• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 7337 din data 2009-12-10
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 7337

Şedinţa publică de la 10 E. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...) B.

 

******************************

Pe rol, judecarea recursului formulat de reclamanţii U. J., D. G, împotriva sentinţei nr. 206 din 19 februarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu pârâta SC E. SA, având ca obiect drepturi băneşti.

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, a răspuns intimata pârâtă SC E. SA, reprezentată de avocat M.J., lipsind recurenţii reclamanţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat tardivitatea recursului.

Instanţa a pus în discuţie excepţia tardivităţii declarări recursului.

Avocat M.J. pentru intimata pârâtă, a solicitat respingerea recursului ca tardiv formulat.

CURTEA:

 

Asupra recursului de faţă;

T r i b u n a l u l O l t, prin sentinţa nr. 206 din 19 februarie 2009 a respins acţiunea formulată de reclamanţii U. J. şi D. G, în contradictoriu cu pârâta SC „E.” SA B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că reclamanţii au fost angajaţii a societăţii pârâte, când le-au încetat contractul individual de muncă în temeiul art. 65 ş coroborat cu art. 68 şi art. 73-75 Codul muncii.

Instanţa a constatat că în cauză s-au încheiat contractele colective de muncă în perioada 2005 – 2008 şi în cuprinsul art. 50 s-a prevăzut plata unei indemnizaţii minime de concediere în situaţia concedierilor individuale în funcţie de vechimea acestuia : de la o la 3 ani – 1,5 salarii medii nete; de la 3 la 10 ani – 3 salarii medii nete şi peste 10 ani – 5 salarii medii nete.

La alin. 2 s-a prevăzut că în cazul concedierilor colective se va porni de la formula de calcul utilizată în situaţia similară precedentă „.Pe cale de consecinţă în cazul concedierilor colective la calculul indemnizaţiei minime de concediere si va pleca de la formula utilizată pentru concedierea individuală , dar valorile acordate efectiv vor fi stabilite prin negociere cu Sindicatul F S L I E.. Deoarece conform alin 3 al aceluiaşi articol „ valorile acordate efectiv vor fi stabilite prin negociere cu G. E..

Potrivit alin 4 „prevederile domeniului vizat în prezentul articol se completează cu prevederile Planului Social însuşit de părţi”.

Unitatea pârâtă pentru a se conforma prevederilor art. 50 alin 3 din CCM aplicabil a negociat cu sindicatul G. – E. formula de calcul pentru acordarea indemnizaţii de concediere.

La punctul nr. 4 din acest Plan Social, s-a prevăzut o formulă mai avantajoasă de acordare a indemnizaţiei de concediere, comparativ cu formula de calcul utilizată de art. 50 alin 1 din CCM aplicabil, formula de calcul negociată de unitatea pârâtă cu sindicatul liber G. – E. pentru concedierile colective este mult mai avantajoasă valoarea indemnizaţiei de concediere triplându-se, după cum urmează : de la 0,5 ani – 5 ani vechime – 8 salarii ; de la 5 – 15 ani vechime – 12 salarii ; peste 15 ani vechime – 15 salarii„.

Prin semnarea planului social părţile confirmă faptul că , voinţa comună a părţilor la data semnării acestuia a fost aceea de a modifica în favoarea salariaţilor E. indemnizaţiile de concediere stabilite prin art. 50 alin 1 din Contractul Colectiv de Muncă; şi nu de a cumula indemnizaţiile de concediere acordate în baza Planului Social cu cele acordate în baza art. 50 alin 1 Contractul Colectiv de Muncă.

Împotriva sentinţei au declarat recurs reclamanţii, criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

In motivele de recurs susţin că instanţa de fond greşit a respins acţiunea cu motivarea că Planul Social a fost completat de părţile contractante prin amendamente, din care reiese că voinţa comună a părţilor a fost de a modifica în favoarea salariaţilor indemnizaţiile de concediere stabilite prin art. 50 alin. 1 din CCM şi nu de a cumula indemnizaţiile de concediere acordate în baza Planului Social cu cele acordate în baza art. 50 alin. 1 din CCM aplicabil.

Susţine, de asemenea, că pârâta era obligată să acorde salariaţilor disponibilizaţi drepturile prevăzute de art. 50 alin. 1 din CCM şi pentru că: aceste drepturi au fost menţinute în CCM şi după apariţia Planului Social (art. 4 din art. 50); aceste drepturi au fost renegociate anual tocmai pentru a nu fi acordate; aceste drepturi salariale au fost stabilite în cuantumuri şi modalităţi de calcul diferite, astfel încât tranşele stabilite se calculează la alin. 1 în funcţie de vechimea în muncă, iar cele de la alin. 4 în funcţie de vechimea în E..

Recursul este tardiv.

Instanţa, din oficiu , a pus în discuţie tardivitatea recursului declarat de reclamanţi.

Potrivit prevederilor art.80 din Legea 168/1999, în materia litigiilor de muncă, termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii pronunţată de instanţa de fond.

Articolul 103 cod procedură civilă precizează că, neexercitarea oricărei căi de atac în termenul legal atrage decăderea, în afara de cazul când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.

În speţă, se constată că reclamanţii au primit sentinţa la data de 04 martie 2009 , conform dovezilor de comunicare aflate la filele 84, 85 dosar fond, astfel încât , potrivit prevederilor legale menţionate mai sus, termenul de recurs împotriva acestei sentinţe a expirat la 15 martie 2009.

Întrucât recursul a fost înregistrat la T r i b u n a l u l O l t la 23 martie 2009 , iar recurenta nu a făcut dovada că depăşirea termenului legal de recurs s-a datorat unei împrejurări mai presus de voinţa ei, instanţa urmează să respingă ca tardiv recursul.

Cauza fiind soluţionată pe cale de excepţie, instanţa nu va mai analiza motivele de casare care vizează fondul litigiului, întrucât , potrivit prevederilor art.137 cod procedură civilă soluţionarea cauzei pe cale de excepţie face de prisos cercetarea în fond a pricinii.

APENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge, ca tardiv, recursul formulat de reclamanţii U. J., D. G, împotriva sentinţei nr. 206 din 19 februarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosarul nr(...), în contradictoriu pârâta SC E. SA.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 10 E. 2009.

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) B.

 

red. Jud. E.S.

2ex/I.T.

Toate spetele


Sus ↑