• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Acordul salariatului si al angajatorului, conditie esentiala pentru modificarea contractului individual de munca

Hotararea nr. 648 din data de 21.04.2016
Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita sub nr. XXXXXXXX/08.09.2015, reclamantul P. E. S. a chemat in judecata pe paratul I. de S. pentru C. in Transporturi Rutiere, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. 345/01.07.2015 prin care s-a dispus reducerea salariului sau lunar brut, precum si raspunsul comunicat sub nr. xxxxx/04.08.2015.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea in fapt a cererii reclamantul a aratat ca prin decizia contestata, in temeiul OG nr. 26/2011, a deciziei nr. III/34/12. 05. 2015, pct. I9, a Curtii de Conturi parata a dispus reducerea salariului sau.

Impotriva acestei decizii reclamantul a formulat contestatie inregistrata sub nr. xxxxx/09.07.2015, parata comunicandu-i raspunsul nr. xxxxx/04.08.2015, in sensul respingerii contestatiei.

Impotriva deciziei nr. III/34/12. 05. 2015 si a incheierii nr. III/43/23. 06. 2015 parata a formulat cerere de suspendare prin care a solicitat instantei sa dispuna suspendarea punerii in executare a efectelor acestei decizii.

In drept, contractul individual de munca, conventia colectiva de munca, Codul muncii .

In dovedire solicita proba cu inscrisuri.

Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantul ignora dispozitiile deciziei nr. III/34/12. 05. 2015 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei si a incheierii nr. III/43/23. 06. 2015 prin care s-a dispus ca parata sa stabileasca grila de salarizare conform dispozitiilor legale, respectiv anexa VIII din Legea 284/2010. Salariatii ISCTR au fost informati in legatura cu faptul ca s-a efectuat un control de auditori externi ai curtii de conturi fiind incheiat procesul verbal de constatare cu ocazia auditului financiar de executie.

Parata nu a facut altceva decat sa puna in aplicare dispozitiile curtii de conturi a Romaniei care sau pronuntat in sens favorabil ISCTR, motivand ca salariul personalului platit din fonduri publice este stabilit intotdeauna unilateral de ordonatorul de credite in baza legii.

In cauza nu se poate vorbi despre o modificare unilaterala a contractului de munca ci de punerea in executare a deciziei nr. III/34/12. 05. 2015.

In drept, art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura civila, Legea nr. 53/2003.

In dovedire solicita proba cu inscrisuri.

A solicitat judecarea cauzei in lipsa.

S-au depus la dosar inscrisuri.

Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor incidente in cauza, Tribunalul constata:

Conform deciziei nr. 345/01.07.2015 emisa de I. de S. pentru C. in Transporturi Rutiere, incepand cu data de 01.07.2015 reclamantului, i s-au modificat functia, din inspector trafic, in inspector trafic rutier (studii medii) C. xxxxxx si salariul de baza 1290 lei, gradatia 3, clasa 32, treapta I-A.

Prin raspunsul formulat de parata la data de 04.08.2015 sub nr. xxxxx i s-a comunicat reclamantului ca decizia a fost emisa in mod legal, conform art. I9, din decizia nr. III/34/12. 05. 2015 emisa de Curtea de Conturi si incheierii nr. III/43/23. 06. 2015 emisa de aceeasi institutie.

Anterior acestei decizii, reclamantul detinuse functia de inspector trafic rutier – cod C. xxxxxx, prin mai multe acte aditionale fiindu-i modificat salariul.

La data de 01.07.2015 a fost incheiat actul aditional nr. 5 prin care a fost modificat felul muncii, reclamantul dobandind functia de inspector de trafic rutier (studii medii) – cod C. xxxxxx, cu un salariul brut lunar, corespunzator acestei functii, de 1290 lei. Actul aditional nu a fost insa semnat de reclamant.

In cuprinsul deciziei nr. III/34/12. 05. 2015 se arata la pct. 10 ca s-au stabilit eronat drepturi salariale pentru personalul contractual si persoane cu functii de conducere din cadrul ISCTR, facandu-se referire la incadrarea inspectorilor de trafic rutier cu studii superioare si medii si limitele de salarizare ale acestora in functie de clasa de salarizare conform anexei nr. VIII, la legea 284/2010. In cadrul masurilor care urmau a fi adoptate de angajator s-a prevazut ca acesta sa stabileasca grila de salarizare si sa incadreze personalul conform reglementarilor legale in vigoare pana la data de 31.08.2015.

Art. 41 din Codul muncii prevede: \"contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.

Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) conditiile de munca; e) salariul;

f) timpul de munca si timpul de odihna. ”

In speta, s-a dispus modificarea felului muncii, prin schimbarea functiei detinute de reclamant.

Executarea contractului individual de munca este guvernata de principiul stabilitatii, care presupune ca modificarea sau incetarea lui sa nu poata interveni decat in cazurile si conditiile expres prevazute de lege.

In conformitate cu dispozitiile art. 41 alin. (1) art. 279 , contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor si numai cu titlu de exceptie modificarea unilaterala a contractului individual de munca se poate face fara consimtamantul salariatului. Aceste situatii de exceptie sunt reglementate prin art. 48 art. 279 , potrivit carora angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.

In concret, instanta retine ca in speta nu exista acordul salariatului in ceea ce priveste schimbarea functiei si a salariului, si nu se afla in nici unul din cazurile acceptate de legiuitor pentru modificare unilaterala de catre angajator a contractului de munca.

Art. 41 din art. 279 este o expresie a principiului consensualismului relatiilor de munca, transpus la nivelul contractului individual de munca. Este evident ca modificarea unor clauze ale oricarui contract sinalagmatic civil sau comercial, inclusiv ale contractului individual de munca, nu se poate realiza prin vointa unilaterala a unei singure parti, ci necesita si manifestarea acordului de vointa a partii cocontractante.

In aplicarea acestui principiu fundamental al contractelor, legiuitorul de dreptul muncii stabileste regula conform careia, nici angajatorul si nici salariatul nu pot modifica nici o clauza a contractului individual de munca fara acordul expres al celuilalt. Acordul de modificare trebuie sa fie expres si nu tacit sau subinteles, si trebuie sa se manifeste fara nici un viciu de consimtamant.

In speta, angajatorul a procedat la modificarea cu caracter definitiv a contractului de munca, acest lucru fiind posibil doar in baza realizarii acordului partilor in acest sens, orice modificare unilaterala cu caracter definitiv a contractului de munca fiind ilegala.

In raport de situatia de fapt constatata de Curtea de Conturi, angajatorul avea posibilitatea de a solicita constatarea nulitatii clauzei contractuale ce incalca legea, urmand ca aceasta sa fie inlocuite de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile, posibilitate reglementata de art. 57 din Codul muncii .

Tribunalul drept consecinta a anularii deciziei de modificare a contractului de munca, va dispune conform principiului repunerii partilor in situatia anterioara reglementat de art. 80 din Codul muncii si acordarea diferentelor dintre drepturile salariale avute anterior emiterii deciziei nr. 345/01.07.2015 si cele stabilite prin aceasta decizie, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflatie si dobanda legala.

P. aceste considerente, tribunalul va admite actiunea.

Potrivit art. 451 si urmatoarele din Codul de procedura civila, tribunalul va retine culpa procesuala a paratei in determinarea efectuarii cheltuielilor de judecata, motiv pentru care o va obliga pe aceasta la plata catre reclamant, a sumei de 2000 lei, reprezentand contravaloarea onorariului de avocat – chitanta nr. 29/03.03.2016.

 

P. ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite in parte actiunea formulata de reclamantul P. E. S., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in municipiul Targoviste, . 18,, ,  judetul Dambovita, in contradictoriu cu paratul I. de S. pentru Control in Transporturi R., cu sediul in municipiul Bucuresti, . 38, sector 1.

Anuleaza decizia nr. 345/01.07.2015, emisa de parat si obliga paratul la plata diferentelor salariale dintre salariul avut anterior emiterii deciziei nr. 345/ 01.07.2015 si cel stabilit prin decizia anulata, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   modificare unilaterala    felul muncii    acordul partilor    act aditional    dobanda legala    viciu de consimtamant    repunere in situatia anterioara   


Sus ↑