• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 630/R din data 2008-10-06
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.630/R

Şedinţa publică din 06 Octombrie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

JUDECĂTOR (...) (...)

GREFIER (...) (...)

 

 

Pe rol fiind soluţionarea recursului declarat de intimata (...) "E. ROMÂNĂ" SA- PRIN DIRECŢIA REGIONALA DE E. G, cu sediul în G,(...), împotriva sentinţei civile nr. 377 din 22.05.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a, în contradictoriu cu intimata – contestatoare E. N., domiciliată în com. H., jud., B.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: pentru intimata – contestatoare E. N. avocat D. E. H. în baza împuternicirii avocaţiale depusă la fila 14 dosar, pentru recurenta – intimată (...) "E. ROMÂNĂ" SA- PRIN DIRECŢIA REGIONALA DE E. G consilier juridic E. N., cu delegaţie la dosar.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei în sensul că este al doilea termen de judecată fixat în recurs.

Nemaifiind cereri de formulat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în recurs;

Reprezentantul recurentei – intimate solicită admiterea recursului, modificarea în tot a sentinţei pronunţată de instanţa de fond, respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei de concediere ca fiind legală. Depune la dosarul cauzei concluzii scrise pentru a fi avute în vedere la pronunţarea cauzei.

Apărătorul intimatei – contestatoare solicită respingerea recursului ca nefondat. Nici unul din motivele de recurs nu poate fi primit. Decizia de concediere este lovită de nulitate absolută. Nu s-au respectat disp. art. 43 din Codul muncii. Procedura prevăzută de lege pentru emiterea acestei decizii nu a fost respectată. Nu s-a emis acel preaviz de 15 zile. Contestaoarei i s-a oferit un post care se află la sute de km distanţă de domiciliul său. De la data pronunţării sentinţei recurate, intimata îşi desfăşoară activitatea la acelaşi oficiu poştal şi îşi poate exercita atribuţiile ce-i revin. Solicită respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli.

CURTEA

 

 

 

Asupra recursului înregistrat la Curtea de A P E L G A L A Ţ I Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale sub nr(...);

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.377/22.05.2008 T r i b u n a l u l B r ă i l a a admis contestaţia formulată de contestatoarea E. N., împotriva deciziei de concediere nr. 260/2914 din 19.03.2008 emisă de COMPANIA NAŢIONALĂ „E. ROMÂNĂ” S.A –DIRECŢIA REGIONALĂ DE POŞTĂ G.

A anulat decizia nr.260/2914/19.03.2008 şi a dispus reintegrarea contestatoarei în funcţia avută anterior concedierii.

A obligat pe intimată să plătească contestatoarei drepturile băneşti cuvenite începând de la data producerii efectelor deciziei până la data reintegrării efective.

A obligat pe intimată să plătească contestatoarei 100 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin contestaţia înregistrată la acest tribunal sub nr(...), E. N. contestă decizia de concediere nr.260/2914/19.03.2008 emisă de C.N. „E. Română” SA – Direcţia Regională de Poştă G.

Contestatoarea solicită anularea deciziei, reintegrarea în muncă şi plata drepturilor salariale de care a fost privată în toată această perioadă de timp, până la reintegrare în muncă, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În motivarea contestaţiei, E. N. invocă lipsa de obiectivitate a angajatorului în raport cu persoana sa şi nelegalitatea măsurii de concediere, care a fost dispusă total nefundamentat şi cu încălcarea dreptului la preaviz. De asemenea, mai arată că nu i s-a adus la cunoştinţă lista tuturor posturilor vacante, lipsind-o de posibilitatea de a ocupa unul din aceste posturi.

Pârâta, prin întâmpinare, a cerut respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei de concediere ca temeinică şi legală.

În cauză, s-au administrate probe cu acte.

Coroborând probele administrate, tribunalul a reţinut cele ce vor fi arătate în continuare.

Contestatoarea a fost angajată a pârâtei –Oficiul Poştal H.- în calitate de factor poştal distribuitor.

Prin decizia nr.260/2914/19.03.2008 s-a dispus concedierea sa în temeiul art.61 lit.c Codul muncii pentru inaptitudine fizică.

La baza emiterii deciziei a stat „Fişa de aptitudine” nr.238/29.02.2008 emisă de medicul de medicina-muncii, din care rezultă, recomandarea de schimbare a locului de muncă pentru E. N.. Pârâta a motivat că exercitarea în continuare a funcţiei de factor poştal distribuitor nu este posibilă fără expunerea la condiţii (care trebuie evitate) conform recomandării medicale.

În decizie se face menţiunea ofertei nr.260/2630/11.03.2008 pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Direcţiei Regionale de Poştă G şi că măsura dispusă va produce efecte după expirarea perioadei de concediu medical a contestatoarei.

Verificând legalitatea deciziei de concediere, instanţa a constatat următoarele.

În baza art.61 lit.c Codul muncii angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, să constate inaptitudinea fizică/psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat.

În temeiul art.60 al.1 Codul muncii, concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii.

Verificând legalitatea admiterii deciziei de concediere, instanţa a constatat că actul contestat a fost emis la data de 19.03.2008, în timp ce contestatoarea era în incapacitate temporară de muncă, dovadă fiind certificatul medical aflat la dosar, la fila 72. Împrejurarea că s-a făcut menţiunea în decizie potrivit căreia efectele produc de la reînceperea activităţii nu are relevanţă asupra valabilităţii concedierii.

Mai mult, potrivit cerinţelor legale enunţate, concedierea salariatului în baza art.61 lit.c nu se poate face decât în baza „deciziei organelor” competente de expertiză medicală, ceea ce în speţă nu s-a depus.

S. medicului de medicina muncii pentru schimbarea locului de muncă nu întruneşte condiţiile cerute de art.61 lit.c, aşa încât nici din acest punct de vedere decizia nu este legală.

Pentru argumentele expuse, tribunalul a dispus anularea deciziei.

În temeiul art.76-78 Codul muncii, a dispus reintegrarea contestatoarei în postul deţinut la data concedierii şi obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale de care a fost lipsită, în perioada de la data concedierii şi până la data reintegrării efective.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, a obligat pe pârâtă la plata cheltuielilor de judecată (onorariu de avocat) către reclamantă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs intimata (...) „E. Română” SA B considerând-o nelegală şi netemeinică.

În motivarea recursului se arată că prin cele dispuse prin hotărâre instanţa n-a făcut decât să favorizeze încălcarea legii cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă a salariatei.

Prima instanţă s-a grăbit a analiza doar la suprafaţă şi doar în interesul salariatei cauza cu care a fost investită şi a pronunţat o hotărâre lipsită de temei legal.

În concluzie a solicitat admiterea recursului, modificarea hotărârii în sensul respingerii contestaţiei ca nefondată.

Prin întâmpinarea depusă şa dosar intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat, menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.

Analizând hotărârea recurată atât prin prisma criticilor formulate cât şi din oficiu sub toate aspectele de fapt şi de drept în conf. cu disp. art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea apreciază că recursul este nefondat pentru următoarele considerente.

Astfel, înainte de analizarea fondului cauzei sub aspectul vinovăţiei sau nevinovăţiei intimatei – contestatoare şi implicit a legalităţii şi temeiniciei deciziei de concediere atacate, instanţa are obligaţia de a verifica dacă decizia a fost emisă cu respectarea disp. art. 60 alin.1 Codul muncii.

Potrivit art. 60 alin.1 Codul muncii concedierea salariatului nu poate fi dispusă pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii.

Aşa cum rezultă din certificatul medical seria (...) nr.(...) la data emiterii deciziei de concediere respectiv la data de 19.03.2008 intimata – contestatoare se afla în incapacitate temporară de muncă cum corect a reţinut şi prima instanţă.

Interpretarea corectă este că, în perioada 13.03.2008 – 30.04.2008 contestatoarea a beneficiat de concediu medical fiind incidente disp. art. 50 din Codul muncii referitor la suspendarea contractului individual de muncă pe perioada incapacităţii temporare de muncă.

Aşadar, recurenta avea posibilitatea să emită decizia după expirarea perioadei de incapacitate temporară de muncă a contestatoarei.

Mai mult, recurenta implicit a recunoscut că decizia a fost emisă cu încălcarea disp. art.60 din Codul muncii deoarece aceasta nu a adus nici o critică hotărârii instanţei de fond sub acest aspect.

Concluzionând instanţa reţine că recurenta - intimată a emis decizia de concediere cu nerespectarea disp. art. 60 lit.a Codul muncii, cum corect a reţinut prima instanţă.

Faţă de această situaţie este inutilă cercetarea motivelor de recurs ce vizează fondul cauzei sub aspectul temeiniciei şi legalităţii hotărârii instanţei de fond, întrucât primează verificarea condiţiilor de formă şi legalitatea deciziei de concediere.

Faţă de aceste considerente în baza disp. art. 312 al.1 Cod procedură civilă se va respinge recursul declarat de intimată, ca nefondat.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de intimata (...) "E. ROMÂNĂ" SA- PRIN DIRECŢIA REGIONALA DE E. G, cu sediul în G,(...), împotriva sentinţei civile nr. 377 din 22.05.2008 a T r i b u n a l u l u i B r ă i l a.

Obligă pe recurentă să plătească intimatei E. N. suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică azi 06 Octombrie 2008.

 

Preşedinte,

N. D.

Judecător,

E. G.

Judecător,

E. G.

 

Grefier,

E. D.

 

 

 

 

 

 

S.: N. D./28.10.2008

U.: DC/ 2 ex/05.11.2008

Fond: A.M.D./L.N.

Asistenţi judiciari:D.E./C.E.

Toate spetele


Sus ↑