• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Compensarea in bani a concediului de odihna pentru anul in care au incetat contractul individual de munca

Hotararea nr. 1210 din 28.03.2013
Pronuntata de Tribunalul TELEORMAN

Potrivit  art. 141 alin. 4) din Codul Muncii, compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai  în cazul  încetarii  contractului  individual de munca.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Teleorman   la data de 29 ianuarie 2013 sub  nr. 621/87/2013, reclamantul C.S.S. a solicitat obligarea paratilor Consiliul Local al comunei Crîngu si Comuna Crîngu prin Primar  la plata calculul si plata compensarii în bani a concediului de odihna neefectuat, aferent perioadei 05.07.2011 – 15.05.2012,  în care a exercitat functia de viceprimar al comunei Crîngu, judetul Teleorman, cu dobanda legala, actualizata cu indicele de inflatie pana la data platii, precum si a cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii,  reclamantul a aratat ca,  în perioada 05.07.2011 – 15.05.2012  a exercitat functia de viceprimar al comunei Crîngu, judetul Teleorman, fiind desemnat prin HCL nr. 11/11.05.2011, mandatul sau încetand de drept prin HCL nr. 19/15.05.2012.
Reclamantul arata ca, în perioada mentionata, nu a beneficiat de concediu de odihna, desi avea acest drept potrivit art. 38 din Legea nr. 393/2001 privind Statutul alesilor locali si art. 1 din O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihna anual si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, precum si a primarilor si viceprimarilor.
Mentioneaza reclamantul ca, în conditiile încetarii mandatului de viceprimar, efectuarea concediului de odihna nu mai era posibila, astfel ca se impune compensarea în bani a concediului de odihna la care ar fi îndreptatit.
In fine, reclamantul arata ca a formulat cerere de acordare a drepturilor banesti respective,  înregistrata sub nr. 1304/29.06.2012 la Primaria comunei Crîngu, însa cererea nu a fost solutionata pana la data promovarii actiunii.
In drept actiunea a fost întemeiata pe dispozitiile Legii nr. 393/2001 privind Statutul alesilor locali, O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihna anual si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, precum si a primarilor si viceprimarilor si art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,   iar în dovedirea cererii reclamantul a anexat, în copie, cererea înregistrata sub nr. 1304/29.06.2012, HCL nr. 19/15.05.2012 si HCL nr. 11/11.05.2011.
La data de 18.02.2013, prin serviciul registratura, paratul Consiliul Local al comunei Crîngu  a depus la dosarul cauzei întampinare  prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata. (filele 17-18)
In aparare, paratul a aratat ca reclamantul a ocupat functia de viceprimar al comunei Crîngu, începand cu data de 5 iulie 2011, însa nu a prezentat de la ultimul loc de munca adeverinta din care sa rezulte daca a beneficiat sau nu de concediu de odihna în anul 2011, astfel ca în anul 2011 a fost imposibil de efectuat compensarea în bani întrucat nu s-a stiut daca acesta avea sau nu de efectuat concediu de odihna, mai mult, reclamantul avand posibilitatea prevazuta de O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihna anual si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, precum si a primarilor si viceprimarilor.
Mai arata paratul ca, întrucat reclamantul nu a prezentat adeverinta de ultimul loc de munca din care sa rezulte efectuarea concediului de odihna si nici nu a prezentat Consiliului local Crîngu cererea de efectuare a concediului de odihna aferent anului 2011, asa cum prevede  O.G. nr. 80/2003, s-a considerat ca a efectuat concediul de odihna aferent anului 2011 si din aceasta cauza nu a formulat nicio cerere pentru a fi prezentata Consiliului local.
Cu privire la perioada ianuarie 2012 – 15 mai 2012, paratul a aratat ca este de acord cu plata concediului de odihna, însa au avut loc divergente referitoare la anumite bunuri achizitionate de reclamant în perioada cand a detinut functia de viceprimar al comunei Crîngu.
In fine, paratul mentioneaza ca, la data cand a încetat mandatul de viceprimar,  reclamantul nu s-a prezentat la Primaria comunei Crîngu pentru a întocmi proces - verbal sau nota de lichidare, prin care sa predea documentele si bunurile primariei pe care acesta le detinea, din aceasta cauza amanandu-se plata concediului de odihna aferent anului 2012  pana la rezolvarea divergentelor referitoare la restituirea documentelor si bunurilor prin semnarea procesului –verbal.
Parata Comuna Crîngu prin Primar, legal citata, nu a depus la dosarul cauzei întampinare si nici înscrisuri în aparare.
Prin încheierea din data de 28 februarie 2013 a fost admisa exceptia necompetentei materiale functionale a Completului C6 CAF în solutionarea cauzei,   în baza art. 99 alin. (2) din  Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea C.S.M  nr. 387/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cauza fiind transpusa spre competenta solutionare Completului de litigii si asigurari sociale  C2.
Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma actelor normative incidente, Tribunalul retine urmatoarele:
Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Crîngu  nr. 11/11.05.2011 (fila 10), reclamantul a fost ales în functia de viceprimar al comunei Crîngu, mandatul de consilier si viceprimar al acestuia încetand de drept la data de 15.05.2012, prin Hotararea Consiliului Local al comunei Crîngu  nr. 19/15.05.2012 (fila 6).
Prin cererea înregistrata sub nr. 1304/29.06.2012 (fila 4), reclamantul a solicitat plata concediului de odihna pe anul 2011 si anul 2012, perioada în care a îndeplinit functia de viceprimar.
Asa cum rezulta din apararile paratului Consiliului Local al comunei Crîngu, reclamantul nu a nu a prezentat de la ultimul loc de munca adeverinta din care sa rezulte daca a beneficiat sau nu de concediu de odihna în anul 2011, astfel ca în anul 2011 a fost imposibil de efectuat compensarea în bani întrucat nu s-a stiut daca acesta avea sau nu de efectuat concediu de odihna, iar în ceea ce priveste concediul de odihna aferent perioadei ianuarie 2012 – 15 mai 2012, este de acord cu plata concediului de odihna, plata fiind amanata pana la întocmirea procesului - verbal sau notei de lichidare, prin care reclamantul sa predea documentele si bunurile primariei pe care le detinea.
Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, primarii si viceprimarii, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
Conform art. (1) din O.G. nr. 80/2003 privind concediul de odihna si alte concedii ale presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene, precum si ale primarilor si viceprimarilor, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii au dreptul la un concediu de odihna platit pentru fiecare an calendaristic, alin. (2) prevazand durata concediului anual, respectiv 25 zile lucratoare.
Art. 7 din O.G. nr. 80/2003 stipuleaza ca pentru perioada concediului de odihna, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii beneficiaza de o indemnizatie de concediu.
Presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii efectueaza concediul de odihna în fiecare an, în cazuri exceptionale,  cu aprobarea consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a consiliului local, putand efectua concediul de odihna si în anul urmator.
Potrivit principiului instituit de art.144 din  Codul muncii , aplicabil si raportului de serviciu al viceprimarului, conform art. 278 alin. (2) din  art. 279 ,  toti salariatii beneficiaza de un drept fundamental, anume dreptul la odihna, drept care nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari ori limitari.
Potrivit dispozitiilor art. 146 Codul muncii , concediul de odihna se efectueaza în fiecare an. Prin exceptie, efectuarea concediului de odihna în anul urmator este permisa numai în cazurile expres prevazute de lege sau în cazurile prevazute în contractul colectiv de munca aplicabil. Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care într-un an calendaristic nu au putut efectua integral concediul de odihna la care aveau dreptul. Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai în cazul încetarii contractului individual de munca.
Din analiza textului enuntat rezulta ca regula consta în efectuarea concediului de odihna, drept al angajatului, ce nu poate fi retras si nici nu poate constitui obiect de tranzactie. Efectuarea concediului are loc în anul calendaristic aferent si numai pentru cazuri limitate, în anul care obligatoriu este cel urmator. Astfel, textul prevede expres ca în anul urmator angajatorul este obligat sa permita efectuarea concediului de odihna de catre angajat, dreptul acestuia impunandu-se a fi respectat indiferent de impactul asupra activitatii.
In situatia în care acest drept nu mai poate fi realizat ca urmare a încetarii calitatii de salariat, concediul de odihna legal neefectuat se compenseaza cu acordarea unei sume de bani, potrivit art. 146 alin. (4) din art. 279 , ratiunea acestei prevederi constand în compensarea efortului deosebit suportat de salariatul care a lucrat, fara odihna, un an întreg calendaristic.
Aceasta dispozitie se regaseste în prevederile art. 7 din Directiva nr.2003/88/CE, care impune statelor comunitatii europene prescriptii minimale de securitate si sanatate în domeniul organizarii timpului de munca, statuandu-se ca, în situatia încetarii relatiei de munca, de serviciu,  concediul de odihna anual neefectuat poate fi înlocuit printr-o indemnizatie  financiara.
Asa cum rezulta din adeverinta nr. 3477/19.03.2013 eliberata de S.C. APA SERV S.A., în anul 2011, în functie de vechimea în munca,  reclamantul avea dreptul la 23 de zile de concediu de odihna, beneficiind de 11 zile de concediu, calculat la timpul efectiv lucrat, pentru care a primit suma de 495 lei.
Tribunalul retine ca, la data încetarii mandatului de viceprimar, reclamantul nu a solicitat si nu a efectuat concediul de odihna aferent perioadei 5 iulie – 31 decembrie 2011 si nici perioadei 1 ianuarie – 15 mai 2012, astfel ca devin incidente dispozitiile art. 146 alin. (4) din art. 279 , reclamantul avand dreptul la compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat.
Referitor la cererea reclamantului, vizand obligarea paratilor la plata de daune interese, se constata ca,  potrivit art. 166 alin. (4) din art. 279 ,  neplata salariului care cuprinde si indemnizatiile,  poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru repararea prejudiciului adus salariatului.
Totodata, art. 1088 Cod civil prevede ca la obligatiile care au ca obiect o suma oarecare, daunele interese pentru neexecutare cuprind dobanda legala  care se cuvine creditorului fara ca acesta sa fi tinut a justifica vreo paguba.
In baza acestor dispozitii  legale, se constata  justificat dreptul reclamantului  de a primi daunele interese pentru neplata drepturilor salariale sub forma dobanzii legale.
Prin urmare, instanta apreciaza ca pretentiile solicitate de catre reclamant sunt întemeiate, întrucat acesta avea dreptul la compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat conform prevederilor Codului muncii, iar prin neplata  acestor drepturi la data încetarii mandatului de viceprimar, raportat la devalorizarea monezii nationale în contextul situatiei politico–social-economice s-a produs acestuia un prejudiciu care nu poate fi reparat decat prin actualizarea debitului cu rata inflatiei.
Pe de alta parte, prin neplata la termen a creantelor salariale reclamantul a suferit un prejudiciu, dauna care poate fi remediata prin acordarea dobanzii legale corespunzatoare perioadei în care acesta a fost lipsit de salariul majorat.
Avand în vedere considerentele de fapt si de drept retinute, se va admite actiunea formulata de reclamantul C.S.S. împotriva paratilor Consiliul local al comunei Crangu si Comuna Crangu prin Primar, iar paratii vor fi obligati la calculul si plata catre reclamant a compensarii în bani a concediului de odihna neefectuat în perioada 05.07.2011 – 15.05.2012, cu actualizare la data platii si la plata de despagubiri compensatorii cuvenite pentru plata cu întarziere a drepturilor salariale datorate, constand în dobanda legala, în conformitate cu O.G. nr. 13/2011, începand cu data de 29.01.2013  si  pana la data platii

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   principiul contradictorialitatii    dreptul la aparare    salariu de baza    concediu de odihna    rejudecare    indemnizatie concediu   


Sus ↑