• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 359/R din data 2009-04-06
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

 

 

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L G A L A Ţ I

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR.359/R

Şedinţa publică din 06 Aprilie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Judecător - (...) (...)

Grefier - (...) (...)

 

Pe rol fiind judecarea recursului declarat de intimata S.C. E. S.A. B,cu sediul în B,str.(...),nr.17,jud.B împotriva sentinţei civile nr.797/12.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimata-contestatoare H. J., cauza având ca obiect

drepturi băneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns: recurenta-intimată S.C. E. S.A. B reprezentată de consilier juridic B. H. D. cu delegaţie la dosar,lipsă fiind intimata contestatoare H. J..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că’ recurenta-intimată a depus la dosar răspuns la întâmpinare şi opis cu înscrisuri în câte 2 exemplare;după care:

Reprezentantul recurentei intimate precizează că a solicitat cauza la amânări pentru a se comunica intimatei-contestatoare răspunsul la întâmpinare.

Curtea nu consideră necesar a i se comunica intimatei-contestatoare răspunsul la întâmpinare, urmând a se apela cauza la a doua strigare la ordinea de pe lista de şedinţă.

La a doua strigare a cauzei, la apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns: recurenta-intimată S.C. E. S.A. B reprezentată de consilier juridic B. H. D. cu delegaţie la dosar,lipsă fiind intimata contestatoare H. J..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier ;după care:

 

 

 

Reprezentantul recurentei-intimate precizează că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat curtea constată recursul în stare de judecată şi acordă cuvântul reprezentantului recurentei-intimate în dezbateri.

Reprezentantul recurentei-intimate solicită casarea hotărârii instanţei de fond având în vedere motivele invocate în cererea de recurs,considerând că hotărârea dată de T r i b u n a l u l B r ă i l a este eronată. În concluzie solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

 

 

CURTEA

 

 

Asupra recursului înregistrat la Curtea de A P E L G A L A Ţ I - Secţia Conflicte de muncă şi asigurări sociale sub nr(...);

Examinând actele şi lucrările dosarului constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.797/12.11.2008 T r i b u n a l u l B r ă i l a a admis contestaţia formulată de H. J., împotriva deciziei de concediere nr.2379/29.07.2008 emisă de S.C. E. S.A. cu sediul în B şi în consecinţă;

A anulat decizia nr.2379/29.07.2008.

A dispus reintegrarea contestatoarei în funcţia deţinută anterior concedierii.

A fost obligată intimata să plătească contestatoarei drepturile salariale cuvenite de la data concedierii până la reintegrarea sa efectivă.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin contestaţia formulată şi înregistrată la T r i b u n a l u l B r ă i l a sub nr(...) contestatoarea H. J. a solicitat anularea deciziei de concediere nr.2379/29.07.2008 emisă de S.C. E. S.A. B, reintegrarea în funcţia deţinută şi plata drepturilor băneşti, de la data concedierii şi până la data reintegrării efective.

Contestatoarea a susţinut, că prin decizia de mai sus, s-a dispus concedierea sa în temeiul art.65-67 Codul muncii, pentru desfiinţarea locului de muncă, dar în realitate nu s-a făcut o desfiinţare reală a postului. Mai mult, pârâta a încălcat dispoziţiile legale privind concedierea în astfel de situaţii, ignorând situaţia personală în care se află (singurul întreţinător al familiei şi având în îngrijire un copil cu probleme de sănătate).

Pârâta, prin întâmpinare a solicitat respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei ca temeinică şi legală.

În cauză s-au administrat probe cu acte.

Tribunalul, coroborând probele administrate,a reţinut cele ce vor fi arătate în continuare.

 

Contestatoarea a fost angajată cu contrat de muncă în calitate de consilier juridic la societatea pârâtă.

Prin decizia nr.2379/29.07.2008 s-a dispus concedierea acesteia, întrucât prin măsurile organizatorice luate, Biroul Juridic şi Documente D. din cadrul societăţii şi-a diminuat numărul de personal cu un post, care a fost desfiinţat real şi efectiv, începând cu data de 21 aprilie 2008. S-a menţionat că angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante pentru a fi ocupate de contestatoare, motiv pentru care la data de 28.07.2008 a fost notificată Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Temeiul de drept pe care s-a întemeiat concedierea, conform deciziei, au fost dispoziţiile art.65 - 67 Codul muncii, 55 lit.c şi 58 al.2 Codul muncii.

În temeiul art.65 al.1 Codul muncii, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

Verificând organigramele anilor 2004-2008, instanţa constată că nu s-a produs nici un fel de schimbare a numărului de posturi la compartimentul juridic, devenit ulterior compartimentul juridic şi documente clasificate. Permanent, în acest interval, au fost prevăzute două posturi.

De precizat că la data de 16.03.2004, contractul individual de muncă al petentei a fost suspendat ca urmare a intrării sale în concediu pentru îngrijirea copilului până la 2 ani (3 ani), perioadă care a expirat.

Neexistând diminuarea numărului de personal cerută de textul de lege şi invocată în decizia de concediere, aceasta din urmă apare nelegală.

În conformitate cu dispoziţiile art.78 al.1 Codul muncii deciziile de concediere emise cu încălcarea dispoziţiilor legale sunt nule, aşa încât, tribunalul a admis contestaţia şi a anulat decizia.

Ca urmare, s-a dispus reintegrarea contestatoarei în muncă şi a obligat pârâta la plata drepturilor salariale de care a fost lipsită până la reintegrarea efectivă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs intimata S.C. E. S.A. B considerând-o nelegală şi netemeinică.

În motivarea recursului se arată că decizia contestată este dată cu respectarea prev. art.65 al.1 şi 2 din Legea 53/2003, societatea îndeplinindu-şi dreptul legal de a dispune încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea efectivă a locului de muncă ocupat de salariată pentru cauze reale şi serioase (modificarea organigramei de structură şi personal al S.C. E. S.A. B),fără legătură cu persoana acesteia.

Concedierea este motivată de modificarea structurii de organizare a compartimentelor societăţii care a dus la desfiinţarea anumitor locuri de muncă, fără a se fi ţinut cont de criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie,opţiune politică, origine socială, etc.

 

 

În drept a invocat disp.art.3041 Cod procedură civilă şi prevederile Legii 53/2003.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat,menţinerea hotărârii instanţei de fond ca fiind legală şi temeinică.

Analizând hotărârea recurată atât prin prisma motivelor de recurs invocate de către recurentă cât şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept,în conf.cu disp.art.3041 Cod procedură civilă Curtea apreciază că recursul este nefondat pentru următoarele considerente.

Potrivit disp.art.65 al.2, desfiinţarea locului de muncă în cazul concedierii pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului prevăzută la alin.1 al aceluiaşi articol, trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Condiţia de legalitate impusă de lege este ca desfiinţarea postului să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Desfiinţarea este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia ori în statul de funcţii.

Astfel,potrivit Hotărârii Administratorului Unic din data de 12.02.2003 aprobată de Consiliul de Administraţie al S.C. E. S.A., valabilă începând cu data de 21.04.2008, s-a hotărât disponibilizarea salariatei H. J. având funcţia de consilier juridic în cadrul Biroului Juridic şi Documente D. aşa cum se precizează chiar în cuprinsul deciziei contestate.

Potrivit deciziei nr.2378/29.07.2008 contestate, s-a dispus concedierea contestatoarei în baza disp.art.65 - 67 din Codul muncii urmând să producă efecte de la data comunicării deciziei salariatei.

Pentru a constata dacă desfiinţarea locului de muncă a avut loc în mod efectiv trebuie să fie cercetate statul de funcţii sau organigrama unităţii.

Verificând organigramele pe anii 2004 - 2008 instanţa reţine că în această perioadă nu a avut loc o diminuare a numărului de posturi la Compartimentul juridic devenit ulterior Compartimentul documente clasificate.

În toată această perioadă au existat două posturi de consilieri juridici,posturi care se regăsesc la Biroul juridic documente clasificate şi după concedierea intimatei contestatoare.

Cum recurenta nu a făcut dovada diminuării numărului de posturi de consilieri juridici în cadrul Compartimentului juridic şi documente clasificate instanţa apreciază că desfiinţarea postului deţinut de contestatoare nu este efectivă acesta nefiind suprimat din schema organizatorică.

Instanţa apreciază că societatea recurentă nu a dispus concedierea contestatoarei în mod legal, nefiind respectate condiţiile impuse de concedierea individuală prevăzută de art.65 al.2 din Codul muncii în sensul că desfiinţarea locului de muncă nu a fost efectivă.

Pentru aceste considerente şi văzând disp.art.312 al.1 Cod procedură civilă se va respinge recursul declarat de intimata S.C. E. S.A. B, ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat recursul declarat de intimata S.C. E. S.A. B, cu sediul în B,(...), jud.B împotriva sentinţei civile nr.797/12.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B r ă i l a în dosarul nr(...).

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 06 Aprilie 2009.

 

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. dec.jud.M.D./04.05.2009

Tehnored.S.C./2 ex./ 06 Mai 2009

Fond:L.N.-A.M.D.

Asistenţi jud.E. D.- E. C.

Toate spetele


Sus ↑