• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00


Litigiu de munca. Drepturi banesti. Recurs

Hotararea nr. 5960 din data 2009-11-03
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA A II-A CIVILĂ ŞI PT. CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

 

DECIZIE Nr. 5960

Şedinţa publică de la 03 O. 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Judecător: (...) (...)

Grefier: (...) (...) P.

 

x.x.x.x.x.x

 

Pe rol, judecarea recursului declarat de reclamantul O. E., împotriva sentinţei civile nr. 1294/02.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă SC E. SA- B, având ca obiect „drepturi băneşti”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, a răspuns pentru intimata pârâtă, avocat J. N., lipsind recurentul reclamant O. E..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, apreciindu-se cauza în stare de judecată, s-a acordat cuvântul părţii prezente asupra recursului.

Avocat J. N., pentru intimata pârâtă, pune concluzii de respingere a recursului şi de menţinere a sentinţei T r i b u n a l u l u i G o r j, ca fiind temeinică şi legală, conform motivelor expuse în întâmpinare.

C U R T E A

 

Asupra recursului de faţă;

T r i b u n a l u l G o r j, prin sentinţa nr. 1294 din 02 martie 2009, a respins acţiunea formulată de petentul O. E., în contradictoriu cu intimata SC „E.” SA B.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că petentul a fost concediat în temeiul art. 65 şi 66 din Codul muncii, ca urmare a reorganizării activităţii conform programului de reorganizare a E. SA, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al E. din 07.06.2005 şi 09.08.2005.

Conform art. 50 alin. 1 din contractul colectiv de muncă 2005, se prevede că, în cazul concedierii din motive ce nu ţin de persoana salariatului, acestuia i se plăteşte, funcţie de vechimea sa, o indemnizaţie de concediere. E. acestei indemnizaţii redate în cuprinsul aceluiaşi articol sunt minime, ele putând fi negociate cu G. E. (alin. 3), în alin. 4 fiind prevăzut că dispoziţiile art. 50 se completează cu prevederile Planului Social însuşit de părţi.

La alin. 4 s-a stipulat că prevederile domeniului vizat în acest articol se completează cu cele ale Planului Social însuşit de părţi.

Din coroborarea textelor menţionate a rezultat că art. 50 instituie în favoarea persoanelor concediate dreptul la o compensaţie bănească intitulată indemnizaţia de concediere şi reprezintă una din măsurile de protecţie socială prin care angajatorul s-a obligat să le asigure angajaţilor săi prin CCM, stabilindu-se indemnizaţia minimă de care pot beneficia aceştia. Aceasta înseamnă că la data naşterii acestui drept, angajaţilor nu li se pot acorda drepturi băneşti sub acest minim, însă nu este exclusă acordarea unui cuantum superior al acestor drepturi.

Din acest motiv, părţile care au încheiat CCM , au înţeles să stipuleze la alin. 4 al art. 50, că prevederile acestui articol se completează cu cele are Planului Social, fiind vorba doar de un singur drept, acela de a beneficia de compensaţii băneşti, cuantumul acestora şi modalitatea de calcul fiind menţionate detaliat în Planul Social.

Mai mult, Amendamentul la Planul social din 09.01.2006, părţile au menţionat că angajaţii, în funcţie de vechimea în E., vor primi pachete financiare cu titlu de indemnizaţii de concediere, iar salariul brut E. care va fi luat în calcul pentru stabilirea fiecărei indemnizaţii de concediere acordate se va stabili ca medie a tuturor salariilor brute acordate de E. salariaţilor săi în anul anterior celui în care se acordă respectiva indemnizaţie de concediere.

De altfel, părţile au înţeles să lămurească acest aspect prin Amendamentul la Planul Social din 13.09.2006, făcând precizările corespunzătoare în sensul că nu se pot cumula indemnizaţiile de concediere.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul criticând-o ca nelegală şi netemeinică.

In motivele de recurs susţine că instanţa de fond greşit a respins acţiunea cu motivarea că Planul Social a fost completat de părţile contractante prin amendamente, din care reiese că voinţa comună a părţilor a fost de a modifica în favoarea salariaţilor indemnizaţiile de concediere stabilite prin art. 50 alin. 1 din CCM şi nu de a cumula indemnizaţiile de concediere acordate în baza Planului Social cu cele acordate în baza art. 50 alin. 1 din CCM aplicabil.

Amendamentul la Planul social din 13.09.2006v nu poate produce efecte, câtă vreme nu a fost însuşit de salariaţi.

În ceea ce priveşte diferenţa dintre sumele reprezentând plăţile compensatorii acordate şi cele cuvenite, recurentul susţine că salariul la care se raportează plăţile compensatorii este cel T. anul precedent, însă majorat cu procentul cu care salariul mediu pe E. se majorează la momentul disponibilizării.

Examinând recursul, Curtea îl găseşte nefondat şi va fi respins pentru considerentele ce se vor expune în continuare:

Art. 50 alin. 1 din CCM /2005, menţionează că, la concedierea din motive ce nu ţin de persoana salariaţilor, angajatorul are obligaţia de a plăti acestora o indemnizaţie minimă de concediere.

La alin. 4 s-a stipulat că prevederile domeniului vizat în acest articol se completează cu cele ale planului social însuşit de părţi.

Din coroborarea textelor menţionate anterior rezultă că art. 50 instituie în favoarea persoanelor concediate dreptul la o compensaţie bănească, intitulată indemnizaţie de concediere şi reprezintă una din măsurile de protecţie socială pe care angajatorul s-a obligat să le asigure angajaţilor săi prin CCM, stabilindu-se indemnizaţia minimă de care pot beneficia aceştia.

Aceasta înseamnă că, la data naşterii acestui drept, angajaţilor nu li se pot acorda drepturi băneşti sub acest minim, însă nu este exclusă acordarea unui cuantum superior al acestor drepturi.

Este motivul pentru care părţile între care s-a încheiat CCM au înţeles să stipuleze la alin. 4 al art. 50 că prevederile acestui articol se completează cu cele ale planului social, fiind vorba doar despre un singur drept, acela de a beneficia de compensaţii băneşti, cuantumul acestora şi modalitatea de calcul fiind menţionate detaliat în planul social.

Un argument în plus, în acest sens, îl constituie faptul că, în Amendamentul la planul social din 9. 01. 2006, părţile au menţionat că angajaţii, în funcţie de vechimea în E., vor primi pachete financiare cu titlu de indemnizaţii de concediere, iar salariul brut pe E. care va fi luat în calcul pentru stabilirea fiecărei indemnizaţii de concediere acordate se va stabili ca medie a tuturor salariilor brute acordate de E. salariaţilor săi în anul anterior celui în care se acordă respectiva indemnizaţie de concediere.

Este nefondată susţinerea recurentului în sensul că indemnizaţia de concediere trebuia calculată cu aplicarea unui procent de 13% la salariul din anul anterior. Pe de o parte, susţinerea recurentei nu se regăseşte în menţiunile din Planul social sau amendamentele ulterioare. Pe de altă parte, această susţinere este contrară negocierii parţilor, întrucât ar conduce la calcularea indemnizaţiei de concediere în funcţie de o bază raportată la salariul din anul în concedierii şi nu din anul precedent, cum au negociat partenerii sociali.

Părţile au înţeles să lămurească acest aspect şi prin Amendamentul la planul social din 13.09.2006, făcând precizările corespunzătoare, în sensul că nu se pot cumula indemnizaţiile de concediere.

Având în vedere aceste considerente, în baza art. 312 alin. 1 din C o d u l d e procedură civilă, recursul declarat de reclamant va fi respins ca nefondat.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

 

DECIDE:

 

Respinge recursul declarat de reclamantul O. E., împotriva sentinţei civile nr. 1294/02.03.2009, pronunţată de T r i b u n a l u l G o r j, în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimata pârâtă SC E. SA- B.

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 03 O. 2009.

 

Preşedinte,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

Judecător,

(...) (...)

 

Grefier,

(...) (...) P.

 

 

Red.Jud. MI

U..Red. DO/12.11.2009

Toate spetele


Sus ↑