• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Incetarea de drept a contractului de munc? la expirarea termenului

Hotararea nr. Decizia civil? nr. 339/R/CM din 2003
Pronuntata de Curtea de Apel Pite?ti

Tribunalul Arge? a admis contesta?ia petentului ?i a constatat nulitatea deciziei de desfacere a contractului de munc?, cu consecin?a oblig?rii intimatei la plata drepturilor salariale nete reactualizate, luând act c? s-a renun?at la reintegrarea contestatorului pe post.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 

Tribunalul Arge? a admis contesta?ia petentului ?i a constatat nulitatea deciziei de desfacere a contractului de munc?, cu consecin?a oblig?rii intimatei la plata drepturilor salariale nete reactualizate, luând act c? s-a renun?at la reintegrarea contestatorului pe post. Pentru a hot?rî astfel, instan?a de fond a re?inut c?, prin decizia analizat?, intimata a desf?cut contractul de munc? al contestatorului, în temeiul art. 129 din art. 279 , text de lege ce reglementa încetarea raporturilor de munc? la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, precum ?i prin acordul p?r?ilor. Contractul de munc? al contestatorului a fost încheiat îns? pe o perioad? nedeterminat?, iar acesta nu ?i-a exprimat voin?a s? înceteze raporturile de munc? cu intimata, situa?ie în care prevederile art. 129 din art. 279 nu sunt aplicabile, decizia fiind din acest punct de vedere nul?.
Tribunalul a mai re?inut c? decizia nu arat? temeiurile de fapt ?i motivele pentru care intimata a luat aceast? m?sur?, în pofida dispozi?iilor art. 134 din art. 279 , care statueaz? c? desfacerea contractului de munc?, în toate situa?iile, se stabile?te prin dispozi?ie scris? a conducerii unit??ii, cu ar?tarea motivelor, a prevederilor legale pe care se întemeiaz?, a termenelor, precum ?i a organelor la care m?sura luat? se poate ataca. A?a fiind, decizia este nul? ?i sub acest aspect. Consecin?a este c? se impune obligarea intimatei la plata drepturilor salariale reactualizate cu care a fost prejudiciat contestatorul la data desfacerii contractului de munc?, pân? la pronun?area hot?rârii judec?tore?ti, potrivit raportului de expertiz? întocmit în cauz?.
Recursul declarat de intimat? a fost admis de Curtea de Apel, care a modificat în parte sentin?a, în sensul c? a admis în parte contesta?ia pentru drepturi salariale, f?r? a fi reactualizate, men?inând în rest sentin?a. în considerentele deciziei, Curtea a re?inut c? petentul a solicitat obligarea intimatei la plata drepturilor salariale, de la data desfacerii contractului de munc? ?i pân? la pronun?area hot?rârii judec?tore?ti, f?r? s? precizeze pe parcursul procesului reactualizarea sumei cuvenite. Admi?ând corect acest cap?t de cerere ca o consecin?? a constat?rii nulit??ii absolute a deciziei de desfacere a contractului de munc?, instan?a a obligat pe intimat? s? pl?teasc? drepturi b?ne?ti reactualizate, acordând astfel ceea ce nu s-a cerut.
Este neîntemeiat? sus?inerea intimatei, conform c?reia renun?area la reintegrarea în postul de?inut anterior desfacerii contractului de munc? presupune ?i renun?area la drepturi b?ne?ti, în virtutea principiului c? accesoriul urmeaz? principalul, în lipsa unei cereri exprese în acest sens.
 
Cum instan?a de fond a gre?it dând contestatorului ceea ce nu a cerut, a pronun?at sub acest aspect o hot?râre nelegal?.
Curtea de Apel Pite?ti, decizia civil? nr. 339/R/CM din 2003

Pentru a hot?rî astfel, instan?a de fond a re?inut c?, prin decizia analizat?, intimata a desf?cut contractul de munc? al contestatorului, în temeiul art. 129 din art. 279 , text de lege ce reglementa încetarea raporturilor de munc? la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul, precum ?i prin acordul p?r?ilor. Contractul de munc? al contestatorului a fost încheiat îns? pe o perioad? nedeterminat?, iar acesta nu ?i-a exprimat voin?a s? înceteze raporturile de munc? cu intimata, situa?ie în care prevederile art. 129 din art. 279 nu sunt aplicabile, decizia fiind din acest punct de vedere nul?.


Tribunalul a mai re?inut c? decizia nu arat? temeiurile de fapt ?i motivele pentru care intimata a luat aceast? m?sur?, în pofida dispozi?iilor art. 134 din art. 279 , care statueaz? c? desfacerea contractului de munc?, în toate situa?iile, se stabile?te prin dispozi?ie scris? a conducerii unit??ii, cu ar?tarea motivelor, a prevederilor legale pe care se întemeiaz?, a termenelor, precum ?i a organelor la care m?sura luat? se poate ataca. A?a fiind, decizia este nul? ?i sub acest aspect. Consecin?a este c? se impune obligarea intimatei la plata drepturilor salariale reactualizate cu care a fost prejudiciat contestatorul la data desfacerii contractului de munc?, pân? la pronun?area hot?rârii judec?tore?ti, potrivit raportului de expertiz? întocmit în cauz?.
Recursul declarat de intimat? a fost admis de Curtea de Apel, care a modificat în parte sentin?a, în sensul c? a admis în parte contesta?ia pentru drepturi salariale, f?r? a fi reactualizate, men?inând în rest sentin?a. în considerentele deciziei, Curtea a re?inut c? petentul a solicitat obligarea intimatei la plata drepturilor salariale, de la data desfacerii contractului de munc? ?i pân? la pronun?area hot?rârii judec?tore?ti, f?r? s? precizeze pe parcursul procesului reactualizarea sumei cuvenite. Admi?ând corect acest cap?t de cerere ca o consecin?? a constat?rii nulit??ii absolute a deciziei de desfacere a contractului de munc?, instan?a a obligat pe intimat? s? pl?teasc? drepturi b?ne?ti reactualizate, acordând astfel ceea ce nu s-a cerut.
Este neîntemeiat? sus?inerea intimatei, conform c?reia renun?area la reintegrarea în postul de?inut anterior desfacerii contractului de munc? presupune ?i renun?area la drepturi b?ne?ti, în virtutea principiului c? accesoriul urmeaz? principalul, în lipsa unei cereri exprese în acest sens.

 Cum instan?a de fond a gre?it dând contestatorului ceea ce nu a cerut, a pronun?at sub acest aspect o hot?râre nelegal?.

 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   incetare cim    incetare de drept cim    expirare termen cim    plata drepturilor salariale nete reactualizate   


Sus ↑