• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Contestatie decizie de concediere. Recurs

Hotararea nr. 6386 din data 2009-11-16
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

 

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 6386

Şedinţa publică de la 16 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

**************

      Pe rol judecarea recursurilor declarate de pârâtele REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ S şi AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI DE MUNCĂ, împotriva sentinţei civile nr.280/23 februarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...) , în contradictoriu cu intimatul B. G având ca obiect contestaţie decizie de concediere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns consilier juridic T. O. M., pentru recurenta pârâtă AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI DE MUNCĂ, lipsind recurenţii pârâţi REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ S şi intimatul reclamant B. G.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constatând cauza în stare de soluţionare acordă cuvântul părţii prezente.

Consilier juridic T. O. M., pentru recurenta pârâtă AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI DE MUNCĂ, depune un set de acte, solicitând admiterea recursului conform motivelor de recurs.

 

C U R T E A

 

Asupra recursurilor de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 280 din 23 februarie 2009, T r i b u n a l u l O l t a respins excepţia lipsei calităţii Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA – S., ca neîntemeiată.

A admis acţiunea aşa cum a fost precizată de reclamantul B. G, domiciliat în C,(...), (...) . 1, . 11, judeţul O, în contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA - S., cu sediul în B,(...) şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Cadrul Direcţiei de Muncă, cu sediul în S,(...), judeţul O şi obligă pârâtele să acorde reclamantului măsurile de protecţie prevăzute de Legea nr. 174/2006.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Excepţia invocată, tribunalul consideră că este nefondată întrucât aceasta este semnatara contractului colectiv de muncă în care sunt menţionate şi măsuri de protecţie pentru salariaţi.

Din analiza actelor depuse la dosar instanţa a constatat acţiunea întemeiată.

S-a reţinut ca urmare a aplicării, „Metodologiei privind gradarea unităţilor şi subunităţilor Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi condiţiilor minime pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unor structuri ale acestora” s-a emis Hotărârea Consiliului de Administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA nr.10 din 30.08.2007, prin care s-au aprobat structurile organizatorice şi funcţionale ale unităţilor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA şi s-a hotărât disponibilizarea prin concediere colectivă a unui număr de 880 de salariaţi ai Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA începând cu luna O. 2007.

În judeţul O, această măsură a afectat 25 de salariaţi ai Direcţiei Silvice S printre care şi reclamanta care îndeplinea funcţia de îngrijitor la Ocolul Silvic C.

Prin Legea nr. 174 din 16.05.2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA prin concediere colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari s-a stabilit că salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de această lege, în baza unui program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, măsuri de protecţie socială care urmau a fi acordate până la 31 martie 2007.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1376 din 12.11.2007, termenul prevăzut la art. 1 alin. 1 din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA prin concedieri colective, s-a modificat şi devine 31 decembrie 2008.

Articolul 2 din Legea nr. 174/2006 prevedea, pentru persoanele disponibilizate din cadrul societăţilor pârâte, prin concedieri colective, o serie de drepturi care însă nu i-au fost acordate reclamantei.

Potrivit alin. 1 lit. b al art. 2 din Legea nr. 174/2006, persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA beneficiază de ,,indemnizaţia de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi un venit lunar de completare”. Chiar prin adresa Direcţiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA înregistrată la Direcţia Silvică O sub nr.8081 din 19.11.2007 se precizează faptul că cei 880 de salariaţi ce vor fi disponibilizaţi vor beneficia de plăţile compensatorii prevăzute de Legea 174/2006 , în completarea drepturilor acordate de unitate conform contractului colectiv de muncă în vigoare, însă până în momentul formulării cererii de către reclamantă nu s-au făcut dovezi că aceste măsuri de protecţie socială i-au fost acordate.

Apărarea pârâtei AJOFM că reclamantei nu îi sunt aplicabile prevederile Legii 174/2006, deoarece în cadrul pârâtei Directia Silvică O au fost disponibilizaţi doar 25 de salariaţi ,neavând loc o concediere colectivă nu poate fi reţinută având în vedere că prin actul normativ se prevede o concediere colectivă la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, respectiv a unui număr de 7.048 salariaţi.

Conform Ordinului N. NR 960/2007, Regia Naţională a Pădurilor Romsilva are în structura sa 43 de unităţi din care: 42 unităţi fără personalitate juridică, respectiv 41 direcţii silvice şi Staţiunea de Cercetare –Dezvoltare pentru Creşterea Animalelor de E. Târgu M. Astfel se apreciază că disponibilizarea nu trebuie analizată la nivelul Direcţiei Silvice O ci la nivelul Regiei.

În baza dispoziţiilor Legii nr. 174/2006 şi din OUG nr.116/2006 cu cele din contractul colectiv de muncă, respectiv art. 65 şi 74, instanţa a admis acţiunea reclamantei, a obligat pârâtele să-i acorde acesteia măsurile de protecţie socială prevăzute de Legea nr. 174/2006.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs în termen legal intimatele REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ S şi AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ O, considerând-o nelegală şi netemeinică.

În acest sens, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O, a arătat că la data disponibilizării nu exista un plan de restructurare legal aprobat şi potrivit art. 49 din Legea nr. 174/2006, în cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.

Încetarea raporturilor de muncă a avut loc ilegal, iar instanţa trebuia să constate acest lucru şi să dispună reintegrarea reclamantului, iar Direcţia Silvică S nu a aşteptat programul de restructurare, în raport de care salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective beneficiază de măsuri de protecţie socială.

În speţă aprobarea acestui program a avut loc prin Ordinul nr. 960/10.12.2007 şi desfacerea contractului de muncă al reclamantului a avut loc în O. 2007.

Greşit se invocă OUG nr. 116/2006, nefiind incidente în cauză, şi Regia Naţională a Pădurilor Romsilva nu se află pe lista societăţilor cuprinse în ordonanţă.

În drept invocă art. 299 şi urm. C.pr.civ.

A solicitat admiterea recursului şi modificarea sentinţei şi să se constate desfacerea ilegală a contractului de muncă.

Recurenta Regia Naţională a Pădurilor Romsilva şi Direcţia Silvică S au solicitat admiterea recursului, casarea hotărârii şi pe fond respingerea acţiunii.

Au arătat că măsura a afectat şi locul de muncă al contestatorului, care a fost disponibilizat şi a profitat de protecţie prevăzute de CCM în vigoare.

Măsurile de protecţie socială prevăzute de Legea nr. 174/2006 se referă la concedieri colective ca urmare a restituirii pădurilor foştilor proprietari, cu condiţia să existe un program de restructurare aprobat de autoritatea competentă, iar la data disponibilizării reclamantului nu exista un program de restructurare aprobat de autoritatea competentă.

În măsura în care reclamantul a solicitat numai acordarea măsurilor de protecţie socială prev. de Legea nr. 174/2006, se impunea ca instanţa să constate lipsa calităţii procesuale pasive a recurentelor pârâte.

În drept au invocat art. 299 şi urm. C.pr.civ.

Prin întâmpinare, reclamantul a solicitat respingerea recursurilor şi menţinerea sentinţei ca legală şi temeinică.

Recursule se resping pentru considerentele care se vor expune:

Din examinarea sentinţei, prin prisma criticilor invocate şi potrivit art. 3041 C.pr.civ., Curtea constată că acestea nu pot fi primite, neputându-se încadra în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege.

Astfel, nu este întemeiată susţinerea recurentei Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă O că nu a existat un plan de restructurare legal aprobat în condiţiile în care a rezultat acest lucru potrivit hotărârii nr. 10/30.08.2007 (fila 37 dosar fond) dar şi din notificarea efectuată către Inspectoratul T e r i t o r i a l d e Muncă B, Federaţia Sindicatelor T. şi Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă B.

Aşa după cum corect a reţinut instanţa de fond, disponibilizarea reclamantului şi a altor persoane a avut loc prin concedieri colective începând cu luna O. 2007 şi a afectat un număr de 880 salariaţi şi încetarea raporturilor de muncă s-a datorat măsurilor impuse la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva .

Chiar dacă această regie nu este menţionată în lista din anexa nr. 1 a OUG nr. 116/2006, în speţă s-a făcut dovada că disponibilizarea prin concedieri colective şi a avut ca temei prevederile Legii nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie specială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva , prin concedieri ca urma a restituirii pădurilor către foştii proprietari.

Critica recurentelor pârâte privind inexistenţa unui program de restructurare nu este întemeiată având în vedere că metodologia privind gradarea unităţilor şi subunităţilor, cât şi condiţiile minime pentru înfiinţarea organizarea şi funcţionarea unor structuri ale acestora a fost aprobată prin Hotărârea nr. 10 din 30.08.2007 şi a avut ca efect concedierea colectivă a unui număr de 880 angajaţi.

Acest program de restructurare ( filele 48-50 dosar fond nr(...)) aşa cum rezultă din actele dosarului a avut la bază Hotărârea HG nr. 1105/2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi reprezintă efectul direct al aplicării Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei şi care adus la diminuarea în mod progresiv a fondului forestier proprietate publică a statului, aflat în administrarea regiei.

Nici celelalte critici invocate de recurentele pârâte, nu sunt întemeiate şi nici nu pot reprezenta motivele de ordine publică care în condiţiile art. 306 C.pr.civ., pot fi puse în dezbaterea părţilor din oficiu, astfel că în temeiul art. 312 C.pr.civ., recursurile se vor respinge şi se va menţine sentinţa ca fiind legală şi temeinică.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge recursurile declarate de pârâtele REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA, DIRECŢIA SILVICĂ S şi AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DIN CADRUL DIRECŢIEI DE MUNCĂ, împotriva sentinţei civile nr.280/23 februarie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l O l t în dosar nr(...) , în contradictoriu cu intimatul B. G.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 16 O. 2009.

 

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

 

 

Red. Jud. M.L. Grefier,

2 ex. C.O./19.11.2009. (...) (...)

Jud. fond. L.E..

I.N..

Toate spetele


Sus ↑