• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 626 din data 2008-02-20
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA

 

DECIZIE Nr. 626

Şedinţa publică de la 20 Februarie 2008

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

 

x.x.x.x

 

 

Pe rol judecarea recursului declarat de contestatorul S. N., împotriva sentinţei civile nr.995/23.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă SC B. SA, având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurentul contestator S. N. reprezentat de avocat S. Ţ. şi intimata pârâtă SC B. SA prin consilier juridic H. (...).

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care constatându-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţilor asupra recursului de faţă.

Avocat S. Ţ. pentru recurentul contestator S. N., pune concluzii de admiterea recursului conform motivelor de recurs cu cheltuieli de judecată.

Consilier juridic H. (...) pentru intimata SC B. SA, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a sentinţei pronunţată de T r i b u n a l u l O l t.

     

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă ;

Prin sentinţa nr.995 din 23 octombrie 2007, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t, în dosarul nr(...) a respins contestaţia formulată de reclamantul S. N. împotriva deciziei nr.453/15.08.2007 emisă de pârâta SC B. SA S.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele :

Petentul a fost salariatul pârâtei pe postul de mecanic şi prin decizia contestată i s-a desfăcut contractul individual de muncă în baza art.65 (1) şi art.67 CM.

La baza emiterii deciziei de concediere a stat Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.15/27.07.2007 prin care s-a aprobat desfiinţarea a 26 posturi, fără încărcare ca urmare a comasării unor activităţi din cadrul secţiilor de producţie, de întreţinere, precum şi din cadrul secţiilor de producţie, de întreţinere, precum şi din cadrul compartimentelor funcţionale.

Motivele acestei concedieri au fost situaţia economico-financiară de recesiune prin care a trecut societatea, situaţie generată de devalorizarea euro, reducerea pieţei interne, accentuarea concurenţei, creşterea preţului la energie şi gaz metan. Situaţia precară invocată de pârâtă a condus la o concediere colectivă prin care s-a urmărit stabilizarea situaţie economice a pârâtei situaţie care neredresându-se a condus la necesitatea reducerii unor noi posturi, printr-o concediere individuală, concediere ce a privit şi persoana contestatorului. Astfel, postul de maistru ocupat de contestator a fost desfiinţat, iar acesta a fost trecut pe postul de mecanic mentenanţă.

Iniţial pârâta în temeiul urmăririi redresării situaţiei financiare a încheiat cu sindicatul un act adiţional la contractul colectiv de muncă prin care s-a modificat grila de salarizare.

Contestatorului i s-a oferit salariu de categorie specială, respectiv 1.193 lei pe care l-a refuzat, apoi salariu de mecanic de 992 lei pe care din nou la refuzat. Faţă de această situaţie pârâtă a procedat la restrângerea activităţii şi s-a optat pentru desfiinţarea postului contestatorului.

Susţinerea contestatorului că decizia de desfacere a contractului de muncă este nelegală, deoarece data desfacerii contractului de muncă este retroactivă nu poate fi reţinută, având în vedere că situaţia de fapt ce impunea desfiinţarea postului s-a menţinut, iar prin cea de-a doua decizie s-a înlăturat doar o neregularitate privind viza de legalitate, aspect ce rezultă chiar din art.1 al acesteia.

În ceea ce priveşte motivele de nelegalitate invocate de contestator privind concedierea colectivă s-a reţinut, că în cauză este o concediere individuală a 26 salariaţi.

Contestatorul S. N. a formulat recurs împotriva sentinţei nr.995/2007 a T r i b u n a l u l u i O l t, pe care o consideră netemeinică şi nelegală, solicitând modificarea acesteia şi pe fond admiterea contestaţiei.

Critică sentinţa în temeiul art.304 pct.7 şi 9 coroborat nu art.304 ind.1 C.pr.civ., susţinând că instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii şi a aplicat greşit legea , impunându-se analiza cauzei sub toate aspectele, nefiind suspusă apelului.

Susţine că în mod greşit instanţa de fond a reţinut în motivarea soluţiei că decizia de concediere a avut la bază hotărârea Consiliului de Administraţie nr.15/27.07.2007 prin care s-a aprobat desfiinţarea a 26 posturi fără încărcare între care şi al său deşi nici chiar intimata nu a invocat acest motiv nici prin decizia de concediere şi nici prin apărările sale din întâmpinare iar art.72 CM interzice a fi invocate în faţa instanţei a altor motive , decât cele precizate în decizia de concediere.

În realitate decizia sa de concediere a invocat hotărârea Consiliului de Administraţie adoptată după emiterea deciziei de concediere, confirmând motivul real acela că nu a acceptat diminuarea salariatului.

Sunt nejustificate raţionamentele conform cărora dacă ar fi acceptat diminuarea salariului, intimata nu i-ar fi desfiinţat postul său, deşi iniţial fusese transferat la Secţia menţionată şi astfel, se confirmă susţinerea sa că în realitate nu a avut loc o restrângere reală a activităţii ca urmare a dificultăţilor economice ce impuneau reorganizarea activităţii.

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate şi probele administrate, Curtea apreciază că este nelegală şi va fi modificată.

Criticile privind aprecierea greşită a instanţei de fond că nivelul intimatei, din motive cauzate de dificultăţile economice şi a necesităţii reorganizării activităţii intimatei s-a procedat la desfiinţarea postului ocupat de contestator, sunt întemeiate deoarece intimata nu a făcut nici un fel de dovadă în faţa instanţei de fond, privind dificultăţile financiare sau transformările tehnologice ce au impus concedierea, cât şi cauză reală şi serioasă de desfiinţare a locului de muncă al contestatorului, aşa cum impune art.65 CM invocat drept temei al concedierii.

Deşi decizia de concediere contestată precizează data concedierii ca fiind 25.07.2007, hotărârea CA prin care s-a dispus desfiinţarea celor 26 posturi din cadrul secţiilor de producţie, nr.15/27.05.2007, a fost emisă cu două zile mai târziu, pe 27.05.2007, deci, drept temei al concedierii a fost invocat această hotărâre ce încă nu fusese adoptată, mai cu seamă că şi această hotărâre a fost adoptată de CA, fără aprobarea AGA, aşa cum se susţine în întâmpinare.

Dar, cu privire la dificultăţile economice concrete şi reale nu s-a făcut nici un fel de dovadă, din raportul semestrial pentru anul 2007 din 16.08.2007, depus în extras în recurs, rezultă că pentru semestrul I 2007 „Nu sunt evenimente în derulare, schimbări economice, tranzacţii care să determine reducerea veniturilor din activitatea de bază. Societatea este bine cotată pe piaţa externă, exportul reprezentând peste 90 % din cifra de afaceri.”

Mai mult, susţinerea intimatei că este culpa contestatorului pentru neacceptarea noului salariu diminuat, constituie de fapt cauza concedierii, textul invocat de acesta pentru neacceptarea noului salariu, art.57 (1) din CCM, este eronat interpretat în sensul diminuării lui, pentru că schimbările salariului nu se referă la diminuare aşa cum este prohibită de art.165 CM, ci se referă doar la creşterile salariale precizate în art.56 din CCM.

Dar, din economia probelor administrate de intimată, care a avut sarcina probei, rezultă şi alte încălcări ale legii de către angajator, în sensul că nu a făcut dovada îndeplinirii obligaţiilor ce-i reveneau înainte de concediere, conform art.68-72 Cm, aşa încât concedierea contestatorului este lovită de nulitate în conformitate cu prev. art.76 CM.

În consecinţă, Curtea apreciază întemeiate criticile formulate şi în baza art.312 C.pr.civ., va admite recursul, va modifica sentinţa şi va admite contestaţia, dispunând reintegrarea contestatorului, pe postul deţinut anterior concedierii, cu plata drepturilor salariale, de la data concedierii, până la reintegrarea efectivă.

În baza art.274 C.pr.civ., intimata va fi obligată şi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 750 lei , la fond şi recurs.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Admite recursul declarat de contestatorul S. N., împotriva sentinţei civile nr.995/23.10.2007, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă SC B. SA.

Modifică în totalitate sentinţa în sensul că admite contestaţia.

Dispune reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior concedierii şi obligă intimata la plata drepturilor salariale de la concediere până la reintegrarea efectivă.

Obligă intimata la 750 lei cheltuieli de judecată la fond şi recurs.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Februarie 2008.

  

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

   

Red.jud.C.M.

Ex.4/M.C./18.03.2008

Jud.fond.I.N.

I.E.

Toate spetele


Sus ↑