. 2008 şi drepturile salariale aferente perioadei 01.01.2009 – 01.04.2009 solicitate prin acţiune, la care a fost îndreptăţită în baza muncii prestate în temeiul contractului de muncă, drepturi necontestate de intimată şi cu privire la care intimata nu a făcut probe că nu i s-ar cuveni, sarcina probei revenindu-i angajatorului în temeiul art. 287 din Codul muncii.

În conformitate cu art. 40 alin.2 lit. h din Codul muncii potrivit căruia „angajatorul are obligaţia să elibereze la cerere toate documentele ce atestă calitatea de salariat a solicitantului”, a obligat intimata să elibereze contestatoarei o copie a contractului său individual de muncă.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimata (...) E. G. SRL, susţinând că i-a fost încălcat dreptul la apărare, fiind împiedicată să depună la dosar acte în apărare.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Curtea apreciază recursul ca fiind fondat şi urmează să îl admită, pentru următoarele considerente:

Prin sentinţa recurată, instanţa de fond a constatat nulitatea absolută a deciziei de concediere, stabilind că aceasta nu conţine menţiunile obligatorii prevăzute de art. 74 din Codul muncii. Excepţia nulităţii absolute motivată pe ideea lipsei menţiunilor privind motivele care determină concedierea, respectiv lipsei descrierii faptei nu a fost invocată explicit de contestatoare şi nu a fost pusă în discuţia contradictorie a părţilor. La termenele de judecată de la 21 mai şi 18 iunie 2009, cauza a fost amânată pentru a se formula întâmpinare, însă chestiunile legate de condiţiile de formă ale deciziei de concediere nu au fost puse în discuţie.

Se constată astfel că a fost încălcat dreptul părţilor la apărare, cauza fiind soluţionată fără ca recurenta să îşi poată formula apărări sub acest aspect.

Pentru considerentele expuse anterior, Curtea apreciază recursul ca fiind fondat şi, în baza art. 304 pct. 5 din C o d u l d e procedură civilă.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

D E C I D E:

 

Admite recursul declarat de recurenta intimată (...) E. G. SRL, împotriva sentinţei civile nr. 2743/09.07.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata E. N., având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

Casează sentinţa nr. 2743/09.07.2009, trimite cauza pentru rejudecare la T r i b u n a l u l D o l j.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 E. 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)-E.

 

Grefier,

E. N.

 

 

Red. M.P.P.

05.01.2010

Jf. D./N.

Toate spetele


Sus ↑