• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 278 ind. 1: Relatii de munca neintemeiate pe un contract de munca

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XIII: Dispozitii tranzitorii si finale

(1) In cazul raporturilor juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca , reglementate prin legi speciale, angajatorul are obligatia de a comunica in scris persoanei care isi desfasoara activitatea in cadrul respectivului raport de munca cel putin urmatoarele:
a) identitatea partilor raportului de munca;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea desfasurarii activitatii in locuri de munca diferite, precum si daca deplasarea intre acestea este asigurata sau decontata de catre angajator, dupa caz;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) unul din urmatoarele elemente, la alegerea angajatorului:
(i) denumirea, gradul, felul muncii sau categoria activitatii profesionale pentru care este angajata persoana;
(ii) o scurta caracterizare sau descriere a muncii;
e) data de la care incepe raportul de munca;
f) in cazul unui raport de munca pe durata determinata, data la care inceteaza sau durata preconizata a acestuia;
g) durata si conditiile perioadei de proba, daca exista;
h) dreptul si conditiile privind formarea profesionala oferita de angajator;
i) durata concediului de odihna platit;
j) procedura si conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k) drepturile salariale, cu mentionarea elementelor componente, daca sunt aplicabile alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, mentionate separat, periodicitatea platii acestora si metoda de plata;
l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si/sau ore/saptamana, conditiile de efectuare si de compensare a orelor suplimentare, precum si, daca este cazul, modalitatile de organizare a muncii in schimburi;
m) contractul colectiv de munca sau acordul colectiv de munca aplicabil, daca exista;
n) asigurare medicala privata, contributii suplimentare la pensia facultativa sau la pensia ocupationala a persoanei suportate de angajator, in conditiile legii, precum si orice alte beneficii sociale, acordate din initiativa angajatorului, atunci cand acestea constituie avantaje in bani sau in natura acordate sau platite de angajator persoanei ca urmare a activitatii profesionale a acesteia, dupa caz.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica raporturilor juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca , reglementate prin legi speciale, cu o durata a timpului de munca prestabilita si efectiv lucrata de cel mult trei ore pe saptamana, calculate ca medie intr-o perioada de referinta de patru saptamani consecutive. La calcularea mediei de trei ore se ia in considerare timpul lucrat pentru toti angajatorii care fac parte din aceeasi intreprindere sau acelasi grup de intreprinderi, astfel cum este definit de art. 6 pct. 2 din Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate sub forma unuia sau mai multor documente si se transmit pe suport hartie sau in format electronic, cu conditia ca, in acest din urma caz, informatiile sa fie accesibile persoanei care isi desfasoara activitatea in cadrul respectivului raport de munca, sa poata fi stocate si printate de catre acesta, iar angajatorul sa pastreze dovada transmiterii sau a primirii lor.
(4) Informatiile prevazute la alin. (1) lit. g) -l) si n) pot fi comunicate si sub forma unei trimiteri la prevederile legale, dispozitiile administrative sau statutare, prevederile exprese din regulamentul intern sau din contractul sau acordul colectiv de munca aplicabil ce reglementeaza aspectele respective, cu conditia punerii la dispozitia persoanei a acestor prevederi.
(5) In cazul in care, datorita specificului raporturilor de munca, informatiile prevazute la alin. (1) nu pot fi comunicate in prealabil, acestea se comunica in mod individual persoanei, sub forma unuia sau a mai multor documente, intr-o perioada:
a) de cel mult 7 zile lucratoare incepand cu prima zi de munca pentru informatiile prevazute la alin. (1) lit. a) -g), k) si l) ;
b) de cel mult 30 de zile lucratoare incepand cu prima zi de munca pentru informatiile prevazute la alin. (1) lit. h) -j), m) si n) .
(6) In aplicarea alin. (5), prin prima zi de munca se intelege inceperea efectiva a prestarii muncii de catre acea persoana in cadrul raportului de munca.
(7) Cu privire la informatiile furnizate, prevazute la alin. (1), partile pot stabili, pe baza unor motive obiective, regimul de confidentialitate aplicabil acestora pe durata desfasurarii raportului de munca, precum si dupa incetarea acestuia.
(8) Pentru raporturile juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca procedura privind comunicarea informatiilor mentionate la alin. (1), lista, tipul si/sau forma documentelor prin care se realizeaza informarea, regimul de confidentialitate aplicabil acestora si persoanele fizice/juridice responsabile pentru indeplinirea obligatiei de informare, precum si sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii obligatiei de informare pot fi stabilite prin reglementari specifice, initiate de entitatile care au atributii in reglementarea respectivelor raporturi de munca, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, sau prin regulamentul intern.
(9) In situatia in care persoana isi desfasoara activitatea la sediul altei institutii, care are atributii in ceea ce priveste aspectele administrative ale activitatii acelei persoane, desi aceasta nu este angajatorul persoanei, obligatia de informare de la alin. (1) poate fi realizata de catre aceasta institutie, atat timp cat obligatia este indeplinita.
(10) Prin legi speciale pot fi stabilite si alte persoane fizice sau juridice care nu au calitatea de angajator al persoanei respective, care au responsabilitatea indeplinirii obligatiei de informare prevazute la alin. (1) astfel incat toate obligatiile respective sa fie indeplinite.
(11) In cazul in care, prin reglementarile mentionate la alin. (8), sunt stabilite formulare si modele pentru documentele de furnizare a informatiilor prevazute la alin. (1), institutiile care gestioneaza raporturile respective de munca au obligatia de a le pune la dispozitia angajatilor si a angajatorilor, prin orice mijloace adecvate comunicarii acestor informatii, in conformitate cu specificul raporturilor de munca respective.
(12) Orice modificare a unui element al raportului de munca, dintre cele mentionate la alin. (1), este comunicata de angajator persoanei sub forma unui document, cel mai tarziu pana la data de la care aceasta produce efecte juridice, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres in lege.
(13) In cazul raporturilor juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca , reglementate prin legi speciale, angajatorul are obligatia de a comunica persoanei care isi desfasoara activitatea in baza unui astfel de raport de munca informatiile prevazute la art. 18 alin. (1), atunci cand aceasta trebuie sa presteze munca intr-un alt loc de munca decat locul obisnuit de munca aflat pe teritoriul Romaniei, intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat tert, inainte de plecarea acesteia.
(14) Prevederile alin. (13) nu se aplica daca durata perioadei de desfasurare a activitatii in alt stat decat Romania este mai mica de 28 de zile calendaristice consecutive, cu exceptia cazului in care, prin legi speciale, se prevede altfel.Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.Sus ↑