• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil

Hotararea nr. 1426 din 24.03.2010
Pronuntata de Tribunalul BISTRITA N?S?UD

Prin cererea înregistrata initial pe rolul Tribunalului Bucuresti sub nr. 40014/3/2009 si urmare a declinarii competentei de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bistrita-Nasaud, reclamantii NM si IV prin Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari au chemat în judecata pe parata Societatea Nationala de Transport Feroviar Calatori „CFR Calatori”,

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata parata la respectarea disp.art.69 din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2005/2006, respectiv art.69 din Contractul colectiv de munca la Nivel de Unitate pe anii 2007-2009 în sensul acordarii angajatilor membri de sindicat premierea aferenta Zilei Feroviarilor pentru anii 2004, 2005m, 2006, 2007 si 2008 în cuantum de un salariu de baza pentru fiecare an, la nivelul  clasei unu de salarizare, actualizat cu rata inflatiei la data platii efective.
Analizand în conformitate cu disp.art.138 C.proc.civ. exceptiile procesuale invocate de parata, instanta a procedat prioritar la solutionarea acestora.
Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active a Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari „CFR Calatori”, instanta urmeaza a o respinge  ca nefondata. Calitate de reclamanti în cauza o au membri de sindicat NM si IV. Potrivit art.282 lit.c art. 279 coroborat cu disp.art.28 alin.2 din Legea nr. 54/2008 a sindicatelor pot fi parti în conflictele de munca sindicatele si patronatele, organizatiile sindicale avand dreptul de a formula actiune în justitie în numele membrilor sai fara a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza.  Cum actiunea promovata a fost formulata în numele membrilor sai, de catre organizatia sindicala a caror membri sunt reclamantii, prin forma sa asociativa, împotriva angajatorului acestora, instanta retine calitatea sa procesuala în prezenta cauza, ca mandatar al reclamantilor NM si IV.
Instanta urmeaza a respinge ca neîntemeiate si exceptiile nulitatii actiunii introductive pentru lipsa semnaturii reprezentantului legal al mandatarului reclamantilor, precum si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor pentru nedetinerea calitatii de angajat al paratei si de membru de sindicat, odata ce potrivit art. 67 exercitarea drepturilor procedurale, inclusiv de a formula actiune în justitie, se poate realiza personal ori prin mandatar, iar în prezenta cauza conform împuternicirii, organizatia sindicala a dat mandat expres secretarului sau general, inclusiv drept de semnatura, sa-i reprezinte interesele în vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare solutionarii pe cale judecatoreasca a cauzei ce are ca obiect acordarea primei feroviarului.
      De asemenea, calitatea de angajati ai paratei a reclamantilor este dovedita prin adeverintele depuse  la dosarul cauzei, emise de Depoul CFR Suceava Nord, respectiv Depoul CFR Suceava la data de 01.02.2010 pentru toata perioada cu referire la care sunt pretinse drepturile salariale, iar calitatea de membru de sindicat este  probata din tabelul depus la dos. nr. 40014/3/2009 al Tribunalului Bucuresti, astfel ca se impune respingerea ambelor exceptii ca neîntemeiate.
Examinand exceptia prescriptiei dreptului la actiune al reclamantilor privitor la acordarea drepturilor salariale pretinse pentru perioada 2004-2005, instanta urmeaza a o admite ca fiind întemeiata pentru acest interval de timp, în considerarea art. 283 lit. c art. 279 care stipuleaza ca cererile care au ca obiect un conflict individual de munca constand în plata unor drepturi salariale neacordate pot fi formulate în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune. Ori raportat la data înregistrarii cererii pe rolul Tribunalului Bucuresti, respectiv 23.03.2009 si momentul la care parata era obligata sa plateasca pretinsele drepturi cu ocazia Zilei Ceferistului pentru anii 2004 si 2005, instanta retine ca pretentia referitoare la acordarea  drepturilor banesti aferente acestei perioade a fost promovata ulterior expirarii termenului de 3 ani instituit imperativ de textul de lege sus amintit, neexercitarea dreptului înauntrul acestei perioade avand drept consecinte prescrierea.
Pe fondul cauzei instanta retine ca potrivit Contractelor colective de munca încheiate la nivelul C.F.R. Calatori S.A. pentru anii 2005-2006 si 2007-2008, salariatii beneficiaza de un ajutor material banesc al carui cuantum va fi de cel putin un salariu de baza la nivelul clasei I de salarizare.
Avand în vedere ca potrivit art. 40 alin. 1 lit. c art. 279 angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si constatand ca pretentiile reclamantilor sunt fundamentate pe o prevedere din contractele colective de munca legal încheiate la nivelul paratei pentru anii 2005-2006 si 2007-2008, respectiv art. 69 al acestor conventii conform carora „pentru ziua ceferistilor salariatii vor mai beneficia de o premiere stabilita de Consiliul de administratia cu consultarea delegatilor alesi ai sindicatelor cel putin la nivelul clasei I de salarizare”, prevedere careia paratii nu i-au dat eficienta, instanta apreciaza actiunea ca fiind întemeiata cu referire la drepturile banesti aferente anilor 2006, 2007 si 2008, cu mentiunea ca în anul 2007 a fost acordat un premiu brut de 100 lei reclamantilor cu ocazia Zilei Ceferistului, astfel ca se impune a fi acordata doar diferenta.
In cauza sunt incidente si disp. Legii nr. 130/1996 art. 1 si 30 conform carora „Contractul colectiv de munca este conventia încheiata între patron sau organizatia patronala pe de o parte si salariatii reprezentati prin sindicate, prin care se stabilesc clauzele privind conditiile de munca salarizarea, precum si alte drepturi si obligatiile ce decurg din raporturile de munca”, si cum executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti, neîndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul colectiv de munca atragand raspunderea partii aflate în culpa, instanta nu poate primi apararile formulate de parata, odata ce acestea au ramas total neprobate, avand caracterul unor simple sustineri.
Cat priveste actualizarea creantei, instanta retine ca potrivit art.1681 Cod civil, creditorul este îndreptatit sa pretinda atat repararea pagubei suferite reprezentand drepturile salariale neacordate, cat si beneficiul de care a fost lipsit în acest sens impunandu-se actualizarea sumelor datorate de parata cu indicele de inflatie, de la data la care obligatiile de plata au devenit exigibile în anii 2006, 2007 si 2008 si pana la data efectiva a platii.
Pentru considerentele de fapt si drept expuse, instanta urmeaza a respinge ca neîntemeiate exceptiile lipsei calitatii procesuale active a Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari „CFR Calatori”, a exceptiei nesemnarii actiunii, a exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor pentru lipsa calitatii de angajat al paratei si aceea de membru de sindicat, ca fiind neîntemeiate, si va admite exceptia prescriptiei dreptului la actiune pentru anii 2004-2005 ca fiind întemeiate si va respinge ca fiind prescrisa actiunea pentru anii 2004-2005, urmand a admite ca întemeiata actiunea formulata de reclamanti prin mandatar Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari Bucuresti, obligand pe parata Societatea Nationala de Transport Feroviar „CFR Calatori” Bucuresti la premierea aferenta „Zilei Ceferistului” pentru anii 2006, 2007 si 2008 reprezentand cate un salariu brut corespunzator clasei I de salarizare din fiecare an, sume actualizate cu indicele de inflatie de la data platii efective.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   premii    clasa I de salarizare    indicele de inflatie    exceptia prescriptiei dreptului la actiune    salariu brut   


Sus ↑