• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Incadrarea temporara pe un loc de munca vacant. Incetarea contractului pe durata perioadei de proba

Hotararea nr. 1372 din data de 04.07.2016
Pronuntata de Tribunalul Gorj

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 21.09.2015 sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamantul F. C. a chemat in judecata in calitate de parate S. C. E. O. SA si U. M. Jilt a S. D. M. din C. CEO, solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna anularea Deciziei nr. 6929/28.08.2015 si mentinerea ca legala decizia nr. 3488/13. 05. 2015.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin decizia n. 3488/13. 05. 2015, art. 1 si actul aditional nr. 3 din aceeasi data pe baza Hotararii nr. 34/08. 05. 2015 a Directorului Societatii C. E. O. s-a decis ca incepand cu data prezentei, domnul F. C., lacatus mecanic in cadrul Unitatii Miniere de cariera Jilt a S. D. M., va ocupa postul de conducator formatie de lucru la formatia de interventie de zi in sectoare-Sectorul IV Incarcare Expeditie al Unitatii Miniere de Cariera Jilt Sud, din cadrul S. D. M. a societatii, pentru o perioada de 90 de zile,  pana la ocuparea postului prin concurs.

A mentionat faptul ca pentru acest post,  incepand cu data de 13. 05. 2015 si pana in prezent nu s-a organizat concurs. Prin decizia nr. 6929/28.08.2015 i s-a adus la cunostinta in data de 8.09.2015 de catre intimata,  ca incepand cu data de 01.09.2015 nu va mai ocupa postul prin care fusese repartizat,  conform studiilor pe care le are, ci va fi trimis pe un alt post.

A apreciat ca aceasta decizie a fosta data abuziv,  el nefiind de acord ca ocupe un alt post decat cel pe care fusese repartizat prin decizia nr. 3488/13. 05. 2015, pentru acest post nefiind organizat nici un fel de concurs nici pana la data la care a depus prezenta actiune.

Concursul la care a facut referire intimata prin decizie, nu are nici o legatura cu postul care face obiectul deciziei nr. 3488, cu atat cu cat postul ocupat prin aceasta decizie, a fost ocupat tinandu-se cont de studiile si pregatirea sa profesionala.

Fata de motivele aratate a solicitat admiterea actiunii, anularea deciziei nr. 6929/28.08.2015, ca netemeinica si nelegala, mentinerea sa pe postul detinut anterior corespunzator deciziei 3488/13. 05. 2015.

A solicitat cheltuieli de judecata.

In dovedire a depus la dosar :decizia contestata,  nr. 6929/28.08.2015, decizia nr. 3488/13. 05. 2015; actul aditional nr. 3, copia contestatiei formulate.

In cadrul procedurii prealabile parata S. C. E. O. SA a formulat intampinare, pin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca netemeinica si nelegala.

Pe cale de exceptie a invocat lipsa obiectului cererii, intrucat reclamantul a contestat decizia nr. 6929/28.08.2015, deciziei ce a fost revocata in data de 06.10.2015 prin decizia inregistrata sub nr. 7620.

Fata de cele mentionate a solicitat admiterea exceptiei invocate si pe ale de consecinta respingerea contestatiei formulata de reclamantul F. C. impotriva societatii parate.

Alaturat a depus in copie, , conform cu originalul \" urmatoarele inscrisuri: Decizia nr. 6929/28.08.2015 si Decizia nr. 7620/06.10.2015.

La data de 12 februarie 2016 reclamantul a formulat note de sedinta, in esenta aratand ca cele mentionate de parata prin intampinare nu sunt reale, chiar daca s-a facut adresa prin care s-a revenit asupra deciziei contestate, in realitate acest fapt nu s-a intamplat, iar inscrisul este destinat doar pentru a eluda legea si de a induce in eroare instanta.

Prin sentinta civila nr. 248 din 12. 02. 2016 pronuntata de Tribunalul Gorj, Sectia C. Administrativ si Fiscal in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX s-a admis exceptia necompetentei materiale a Sectiei C. Administrativ si Fiscal a Tribunalului Gorj, invocata din oficiu si s-a dispus declinarea competentei de solutionarea cauzei in favoarea Sectiei Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a Tribunalului Gorj.

Pentru a pronunta aceasta sentinta s-a retinut ca obiectul prezentului dosar este reprezentat de contestatia formulata de reclamant, prin care acesta solicita anularea Deciziei nr. 6929/28.08.2015 si mentinerea, ca legala, a Deciziei nr. 3488/13. 05. 2015.

Astfel, Conform disp. art. 1 din Legea nr. 554/2004, denumit \"Subiectele de sesizare a instantei”: (1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim si repararea pagubei ce i-a fost cauzata. Interesul legitim poate fi atat privat, cat si public. (2) Se poate adresa instantei de contencios administrativ si persoana vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept”.

In conformitate cu disp. art. 2 din aceluiasi act normativ denumit \"Semnificatia unor termeni”: \"(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) persoana vatamata - orice persoana titulara a unui drept ori a unui interes legitim, vatamata de o autoritate publica printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri; in sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vatamate si grupul de persoane fizice, fara personalitate juridica, titular al unor drepturi subiective sau interese legitime private, precum si organismele sociale care invoca vatamarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor si intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate;

b) autoritate publica - orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care actioneaza, in regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autoritatilor publice, in sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public, in regim de putere publica;

c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevazute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ;

d) act administrativ-jurisdictional - actul emis de o autoritate administrativa investita, prin lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa speciala;

e) jurisdictie administrativa speciala - activitatea infaptuita de o autoritate administrativa care are, conform legii organice speciale in materie, competenta de solutionare a unui conflict privind un act administrativ, dupa o procedura bazata pe principiile contradictorialitatii, asigurarii dreptului la aparare si independentei activitatii administrativ-jurisdictionale;

f) contencios administrativ - activitatea de solutionare de catre instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, dupa caz, a unui act administrativ, in sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim”.

Pe de alta parte, conform disp. art. 95 Cod procedura civila: \"Tribunalele judeca: 1. in prima instanta, toate cererile care nu sunt date prin lege in competenta altor instante; 2. ca instante de apel, apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta; 3. ca instante de recurs, in cazurile anume prevazute de lege; 4. orice alte cereri date prin lege in competenta lor”.

De asemenea, conform disp. Titlului XII din Codul muncii , intitulat \" Jurisdictia muncii”, Cap. I - Dispozitii generale - :

\"Art. 266 - Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod”.

La fel, art. Cap. II al titlului susmentionat - Competenta materiala si teritoriala – prevede urmatoarele, in art. 269 – \"(1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor judecatoresti, stabilite potrivit legii.

(2) Cererile referitoare la cauzele prevazute la alin. (1) se adreseaza instantei competente in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul.

(3) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Codul de procedura civila pentru coparticiparea procesuala activa, cererea poate fi formulata la instanta competenta pentru oricare dintre reclamanti”.

S-a constatat ca, in cauza, este vorba despre cererea de anulare a actului prin care i s-a stabilit un alt salariu decat cel avut pana la emiterea acestuia.

Reclamantul face parte din personalul contractual, respectiv angajat prin Contract individual de munca la parata, in cadrul Unitatii Miniere Jilt a S. D. M., in functia de executie de lacatus mecanic, neavand calitate de functionar public.

Astfel, instanta a retinut ca Sectia C. Administrativ si Fiscal a Tribunalului Gorj nu este competenta material cu solutionarea cauzei deduse judecatii, urmare a celor prevazute expres de art. 279 , coroborat cu dispozitiile Codului de procedura civila, astfel ca, in litigiul dedus judecatii, competenta materiala apartine instantei de conflicte de munca, respectiv Sectiei Conflicte de Munca si Asigurari Sociale din cadrul Tribunalului Gorj.

In cauza a fost administrata. proba cu inscrisuri

Analizand contestatia prin prisma motivelor invocate de catre reclamant, a actelor si lucrarilor dosarului precum si a textelor de lege incidente in cauza, instanta constata ca este nefondata si urmeaza a o respinga, pentru cele ce succed:

In fapt, reclamantul F. C. a ocupat postul de lacatus mecanic in cadrul Unitatii Miniere de cariera Jilt a S. D. M., apartinand Societatii C. E. O. SA (CEO) pana la data de 13. 05. 2015, cand, prin decizia nr. 3488/13. 05. 2015, pe baza Hotararii nr. 34/08. 05. 2015 a Directorului Societatii C. E. O. s-a decis ca, va ocupa postul de conducator formatie de lucru la formatia de interventie de zi in sectoare-Sectorul IV Incarcare Expeditie al Unitatii Miniere de Cariera Jilt Sud, din cadrul S. D. M. a societatii, pentru o perioada de 90 de zile,  pana la ocuparea postului prin concurs.

Prin anuntul nr. xxxxx/26. 06. 2015, parata S. C. E. O. SA (CEO) a adus la cunostinta celor interesati ca organizeaza concurs intern pentru ocuparea posturilor de conducator formatie de lucru din cadrul S. D. M., posturi care erau ocupate de salariati numiti pentru o perioada de proba.

Prin cererea depusa la data de 02.07.2015si formularul de candidatura nr. 186/07.07.2015, reclamantul a solicitat inscrierea la concurs pentru ocuparea unui post de conducator formatie de lucru, insa in urma concursului organizat in data de 15.07.2015, dupa sustinerea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice, a obtinut nota 1,40, mentinuta si in urma contestatiei.

Asadar, prin anuntul nr. 6717/20.08.2015 privind rezultatele finale, reclamantul a fost declarat, ,respins”.

Prin decizia nr. 6929/28.08.2015 s-a dispus ca incepand cu data de 01.09.2015 reclamantul sa ocupe postul de lacatus mecanic la excavator E. 1400-04, post pe care il ocupase anterior numirii pe postul de conducator formatie lucru.

Aceasta decizie a fost revocata ulterior prin decizia nr. 7620/xxxxx/06.10.2015 iar prin decizia nr. 7621/xxxxx/06.10.2015 emisa de aceeasi parata, s-a dispus ca reclamantul sa revina pe postul detinut anterior, acela de lacatus mecanic la excavator E. 1400-04 al Unitatii Miniere de Cariera Jilt Sud din cadrul S. D. M. a societatii.

In speta, reclamantul solicita anularea Deciziei nr. 6929/28.08.2015 si mentinerea ca legala si temeinica a deciziei nr. 3488/13. 05. 2015 motivand ca postul pe care el l-a ocupat o perioada de proba de 90 de zile, nu a fost scos la concurs.

Sustinerile reclamantului nu sunt intemeiate.

Dispozitiile art. 31 din codul muncii prevad ca: (perioada de proba).

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.

Prin urmare, perioada de proba reprezinta intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea profesionala a salariatului si, in functie de rezultate, daca sunt negative, se poate exercita, in ultima zi a perioadei respective-dreptul angajatorului de a-1 concedia pe salariat pentru necorespundere profesionala, chiar fara preaviz.

Din inscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta in mod evident ca trecerea reclamantului pe postul de conducator formatie lucru a fost facuta doar temporar, pe o perioada de 90 de zile, pana la ocuparea postului prin concurs, nicidecum conform studiilor sau pregatirii profesionale, cum sustine reclamantul.

Faptul ca acest post a fost sau nu a fost scos la concurs in perioada celor 90 de zile, este lipsit de relevanta de vreme ce reclamantul fusese numit pe post doar temporar astfel ca, decizia intimatei, de revenire a reclamantului pe postul detinut anterior, de lacatus mecanic la excavator, este legala si temeinica in conditiile in care acelasi reclamant fusese respins la concursul organizat in data de 15.07.2015, asa cum s-a aratat mai sus.

De altfel, ulterior sustinerii concursului, postul de conducator formatie lucru a fost ocupat de un inginer care a lucrat in aparatul T. .

In plus, trebuie retinut, asa cum arata si parata, ca,  desi decizia nr. 6929/28.08.2015 a fost revocata printr-o alta decizie, reclamantul a continuat sa lucreze pe postul de conducator formatie lucru pana la data de 06.10.2015 cand s-a emis decizia de revocare, cu nr. 7621/06.10.2015, asa incat anularea unei decizii revocate apare ca fiind lipsita de obiect.

Fata de considerentele expuse, se apreciaza ca neintemeiata contestatia de fata, urmand a fi respinsa ca atare, in contradictoriu cu intimata.

Opinia asistentilor judiciari este conforma cu prezenta hotarare.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge contestatia formulata de reclamantul F. C., avand CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Comuna B.,,  judetul Gorj si paratele S. C. E. O. SA (CEO), cu sediul in municipiul Tg-J.,,  nr. 5, judetul Gorj si U. M. Jilt a S. D. M. din C. CEO, cu sediul in municipiul Tg-J.,,  nr. 5, judetul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   concurs    posturi vacante    perioada de proba    durata temporara    aptitudini profesionale    interes legitim    drept subiectiv    conflict de munca   


Sus ↑