• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 1688/R din data 2009-11-05
Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

 

 

 

 

Decizie nr. 1688/R

Şedinţa publică din 05 noiembrie 2009

Completul compus din:

D. S. - Preşedinte

B. E. - Judecător

D. E. - Judecător

Grefier - N. D.

 

 

Pe rol pronunţarea asupra recursurilor declarate de reclamanta E. M. N., domiciliată în Tg-M, B-dul 1 (...) 2., nr.43, .11, jud. M şi pârâta RA- Administraţia E. Protocolului de Stat – Sucursala de Reprezentare şi Protocol E. C, cu sediul în C N,(...), jud. C, împotriva sentinţei civile nr.110 din 30 ianuarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...).

În lipsa părţilor.

N. dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 29 octombrie 2009 – care face parte integrantă din prezenta decizie – pronunţarea fiind amânată pentru data de astăzi, 5 noiembrie 2009.

 

 

C U R T E A,

 

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.110 din 30.01.2009 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş, pronunţată în dosarul nr(...) s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta E. M. N. în contradictoriu cu pârâta R.A.A.P.P.S – Sucursala de Reprezentare şi Protocol E. C, s-a dispus anularea deciziei nr. 625 din 24.10.2008, reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei, obligarea pârâtei la plata tuturor drepturilor salariale cuvenite începând cu data de 01.11.2007 până la data efectivei reintegrări în funcţie, drepturi salariale reactualizate în funcţie de rata inflaţiei până la plata integrală a debitului, obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de încadrare a reclamantei în procedura de concediere colectivă şi plata în favoarea acesteia a sumei de 28.000 lei reprezentând salarii compensatorii.

De asemenea, instanţa a obligat pârâta la plata în favoarea reclamantei a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că întrucât prin sentinţa civilă nr. 1747/2007 a T r i b u n a l u l u i M u r e ş a fost anulată decizia de concediere a reclamantei şi s-a dispus repunerea în situaţia anterioară prin reintegrarea pe postul deţinut anterior şi plata drepturilor de care a fost lipsită, anularea deciziei de concediere având efect retroactiv rezultă că la data concedierii colective a angajaţilor Complexului „Parc” Tg.-M reclamanta avea calitatea de angajată şi trebuia inclusă în concedierea colectivă, astfel încât concedierea individuală dispusă prin decizia contestată este nelegală.

Referitor la capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata daunelor morale, Tribunalul a reţinut că actele medicale depuse de reclamantă sunt anterioare deciziei contestate, iar din probele administrate nu rezultă faptul că s-ar fi cauzat reclamantei prejudicii nepatrimoniale.

Împotriva acestei hotărâri au formulat recurs ambele părţi.

Astfel, reclamanta a solicitat modificarea sentinţei atacate, în sensul admiterii şi capătului de cerere privind obligarea pârâtei la plata daunelor morale în cuantum de 10.000 lei, precum şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată în recurs.

În motivarea recursului, reclamanta a arătat că potrivit actelor medicale depuse suferă de anumite afecţiuni, care s-au agravat, pe fondul celor două concedieri ilegale şi abuzive, cauzându-i o traumă psihică gravă, întrucât a fost pusă în imposibilitatea de a munci ori de a se pensiona în condiţii civilizate.

Recurenta a arătat că prejudiciile nepatrimoniale care i-au fost cauzate de pârâtă constau în agravarea stării de sănătate şi imposibilitatea urmării unor tratamente şi intervenţii corespunzătoare absolut necesare, datorită lipsurilor materiale generate de concedierea cu care a fost confruntată.

În drept, recurenta a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă, art. 269 alin. 1 din Codul muncii.

Pârâta recurentă a solicitat prin recursul promovat modificarea în parte a sentinţei atacate în sensul respingerii în integralitate a cererii de chemare în judecată, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea recursului pârâta a arătat că prima instanţă a aplicat greşit prevederile art.78 alin.2 din Codul muncii, întrucât raporturile de muncă nu puteau continua ulterior datei de 31.10.2007, postul fiind desfiinţat, situaţie prin care s-a creat o discriminare pozitivă faţă de tratamentul aplicat celorlalţi salariaţi care au fost concediaţi colectiv la data menţionată.

Cu privire la integrarea reclamantei în concedierea colectivă, recurenta a arătat că nu există temei legal care să permită o atare măsură, întrucât reclamanta nu a atacat procedura concedierii colective.

Recurenta a mai arătat că drepturile compensatorii ce i s-ar fi cuvenit reclamantei în situaţia includerii în concedierea colectivă sunt de 26.000 lei, iar nu 28.000 lei.

În drept, recurenta pârâta a invocat prevederile art. 304 pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă şi art. 78 din Codul muncii.

De asemenea, pârâta a formulat întâmpinare la recursul declarat de reclamantă, prin care a solicitat respingerea acestuia ca nefondat, întrucât sub aspectul respingerii petitului prind plata daunelor morale, sentinţa atacată este legală şi temeinică. Astfel, pârâta a arătat că reclamanta nu a probat existenţa prejudiciului nepatrimonial invocat.

Examinând sentinţa atacată din perspectiva motivelor invocate, precum şi a dispoziţiilor art. 304 ind. 1 C.pr.civ., instanţa de control judiciar constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul T r i b u n a l u l u i M u r e ş reclamanta a solicitat anularea deciziei de concediere individuală nr.625 din data de 24.10.2008, restabilirea situaţiei anterioare, prin reîncadrarea pe postul de cameristă la Hotelul Parc din Tg.-M, plata integrală a drepturilor salariale actualizate cu rata inflaţiei până la momentul plăţii efective, obligarea pârâtei la emiterea unei decizii privind includerea în concedierea colectivă şi plata salariilor compensatorii corespunzătoare, în cuantum de 28.000 lei. De asemenea, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale şi plata cheltuielilor de judecată.

Din dovezile administrate rezultă că prin sentinţa civilă nr.1747 din 27.11.2007 pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş (filele 5-7) s-a dispus anularea deciziei nr.494 din 06.04.2007 emisă de S. – Sucursala de Reprezentare şi Protocol „E.” C-N privind concedierea disciplinară a reclamantei, reintegrarea acesteia pe postul deţinut, acela de cameristă la Hotelul Parc din Tg.-M şi obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri băneşti egale cu drepturile salariale de care a fost lipsită ca urmare a emiterii deciziei, actualizate cu rata inflaţiei. Această hotărâre a rămas irevocabilă prin decizia nr.1426 din 07.10.2008 a Curţii de Apel Tg.-M (fila 10).

La data de 24.10.2008 pârâta a emis decizia nr. 624 (fila 29) prin care a dispus reîncadrarea reclamantei în postul avut anterior, cu data de 23.04.2007.

În aceeaşi zi, 24.10.2008 pârâta a emis decizia nr. 625 (fila 28) prin care a desfăcut contractul individual de muncă al reclamantei începând cu data de 01.11.2007, a dispus acordarea drepturilor salariale pe perioada reintegrării, respectiv 23.04.2007 – 31.10.2007, actualizate, precum şi 5 salarii de bază, reprezentând compensare individuală, conform art. 119 din Contractul colectiv de muncă.

La data de 17.09.2007 Consiliul de Administraţie al RA-APPS a adoptat Hotărârea nr. 13, în care, la art. 8 s-a prevăzut încetarea activităţii şi punerea în conservare începând cu 01.10.2007 a Complexului „Parc” din Tg.-M, fiind desfiinţate efectiv cu începere de la 01.11.2007 locurile de muncă de la această unitate, iar salariaţii concediaţi colectiv.

Reţinând faptul că prin sentinţa nr.1747 pronunţată la data de 27.11.2007 s-a anulat decizia de concediere a reclamantei şi s-a dispus reintegrarea acesteia în postul deţinut la unitatea pârâtă, în mod legal a constatat prima instanţă că anularea deciziei de concediere produce efecte retroactive, astfel că la data concedierii colective a angajaţilor Complexului „Parc” din Tg.-M reclamanta avea calitatea de angajată şi astfel, trebuia să beneficieze de concedierea colectivă, fiind îndeplinite condiţiile art.68 din Codul muncii. Prin anularea deciziei reclamanta a fost pusă în situaţia în care ar fi fost dacă nu ar fi existat niciodată acea deciziei, astfel că la momentul concedierii colective a avut calitatea de salariat. În caz contrar ar fi lipsită de efecte instituţia nulităţii actului juridic, întrucât repunerea în situaţia anterioară emiterii actului nul presupune nu doar acordarea drepturilor băneşti de care reclamanta a fost lipsită ci şi beneficiul tuturor drepturilor de care s-ar fi bucurat dacă nu s-ar fi emis actul nelegal.

În acest context, în mod legal prima instanţă a constatat că reclamanta avea dreptul să fie inclusă în concedierea colectivă şi să beneficieze de salariile compensatorii de 28.000 lei pentru o vechime în muncă de peste 15 ani, conform art. 121 alin. 1 din contractul colectiv de muncă (fila 27) şi copiei carnetului de muncă (filele 142-155), Curtea urmând a înlătura argumentele pârâtei pe acest aspect.

În aceiaşi ordine de idei, în raport de situaţia reţinută, instanţa constată că nu era nici necesară, nici posibilă contestarea concedierii colective de către reclamantă.

Recursul pârâtei este însă întemeiat în privinţa criticilor formulate referitoare la obligarea acesteia la plata către reclamantă a drepturilor salariale cuvenite începând cu data de 01.11.2007 până la data efectivei reintegrări, actualizate cu rata inflaţiei.

În acest sens, Curtea reţine că solicitările reclamantei, astfel cum au fost formulate prin cererea de chemare în judecată, au fost în sensul constatării dreptului de a beneficia de concedierea colectivă şi acordarea salariilor compensatorii cuvenite.

În contextul în care instanţa a constatat că reclamanta, fiind repusă în situaţia anterioară emiterii deciziei nr.494 din 06.04.2007, putea şi trebuia să beneficieze de concedierea colectivă, Curtea reţine că prin recunoaşterea acestui drept reclamanta trebuie pusă în aceeaşi situaţie cu ceilalţi angajaţi ai pârâtei care au beneficiat de această concediere colectivă. Acest lucru presupune că începând cu data de 01.11.2007 postul reclamantei a fost desfiinţat iar aceasta, fiind inclusă în concedierea colectivă beneficiază de salariile compensatorii. Acest aspect presupune imposibilitatea obiectivă de a continua raporturile de muncă după data de 01.11.2007, postul fiind desfiinţat, iar reclamanta concediată odată cu ceilalţi colegi ai săi. Neexistând raporturi de muncă după această dată, reclamanta nu poate beneficia de drepturi salariale aferente perioadei ulterioare datei de 01.11.2007, întrucât ar fi pusă într-o situaţia diferită şi privilegiată faţă de ceilalţi angajaţi care au beneficiat de aceeaşi concediere colectivă. Faptul că prin concedierea individuală dispusă abuziv, reclamanta a fost prejudiciată constituie un prejudiciu distinct care nu se cuantifică în raport de drepturi salariale aferente unei perioade în care nu mai poate avea calitatea de salariat, ci de beneficiar al unei concedieri colective, iar cele două calităţi nu se pot cumula, indiferent ce abuzuri s-ar fi făcut de către pârâtă.

Dispoziţiile art.78 alin.1 şi 2 din Codul muncii se referă la salarii şi drepturi de care ar fi beneficiat salariatul dacă nu ar fi fost concediat abuziv şi ar fi continuat raporturile de muncă. Acest text legal a fost corect aplicat şi respectat de angajator în raport de decizia nr.494 din 06.04.2007 care a fost anulată prin sentinţa nr.1747/27.11.2007, reclamanta primind o despăgubire egală cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat în perioada 23.04.2007 – 31.10.2007, în care ar fi lucrat, ar fi avut raporturi de muncă cu angajatorul, dacă nu ar fi fost concediată nelegal. Ulterior acestei date însă, singurele drepturi de care reclamanta ar fi beneficiat şi de care a fost în mod nelegal lipsită sunt salariile compensatorii aferente concedierii colective în care ar fi trebuit să fie inclusă, iar nu alte drepturi salariale.

Astfel, ca urmare a deciziei de concediere individuală din data de 24.10.2008 drepturile băneşti de care reclamanta a fost lipsită sunt cele aferente concedierii colective, iar nu cele aferente vreunui raport de muncă ulterior acestei date, care nu mai putea exista dacă a intervenit concedierea colectivă.

Pentru aceste considerente, constatând că sunt incidente prevederile art.304 pct.9 din C o d u l d e procedură civilă, Curtea va înlătura din sentinţa ce face obiectul prezentei analize dispoziţia privind obligarea pârâtei la plata în favoarea reclamantei a drepturilor salariale cuvenite începând cu data de 01.11.2007 până la data efectivei reintegrări în funcţia deţinută, actualizate cu rata inflaţiei, urmând a fi admis sub acest aspect recursul pârâtei.

Referitor la recursul reclamantei, Curtea constată că aceasta a criticat sentinţa atacată sub aspectul respingerii cererii de obligare a pârâtei la plata daunelor morale.

În acest sens, instanţa constată că reclamanta a depus la dosarul cauzei o serie de înscrisuri (filele 11-25) cu care a dovedit faptul că anterior emiterii deciziei contestate, în prezenta cauză, suferea de o serie de afecţiuni, care aşa cum rezultă din conţinutul scrisorilor medicale emise de medicul primar de medicină de familie, devin refractare la tratament în contextul în care pacienta se află sub impulsul unor stări tensionate psihice prelungite.

Este adevărat că reclamanta nu a fost în măsură să depună acte medicale din care să rezulte în mod concret care este la acest moment starea sănătăţii sale, pentru a dovedi susţinerile potrivit cărora aceasta s-ar fi înrăutăţit, ca urmare a stresului emoţional prin care susţine că trece de 3 ani de zile de când a suferit două concedieri individuale succesive nelegale şi negarea dreptului de a beneficia de concedierea colectivă şi de salariile compensatorii corespunzătoare.

Cu toate acestea, Curtea constată că prin modalitatea în care pârâta a înţeles să execute hotărârea judecătorească irevocabilă pronunţată în litigiul pe care părţile l-au avut anterior, respectiv de a o reintegra pe reclamantă în postul deţinut şi de a o concedia din nou în aceeaşi zi, excluzând-o în mod nelegal şi abuziv de la dreptul de a beneficia de concedierea colectivă şi salariile compensatorii aferente, constituie împrejurări de natură a cauza prin ele însele suferinţe morale reclamantei. Acesta cu atât mai mult cu cât a dovedit că toate aceste evenimente s-au desfăşurat pe fondul unei stări precare a sănătăţii acesteia uşor influenţabilă de stări tensionale psihice prelungite. În acelaşi context Curtea reţine că prin emiterea deciziei de concediere din data de 24.10.2008 în mod nelegal, pe care reclamanta a fost nevoită să o atace în justiţie, imediat după finalizarea unui alt litigiu cu obiect similar, aceasta a fost pusă în situaţia ca în perioada judecării contestaţiei formulate împotriva deciziei nr. 625/24.10.2008 să se afle într-o situaţie incertă, nefiind nici angajată în muncă, nici pensionară, situaţie de natură a-i cauza suferinţe psihice serioase. Astfel, Curtea constată că în mod nelegal prima instanţă a constatat că reclamanta nu a suferit un prejudiciu nepatrimonial.

 

 

 

Prejudiciul moral nu poate fi evaluat în bani, însă pentru a atenua suferinţele morale ale recurentei, instanţa apreciază că i se cuvin compensaţii băneşti.

La stabilirea cuantumului acestora trebuie avute în vedere anumite criterii, respectiv importanţa şi gravitatea prejudiciului moral suferit, precum şi criteriul echităţii.

Prin urmare, Curtea apreciază că suma de 1000 lei este de natură să repare prejudiciul moral suferit de reclamantă, urmând a admite din această perspectivă recursul acesteia, cu consecinţa modificării în parte a sentinţei atacate, în sensul obligării pârâtei la plata către reclamantă a sumei menţionate cu titlu de compensaţii băneşti pentru daune morale, reţinând incidenţa motivului de nelegalitate prevăzut de art.304 pct. 9 din C o d u l d e procedură civilă.

Fiind în culpă procesuală, în temeiul dispoziţiilor art. 274 din C o d u l d e procedură civilă, pârâta intimată va fi obligată la plata către reclamanta recurentă a sumei de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial, conform chitanţei nr. (...) din 28.10.2009 (fila 157 dosar recurs).

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:

 

 

 

Admite recursurile declarate de reclamanta E. M. N., domiciliată în Tg-M, B-dul 1 (...) 2., nr.43, .11, judeţul M şi pârâta Regia Autonomă a Administraţiei E. Protocolului de Stat – Sucursala de Reprezentare şi Protocol E. C, cu sediul în C-N,(...), judeţul C, şi în consecinţă:

Modifică în parte sentinţa civilă nr.110/30.01.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l M u r e ş în dosarul nr(...) în sensul :

Respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite, actualizate în funcţie de rata inflaţiei, indexate şi majorate până la momentul plăţii efective.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1000 lei reprezentând daune morale.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecată în recurs.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 05 noiembrie 2009

Preşedinte,

D. S.

Judecător,

B. E.

Judecător,

D. E.

 

Grefier,

N. D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red.C.R.

Tehnored.E.S.

5 exp.

11.11.2009

Jud.fond:R.J.-C.N.

Asist.jud.A.D.-C.F. V.

Toate spetele


Sus ↑