Avocat Dreptul muncii - Jurisprudenta - Probe - Raspunderea salariatilor pentru pagubele materiale produse angajatorului. Sarcina probei

Raspunderea salariatilor pentru pagubele materiale produse angajatorului. Sarcina probei

Hotararea nr. 480 din 6.06.2006
Pronuntata de Curtea de Apel PLOIESTI

Salaria?ii r?spund patrimonial în temeiul normelor ?i principiilor r?spunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ?i în leg?tur? cu munca lor, ipotez? în care angajatorul are obliga?ia, în conformitate cu art.287 din acela?i cod, s? fac? dovada atât a prejudiciului, cât ?i a vinov??iei salariatului.

Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Reclamanta SC L.D.P. DÂMBOVI?A SA a chemat în judecat? civil? pe pârâtul OAD, solicitând ca prin hot?rârea ce se va pronun?a s? fie obligat la plata sumei de 936 lei RON reprezentând c/val a 279 litri motorin?, reprezentând dep??ire de consum normat.
În motivarea ac?iunii, reclamanta a ar?tat c? pârâtul în calitate de ?ofer a avut în primire o autobasculant? de 16 tone ?i la momentul încet?rii activit??ii, odat? cu predarea fi?elor de activitate, s-a constatat c? acesta dep??ise consumul normat cu o cantitate de 279 litri motorin?.
În dovedirea ac?iunii, reclamanta a solicitat proba cu acte.
Dup? administrarea probatoriilor, Tribunalul Dâmbovi?a, a respins ac?iunea ca neîntemeiat?.
Pentru a pronun?a aceast? solu?ie instan?a de fond a re?inut c? potrivit art.270 Codul muncii, salaria?ii r?spund patrimonial în temeiul normelor ?i principiilor r?spunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ?i în leg?tur? cu munca lor, ipotez? în care angajatorul are obliga?ia, în conformitate cu art.287 din acela?i cod, s? fac? dovada atât a prejudiciului, cât ?i a vinov??iei salariatului.
Din înscrisurile depuse ?a dosar întocmite în mod unilateral de c?tre reclamant? ?i care nu poart? semn?tura de confirmare a pârâtului, nu rezult? c? în luna august 2005 s-ar fi dep??it consumul normat la autobasculanta condus? de pârât, neexistând în primul rând confirmarea de c?tre pârât a primirii combustibilului men?ionat în fi?a de activitate pe aceast? lun?.
Pentru a se face dovada acestei împrejur?ri, instan?a a dispus din oficiu s? se depun? la dosar foile de alimentare zilnic?, care în mod obligatoriu trebuie s? cuprind? ?i semn?tura persoanei care a primit combustibilul, îns? reclamanta nu s-a conformat celor dispuse de c?tre instan??.
În atare ipotez?, tribunalul a concluzionat c? în cauz? nu s-a f?cut dovada prejudiciului ?i a respins ac?iunea ca neîntemeiat?.
Împotriva acestei sentin?e reclamanta a declarat recurs, criticând solu?ia ca netemeinic? ?i nelegal?, în sensul c? în mod gre?it tribunalul nu   ?i-a însu?it probatoriul administrat de aceasta, întrucât fi?ele respective corespund realit??ii, în acestea fiind eviden?iate atât cantit??ile de combustibil primite de pârât, cât ?i distan?ele parcurse.
Apreciaz? recurenta c? referirea din considerentele sentin?ei la o alt? hot?râre judec?toreasc? pronun?at? între acelea?i p?r?i dep??e?te limitele învestirii, în raport cu obiectul ac?iunii.
Examinând solu?ia, prin prisma actelor ?i lucr?rilor de la dosar, a criticilor formulate de recurent? ?i a dispozi?iilor legale incidente în cauz?, curtea a constatat c? nu este afectat? legalitatea ?i temeinicia acesteia.
În mod corect instan?a de fond a stabilit c? angajarea r?spunderii patrimoniale a salariatului fa?? de angajator poate fi f?cut? numai în condi?iile prev?zute de art.270 Codul muncii ?i c? pentru a se face dovada prejudiciului ?i a conduitei culpabile, constând în îndeplinirea defectuoas? ori neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de c?tre salariat, angajatorului îi revine sarcina probei, conform art.287 din acela?i cod.
În spe??, reclamanta în calitate de angajator avea obliga?ia ca odat? cu introducerea ac?iunii s? depun? la dosar ?i toate actele care au stat la baza stabilirii existen?ei ?i întinderii prejudiciului, ori, pentru a face aceast? prob? reclamanta nu a depus la dosar decât fi?a de activitate pe luna august 2005, întocmit? de aceasta, prob? insuficient? atât pentru dovedirea culpei, cât ?i pentru dovedirea prejudiciului.
În condi?iile în care reclamanta nu a depus ?i alte probe la dosar, de?i i-au fost cerute de c?tre instan??, în temeiul rolului activ, cerere reiterat? ?i de c?tre instan?a de recurs, curtea a constatat c? în mod corect tribunalul a respins ac?iunea, motiv pentru care recursul a fost respins ca nefondat.


Prelucrare: MCP - Cabinet avocati


Mai multe despre:   probe    sarcina probei    raspunderea patrimoniala    raspunderea civila contractuala    angajarea r?spunderii patrimoniale a salariatului    vinovatie    prejudiciu   

 

Contact

MCP avocati Cabinet de Avocat Marius-Catalin Predut
Sediul: str. Vintila Voda, nr. 2, Bucuresti, sector 3 (langa Tribunalul Bucuresti)
Metrou: Statia Unirii 1 si Unirii 2
RATB: Liniile 104, 124, 123, 385 (Statia Biblioteca Nationala a Romaniei)
Liniile 313, 116, 117 (Statia Mircea Voda)
Tel: (+4)0722.415.993
Fax: (004)0318.171.755
Avocat Predut Marius-Catalin
Contact OnLine!
Cum Ajungi la noi? Vezi harta!
Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut

Articole Dreptul muncii

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Suspendarea contractului individual de munca ca urmare si pe durata declansarii cercetarii disciplinare
Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Cuprinsul deciziei de concediere
Nulitatea notificarii prin care s-a dispus unilateral incetarea contractului individual de munca in perioada de proba
Greva. Tipuri de greva si conditii de declansare

Jurisprudenta Dreptul muncii

Accidente de munca
Asistenta si Asigurari sociale. Pensii
Contestatie decizie de concediere
Contractul de munca. Clauze
Drepturi salariale
Incetarea contractului individual de munca
Incheierea contractului individual de munca
Modificarea contractului individual de munca
Plangere contraventionala
Probe
Raspunderea patrimoniala
Sanctionare disciplinara
Suspendarea contractului individual de munca

Consultatii Dreptul muncii

Neprezentarea la medicul de medicina muncii. Nulitatea contractului individual de munca.
Munca suplimentara
Obligarea angajatorului la depunerea organigramei
Munca prestata pe timp de noapte, in zilele de repaus saptamanal
Modificarea felului muncii. Obligativitatea acordului partilor
Plangerea penala introdusa de angajator impotriva unui salariat nu mai constituie cauza de suspendare a contractului individual de munca
Decontarea transportului la locul de munca
Solicitarea drepturilor salariale, la zi, posibila doar in cazul incetarii contractului individual de munca
Compensarea in bani a concediului de odihna.
Indemnizatia de somaj in cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.
Recuperarea salariilor restante. Stabilirea salariului sub nivelul minim brut pe tara
Fapta de a primi in munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Sanctiuni
Actul aditional la contractul individual de munca.
Reducerea programului de lucru in perioada de preaviz.
Acordarea drepturilor salariale astfel cum au fost prevazute in contractual individual de munca.