• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 651 din data 2009-04-08
Pronuntata de Curtea de Apel Timisoara

ROMÂNIA

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A Operator 2928

Secţia Litigii de muncă şi

asigurări sociale

DOSAR NR(...)

 

 

DECIZIA CIVILĂ NR. 651

Şedinţa publică din data de 8 aprilie 2009

 

PREŞEDINTE : Dr. (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

JUDECĂTOR : (...) (...)

GREFIER : (...) (...)

 

 

Pe rol se află judecarea recursului declarat de reclamanta-recurentă D. E. împotriva sentinţei civile nr. 1133/11.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta-intimată (...) S. SA B, având ca obiect contestaţie decizie concediere.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, la a doua strigare, după epuizarea cauzelor, se prezintă avocat J. E. în reprezentarea pârâtei-intimate.

Procedura de citare este îndeplinită legal.

Recursul este scutit de taxă de timbru.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după reprezentanta pârâtei-intimate depune la dosar împuternicire avocaţială şi concluzii scrise.

Nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, Curtea constată procesul în stare de judecată şi acordă cuvântul la dezbaterea în fond a recursului.

Reprezentanta pârâtei-intimate solicită respingerea recursului, conform motivelor expuse pe larg în concluziile scrise depuse la dosar, fără cheltuieli de judecată.

După dezbateri, dar înainte de ridicarea şedinţei de judecată se prezintă avocat P. P. în reprezentarea reclamantei-recurente, care depune împuternicire avocaţială. Solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat şi motivat în scris, cu cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A,

 

Deliberând asupra recursului de faţă, constată.

Prin sentinţa civilă nr. 1133/11.12.2008 T r i b u n a l u l A r a d a respins acţiunea precizată formulată de reclamanta D. E. în contradictoriu cu pârâta (...) S. SA, având ca obiect constatarea nulităţii absolute a deciziei de concediere nr. 100/02/01/1.495/TM din 02.06.2008 emisă de pârâtă, plata despăgubirilor salariale indexate, majorate, reactualizate şi a celorlalte drepturi salariale de care ar fi beneficiat reclamanta şi repunerea părţilor în situaţia anterioară concedierii.

Tribunalul a reţinut.

Decizia de concediere nr. (...)/TM din 02.06.2008 este motivată în fapt şi în drept cu respectarea dispoziţiilor art. 74 Codul muncii.

Cu privire la critica reclamantei de neindicare în cuprinsul deciziei de concediere a instanţei judecătoreşti competente să soluţioneze contestaţia, potrivit art. 268 alin. 2 lit. f) Codul muncii, tribunalul a reţinut că ulterior comunicării deciziei de concediere contestate s-a emis Decizia rectificativă nr. (...)/TM din 03.06.2008 care îndreaptă eroarea materială.

Din acest motiv a respins excepţia nulităţi prevăzută de art. 268 alin. 2 lit. f) Codul muncii, ca nefondată.

Cu privire la ilegalitatea concedierii invocată de reclamantă, din înscrisurile depuse în probaţiune de angajator, respectiv, Deciziile Directorului General al (...) S. SA cu nr. 52/05.05.2008 - filele 32-35, cu nr. 79/21.02.2006 - fila 55, cu nr. 43/15.06.2007 - fila 58, cu nr. 44/09.04.2008 - filele 88-90 coroborate cu scriptul eliberat de angajator, înregistrat sub nr. 100/(...)/05.12.2008 - fila 98, s-a reţinut că în cadrul Diviziei Administrativ a pârâtei (...) S. SA din numărul total de 10.795 de salariaţi existenţi la 01.06.2008 au fost înregistrate 27 de concedieri individuale în intervalul ianuarie - septembrie 2008.

Faţă de conţinutul deciziilor prezentate, s-a reţinut că angajatorul a stabilit un program de reorganizare a (...) S. SA începând cu data de 09.04.2008, potrivit deciziei Directorului general nr. 44/09.04.2008, pe criterii de eficientizare.

Astfel, societatea s-a obligat să stabilească persoanele al căror contract individual de muncă va înceta, de principiu prin acordul părţilor, pe baza calificativelor obţinute de salariat în cadrul procesului de evaluare şi ca urmare a desfiinţării posturilor, dacă nu pot fi redistribuiţi pe alte locuri de muncă.

Reclamanta se afla în situaţia desfiinţării efective a locului de muncă, reglementată de art. 65 Codul muncii. Potrivit fişelor postului, a proceselor-verbale de predare primire şi a actului adiţional încheiat cu E. J., rezultă că atribuţiile sale de serviciu au fost preluate în totalitate de acest angajat.

Nu ne aflăm în prezenţa unei concedieri colective mascate câtă vreme a fost făcută publică intenţia pârâtei (...) S. SA de reorganizare a societăţii, s-au lansat invitaţii Confederaţiei Sindicatelor S. de a desemna observatori pentru evaluarea profesională a personalului de execuţie din cadrul compartimentelor societăţii, iar numărul de angajaţi disponibilizaţi în interval de 30 de zile calendaristice cerut de art. 68 alin. 1 lit. c) şi alin. 2 Codul muncii este sub limita minimă de 30 impusă de legiuitor, în condiţiile în care angajatorul care disponibilizează are 10.795 de salariaţi.

Este O. susţinerea reclamantei că angajatorul nu s-a implicat în oferirea unui loc de muncă în cadrul societăţii, post care se ocupa doar prin concurs, după susţinerea unui interviu, când reclamanta nu a fost admisă - fila 40.

De asemenea, angajatorul a solicitat sprijinul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru a-i găsi un loc de muncă reclamantei, fapt ce rezultă din corespondenţa purtată între cele două instituţii - filele 41-42.

La emiterea deciziei de concediere angajatorul a motivat că în cadrul societăţi nu existau locuri de muncă compatibile cu pregătirea profesională a salariatei care este calificată în funcţia de telefonist şi are studii medii.

Pentru considerentele prezentate, văzând că angajatorul a respectat dispoziţiile art. 65 şi 74 Codul muncii, că nu există motive de nulitate a deciziei de concediere a respins acţiunea precizată formulată de reclamanta D. E. având ca obiect nulitatea deciziei de concediere nr. 100/02/011.495 /TM din 02.06.2008 emisă de pârâtă.

Urmare a respingerii cererii principale de constatare a nulităţii decizie de concediere, a respins şi cererile subsecvente de acordare a despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate, reactualizate, precum şi a plăţii celorlalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta, luând act că prin decizia de concediere reclamantei i s-a acordat suma de 18.945 lei, cu titlu de compensaţi băneşti în baza art. 86 din Contractul colectiv de muncă pentru 2007-2008 la nivelul (...) S. SA, cuantum necontestat de reclamantă.

Urmare a respingerii cererii principale au fost respinse şi cererile subsecvente de reîncadrare pe funcţia deţinută anterior şi de acordare a cheltuielilor de judecată.

Împotriva cestei sentinţe a declarat recurs în termen legal reclamanta D. E. solicitând modificarea ei în sensul admiterii acţiunii şi a cheltuielilor de judecată.

Reclamanta-recurentă a invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă şi a susţinut că decizia rectificată emisă de pârâtă, fiind luată în considerare de instanţa de fond: s-au aplicat greşit prevederile art. 77 Codul muncii, care prevăd că în caz de conflicte de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

S-a invocat şi încălcarea prevederilor art. 76 din Codul muncii, angajatorul nechemând-o pe reclamantă pentru a da un interviu în vederea ocupării unui post din unitate.

S-a criticat sentinţa atât pentru faptul că nu s-a constatat nulitatea absolută a deciziei de concediere, cât şi pentru faptul că s-au încălcat prevederile art. 65, neavând loc o desfiinţare efectivă a postului, un alt funcţionar fiind încărcat excesiv cu sarcinile persoanei concediate, astfel că funcţia sau postul nu au dispărut.

Pârâta intimată a depus concluzii scrise, solicitând respingerea recursului.

Examinând cauza în raport de motivele de recursa şi de susţinerile părţilor şi totodată conform dispoziţiilor art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea constată că nu există niciun motiv pentru casarea sau modificarea sentinţei recurate.

Decizia de concediere cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 74 Codul muncii, şi cu înscrisurile depuse angajatorul a dovedit suprimarea postului deţinut de reclamantă, astfel că reducerea acestuia este efectivă.

Reorganizarea activităţii este atributul angajatorului şi este o cauză serioasă şi reală, iar preluarea atribuţiilor reclamantei ţine de reorganizarea activităţii şi nu înseamnă că postul nu a fost desfiinţat efectiv, atâta timp cât a dispărut din statul de funcţii al unităţii.

Art. 67 Codul muncii nu prevede obligaţii în sarcina angajatorului anterior concedierii în baza art. 65 Codul muncii (desfiinţarea postului) şi acest dispoziţii se impun a fi coroborate cu actele normative privitoare la măsurile de combatere a şomajului, astfel că acest dispoziţii nu constituie un temei al constatării nulităţii deciziei de concediere.

Pârâta a menţionat în decizie că nu are locuri vacante compatibile cu pregătirea profesională a reclamantei, iar dispoziţiile art. 74 lit. d făcând trimitere la dispoziţiile art. 64 nu sunt incidente în cazul concedierii întemeiate pe prevederile art. 65 Codul muncii.

Dispoziţiile art. 268 alin. 2 lit. f Codul muncii nu sunt incidente în cauză şi oricum se impun a fi coroborate cu principiul bunei-credinţe instituit în cazul raporturilor de muncă de prevederile art. 8 Codul muncii. Reclamanta nu a fost prejudiciată în niciun fel prin faptul că s-a menţionat greşit în decizia de concediere că aceasta se poate adresa cu contestaţie la T r i b u n a l u l T i m i ş în loc de T r i b u n a l u l A r a d şi aceasta nu constituie motiv de nulitate a deciziei. Prin urmare, emiterea unei decizii rectificative în acest sens este lipsită de relevanţă şi nu se pune problema încălcării prevederilor art. 77 Codul muncii, dispoziţii care nu sunt incidente.

Fiind respectate prevederile art. 65 Codul muncii, nu se pate reţine că s-au aplicat greşit dispoziţiile legale incidente şi în baza art. 312 alin. 1 Cod procedură civilă, recursul va fi respins ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta D. E. împotriva sentinţei civile nr. 1133/11.12.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l A r a d în dosar nr(...), în contradictoriu cu pârâta (...) S. SA B.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 8 aprilie 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

Dr. (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

GREFIER

(...) (...)

 

 

 

Red. I. K./12.06. 2009

Tehnored.: V.M/ 2 ex./15.06. 2009

Prim inst.: M. K. şi J. G.

Toate spetele


Sus ↑