• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Parcurgerea obligatorie a etapelor necesare declansarii grevei

Hotararea nr. Decizia civil? nr. 587 din 22 aprilie 2008
Pronuntata de Curtea de Apel Ploie?ti, Sec?ia pentru Cauze privind Conflicte de Munc? ?i Asigur?ri Sociale

Atâta timp cât dreptul la grev? nu este un drept absolut, el fiind supus, conform legilor ??rii, unor condi?ii necesare pentru exercitarea cu bun? credin?? ?i valorificarea drepturilor p?r?ilor conflictului de interese, Curtea constat? c? prima instan?? în mod corect a apreciat c? greva declan?at? la 19.07.2007 este ilegal?, stabilind just c? parcurgerea procedurii prealabile este obligatorie indiferent de voin?a sindicatului de a declan?a ?i de a men?ine greva. 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Odat? declan?at conflictul de interese, în condi?iile prev. de art. 16, sindicatul are obliga?ia conform art. 17, s? sesizeze Ministerul Muncii ?i Protec?iei Sociale, prin organele sale teritoriale, în vederea negocierii, legea prev?zând ?i men?iunile obligatorii pe care trebuie s? le cuprind? aceast? sesizare, precum ?i procedura înregistr?rii acesteia la Direc?ia de munc? ?i protec?ie social?. 3. Dat? fiind atitudinea sindicatului, recurent-pârât în cauz?, de a nu respect? procedura prev?zut? de lege pentru solu?ionarea conflictului de interese ap?rut, este legal? ?i temeinic? solu?ia primei instan?e care a respins ca inadmisibil? cererea reconven?ional? prin care se solicita obligarea reclamantei s? negocieze încheierea contractului colectiv de munc? la nivel de unitate.

 

Prin cererea înregistrat? sub num?rul 4607 din 20 iulie 2007 reclamanta (...) D. Românesc SA a chemat în judecat? pe pârâtul U. din cadrul (...) D. Românesc SA, solicitând instan?ei ca prin sentin?a ce se va pronun?a s? se dispun? încetarea grevei ca fiind ilegal declan?at? de pârât la 19 iulie 2007.
În motivarea cererii reclamanta a ar?tat c? începând cu luna mai 2007 pârâtul a notificat-o în vederea începerii negocierilor pentru încheierea contractului colectiv de munc? la nivel de unitate, îns?, în mod nejustificat la 18 iulie 2007 pârâtul a anun?at încetarea lucrului nefiind de acord cu major?rile salariale propuse de patronat astfel încât la 19 iulie 2007 angaja?ii reclamantei la instigarea reprezentantului pârâtului au încetat activitatea de?i nu au fost respectate procedurile prealabile obligatorii privind concilierea conflictului de interese ap?rut între p?r?i, intrându-se în grev? pe timp nelimitat.
La data de 24 iulie 2007 pârâtul a formulat o întâmpinare, solicitând respingerea cererii în condi?iile în care reclamanta refuz? negocierea contractului, fiind respectate condi?iile prev?zute de lege pentru declan?area grevei, precum ?i o cerere reconven?ional? prin care a solicitat obligarea reclamantei s? treac? la negocierea CCM ?i s? încerce solu?ionarea conflictului de interese în termenul legal conferit de Legea nr. 130/1996 motivându-se c? reclamanta refuz? sub diferite pretexte negocierea contractului schimbând ?i echipa de negociere.
Tribunalul Prahova prin sentin?a civil? nr. 1011 din 24 iulie 2007 a admis cererea formulat? de reclamanta (...) D. Românesc împotriva pârâtului Sindicatul U. din cadrul D. Românesc ?i a dispus încetarea grevei ca fiind ilegal declan?at? de Sindicatul U. începând cu 19 iulie 2007. S-a respins cererea reconven?ional? formulat? de pârât împotriva reclamantei ca inadmisibil?.
Împotriva acestei sentin?e a declarat recurs pârâtul Sindicatul U. din cadrul (...) D. Românesc, criticând-o pentru nelegalitate ?i netemeinicie. A ar?tat recurentul c? la (...) D. Românesc exist? un conflict de interese solu?ionat par?ial prin concilierea efectuat? la data de 6 august 2003, conflictul r?mânând deschis pentru c? nu s-a încheiat un contract colectiv de munc?, conform voin?ei salaria?ilor. Mai sus?ine recurentul c? înainte de declan?area grevei a fost respectat? procedura prev?zut? de Legea nr. 168/1999, respectiv: la data de 13.07.2007 a avut loc o grev? de avertisment de 2 ore, exist? voin?a membrilor de sindicat de a men?ine greva, la dosarul cauzei s-a depus procesul verbal încheiat cu ocazia concilierii conflictului de interese prin care a fost sesizat? Direc?ia de Munc?, Solidaritate Social? ?i Familie.
Astfel, arat? recurentul, instan?a de fond în mod gre?it a apreciat c? greva este ilegal? întrucât nu au fost epuizate toate posibilit??ile de solu?ionare a conflictului de interese (concilierea, medierea ?i arbitrajul) ?i a respins cererea reconven?ional? a sindicatului privind obligarea reclamantei la negocierea contractului colectiv de munc? la nivel de unitate, atâta timp cât exist? o rea voin?? din partea angajatorului.
Prin motivele de recurs recurentul a invocat excep?ia de neconstitu?ionalitate a art. 41 din Legea nr. 168/1999, ale c?rui dispozi?ii pun sindicatul într-o situa?ie de inferioritate fa?? de patronat, iar în aceste condi?ii sindicatul nu mai are posibilitatea de a ap?ra drepturile salaria?ilor ?i de a încheia un contract colectiv de munc? la nivel de unitate. A ar?tat recurentul c? aceste dispozi?ii intr? în contradic?ie cu art. 41 alin. (2), (3), (4), (5) ?i art. 43 alin. (1) din Constitu?ia României.
Pentru aceste considerente, recurentul a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a sentin?ei recurate, respingerea ac?iunii promovat? de (...) D. Românesc SA ?i admiterea cererii reconven?ionale formulat? de sindicat.
Examinând sentin?a recurat? prin prisma criticilor invocate, a actelor ?i lucr?rilor dosarului, a dispozi?iilor legale incidente în cauz?, precum ?i sub toate aspectele conform art. 3041 C. proc. civ., Curtea constat? c? recursul este nefondat, pentru urm?toarele considerente:
În ceea ce prive?te neconstitu?ionalitatea art. 41 din Legea nr. 168/1999, Curtea re?ine c? la data de 10.10.2007 a fost admis? cererea formulat? de Sindicatul U., sens în care a fost sesizat? Curtea Constitu?ional? în vederea solu?ion?rii excep?iei de neconstitu?ionalitate, a fost suspendat? judecarea cauzei pân? la solu?ionarea excep?iei ?i a fost înaintat dosarul la Curtea Constitu?ional? spre competent? solu?ionare.
Curtea Constitu?ional?, prin decizia nr. 162/26.02.2008 a respins excep?ia de neconstitu?ionalitate a disp.art. 41 din Legea nr. 168/1999. Curtea a constatat c? prevederea condi?iilor din Legea nr. 168/1999 pentru exercitarea dreptului la grev? nu poate fi privit? ca fiind contrar? dispozi?iilor constitu?ionale care consacr? acest drept ori celor care garanteaz? dreptul la negocieri colective în materie de munc? ?i caracterul obligatoriu al conven?iilor civile. Astfel, art. 43 din Constitu?ie prevede c? legea stabile?te condi?iile ?i limitele exercit?rii dreptului la grev?. A apreciat Curtea c? dreptul la grev? nu este un drept absolut astfel c? exercitarea sa poate fi supus? unor condi?ii pe care legiuitorul le consider? necesare.
Nici în contextul reglement?rilor interna?ionale dreptul la grev? nu apare ca un drept absolut. Astfel, art. 8 din Pactul interna?ional referitor la drepturile economice, sociale ?i culturale consacr? dreptul la grev?, cu precizarea c? acesta trebuie exercitat conform legilor din fiecare ?ar?.
În ceea ce prive?te aspectele particulare invocate de autorul excep?iei ?i care ar determina neconstitu?ionalitatea acestor dispozi?ii, Curtea a stabilit c? acestea privesc modul de aplicare a legii, respectiv modul în care p?r?ile conflictului de interese cu în?eles s?-?i exercite cu sau f?r? bun?-credin?? drepturile, urmând s? fie solu?ionate de instan?a de judecat?, respectiv Curtea de Apel Ploie?ti, investit? cu solu?ionarea recursului declarat de c?tre sindicatul U.
Referitor la fondul cauzei, instan?a re?ine c? dispozi?iile incidente în solu?ionarea cauzei sunt cele prev. de art. 14-66 din Legea nr. 168/1999.
Conform art. 14, în cazurile în care într-o unitate exist? premisele declan??rii unui conflict de interese, sindicatele vor sesiza unitatea despre aceast? situa?ie. În cazul în care unitatea nu a r?spuns la toate revendic?rile formulate sau, de?i a r?spuns, sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul de interese se consider? declan?at (art. 16).
Sub aspectul acestor dispozi?ii legale ?i din analiza probelor administrate, Curtea re?ine c? în mod corect prima instan?? a constatat existen?a conflictului de interese întemeiat pe discu?iile purtate în perioada iunie-iulie 2007, în vederea negocierii contractului colectiv de munc? la nivelul societ??ii, negocieri în urma c?rora au ap?rut neîn?elegeri.
Odat? declan?at conflictul de interese, în condi?iile prev. de art. 16, sindicatul are obliga?ia conform art. 17, s? sesizeze Ministerul Muncii ?i Protec?iei Sociale, prin organele sale teritoriale, în vederea negocierii, legea prev?zând ?i men?iunile obligatorii pe care trebuie s? le cuprind? aceast? sesizare, precum ?i procedura înregistr?rii acesteia la Direc?ia de munc? ?i protec?ie social?.
Or, în cauza de fa??, în urma apari?iei neîn?elegerilor între p?r?i privind încheierea contractului colectiv de munc?, recurentul a declan?at greva la data de 19.07.2007, dat? la care a fost în?tiin?at? ?i Direc?ia de munc? ?i protec?ie social? P. Din adresa nr. 42/19.07.2007 (fila 21 dosar fond) rezult? c? recurentul a adus la cuno?tin?a Direc?iei de munc? faptul c? salaria?ii societ??ii au decis s? declan?eze greva pe termen nelimitat ?i a fost suspendat? negocierea contractului colectiv de munc?. 
Aceast? adres? de sesizare nu întrune?te cerin?ele prev. de art. 17 ?i urm. din Legea nr. 168/1999 privind sesizarea în vederea concilierii, astfel încât Curtea constat? nerespectarea de c?tre recurent a acestei obliga?ii care constituie o etap? prealabil? obligatorie înainte de declan?area grevei. În fapt, neexistânnd o asemenea sesizare, în cauz? nu s-a putut realiza nici procedura concilierii conflictului de drepturi, a?a cum este ea prev?zut? de art. 17-25 din Legea nr. 168/1999.
Sus?inerile recurentului în sensul c? procesul-verbal din data de 7.08.2003 încheiat cu ocazia concilierii conflictului de interese face dovada respect?rii procedurii legale întrucât acest proces verbal încheiat în urma concilierii prevede faptul c? respectivul conflict de interese r?mâne deschis, astfel încât procedura parcurs? cu acea ocazie le profit? în prezent, nu pot fi re?inute de c?tre C.
Din cuprinsul acestui proces verbal aflat la filele 26-29 dosar fond, rezult? c? a fost încheiat cu ocazia concilierii conflictului de interese sesizat de c?tre sindicat ?i înregistrat la Direc?ia pentru E., Familie ?i Solidaritate Social? P sub nr. 12444/31.07.2003, având ca obiect aspecte privind concedierea, salariile, ajutoarele pentru evenimente deosebite.
Se men?ioneaz? faptul c? administra?ia a propus rezolvarea conflictului prin arbitraj ?i c? reprezentantul sindicatului a luat în considerare ?i procedura medierii, conflictul r?mânând deschis.
Sub un prim aspect, se remarc? faptul c? procesul verbal amintit se refer? la un alt conflict de interese, cu un obiect distinct fa?? de cel declan?at în lunile iunie-iulie 2007, acest ultim conflict privind neîncheierea contractului colectiv de munc? pentru anul 2007. Astfel, acest proces-verbal, chiar dac? relev? unele revendic?ri nesolu?ionate în anul 2003, revendic?ri care oricum sunt diferite fa?? de cele actuale, nu poate face dovada parcurgerii procedurii prealabile legale ?i nici nu poate constitui baza legal? pentru o grev? declan?at? în anul 2007.
Greva declan?at? la 19.07.2007 are ca temei neîncheierea contractului colectiv de munc? pentru anul 2007 ?i cum încheierea acestui contract este o opera?iune anual?, nu poate fi influen?at? de un proces-verbal încheiat anterior, privind concilierea unui conflict de interese cu un obiect diferit.
În aceste condi?ii procesul verbal amintit nu produce efecte juridice în spe?? a?a cum în mod corect a re?inut ?i instan?a de fond.
Mai mult decât atât, disp.art. 41 di Legea nr. 168/1999 prev?d c? greva poate fi declarat? numai dac? în prealabil au fost epuizate posibilit??ile de solu?ionare a conflictului de interese prin procesurile prev?zute de prezenta lege ?i c? înainte de declan?area grevei medierea ?i arbitrajul sunt obligatorii dac? p?r?ile au decis parcurgerea acestor etape.
Din procesul verbal încheiat la data de 18.07.2007 ?i aflat la filele 6-7 dosar fond, rezult? c? sindicatului i s-a recomandat, în cadrul discu?iilor purtate, de c?tre reprezentantul administra?iei, parcurgerea etapelor prealabile declan??rii grevei, respectiv concilierea, medierea ?i arbitrajul.
Or, din actele dosarului rezult? c? pârâtul-recurent nu a respectat dispozi?iile legale privind sesizarea Direc?iei de munc? pentru efectuarea concilierii ?i nici parcurgerea procedurilor privind medierea ?i arbitrajul.
În aceste condi?ii, atâta timp cât dreptul la grev? nu este un drept absolut, el fiind supus, conform legilor ??rii, unor condi?ii necesare pentru exercitarea cu bun? credin?? ?i valorificarea drepturilor p?r?ilor conflictului de interese, Curtea constat? c? prima instan?? în mod corect a apreciat c? greva declan?at? la 19.07.2007 este ilegal?, stabilind just c? parcurgerea procedurii prealabile este obligatorie indiferent de voin?a sindicatului de a declan?a ?i de a men?ine greva.
Dat? fiind atitudinea sindicatului, recurent-pârât în cauz?, de a nu respect? procedura prev?zut? de lege pentru solu?ionarea conflictului de interese ap?rut, este legal? ?i temeinic? solu?ia primei instan?e care a respins ca inadmisibil? cererea reconven?ional? prin care se solicita obligarea reclamantei s? negocieze încheierea contractului colectiv de munc? la nivel de unitate.
Pentru considerentele expuse anterior, Curtea constat? c? nu subzist? niciuna dintre criticile invocate de c?tre recurent, sentin?a primei instan?e fiind legal? ?i temeinic?, sens în care potrivit art. 312 C. proc. civ. rercursul urmeaz? s? fie respins ca nefondat.

Prin cererea înregistrat? sub num?rul 4607 din 20 iulie 2007 reclamanta (...) D. Românesc SA a chemat în judecat? pe pârâtul U. din cadrul (...) D. Românesc SA, solicitând instan?ei ca prin sentin?a ce se va pronun?a s? se dispun? încetarea grevei ca fiind ilegal declan?at? de pârât la 19 iulie 2007.În motivarea cererii reclamanta a ar?tat c? începând cu luna mai 2007 pârâtul a notificat-o în vederea începerii negocierilor pentru încheierea contractului colectiv de munc? la nivel de unitate, îns?, în mod nejustificat la 18 iulie 2007 pârâtul a anun?at încetarea lucrului nefiind de acord cu major?rile salariale propuse de patronat astfel încât la 19 iulie 2007 angaja?ii reclamantei la instigarea reprezentantului pârâtului au încetat activitatea de?i nu au fost respectate procedurile prealabile obligatorii privind concilierea conflictului de interese ap?rut între p?r?i, intrându-se în grev? pe timp nelimitat.La data de 24 iulie 2007 pârâtul a formulat o întâmpinare, solicitând respingerea cererii în condi?iile în care reclamanta refuz? negocierea contractului, fiind respectate condi?iile prev?zute de lege pentru declan?area grevei, precum ?i o cerere reconven?ional? prin care a solicitat obligarea reclamantei s? treac? la negocierea CCM ?i s? încerce solu?ionarea conflictului de interese în termenul legal conferit de Legea nr. 130/1996 motivându-se c? reclamanta refuz? sub diferite pretexte negocierea contractului schimbând ?i echipa de negociere.Tribunalul Prahova prin sentin?a civil? nr. 1011 din 24 iulie 2007 a admis cererea formulat? de reclamanta (...) D. Românesc împotriva pârâtului Sindicatul U. din cadrul D. Românesc ?i a dispus încetarea grevei ca fiind ilegal declan?at? de Sindicatul U. începând cu 19 iulie 2007. S-a respins cererea reconven?ional? formulat? de pârât împotriva reclamantei ca inadmisibil?.

Împotriva acestei sentin?e a declarat recurs pârâtul Sindicatul U. din cadrul (...) D. Românesc, criticând-o pentru nelegalitate ?i netemeinicie. A ar?tat recurentul c? la (...) D. Românesc exist? un conflict de interese solu?ionat par?ial prin concilierea efectuat? la data de 6 august 2003, conflictul r?mânând deschis pentru c? nu s-a încheiat un contract colectiv de munc?, conform voin?ei salaria?ilor. Mai sus?ine recurentul c? înainte de declan?area grevei a fost respectat? procedura prev?zut? de Legea nr. 168/1999, respectiv: la data de 13.07.2007 a avut loc o grev? de avertisment de 2 ore, exist? voin?a membrilor de sindicat de a men?ine greva, la dosarul cauzei s-a depus procesul verbal încheiat cu ocazia concilierii conflictului de interese prin care a fost sesizat? Direc?ia de Munc?, Solidaritate Social? ?i Familie.Astfel, arat? recurentul, instan?a de fond în mod gre?it a apreciat c? greva este ilegal? întrucât nu au fost epuizate toate posibilit??ile de solu?ionare a conflictului de interese (concilierea, medierea ?i arbitrajul) ?i a respins cererea reconven?ional? a sindicatului privind obligarea reclamantei la negocierea contractului colectiv de munc? la nivel de unitate, atâta timp cât exist? o rea voin?? din partea angajatorului.Prin motivele de recurs recurentul a invocat excep?ia de neconstitu?ionalitate a art. 41 din Legea nr. 168/1999, ale c?rui dispozi?ii pun sindicatul într-o situa?ie de inferioritate fa?? de patronat, iar în aceste condi?ii sindicatul nu mai are posibilitatea de a ap?ra drepturile salaria?ilor ?i de a încheia un contract colectiv de munc? la nivel de unitate. A ar?tat recurentul c? aceste dispozi?ii intr? în contradic?ie cu art. 41 alin. (2), (3), (4), (5) ?i art. 43 alin. (1) din Constitu?ia României.Pentru aceste considerente, recurentul a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a sentin?ei recurate, respingerea ac?iunii promovat? de (...) D. Românesc SA ?i admiterea cererii reconven?ionale formulat? de sindicat.Examinând sentin?a recurat? prin prisma criticilor invocate, a actelor ?i lucr?rilor dosarului, a dispozi?iilor legale incidente în cauz?, precum ?i sub toate aspectele conform art. 3041 C. proc. civ., Curtea constat? c? recursul este nefondat, pentru urm?toarele considerente:În ceea ce prive?te neconstitu?ionalitatea art. 41 din Legea nr. 168/1999, Curtea re?ine c? la data de 10.10.2007 a fost admis? cererea formulat? de Sindicatul U., sens în care a fost sesizat? Curtea Constitu?ional? în vederea solu?ion?rii excep?iei de neconstitu?ionalitate, a fost suspendat? judecarea cauzei pân? la solu?ionarea excep?iei ?i a fost înaintat dosarul la Curtea Constitu?ional? spre competent? solu?ionare.Curtea Constitu?ional?, prin decizia nr. 162/26.02.2008 a respins excep?ia de neconstitu?ionalitate a disp.art. 41 din Legea nr. 168/1999. Curtea a constatat c? prevederea condi?iilor din Legea nr. 168/1999 pentru exercitarea dreptului la grev? nu poate fi privit? ca fiind contrar? dispozi?iilor constitu?ionale care consacr? acest drept ori celor care garanteaz? dreptul la negocieri colective în materie de munc? ?i caracterul obligatoriu al conven?iilor civile. Astfel, art. 43 din Constitu?ie prevede c? legea stabile?te condi?iile ?i limitele exercit?rii dreptului la grev?.

A apreciat Curtea c? dreptul la grev? nu este un drept absolut astfel c? exercitarea sa poate fi supus? unor condi?ii pe care legiuitorul le consider? necesare.Nici în contextul reglement?rilor interna?ionale dreptul la grev? nu apare ca un drept absolut. Astfel, art. 8 din Pactul interna?ional referitor la drepturile economice, sociale ?i culturale consacr? dreptul la grev?, cu precizarea c? acesta trebuie exercitat conform legilor din fiecare ?ar?.În ceea ce prive?te aspectele particulare invocate de autorul excep?iei ?i care ar determina neconstitu?ionalitatea acestor dispozi?ii, Curtea a stabilit c? acestea privesc modul de aplicare a legii, respectiv modul în care p?r?ile conflictului de interese cu în?eles s?-?i exercite cu sau f?r? bun?-credin?? drepturile, urmând s? fie solu?ionate de instan?a de judecat?, respectiv Curtea de Apel Ploie?ti, investit? cu solu?ionarea recursului declarat de c?tre sindicatul U.Referitor la fondul cauzei, instan?a re?ine c? dispozi?iile incidente în solu?ionarea cauzei sunt cele prev. de art. 14-66 din Legea nr. 168/1999.Conform art. 14, în cazurile în care într-o unitate exist? premisele declan??rii unui conflict de interese, sindicatele vor sesiza unitatea despre aceast? situa?ie. În cazul în care unitatea nu a r?spuns la toate revendic?rile formulate sau, de?i a r?spuns, sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul de interese se consider? declan?at (art. 16).Sub aspectul acestor dispozi?ii legale ?i din analiza probelor administrate, Curtea re?ine c? în mod corect prima instan?? a constatat existen?a conflictului de interese întemeiat pe discu?iile purtate în perioada iunie-iulie 2007, în vederea negocierii contractului colectiv de munc? la nivelul societ??ii, negocieri în urma c?rora au ap?rut neîn?elegeri.Odat? declan?at conflictul de interese, în condi?iile prev. de art. 16, sindicatul are obliga?ia conform art. 17, s? sesizeze Ministerul Muncii ?i Protec?iei Sociale, prin organele sale teritoriale, în vederea negocierii, legea prev?zând ?i men?iunile obligatorii pe care trebuie s? le cuprind? aceast? sesizare, precum ?i procedura înregistr?rii acesteia la Direc?ia de munc? ?i protec?ie social?.Or, în cauza de fa??, în urma apari?iei neîn?elegerilor între p?r?i privind încheierea contractului colectiv de munc?, recurentul a declan?at greva la data de 19.07.2007, dat? la care a fost în?tiin?at? ?i Direc?ia de munc? ?i protec?ie social? P. Din adresa nr. 42/19.07.2007 (fila 21 dosar fond) rezult? c? recurentul a adus la cuno?tin?a Direc?iei de munc? faptul c? salaria?ii societ??ii au decis s? declan?eze greva pe termen nelimitat ?i a fost suspendat? negocierea contractului colectiv de munc?.

 Aceast? adres? de sesizare nu întrune?te cerin?ele prev. de art. 17 ?i urm. din Legea nr. 168/1999 privind sesizarea în vederea concilierii, astfel încât Curtea constat? nerespectarea de c?tre recurent a acestei obliga?ii care constituie o etap? prealabil? obligatorie înainte de declan?area grevei. În fapt, neexistânnd o asemenea sesizare, în cauz? nu s-a putut realiza nici procedura concilierii conflictului de drepturi, a?a cum este ea prev?zut? de art. 17-25 din Legea nr. 168/1999.Sus?inerile recurentului în sensul c? procesul-verbal din data de 7.08.2003 încheiat cu ocazia concilierii conflictului de interese face dovada respect?rii procedurii legale întrucât acest proces verbal încheiat în urma concilierii prevede faptul c? respectivul conflict de interese r?mâne deschis, astfel încât procedura parcurs? cu acea ocazie le profit? în prezent, nu pot fi re?inute de c?tre C.

Din cuprinsul acestui proces verbal aflat la filele 26-29 dosar fond, rezult? c? a fost încheiat cu ocazia concilierii conflictului de interese sesizat de c?tre sindicat ?i înregistrat la Direc?ia pentru E., Familie ?i Solidaritate Social? P sub nr. 12444/31.07.2003, având ca obiect aspecte privind concedierea, salariile, ajutoarele pentru evenimente deosebite.Se men?ioneaz? faptul c? administra?ia a propus rezolvarea conflictului prin arbitraj ?i c? reprezentantul sindicatului a luat în considerare ?i procedura medierii, conflictul r?mânând deschis.Sub un prim aspect, se remarc? faptul c? procesul verbal amintit se refer? la un alt conflict de interese, cu un obiect distinct fa?? de cel declan?at în lunile iunie-iulie 2007, acest ultim conflict privind neîncheierea contractului colectiv de munc? pentru anul 2007. Astfel, acest proces-verbal, chiar dac? relev? unele revendic?ri nesolu?ionate în anul 2003, revendic?ri care oricum sunt diferite fa?? de cele actuale, nu poate face dovada parcurgerii procedurii prealabile legale ?i nici nu poate constitui baza legal? pentru o grev? declan?at? în anul 2007.Greva declan?at? la 19.07.2007 are ca temei neîncheierea contractului colectiv de munc? pentru anul 2007 ?i cum încheierea acestui contract este o opera?iune anual?, nu poate fi influen?at? de un proces-verbal încheiat anterior, privind concilierea unui conflict de interese cu un obiect diferit.

În aceste condi?ii procesul verbal amintit nu produce efecte juridice în spe?? a?a cum în mod corect a re?inut ?i instan?a de fond.Mai mult decât atât, disp.art. 41 di Legea nr. 168/1999 prev?d c? greva poate fi declarat? numai dac? în prealabil au fost epuizate posibilit??ile de solu?ionare a conflictului de interese prin procesurile prev?zute de prezenta lege ?i c? înainte de declan?area grevei medierea ?i arbitrajul sunt obligatorii dac? p?r?ile au decis parcurgerea acestor etape.Din procesul verbal încheiat la data de 18.07.2007 ?i aflat la filele 6-7 dosar fond, rezult? c? sindicatului i s-a recomandat, în cadrul discu?iilor purtate, de c?tre reprezentantul administra?iei, parcurgerea etapelor prealabile declan??rii grevei, respectiv concilierea, medierea ?i arbitrajul.Or, din actele dosarului rezult? c? pârâtul-recurent nu a respectat dispozi?iile legale privind sesizarea Direc?iei de munc? pentru efectuarea concilierii ?i nici parcurgerea procedurilor privind medierea ?i arbitrajul.În aceste condi?ii, atâta timp cât dreptul la grev? nu este un drept absolut, el fiind supus, conform legilor ??rii, unor condi?ii necesare pentru exercitarea cu bun? credin?? ?i valorificarea drepturilor p?r?ilor conflictului de interese, Curtea constat? c? prima instan?? în mod corect a apreciat c? greva declan?at? la 19.07.2007 este ilegal?, stabilind just c? parcurgerea procedurii prealabile este obligatorie indiferent de voin?a sindicatului de a declan?a ?i de a men?ine greva.

Dat? fiind atitudinea sindicatului, recurent-pârât în cauz?, de a nu respect? procedura prev?zut? de lege pentru solu?ionarea conflictului de interese ap?rut, este legal? ?i temeinic? solu?ia primei instan?e care a respins ca inadmisibil? cererea reconven?ional? prin care se solicita obligarea reclamantei s? negocieze încheierea contractului colectiv de munc? la nivel de unitate.Pentru considerentele expuse anterior, Curtea constat? c? nu subzist? niciuna dintre criticile invocate de c?tre recurent, sentin?a primei instan?e fiind legal? ?i temeinic?, sens în care potrivit art. 312 C. proc. civ. rercursul urmeaz? s? fie respins ca nefondat.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   Greva    Sindicat    Declansarea grevei    contestare greva   


Sus ↑