• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Desfacere contract de munca

Hotararea nr. 1882 din 14.03.2013
Pronuntata de Tribunalul MEHEDINTI

Constata ca la data de 28.03.2012 reclamanta C.V. a contestat decizia nr. 3/21.03.2012 emisa de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Mehedinti  prin care s-a dispus încetarea de drept a contractului individual de munca nr. 2/12.09.1998 în temeiul art. 56, alin.1, lit d si alin.2 Codul Muncii, solicitand anularea acesteia si repunerea în postul si functia avuta anterior, aceea de contabil sef si plata drepturilor salariale aferente.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

A motivat ca decizia este lovita de nulitate deoarece nu este motivata în fapt si în drept si pentru ca în cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art 56, alin.1, lit d si alin 2 Codul muncii .
      Desi în continutul deciziei s-a invocat Hotararea/ Decizia nr. 3758/16.03.2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova masura dispusa de angajator este nelegala deoarece prin hotararea judecatoreasca s-a constat doar nulitatea unei clauze a contractului individual de munca respectiv cea referitoare la functia de contabil sef.
      A aratat ca în conformitate cu art. 4 din Legea 284/2010 poate ocupa functia de contabil sef pe o perioada de tranzitie de 5 ani.
      Paratul  Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Mehedinti   a formulat întampinare solicitand respingerea contestatiei ca nefondata cu motivarea ca reclamanta a ocupat functia de contabil sef fara a avea studiile necesare pentru ocuparea acestei functii si prin decizia nr. 3758/16.03.2012 s-a constatat nulitatea clauzei din contractul individual de munca privitoare la aceasta functie.
      Legea 2/1991 prevede ocuparea functiei de contabil sef numai pentru personalul care are studii economice superioare. A fost invocata si decizia 378/2004 a Curtii Constitutionale  prin care s-a stabilit obligatoriu imposibilitatea retroactivarii unui act normativ asupra conditiilor de nulitate a contractului individual de munca si ca atare Legea 284/2010 nu poate salva de la sanctionarea cu nulitatea contractului individual de munca încheiat nelegal.
      Tribunalul Mehedinti prin Sentinta nr. 2612/25.09.2012 a respins contestatia reclamantei ca nefondata.
      S-a retinut ca nu este întemeiata sustinerea reclamantei referitoare la nulitatea deciziei emisa de angajator deoarece acesta este motivata atat în fapt (punerea în executare a Decizie nr. 3758/16.03.2012 a Curtii de Apel Craiova ) cat si în drept ( dispozitiile art. 56, alin.1, lit d si alin.2 Codul muncii ).
      Nu a fost retinuta nici apararea reclamantei referitoare la faptul ca prin hotarare judecatoreasca a fost constatata doar nulitatea unei clauze din contractul individual de munca si nu a contractului în integralitatea sa deoarece contractul individual de munca a fost încheiat pentru functia de contabil sef. De altfel din organigrama si statul de functii ale societatii doar doua posturi de conducere (director si contabil sef) si 10 posturi de executie, fara sa existe post de contabil.
      Curtea de Apel Craiova prin decizia nr. 11721/06.12.2012 a admis recursul contestatoarei Cîrstea Victoria a casat Sentinta nr. 2612/25.09.2012 a Tribunalului Mehedinti si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.
      S-a retinut ca prin Decizia nr. 3758/16.03.2012 a Curtii de Apel Craiova s-a constatat doar nulitatea clauzei din contractul individual de munca cu privire la functia de contabil sef si prin urmare celelalte clauze printre care si clauza prevazuta la art.2, lit a respectiv faptul ca reclamantul îndeplineste si functia de executie au ramas în vigoare.
      In aceste conditii nu puteau deveni operabile dispozitiile art. 56, alin.1, lit e Codul muncii . Din acest punct de vedere prima instanta nu a analizat fondul cauzei, astfel ca nu s-a facut o cercetare a motivelor contestatiei în ceea ce priveste functia de executie, fiind incident motivul de recurs prevazut de art. 304, pct.5 Cod procedura civila  si 312, alin.5, 6, ind.1 Cod procedura civila.
      Cu ocazia rejudecarii au fost depuse la dosarul cauzei, la solicitarea instantei, statul de functii si organigrama instantei la data încheierii contractului individual de munca si dupa emiterea deciziei contestate.
      Examinand actele dosarului instanta retine urmatoarele:
      Prin contractul individual de munca încheiat la data de 12.08.1998 reclamanta C.V. a fost angajata pe durata determinata la unitatea parata, salariata urmand sa îndeplineasca functia de executie – contabil ti functia de conducere – contabil sef.
      Prin Decizia nr. 3758/16.03.2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova s-a constatat nulitatea clauzei din contractul individual de munca cu privire la functia de contabil sef retinand ca potrivit art. 10, alin.2 din Legea 82/1991 contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, în compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.
      Cum la data încheierii contractului individual de munca si nici ulterior reclamanta nu a îndeplinit conditia prevazuta expres de legea speciala s-a aplicat sanctiunea prevazuta de art. 57, alin.1 Codul muncii .
      Prin decizia nr. 3/21.03.2012 emisa de parata si contestata în cazul de fata s-a dispus ca începand cu data de 3.03.2012 încetarea de drept a contractului individual de munca nr. 2/12.08.1998 în temeiul art. 56, alin.1, lit d si alin.2 Codul muncii .
      Decizia a fost adoptata în vederea punerii în executare a Deciziei 3758/16.03.2012 pronuntata de Curtea de Apel Craiova invocandu-se si Decizia nr. 378/2004 a Curtii Constitutionale potrivit careia nu are nicio relevanta daca nulitatea este absoluta sau relativa daca în art. 57, alin.1 Codul muncii se prevede ca nulitatea contractului individual de munca este atrasa de nerespectarea oricareia dintre conditiile necesare  pentru încheierea valabila a acestuia.
      Reclamanta a invocat nulitatea deciziei deoarece nu este motivata în fapt si în drept, sustineri care însa sunt nefondate.
      Asa cum s-a aratat mai sus în drept au fost invocate dispozitiile art. 56, alin.1, lit d si alin.2 Codul muncii si în fapt s-a invocat executarea hotararii judecatoresti respectiv Decizia nr. 3755/2012 a Curtii de Apel Craiova.
      Potrivit art. 56, alin.1, lit d în vigoare la data emiterii deciziei, contractul individual de muncp înceteaza de drept ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva.
      Alin.2 al art. 56 prevede ca  în acest caz constatarea se face prin decizie a angajatorului în termen de 5 zile de la constatarea cazului de nulitate  si se comunica în termen de 5 zile lucratoare.
      Faptul ca în decizie nu a fost indicata persoana sau compartimentul caruia urmeaza a se face predarea documentelor contabile si  s-a stabilit un termen prea scurt în acest sens se constata ca nu sunt motive de nulitate ale deciziei, asa cum sustine reclamanta prin contestatia de fata.
      Se constata nelegala însa masura dispusa de angajator si ca atare va fi anulata.
      Asa cum s-a aratat prin hotarare judecatoreasca s-a constatat nulitatea clauzei contractului individual de munca al reclamantei, referitoare la functia de conducere si nu la întreg contractul individual de munca pentru a fi aplicabile dispozitiile art. 56, alin.1, lit d Codul muncii .
      Reclamanta a fost angajata conform contractului de munca pentru a îndeplinii functia de executie – aceea de contabil precum si functia de conducere - contabil sef.
      Cum s-a constatat numai nulitatea clauzei contractului individual de munca referitor la functia de conducere, contractul individual de munca al reclamantei nu poate înceta de drept în integralitatea sa.
      Nu poate fi primita apararea paratei prin invocarea Deciziei nr. 378/2004 a Curtii Constitutionale potrivit careia  nu are nicio relevanta daca nulitatea este absoluta sau relativa daca este atrasa de nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare  pentru încheierea valabila a acestuia
      Legea 82/1991 prevede necesitatea studiilor superioare necesare pentru functia de conducere si nu pentru functia de executie. Ca atare în cazul de fata nu opereaza nulitatea contractului individual de munca.
      Este lipsit de relevanta faptul ca de la data încheierii contractului individual de munca reclamanta a desfasurat activitate specifica functiei de contabil sef si conform fisei postului atata vreme cat contractul individual de munca a fost încheiat în modalitatea aratata.
      Imprejurarea ca în organigrama si statul de functii ale unitatii nu exista postul de contabil nu justifica constatarea nulitatii contractului individual de munca.
      Ca atare se va dispune anularea deciziei si reintegrarea contestatoarei pe postul de executie – contabil si nu postul de contabil sef asa cum s-a solicitat avand în vedere Decizia 3758/16.03.2012 a Curtii de Apel Craiova, reclamanta nemaiputand ocupa functia de conducere.
      Fata de aceasta situatie nu devin aplicabile dispozitiile Legii 284/2010 care de altfel se refera la salarizarea persoanelor cu functii de conducere si la încadrarea pe aceste functii, aspecte avute în vedere si de Curtea de Apel Craiova în motivarea deciziei.
      In conformitate cu art. 253 Codul muncii parata va fi obligata la repararea prejudiciului cauzat reclamantei prin neplata salariului de la data emiterii deciziei si pana la reintegrarea efectiva.
      Vazand si disp. art. 274 Cod procedura civila.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama   


Sus ↑