• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Raspunderea salariatilor pentru pagubele materiale produse angajatorului. Sarcina probei

Hotararea nr. 480 din 6.06.2006
Pronuntata de Curtea de Apel PLOIESTI

Salaria?ii r?spund patrimonial în temeiul normelor ?i principiilor r?spunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ?i în leg?tur? cu munca lor, ipotez? în care angajatorul are obliga?ia, în conformitate cu art.287 din acela?i cod, s? fac? dovada atât a prejudiciului, cât ?i a vinov??iei salariatului.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Reclamanta SC L.D.P. DÂMBOVI?A SA a chemat în judecat? civil? pe pârâtul OAD, solicitând ca prin hot?rârea ce se va pronun?a s? fie obligat la plata sumei de 936 lei RON reprezentând c/val a 279 litri motorin?, reprezentând dep??ire de consum normat.
În motivarea ac?iunii, reclamanta a ar?tat c? pârâtul în calitate de ?ofer a avut în primire o autobasculant? de 16 tone ?i la momentul încet?rii activit??ii, odat? cu predarea fi?elor de activitate, s-a constatat c? acesta dep??ise consumul normat cu o cantitate de 279 litri motorin?.
În dovedirea ac?iunii, reclamanta a solicitat proba cu acte.
Dup? administrarea probatoriilor, Tribunalul Dâmbovi?a, a respins ac?iunea ca neîntemeiat?.
Pentru a pronun?a aceast? solu?ie instan?a de fond a re?inut c? potrivit art.270 art. 279 , salaria?ii r?spund patrimonial în temeiul normelor ?i principiilor r?spunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ?i în leg?tur? cu munca lor, ipotez? în care angajatorul are obliga?ia, în conformitate cu art.287 din acela?i cod, s? fac? dovada atât a prejudiciului, cât ?i a vinov??iei salariatului.
Din înscrisurile depuse ?a dosar întocmite în mod unilateral de c?tre reclamant? ?i care nu poart? semn?tura de confirmare a pârâtului, nu rezult? c? în luna august 2005 s-ar fi dep??it consumul normat la autobasculanta condus? de pârât, neexistând în primul rând confirmarea de c?tre pârât a primirii combustibilului men?ionat în fi?a de activitate pe aceast? lun?.
Pentru a se face dovada acestei împrejur?ri, instan?a a dispus din oficiu s? se depun? la dosar foile de alimentare zilnic?, care în mod obligatoriu trebuie s? cuprind? ?i semn?tura persoanei care a primit combustibilul, îns? reclamanta nu s-a conformat celor dispuse de c?tre instan??.
În atare ipotez?, tribunalul a concluzionat c? în cauz? nu s-a f?cut dovada prejudiciului ?i a respins ac?iunea ca neîntemeiat?.
Împotriva acestei sentin?e reclamanta a declarat recurs, criticând solu?ia ca netemeinic? ?i nelegal?, în sensul c? în mod gre?it tribunalul nu   ?i-a însu?it probatoriul administrat de aceasta, întrucât fi?ele respective corespund realit??ii, în acestea fiind eviden?iate atât cantit??ile de combustibil primite de pârât, cât ?i distan?ele parcurse.
Apreciaz? recurenta c? referirea din considerentele sentin?ei la o alt? hot?râre judec?toreasc? pronun?at? între acelea?i p?r?i dep??e?te limitele învestirii, în raport cu obiectul ac?iunii.
Examinând solu?ia, prin prisma actelor ?i lucr?rilor de la dosar, a criticilor formulate de recurent? ?i a dispozi?iilor legale incidente în cauz?, curtea a constatat c? nu este afectat? legalitatea ?i temeinicia acesteia.
În mod corect instan?a de fond a stabilit c? angajarea r?spunderii patrimoniale a salariatului fa?? de angajator poate fi f?cut? numai în condi?iile prev?zute de art.270 art. 279 ?i c? pentru a se face dovada prejudiciului ?i a conduitei culpabile, constând în îndeplinirea defectuoas? ori neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de c?tre salariat, angajatorului îi revine sarcina probei, conform art.287 din acela?i cod.
În spe??, reclamanta în calitate de angajator avea obliga?ia ca odat? cu introducerea ac?iunii s? depun? la dosar ?i toate actele care au stat la baza stabilirii existen?ei ?i întinderii prejudiciului, ori, pentru a face aceast? prob? reclamanta nu a depus la dosar decât fi?a de activitate pe luna august 2005, întocmit? de aceasta, prob? insuficient? atât pentru dovedirea culpei, cât ?i pentru dovedirea prejudiciului.
În condi?iile în care reclamanta nu a depus ?i alte probe la dosar, de?i i-au fost cerute de c?tre instan??, în temeiul rolului activ, cerere reiterat? ?i de c?tre instan?a de recurs, curtea a constatat c? în mod corect tribunalul a respins ac?iunea, motiv pentru care recursul a fost respins ca nefondat.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   probe    sarcina probei    raspunderea patrimoniala    raspunderea civila contractuala    angajarea r?spunderii patrimoniale a salariatului    vinovatie    prejudiciu   


Sus ↑