• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Dreptul persoanei ce are calitate de asociat al unei societati comerciale de a fi salarizata pentru munca depusa in baza contractului individual de munca

Hotararea nr. 335 din 16.05.2006
Pronuntata de Curtea de Apel IASI

Prin sentinta civila nr. 1835 din 23.11.2005, Tribunalul Iasi a respins actiunea promovata de C.A. în contradictoriu cu SC ANY SRL retinand ca, la data de 3.02.1992, reclamanta si societatea parata SC ANY SRL au încheiat un contract de munca.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin decizia nr. 1/23.05.2003, unitatea parata a dispus încetarea contractului individual de munca al reclamantului C.A. Aceasta a contestat decizia emisa de parata, iar Tribunalul Iasi, prin sentinta civila nr. 601 din 26.09.2003 a dispus anularea deciziei nr. 1/23.05.2003.
Curtea de Apel Iasi, prin decizia nr. 786/30.11.2004 a mentinut dispozitia Tribunalului Iasi privind anularea deciziei.
Reclamanta C.A. nu a facut dovada ca a solicitat si repunerea partilor în situatia anterioara emiterii actului de concediere conform dispozitiilor art. 78 din Codul muncii .
In speta, nu s-a facut dovada ca s-a dispus reintegrarea reclamantei pe postul avut anterior emiterii deciziei de concediere.
Potrivit dispozitiilor art. 154 (1) din Codul muncii , „salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de munca”.
Conform actului aditional la statutul societatii comerciale SC ANY SRL Iasi (fila 33 dosar), reclamanta este asociat si administrator al acestei societati.
Avand în vedere ca în speta nu s-a facut dovada prestarii unei munci în baza contractului individual de munca, instanta a respins cererea privind obligarea paratei la plata drepturilor salariale ca neîntemeiata.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs atat C.A, cat si S.C. ANY S.R.L:
Analizand actele si lucrarile dosarului în raport cu criticile formulate de parti si de prevederile legale incidente, curtea a admis,prin decizia nr. 335/16.05.2006, recursul declarat de C.A.
In acest sens, s-a retinut ca, prin decizia nr. 1/23.05.2003 SC ANY SRL a dispus încetarea contractului individual de munca al salariatei C.A.,însa aceasta decizie a fost anulata prin sentinta civila nr. 601/26.09.2003 a Tribunalului Iasi, sentinta ce a ramas definitiva si irevocabila prin decizia nr.786/2004 a Curtii de Apel Iasi.
Dupa pronuntarea deciziei nr. 786/2004 a Curtii de Apel Iasi, prin cererea din 12.01.205, C.A. a solicitat administratoarei  SC ANY SRL – I.C. – sa-i puna la dispozitie documentele contabile ale societatii pentru ca aceasta sa-si poata desfasura activitatea.
Prin adresa nr. 2/14.01.2005, S.C. ANY S.R.L.  (fila 62 dosar fond) recunoaste calitatea de salariat a recurentei C.A., punandu-i în vedere sa vina cu propuneri pentru justificarea zilnica a activitatii pe care o va desfasura în cadrul societatii, conform art. 109 din Codul muncii , în caz contrar urmand ca societatea sa apeleze la organele de specialitate în vederea normarii muncii salariatei.
Procesul-verbal încheiat în cadrul adunarii generale a asociatilor SC ANY SRL din 22.05.2005 atesta ca I.C. – administrator al acestei societati – a solicitat revocarea din functie a administratorului C.A., care nu ar fi respectat hotararea adunarii generale din 11.08.2004 prin care s-a dat termen ca acest administrator sa remedieze unele deficiente constatate, iar deficientele respective nu au fost remediate.
Prin hotararea nr. 2/22.05.2005 emisa de SC ANY SRL s-a dispus revocarea doamnei C.A. din functia de administrator al acestei societati, dar aceasta hotarare a fost anulata prin sentinta civila nr. 4/23.02.206 a Tribunalului Iasi.
La interogatoriul luat SC ANY SRL (fila 136 fond), aceasta a recunoscut ca recurenta C.A. este în fapt si în drept asociat si administrator al societatii, iar I.T.M. Iasi, prin adresa nr. 101694/P.E. din 1.11.2005, confirma ca, în urma anularii deciziei de concediere nr. 1 din 23.05.2005, contractul individual de munca nr. 135/3.02.1992 încheiat între societate si C.A. a ramas în vigoare.
Delegatia emisa de SC ANY SRL la 30.03.2005 (fila 147 dosar fond) atesta ca administratorul societatii C.A. a fost mandatata sa reprezinte interesele societatii, în dosarul nr. 958/2004 al Tribunalului Iasi.
Adresa nr. 2/17.01.2005 emisa de SC ANY SRL prin care se încunostinteaza Administratia Finantelor Publice Locale Iasi despre schimbarea sediului este semnata de C.A., în calitate administrator, adresa purtand si sigiliul societatii emitente.
Recurenta a depus la dosarul cauzei si alte înscrisuri pe care aceasta le-a întocmit în calitate de administrator al SC ANY SRL dupa anularea deciziei de concediere, dupa cum urmeaza: declaratia de impunere nr. 1/10.01.2005, adresa nr. 42835/17.06.2005 înaintata D.G.F.P.L. Iasi, cererea de depunere a situatiei financiare anuale din 21.06.2005, adresa nr. 15/17.03.2006 înaintata de I.T.M.
Toate aceste înscrisuri atesta ca, dupa anularea deciziei de concediere, desi prin hotarare judecatoreasca nu s-a dispus reintegrarea salariatei pe postul de administrator al SC ANY SRL, C.A. si-a reluat raporturile de munca prestand efectiv activitatile pentru societate, iar celalalt administrator al SC ANY SRL a recunoscut calitatea de salariat a acesteia.
In consecinta, curtea a retinut ca potrivit art. 154 din Codul muncii , pentru munca prestata în baza contractului individual de munca, C.A. are dreptul la salariul care a fost stabilit prin acest contract si care nu i-a fost platit de catre angajator.
Fata de cele ce preced, curtea a constatat ca hotararea instantei de fond a fost data cu aplicarea gresita a legii, ceea ce determina incidenta în cauza a motivului de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila si a modificat în tot sentinta în sensul admiterii actiunii si obligarea societatii la plata drepturilor salariale catre reclamanta recurenta.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   verificare de scripte    state de plata    salariu    fluturas de salariu    expertiza grafica    culpa procesuala    proba platii salariului    scripte de comparatie    suplimentarea probatoriului   


Sus ↑