• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Termenul de 5 zile lucratoare pentru constatarea incetarii de drept de catre angajator, un termen de recomandare

Hotararea nr. 3387 din data de 28 iunie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Craiova

Prin sentinta civila nr. 801/15.03.2016, pronuntata de Tribunalul D., in dosarul nr. ...X, s-a respins contestatia formulata de contestatorul C. C., in contradictoriu cu intimata ASOCIATIA DE P.  C.,  judetul D.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin contractul individual de munca  inregistrat la ITM D.  sub numarul xx/24.04.2003 contestatorul C. C. a fost angajat la intimata Asociatia de P.  functia de administrator (fila-7). Prin actul aditional inregistrat la ITM D. sub numarul xx contractul individual de munca a fost modificat incepand cu data de 01.02.2008 in sensul majorarii salariului de la 120 ron la 240 ron (fila 6).

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 230/2007 “pentru activitatea de administrare care include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie, asociatia de proprietari poate angaja fie persoane fizice atestate pentru functia de administrator de imobile, fie poate incheia contract de administrare cu persoane juridice specializate si autorizate, care au ca obiect de activitate numai domeniul asociatiilor de proprietari ori care au ca activitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract”. Din examinarea acestui text de lege rezulta persoanele fizice pot fi angajate ca administrator doar daca detin  atestatul prevazut de lege pentru exercitarea acestei profesii.

Prin Dispozitia Primarului Municipiului C. nr. 2355/12.03.2012 contestatorului C. C. i-a fost retras atestatul prevazut pentru functia de administrator de imobile (fila 12 - pozitia 8, fila 56). Decizia emisa de catre Primaria Municipiului C. si contestata de catre contestator la instantele de contencios administrativ  a ramas  definitiva  la data de 15.10.2013(fila 63-Hotararea xx/2013 a Curtii de apel C.).

La data de 05.02.2015 a avut loc sedinta extraordinara a Asociatiei de P. T7 Lapus  la care au participat conform semnaturilor de pe procesul verbal un numar de 18 proprietari de apartamente din totalul de 24 de proprietari. Pe ordinea de zi a adunarii extraordinare s-a aflat   pe langa alte probleme si cea referitoare la inlocuirea administratorului C. (pct. 3) deoarece : nu si-a indeplinit sarcinile de serviciu,nu a respectat programul de lucru, a eliberat bani din casierie pentru lucrari neaprobate de comitetul executiv  si nu mai detine atestatul prevazut de lege pentru exercitarea functiei de administrator. In aceeasi sedinta a fost desemnat un nou comitet executiv   al asociatiei care a fost mandatat sa prezinte oferte de la firmele de administratie(fila15-verso). De asemenea, adunarea extraordinara a desemnat-o pe G. J. ca presedinta a asociatiei.

Potrivit  art. 27 lit. d din Legea 230/2007 adunarea generala a proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari poate mandata comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator imobile sau a altor angajati ori prestatori, in scopul administrarii si bunei functionari a cladirii. Conform art. 30 alin. 1 lit. a   din HG 1588/2007 comitetul executiv,reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari duce la indeplinire hotararile adunarii generale .

In vederea eliberarii din functie a contestatorului C. C., presedinta asociatiei de proprietari a emis Decizia nr. 7/24.02.2015 prin care in baza competentelor acordate de Adunarea Extraordinara, avand in vedere lipsa atestatului de exercitare a profesiei de administrator, in temeiul art. 56 alin. 1 lit. g din CM a dispus incetarea contractului individual de munca .

Conform art. 56 lit. g contractul de munca  inceteaza de drept de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei. Aceasta cauza de incetare a contractului individual de munca opereaza independent de vointa partilor .

Textul art. 56 mai prevede ca pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c)- j),inclusiv pentru situatia din speta de fata, constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare. Desi, prin contestatia formulata, contestatorul a invocat nulitatea deciziei de incetare a contractului individual  cauzata de neemiterea deciziei in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea cazului de incetare, instanta constata ca termenul de 5 zile prevazut de lege este un termen de recomandare. Totodata trebuie facuta distinctia intre incetarea de drept a contractului individual de munca , care opereaza de la intervenirea uneia din situatiile prevazute de art. 56 din CM, si constatarea  incetarii de drept, care practic se concretizeaza intr-o decizie emisa in termen de 5 zile lucratoare. Cum cauza de incetare a contractului individual de munca opereaza de drept,independent de respectarea vreunui termen, este irelevant momentul emiterii deciziei.

De asemenea, chiar daca sub aspect terminologic, intimata in cuprinsul  deciziei contestate se refera la” incetarea contractului de munca” fara sa utilizeze termenul de “constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca”  din cuprinsul deciziei rezulta ca aceasta incetare s-a intemeiat pe lipsa atestatului prevazut de lege. Indicarea in cuprinsul deciziei contestate a cazului de incetare de drept a contractului individual de munca acopera sub aspect juridic cerintele art. 56 alin . 2 din CM.

Totodata, dispozitiile art. 76 din art. 279 , invocate de catre contestator nu sunt aplicabile in privinta deciziilor de incetare a contractului de munca. Instanta competenta si termenul in care poate fi contestata  decizia   sunt elemente obligatorii prevazute de lege   pentru emiterea deciziilor  de concediere.

Instanta nu poate retine sustinerea contestatorului C. C. ca detine inca atestatul de exercitare a profesiei de administrator. Detinerea  suportului material al actului juridic anulat este irelevanta din punct de vedere juridic,deoarece contestatorul nu mai poate legal sa beneficieze de efectele sale  juridice si nu se mai poate folosi de acest atestat pentru a ocupa functia de administrator .

Totodata, desi in procesul de control al Primariei (fila 51) rezulta ca”presedintele asociatiei a prezentat un act aditional la contractul individual de munca redactat la data de 29 03. 2013 si neinregistrat la ITM referitor la modificarea felului muncii si ocuparea de catre contestator a postului de contabil-casier, aceasta imprejurare nu a fost confirmata de probatoriul administrat. Actul aditional depus la dosar, redactat la data de 29.03.2013 si neinregistrat la ITM  se refera la o alta asociatie de proprietari(fila 55 - Asociatia de proprietari Blocul T9 Lapus) Dimpotriva, inclusiv, declaratia intervenientului K. G., care a ocupat postul de presedinte al asociatiei de proprietari, a infirmat modificarea felului muncii. In consecinta, avand in vedere cele retinute, instanta a respins contestatia formulata de contestatorul C. C. ca nefondata.

Fata de solutia pronuntata in cererea principala instanta a respins si cererea intervenientilor accesorii K. G., M. V., C. I., D. A. . Astfel, in cadrul formularii unei cereri  de interventie accesorii, care are rolul de a sprijini apararile uneia dintre parti, nu se poate modifica cadrul procesual ale carui limite sunt fixate de catre partea respectiva. Prin urmare, solicitarea intervenientilor de a fi obligati membrii comitetului executiv la “plata de daune morale si financiare” catre contestator  excede cadrului procesual fixat prin contestatie. De asemenea, Adunarea extraordinara a respectat prevederile Legii 230/2007 referitoare la cvorum, alegerea biroului executiv si numirea presedintelui asociatiei(procesul-verbal din 05.02.2015) .

Fata de cele retinute, instanta a respins contestatia formulata de contestatorul C. C. in contradictoriu cu  intervenientii si intimata ASOCIATIA DE P.  .

S-a respins cererea de interventie in interesul contestatorului C. C.  formulata  de intervenientii accesorii  K. G., M. V., C. I., D. A. .

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul C. C., criticand-o pentru netemeinicie si nelegalitate.

In motivare a aratat ca, sentinta a fost data cu aplicarea gresita a Legii nr. 230/2007 in ceea ce priveste competenta conducerii Asociatiei de proprietari de incetare a contractului individual de munca.

Sustine ca potrivit prevederilor acestui act normativ doar Adunarea Generala are competenta incetarii contractului individual de munca si nu orice persoana din randul membrilor Asociatiei de proprietari.

Instanta de fond a interpretat gresit dispozitiile art. 56 alin. 1 lit. g din art. 279 , facand confuzie intre institutia juridica a incetarii contractului individual de munca si cea a constatarii incetarii contractului individual de munca, cu interesul vadit de a legaliza masura absolut nelegala de incetare a contractului individual de munca.

Din analiza deciziei nr. 07/24.02.2015 rezulta ca s-a dispus incetarea contractului individual de munca si nu constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca care este o institutie cu totul distincta de cea a incetarii contractului individual de munca.

Instanta de fond a interpretat gresit dispozitiile art. 56 alin. 2 din art. 279 considerand ca nu este necesara emiterea unei decizii de constatare a incetarii de drept a contractului individual de munca.

Or, potrivit acestor dispozitii, constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la data intervenirii acestuia, in scris prin decizie care se comunica persoanelor care se afla in situatiile respective, in termen de 5 zile lucratoare.

Arata ca in raport de anul 2012 si pana la data emiterii deciziei 07/24.02.2015 a trecut mai mult de 5 zile a fost depasit, este evident ca decizia este lovita de nulitate absoluta.

Solicita admiterea apelului, invocand in drept prevederile art. 466 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

Apelul nu este fondat.

Apelantul contestator a fost incadrat  in functia de administrator la intimata Asociatia de P. BI 17 Lapus, in baza contractului individual de munca nr. .../24.04.2003, inregistrat la ITM D. .

Incadrarea apelantului contestator, in functia de administrator, s-a facut in considerarea existentei atestatului eliberat potrivit prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea nr. 230/2007, care i-a fost retras, prin Dispozitia Primarului Municipiului C. nr. 2355/12.03.2012.

Dispozitia nr. 2355/12.03.2012, prin a fost retras atestatul apelantului contestator, a ramas definitiva, prin decizia nr. .../15.10.2013 pronuntata de Curtea de Apel C. .

Emiterea deciziei nr. 7/24.02.2015 prin care s-a dispus incetarea contractului individual de munca al apelantului contestator, a fost dispusa, de catre presedintele Asociatiei de P., in temeiul competentelor primite de la Adunarea Generala din data de 05.02.2015, asa cum rezulta din procesul verbal aflat la fila 15 dosar fond.

Asa fiind, sustinerea apelantului contestator, in sensul ca, emiterea deciziei prin care s-a dispus incetarea raporturilor de munca, a fost emisa de o persoana necompetenta este neintemeiata, cata vreme, presedinta asociatiei a avut mandatul comitetului executiv pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanelor care ocupa functia de administrator imobile sau a altor angajati, conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 230/2007.

Prin decizia nr. 7/24.02.2015 intimata a dispus incetarea contractului individual de munca al apelantului contestator, in temeiul art. 56 alin. 1 lit. g din art. 279 , ca urmare a retragerii de catre autoritatile competente a atestatului necesar pentru exercitarea acestei profesii, asa incat nici critica formulata sub acest aspect nu este intemeiata.

Termenul de 5 zile lucratoare, de la intervenirea cazului de incetare pentru emiterea deciziei este un termen de recomandare, asa incat, decizia prin care intimata a concretizat incetarea raporturilor de munca ale apelantului contestator nu este lovita de nulitate, asa cum sustine acesta prin motivele de apel.

In considerarea celor prezentate Curtea, apreciaza ca neintemeiate criticile formulate impotriva sentintei si in temeiul art. 480 Cod procedura civila va respinge apelul ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

 

Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantul C. C., cu domiciliul in C.,, , impotriva sentintei civile nr. 801/15.03.2016, pronuntata de Tribunalul D., in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimata-parata A. DE P., cu sediul in C.,  7  D., si intimatii-intervenienti K. G., domiciliat in C., . 1C,, apartament 7, judetul D., M. V., domiciliat in C., . 1 C,, apartament 18, judetul D., C. I., domiciliat in C., . 1 C,  apartament 21 judetul D., D. A., domiciliata in C., . 1C,  apartament 19, judetul D., avand ca obiect contestatie decizie de concediere.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   majorare salariu    obiect de activitate    sarcini de serviciu    program de lucru    retragerea avizelor    incetarea de drept a contractului    constatarea incetarii de drept    termen de recomandare   


Sus ↑