• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contractul individual de munca pe durata determinata incheiat pe perioada suspendarii contractului unui alt salariat. Momentul incetarii contractului de munca pe durata determinata

Hotararea nr. 1393 din data de 27 aprilie 2015
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari, sub nr. 29. XXX, la data de 06.09.2013, reclamantul S. A. a solicitat, in contradictoriu cu parata AGENTIA DE PLATI P. DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT, ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna repunerea in situatia anterioara emiterii deciziei nr. 115/01.08.2013, respectiv reintegrarea pe functia de consilier gr IA, in cadrul Biroului Control Proiecte Finalizate din cadrul Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 4SV Oltenia, sa fie obligata parata sa ii plateasca despagubiri egale cu salariile indexate, majorate, reactualizate si cu celelalte drepturi de care a beneficiat, cu incepere de la data de 06.08.2013, cu aplicarea unei dobanzi legale calculate asupra sumelor datorate pana la data platii efective, conform codului civil in vigoare la data promovarii litigiului;data de 06.08.2013 fiind data in care a incetat contractul de munca pana la reintegrarea efectiva,dar nu mai tarziu de data revenirii pe post a domnului C. CIOBANITA, salariat pe care il inlocuieste.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La data de 30.10.2014 reclamantul S. A. a depus in contradictoriu cu parata AGENTIA DE PLATI P. DEZVOLTARE RURALA Sl PESCUIT, actualmente AGENTIA P. FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE, conform art. 1 alin 1 din O. U. G. nr. 41/2014 cerere de modificare/completare a cererii principale inregistrata la aceasta instanta sub nr. ...X, solicitand anularea deciziei de incetare a contractului de munca pe perioada determinata, nr. 4115/01.08.2013, pe motiv de nelegalitate si netemeinicie, precum si in baza discriminarii indirecte; repunerea in situatia anterioara emiterii deciziei nr. 4115/01.08.2013, respectiv reintegrarea mea pe functia de consilier gr. 1A, sau functie similara conform noii reorganizari generate de O. U. G. nr. 41/2014, in cadrul Biroului Control Proiecte Finalizate din cadrul Centrului Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale 4SV Oltenia, pana la data revenirii pe post a domnului C. CIOBANITA pe al carui post a fost angajat cu CIM pe durata determinata; obligarea angajatorului sa-i plateasca despagubiri egale cu salariile indexate, majorate,reactualizate si cu celelalte drepturi de care a beneficiat,stimulentele banesti care au fost introduse din luna august 2013, cu incepere de la data 06.08.2013, cu aplicarea unei dobanzi legale calculate asupra sumelor datorate pana la data platii efective, conform codului civil in vigoare la data promovarii litigiului, data de 06.08.2013 fiind data la care angajatorul a dispus incetarea contractului de munca pana la reintegrarea efectiva, dar nu mai tarziu de data revenirii pe post a domnului C. C., salariat pe care il inlocuieste.

Prin sentinta civila nr. .../30.10.2014 Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost completata; a anulat decizia nr. 1115/01.08.2013; a dispus reintegrarea contestatorului pe postul detinut anterior concedierii, pana la data revenirii pe post a d-lui C. C. ; a obligat intimata la plata in favoarea contestatorului a unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate precum si cu toate celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, inclusiv stimulentele, de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, dar nu mai tarziu de data revenirii pe post a d-lui C. C. .

P. a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Intre parti a fost incheiat initial un contract de munca pe perioada determinata, prin decizia nr. 1940/31.08.2011, in functia consilier gr. IA la Biroului Control Proiecte Finalizate din cadrul CRPDRP 4 SV Oltenia pana la revenirea titularului de post, doamna D. V. P., dar nu mai tarziu de data de 05.09.2014.

Prin Decizia nr. 706/01.08.2012 a Directorului General al APDRP, s-a dispus incetarea de drept a contractului individual de munca al reclamantului in baza prevederilor art. 56 alin. (1) lit. i) din art. 279 , deoarece revenise titularul postului.

Ulterior, in urma sustinerii unui concurs, prin Decizia nr. 705/01.08.2012 reclamantul a fost incadrat in functia de consilier gr. IA la Biroului Control Proiecte Finalizate din cadrul CRPDRP 4 SV Oltenia pana la revenirea titularului de post, domnul C. Ciobanita, dar nu mai tarziu de data de 05.08.2013.

Angajatorul poate angaja forta de munca in baza contractului individual de munca ce poate imbraca forma unui contract de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, pe cale de exceptie, conf. art. 12 din art. 279 .

In ceea ce priveste contractul individual de munca pe perioada determinata, acesta se incheie pentru motivele enuntate la art. 83 din art. 279 si nu poate depasi 36 de luni sau se incheie pana la reluarea activitatii de catre titular, atunci cand inlocuieste un salariat avand CIM suspendat.

Parata este in eroare si face confuzie intre institutiile codului muncii, apreciind ca termenul limita pentru care a fost incheiat contractul individual de munca al reclamantului s-a implinit, la expirarea termenului, 06.08.2013, motiv pentru care a emis decizia contestata in cauza, nr. 1115/01.08.2013 prin care a dispus incetarea de drept a contractului individual de munca, in baza prevederilor art. 56 alin. (1) lit. i din art. 279 .

Din analiza ultimului contract al contestatorului, acesta a fost reangajat in baza art. 84 alin. (2) rap. la art. 83 lit. a pe postul domnului C. C., iar conform art. 83 din art. 279 era angajat pana la revenirea titularului postului.

Instanta de fond a constatat ca disp. art. 84 alin. 2 au caracter imperativ, astfel ca reclamantul putea fi concediat doar la revenirea persoanei pe care o inlocuia, respectiv a domnului C. .

In speta instanta de fond a retinut ca nu este vorba de prezenta unui contract incheiat succesiv, avand in vedere ca a fost angajat din nou in baza unui concurs iar data limita de 05.08.2013 a fost introdusa nejustificat.

Nu pot fi combinate masurile si situatiile reglementate de art. 56 alin 1 lit i care reglementeaza situatia incetarii contractului individual de munca la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata cu ipoteza aplicabila reclamantului, reglementata de dispozitiile art. 83 lit. a din art. 279 , respectiv inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului de munca, pana la revenirea acestuia pe post. Contractului reclamantului, incheiat pe durata determinata, va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular.

Ignorarea de catre instanta a acestui rationament, ar semnifica desconsiderarea naturii juridice a raportului dintre partile litigante, apeland gresit la institutii juridice specifice reglementate de art. 56 lit i.

Emiterea deciziei de incetare a raporturilor juridice ale reclamantului cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit nu este legitima si nu este realizata cu respectarea principiului simetriei actelor juridice, avand in vedere ca raporturile dintre parti s-au nascut anterior prin emiterea deciziei de incadrare nr. 705/01.08.2012, in baza art. 83 lit a pana la revenirea pe post a d-lui C. C., conditie neindeplinita, motiv pentru care s-a dispus anularea decizia nr. 1115/01.08.2013,reintegrarea contestatorului pe postul detinut anterior concedierii, pana la data revenirii pe post a d-lui C. C. .

In baza art. 80 alin. 1 din art. 279 a fost obligata intimata la plata in favoarea contestatorului a unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate precum si cu toate celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, inclusiv stimulentele, de la data concedierii pana la data reintegrarii efective, dar nu mai tarziu de data revenirii pe post a d-lui C. C. .

In termen legal, impotriva acestei sentinte a formulat cerere de apel apelanta AGENTIA P. FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE (prin reorganizarea fostei Agentii de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit), solicitand schimbarea in totalitate a sentintei civile nr.10.112/30.10.2014 pronuntata in dosarul nr. 29. XXX de Tribunalul Bucuresti in sensul respingerii actiunii formulata de reclamantul S. A., ca neintemeiata, pentru intreg petitul acesteia si mentinerea deciziei nr. 1115/01.08.2013 ca fiind legala si temeinica, avand in vedere urmatoarele motive de nelegalitate si netemeinicie:

Potrivit doctrinei, contractul individual de munca, indiferent de durata pentru care acesta se incheie, este un act juridic bilateral, sinalagmatic, oneros, consensual, intuitu personae si cu executare succesiva.

Prin urmare, contractul individual de munca este un act juridic guvernat de principiul libertatii de vointa, care presupune doua elemente: o libertate a partilor in ceea ce priveste dorinta manifestata de a incheia, in general, un contract de munca (daca doresc sau nu sa incheie contractul) si o libertate in ceea ce priveste conditiile in care se vor incheia acest contract (stabilirea clauzelor contractuale concrete convenabile pentru ambele parti), cu alte cuvinte, libertatea in ce priveste continutul contractului de munca. (A. T - Tratat de dreptul muncii).

In mod evident, opinia instantei de a nu da valoare termenului limita stabilit de catre cele doua parti litigante in cuprinsul contractului individual de munca, respectiv 05.08.2013 si de a prelungi, de la sine putere durata acestui contract, reprezinta o imixtiune a acesteia in acordul de vointa al partilor, ceea ce este inadmisibil si echivaleaza cu incalcarea libertatii care guverneaza incheierea oricarui tip de contract.

Inca de la incheierea contractului individual de munca pe perioada determinata, intimatul a cunoscut faptul ca fie ia momentul revenirii titularului postului dar un mai tarziu de 1 an, fie la expirarea datei limita pentru care a fost incheiat, contractul sau de munca va inceta de drept, o alta interpretare data acestei clauze contractuale reprezentand o incalcare a acordului de vointa al partilor si a prevederilor legale incidente.

Totodata, pentru o mai buna intelegere a ratiunii pentru care apelanta a inteles sa stabileasca termenele pentru care s-au incheiat cele doua contracte de munca ale intimatului, se invedereaza urmatoarele:

Potrivit art. 82 din art. 279 : „(1) Prin derogare de la regula prevazuta la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata; (2)Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. (3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 83, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari. (4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata. (5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare”.

Potrivit art. 83 lit. a) din art. 279 : „Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva”.

De asemenea, potrivit art. 84 din art. 279 : „(1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. (2) In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular”.

Prin urmare, indiferent de durata primului contract pe perioada determinata, este o cerinta legala ca urmatoarele doua contracte succesive sa nu depaseasca 1 an fiecare. De asemenea, legiuitorul defineste contractele individuale de munca succesive, ca fiind acele contracte incheiate in termen de 3 luni unui fata de celalalt.

Un prim aspect subliniat de apelanta este acela ca normele legale mentionate mai sus nu fac distinctie prin raportare la definitia contractelor succesive si la durata maxima pentru care se poate incheia un astfel de contract, cu privire la modalitatea de incheiere a contractului individual de munca pe perioada determinata, respectiv urmare unui concurs sau nu. Calificarea unui astfel de contract ca fiind contract succesiv se face raportat la identitatea partilor contractante si la perioada cuprinsa intre momentul incetarii unui contract individual de munca pe perioada determinata si data incheierii unui nou contract individual de munca pe perioada determinata care nu trebuie sa depaseasca trei luni de zile.

In cazul de fata, intimatul a incheiat cu apelanta doua contracte individuale de munca pe perioada determinata, respectiv unul in perioada 31.08.xxxx12 si unul in perioada 06.08.xxxx13. in mod evident, fiind vorba de doua contracte incheiate intr-un interval mai mic de 3 luni, acestea sunt contracte individuale de munca pe perioada determinata succesive.

Primul contract individual de munca a fost incheiat, potrivit deciziei nr. 1940/31.08.2011 pana la revenirea titularului de post, doamna D. V. P., dar nu mai tarziu de data de 05.09.2014. Prin urmare, primul contract a avut doua criterii de stabilire a duratei acestuia, respectiv pana ia reintoarcerea titularului postului dar nu mai mult de 36 de luni potrivit art. 83 alin. (1) din art. 279 , dar a incetat ca urmare a revenirii titularului postului, in data de 01.08.2012.

Fiind vorba de un contract care s-a incheiat mai devreme de 3 luni de la incetarea primului contract de munca pe perioada determinata, contractul incheiat urmare deciziei nr. 705/01.08.2012 este unul succesiv, iar potrivit art. 82 alin. 5 din art. 279 , acesta nu putea avea o perioada mai mare de 12 luni.

In conditiile in care legiuitorul nu face distinctie cu privire modalitatea de incheiere a contractelor individuale de munca pe perioada determinata succesive, respectiv urmare a unui concurs sau nu, aprecierea instantei de fond potrivit careia cel de-al doilea contract nu este succesiv, fiind incheiat urmare a unui concurs este nefondata si reprezinta o adaugare la lege.

De altfel, si primul contract de munca incheiat cu intimatul a fost incheiat tot urmare a unui concurs, astfel cum rezulta din preambulul deciziei nr. 1940/31,08. 2011, aceasta fiind modalitatea de incheiere a tuturor contractelor individuale de munca, pe perioada determinata sau nu, de la nivelul Agentiei.

Potrivit art. 1 din H. G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, “ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator unei functii contractuale se face prin concurs sau examen, in limita posturilor vacante sau temporar vacante prevazute in statul de functii.”

Este gresita si aprecierea instantei de fond potrivit careia dispozitiile art. 84 alin. (2) din art. 279 sunt imperative. Asa cum rezulta din interpretarea acestui text de lege, legiuitorul a prevazut posibilitatea ca acest tip de contract sa fie incheiat pana la revenirea titularului pe post, insa aceasta posibilitate nu echivaleaza cu faptul ca incheierea acestui tip de contract nu trebuie corelata cu toate conditiile de incheiere a contractelor individuale de munca pe perioada determinata succesive.

Practic, interpretand continutul deciziei nr. 705/01.08.2012, contractul de munca incheiat intre parti avea o durata de 12 luni, putand inceta mai devreme de termenul limita de 05.08.2013 doar prin revenirea titularului postului, termenul de 12 luni fiind impus de faptul ca suntem in prezenta celui de-al doilea contract individual de munca.

Per a contrario, daca raportul juridic dedus judecatii ar fi fost reprezentat de primul contract de munca pe perioada determinata, atunci acestui contract i s-ar fi putut aplica teoria instantei de fond, cu mentiunea ca nici in aceasta situatie, nu pot fi interzise partilor stabilirea unei date de incetare a contractului anterior revenirii titularului postului.

Acest aspect rezulta si din dreptul angajatorului de a-si organiza activitatea in functie de necesitatile specifice, drept prevazut expres de prevederile art. 40 alin. (1) lit. a din art. 279 , potrivit caruia angajatorul are dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii.

Acest drept reprezinta consecinta dreptului sau de a-si angaja resursele materiale si financiare, de a-si mobiliza forta de munca necesara desfasurarii activitatii, asumandu-si riscul acestei activitati.

Raportat la aceste aspecte subliniaza apelanta faptul ca Tribunalul Bucuresti a ignorat mentiunile din preambulul deciziei atacate, precum si inscrisurile depuse de aceasta, potrivit carora la baza emiterii deciziei nr. 1. 115/01.08.2013 a stat, pe langa decizia nr. 705/01.08.2012 de incadrare a intimatului si referatele nr. 2373/19.02.2013 respectiv nr. 13. 203/30.07.2013 ale Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 6 Nord Vest Satu M., prin care aceasta unitate subordonata a apelantei solicita delegarea a 5 posturi de experti din cadrul Agentiei, avand in vedere incarcatura mare a personalului din cadru! Serviciului Autorizare Plati - CRPDRP 6 Nord Vest Satu M. . Astfel, avand in vedere necesitatea unei mai bune organizari la nivelul acestui centru regional, conducerea Agentiei a decis mutarea postului domnului Ciobanita la CRPDRP 6 Nord Vest Satu M., astfel incat la data prezentei acest post nu se mai afla organigrama CRPDRP 4 C. .

La data de 11.02.2015, prin Serviciul Registratura al Curtii, a depus intampinare intimatul S. A., solicitand respingerea apelului ca nefondat si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei pronuntate de instanta de fond ca fiind temeinica si legala.

Analizand intregul material probator administrat in cauza, prin prisma criticilor formulate in cererea de apel, Curtea constata ca apelul este fondat, pentru urmatoarele argumente:

Intr-adevar, prin decizia nr. 1940/31.08.2011, intre parti a fost incheiat initial un contract de munca pe perioada determinata, intimatul reclamant fiind incadrat in functia consilier gr. IA la Biroului Control Proiecte Finalizate din cadrul CRPDRP 4 SV Oltenia pana la revenirea titularului de post, D. V. P., dar nu mai tarziu de data de 05.09.2014. Cum titularul postului a revenit, s-a dispus incetarea de drept a contractului individual de munca al reclamantului, in baza art. 56 alin. (1) lit. i) din art. 279 , prin decizia nr. 706/01.08.2012 a Directorului General al apelantei.

Prin decizia nr. 705/01.08.2012, urmare a sustinerii unui concurs, intimatul reclamant  a fost incadrat din nou pe durata determinata in functia de consilier gr. IA la Biroului Control Proiecte Finalizate din cadrul CRPDRP 4 SV Oltenia pana la revenirea titularului de post, C. C., dar nu mai tarziu de data de 05.08.2013. Prin decizia nr. 1115/01.08.2013 s-a dispus incetarea de drept a contractului individual de munca, in baza prevederilor art. 56 alin. (1) lit. i din art. 279 , incepand cu 06.08.2013.

De regula, un contract individual de munca se incheie pe durata nedeterminata, sorgintea unei astfel de reguli regasindu-se in principiul asigurarii unei anumite stabilitati in munca. In situatii de exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, conditiile si situatiile in care o astfel de exceptie poate interveni fiind expres si limitativ prevazute in cuprinsul unui capitol din Titlul II al Codului muncii.

Conform art. 56 lit. i din art. 279 , contractul individual de munca inceteaza de drept „la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata”. Acest caz de incetare intervine atat in situatia in care contractul individual de munca a fost incheiat pe o anumita perioada, cat si in situatiile in care in continutul contractului se stipuleaza ca acesta inceteaza la o anumita data, la momentul executarii lucrarilor sau serviciilor in considerarea carora s-a incheiat ori la implinirea unui anumit eveniment viitor si sigur ca realizare, avut in vedere de catre parti, cum ar fi incetarea suspendarii contractului de munca al titularului postului. In toate aceste situatii, contractul individual de munca este afectat de un termen extinctiv cert, ca modalitate a actului juridic civil. De altfel, contractul de munca poate inceta si anterior expirarii termenului, de drept, prin acordul partilor sau la initiativa uneia din parti, in temeiul altor cazuri de incetare prevazute de art. 279 , contractul individual de munca fiind un act juridic guvernat de principiul libertatii de vointa, inclusiv in ceea ce priveste conditiile in care se va incheia acest contract, respectiv cele legate de stabilirea clauzelor contractuale.

Potrivit art. 82 din art. 279 : „(1) Prin derogare de la regula prevazuta la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata; (2) Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie. (3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 83, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari. (4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata. (5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare”.

In temeiul art. 83 lit. a) din art. 279 : „Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri: a) inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului sau de munca, cu exceptia situatiei in care acel salariat participa la greva”, iar in baza art. 84 din art. 279 : „(1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. (2) In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular”.

Prima instanta a apreciat ca intimatul reclamant a fost reangajat in baza art. 84 alin. (2) raportat la art. 83 lit. a din art. 279 , pe postul numitului C. C., pana la revenirea titularului postului, iar conform art. 83 din art. 279 putea fi concediat doar la revenirea persoanei pe care o inlocuia, in baza art. 84 alin. 2 din art. 279 , caruia i se confera un caracter imperativ.

Curtea retine insa ca, prin exceptie, art. 279 nu precizeaza o durata limita a contractului individual de munca incheiat pe durata determinata pentru inlocuirea titularului postului al carui contract de munca a fost suspendat. Intr-o asemenea situatie, de regula, contractul individual de munca pe durata determinata se incheie pana la revenirea pe post a titularului, fiind astfel posibila depasirea limitei maxime de 24 de luni. In cazul inlocuirii, in contractul individual de munca se stabileste, de regula, un termen incert si nu o data certa la care acest contract va inceta.

Totusi, prin acordul de vointa al partilor, pot exista derogari, cum a fost cazul si in speta, cand partile au fixat contractual o data limita pentru incetarea contractului de munca, respectiv 06.08.2013, conform deciziei nr. 705/01.08.2012, prin care intimatul reclamant  a fost incadrat pe durata determinata in functia de consilier gr. IA la Biroului Control Proiecte Finalizate din cadrul CRPDRP 4 SV Oltenia “pana la revenirea titularului de post, C. C., dar nu mai tarziu de data de 05.08.2013”.

Nu se poate aprecia ca dispozitiile din art. 279 cu privire la inlocuirea unui salariat in cazul suspendarii contractului de munca, pana la revenirea acestuia pe post, sunt edictate exclusiv in favoarea salariatului inlocuitor angajat pe durata determinata. Dimpotriva, acestea sunt in primul rand in favoarea angajatorului, care poate aduce un inlocuitor pentru salariatul indisponibil sau nu, conform art. 40 alin. (1) lit. a din art. 279 , angajatorul avand dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii. Contractul inlocuitorului, incheiat pe durata determinata, va expira, de regula, la momentul incetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular, dar aceasta nu impiedica partile sa stipuleze o alta data drept termen extinctiv cert, in temeiul principiul libertatii de vointa la incheierea contractului de munca. Incheierea acestui tip de contract trebuie evident corelata cu toate conditiile de incheiere a contractelor individuale de munca pe perioada determinata succesive.

Asadar, chiar daca nu suntem in prezenta unui contract incheiat succesiv, avand in vedere ca intimatul reclamant a fost angajat din nou in baza unui concurs, data limita de 05.08.2013 nu a fost introdusa nejustificat, ci reprezinta rezultatul vointei partilor. In consecinta, temeinic si legal s-a dispus prin decizia nr. 1115/01.08.2013 incetarea de drept a contractului individual de munca, in temeiul art. 56 alin. (1) lit. i din art. 279 , incepand cu 06.08.2013.

Prin urmare, in baza art. 480 din Codul de procedura civila, Curtea va admite apelul, va schimba in tot sentinta apelata, in sensul ca va respinge contestatia, ca neintemeiata.

 

P. ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

DECIDE:

 

Admite apelul declarat de apelanta AGENTIA P. FINANTAREA INVESTITIILOR RURALE, CF xx, cu sediul in sector 1, Bucuresti, S V. nr. 43 impotriva sentintei civile nr. ... din data de 30.10.2014 pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimatul S. A., CNP ...,  cu domiciliul ales in B., . 120, judetul O. .

Schimba in tot sentinta apelata, in sensul ca respinge contestatia, ca neintemeiata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   contract de munca pe durata determinata    reorganizarea activitatii    despagubire    dobanda legala    reintegrare efectiva    libertate de vointa    revenire pe post    forma scrisa    suspendarea contractului de munca    inlocuirea unui salariat   


Sus ↑