• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Luarea in calcul a sporului de acord global la recalcularea pensiei

Hotararea nr. 13 din 25.01.2011
Pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA

Potrivit art. 117 al. 3 din Legea nr. 57/1974 : în activitatea de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si proiectare se va utiliza cu precadere forma de retribuire în acord global, potrivit caruia un colectiv de cercetatori sau proiectanti îsi asuma raspunderea de a efectua si finaliza o cercetare sau un proiect, într-un anumit termen, pentru care primeste o suma globala, stabilita în contract, în conditiile prevazute de lege.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Desi actul normativ invocat mai sus prevedea pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în domeniile vizand cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica si proiectarea, ca modalitate de plata retribuirea în acord global, drepturile obtinute în acest mod erau supuse platii contributiei la bugetul asigurarilor sociale, nefiind  exceptate de la  aceasta obligatie conform art. 2 din decretul nr. 389/1972.
Potrivit pct. VI din Anexa la O.U.G. nr. 4/2005 „nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1.04.2001, alte sporuri care nu au avut caracter permanent” si care au facut parte din baza de calcul a pensiilor.
Per a contrario, daca sporurile au avut caracter permanent, acestea urmeaza a fi luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual.
Potrivit art.21 al.1 lit.b) din Legea nr.3/1977, media retributiilor tarifare lunare care se lua în considerare la calcularea pensiei se stabilea pentru personalul care lucra în acord, pe baza retributiei tarifare de încadrare corespunzatoare la 204 ore.
In consecinta, veniturile realizate de reclamanta aveau caracter permanent, pentru acestea se achitau contributii de asigurari sociale si se luau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.
Trebuie retinuta si Decizia Curtii Constitutionale nr. 736/2006, potrivit careia verificarea împrejurarilor daca, potrivit legislatiei anterioare, s-au încasat sau nu contributii la asigurarile sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual si daca aceste venituri au facut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor constituie probleme de fapt si de aplicare a legii în cazuri concrete individuale, a caror solutionare intra în competenta exclusiva a instantei judecatoresti.

Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata sub nr. 2028/88/2010, V.L. a chemat în judecata Casa Judeteana de Pensii Tulcea, solicitand obligarea intimatei la a-i recalcula pensia de asigurari sociale de care beneficiaza, cu luarea în considerare si a veniturilor suplimentare obtinute peste salariul de baza, cu titlu de spor de acord global.
In motivare, contestatoarea a aratat ca în perioada 1 aprilie 1974 – 12 mai 1984, a fost angajata cu contract de munca pe durata nedeterminata la Sectia de Proiectare a fostului Consiliu Popular Judetean Tulcea, care ulterior a devenit S.C. S. S.A. Tulcea.
A precizat contestatoarea ca, în perioada mai-sus mentionata, toti angajatii din proiectare lucrau în sistemul de salarizare în acord global.
Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 3/1977 si ale art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000, unul dintre principiile de baza pe care este organizat sistemul public de pensii este cel al contributivitatii, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite.
Astfel, s-a aratat ca toti salariatii platiti în sistemul de acord global au achitat contributie de asigurari sociale prin retinere la sursa de catre angajator, pentru toate veniturile încasate, inclusiv pentru cele suplimentare obtinute peste salariul de baza.
In aparare, a formulat întampinare intimata, prin care a aratat în esenta ca, veniturile realizate de catre contestatoare, ca venituri suplimentare celor realizate din salariul înregistrat în carnetul de munca, nu sunt sporuri cu caracter permanent.
Totodata, a mentionat ca faptul ca respectivele venituri nu au facut parte din retributia tarifara, rezulta si din prevederile art. 4 alin. 3 din Legea nr. 2/1983, apreciind de asemenea ca drepturile banesti obtinute în acord global erau venituri suplimentare, ca parte variabila a retributiei si nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare, pentru a fi utilizate la determinarea punctajelor anuale, în lumina dispozitiilor art. 164 alin. 2 si 3 din Legea nr. 19/2000.
Prin sentinta civila nr. 2048/18.08.2010 Tribunalul Tulcea a admis contestatia formulata de reclamanta si a obligat intimata sa emita o decizie de recalculare a drepturilor de pensie ale contestatoarei cu includerea în baza de calcul si a veniturilor mentionate la rubrica „acord”, conform adeverintei nr. 16/16.01.2010 emisa de S.C. „S” S.A. Tulcea.
Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a avut în vedere urmatoarele:
Din adeverinta nr. 16/16.01.2010 emisa de S.C. „S” S.A. Tulcea, rezulta ca, contestatoarea a fost retribuita în acord global în perioada iulie 1974 – mai 1984, iar pentru veniturile realizate s-au retinut si virat contributiile la bugetul asigurarilor sociale.
Adeverinta evidentiaza în mod detaliat veniturile realizate de contestatoare în perioada sus-mentionata, mentionand totodata ca, veniturile salariale brute obtinute de contestatoare au fost platite din fondul de salarii planificat si realizat, conform art. 46 alin. 1 din Legea nr. 57/1974.
Se retine de asemenea ca, la punctul VI din Anexa 1 la O.U.G. nr. 4/2005, se face într-adevar mentiunea conform cu care, nu sunt luate în calcul, la stabilirea punctajului mediu anual, întrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, urmatoarele: formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale; participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitatile economice; premiile anuale si primele acordate în cursul anului pentru realizari deosebite; recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate; diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer; drepturile de autor; drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, în cazul desfacerii contractului de munca; al 13-lea salariu; alte sporuri care nu au avut un caracter permanent.
Din modul în care a fost formulata aceasta enumerare reiese ca nu are un caracter exhaustiv ci doar exemplificativ, în sensul ca pot exista si alte venituri care nu se iau în calcul la stabilirea pensiei, în masura în care îndeplinesc aceleasi criterii ca si veniturile enumerate.
Asadar, din formularea acestei mentiuni rezulta ca nu pot fi luate în calcul acele venituri care, pe de o parte, nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 si care, pe de alta parte, nu au avut caracter permanent.
Reiese deci ca, daca anumite venituri au fost avute în vedere de legislatia anterioara datei de 01 aprilie 2001 la calcularea pensiei si au avut un caracter permanent, aceste venituri trebuie avute în vedere la stabilirea pensiei si, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, nu pot fi incluse între veniturile la care se refera mentiunea de la pct. VI din anexa 1 la O.U.G. nr. 4/2005, care nu sunt avute în vedere la stabilirea pensiei. Nu se poate accepta ca, o perioada în care un asigurat a fost retribuit în acord global sa nu fie avuta în vedere în nici un mod la stabilirea stagiului de cotizare si, implicit, a punctajului mediu anual pe baza caruia se determina pensia, întrucat o astfel de concluzie ar contraveni principiului contributivitatii, consacrat de art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000, potrivit cu care fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite.
De asemenea, trebuie retinut ca art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, stabileste ca, numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.
Asadar, în masura în care un anumit venit a avut caracter permanent si, ca urmare, a constituit baza de calcul pentru contributiile de asigurari sociale, acesta trebuie avut în vedere la determinarea pensiei, în sistemul Legii nr. 19/2000.
Veniturile obtinute de contestatoare în respectiva perioada, erau venituri cu caracter permanent, pentru care s-au platit contributiile de asigurari sociale, astfel cum atesta însasi emitentul adeverintei nr. 16/16.01.2010, eliberata de S.C. „S” S.A.
Asa fiind, contestatoarea este îndreptatita sa beneficieze de calcularea punctajului mediu anual în concordanta cu contributiile realizate la fondul asigurarilor sociale.
Conform prevederilor art. 169 alin. 1 din Legea nr. 19/2000, pensia poate fi recalculata prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
In egala masura, aceasta prevedere este aplicabila si în cazul în care nu s-au valorificat în cadrul unui stagiu de cotizare, anumite date cu privire la veniturile reale obtinute de beneficiar, fiind vorba de o valorificare incorecta a stagiului de cotizare respectiv.
Casa Judeteana de Pensii Tulcea a declarat la data de 20.10.2010 recurs împotriva sentintei civile nr.2048/18.08.2010 pronuntata de Tribunalul Tulcea, pe care o considera nelegala, avand în vedere urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 1 din OUG nr. 4 /2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat; \"Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, stabilite in baza legislatiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculeaza în conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.\"
Conform art. 2 alin. 1 din acelasi act normativ \"Recalcularea prevazuta la art. 1 se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor prezentei ordonante de urgenta.\"
Art. 164 alin. 2 din Legea 19/2000 stipuleaza: \" La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin.1 se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate in carnetul de munca.\", iar in alint 3): \"\' La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute ia alin. 1 se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 01.04.1992 au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt înregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei în vigoare.\"
Asadar, potrivit dispozitiilor legale invocate, aplicabile atat la stabilirea drepturilor de pensie, cat si la recalcularea acestora, criteriile determinante pentru valorificarea veniturilor suplimentare la calculul acestora sunt urmatoarele: aceste venituri sa fi facut parte din baza de  calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si sa fi fost înregistrate in carnetul de munca) pana la data de 1 aprilie 1992 (data intrarii in vigoare a Legii 49/1992) iar ulterior acestei date, sa fi avut caracter permanent, sa fi facut parte, de asemenea, din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si sa fi fost înregistrate in carnetul de munca sau dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare.
Totodata, art. 4 alin. (2) din OUG nr. 4/2005 prevede ca \"Sporurile, indemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 2, sunt cele prezentate în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.\"
Pe de alta parte, prin mentiunea de la pct. VI din Anexa aceluiasi act se precizeaza ca: \"Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
• formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale;
Prin urmare, formele de retribuire in acord au fost exceptate de legiuitor, in mod expres, de la calculul privind stabilirea punctajului mediu anual, întrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de l aprilie 2001.
Aceste venituri prevazute de art.12 alin 1 lit. a ) din Legea nr.57/1974 au reprezentat o forma de retribuire în functie de realizarea indicatorilor privind cresterea productivitatii muncii si eficientei economice, si ca atare nu pot fi calificate ca sporuri care au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare.
In consecinta, drepturile banesti obtinute în acord global erau venituri suplimentare,ca parte variabila a retributiei si nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare pentru a fi utilizate la determinarea punctajelor anuale, în lumina dispozitiilor art.164 alin. 2 si 3 din Legea nr. 19/2000.
Principiul contributivitatii înscris in art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000 isi gaseste aplicabilitatea odata cu intrarea in vigoare a legii, numai cu privire la persoanele asigurate care au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale (art.4 din acelasi act normativ).
Se invoca si Decizia  nr. 30/16.11.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Astfel, in motivarea acestei decizii, ICCJ retine ca textele art. 164 din Legea nr. 19/2000 si cele cuprinse in pct. VI din Anexa la OUG 4/2005, „fiind clare si lipsite de echivoc, astfel încat nu se poate considera ca problema de drept supusa examinarii este susceptibila de a  fi solutionata diferit de instantele judecatoresti.”
Analizand sentinta recurata din prisma criticilor formulate, Curtea a respins recursul ca nefondat, pentru urmatoarele considerente:
Din adeverinta nr. 16/16.01.2010 emisa de S.C. „S” S.A. Tulcea rezulta ca în perioada ianuarie iulie 1974–mai 1984, reclamanta a fost retribuita în acord global, conform art. 117 al. 3 din Legea nr. 57/1974 pentru activitatea de proiectare si a realizat venituri pentru care s-au retinut si virat contributiile pentru asigurari sociale si pensie suplimentara.
Potrivit art. 117 al. 3 din Legea nr. 57/1974 : în activitatea de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si proiectare se va utiliza cu precadere forma de retribuire în acord global, potrivit caruia un colectiv de cercetatori sau proiectanti îsi asuma raspunderea de a efectua si finaliza o cercetare sau un proiect, într-un anumit termen, pentru care primeste o suma globala, stabilita în contract, în conditiile prevazute de lege.
Desi actul normativ invocat mai sus prevedea pentru personalul care îsi desfasoara activitatea în domeniile vizand cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica si proiectarea, ca modalitate de plata retribuirea în acord global, drepturile obtinute în acest mod erau supuse platii contributiei la bugetul asigurarilor sociale, nefiind  exceptate de la  aceasta obligatie conform art. 2 din decretul nr. 389/1972.
Potrivit pct. VI din Anexa la O.U.G. nr. 4/2005 „nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 01.04.2001, …… alte sporuri care nu au avut caracter permanent” si care au facut parte din baza de calcul a pensiilor.
Per a contrario, daca sporurile au avut caracter permanent, acestea urmeaza a fi luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual.
Potrivit art.21 al.1 lit.b) din legea nr.3/1977 media retributiilor tarifare lunare care se lua în considerare la calcularea pensiei se stabilea pentru personalul care lucra în acord, pe baza retributiei tarifare de încadrare corespunzatoare la 204 ore.
In consecinta, veniturile realizate de reclamanta aveau caracter permanent, pentru acestea se achitau contributii de asigurari sociale si se luau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.
In acelasi sens, la pct. IV din aceeasi Anexa la O.U.G. nr. 4/2005 care se refera la sporurile, îndemnizatiile si majorarile de retributii tarifare care, potrivit legislatiei anterioare datei de 01.04.2001, au facut parte din baza de calcul a pensiilor si care se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual, se enumera si alte sporuri acordate de catre de catre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidentiate împreuna cu salariile aferente în statele de plata si pentru care s-a datorat si s-a virat contributia de asigurari sociale.
Art. 8 alin. 1 din Legea nr. 19/2000 prevede faptul ca stagiul de cotizare se  constituie din perioadele în care persoanele au platit contributii de asigurari sociale.
De asemenea, art. 78 al. 1 din Legea nr. 19/2000 prevede ca punctajul anual al asiguratului se determina prin împartirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv prin însumarea numarului de puncte realizat în fiecare luna. Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile  si adaosurile, sau dupa caz venitul lunar asigurat care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Comisia Nationala de Statistica.
Potrivit art. 169 alin.1 din Legea 19/2000 pensia poate fi recalculata prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.
Aceasta prevedere este aplicabila si în cazul în care nu s-au valorificat în cadrul unui stagiu de cotizare anumite date cu privire la veniturile obtinute de beneficiar, fiind vorba de o valorificare incorecta a stagiului de cotizare.
Recurenta parata se prevaleaza  de pct. VI din Anexa la O.U.G. nr. 4/2005 care prevede ca nu pot fi luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual formele de retribuire în acord, însa aceste prevederi nu trebuie interpretate separat, scoase din context, ci numai coroborate cu celelalte dispozitii ale O.U.G. nr. 4/2005 si ale Legii nr. 19/2000 pe care le-am enuntat mai sus.
La aceste argumente, trebuie retinuta si Decizia Curtii Constitutionale nr. 736/2006, potrivit careia verificarea împrejurarilor daca, potrivit legislatiei anterioare, s-au încasat sau nu contributii la asigurarile sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual si daca aceste venituri au facut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor constituie probleme de fapt si de aplicare a legii în cazuri concrete individuale, a caror solutionare intra în competenta exclusiva a instantei judecatoresti.
Prin decizia nr.30/2009 a ICCJ invocata în recurs de catre recurenta parata s-a respins recursul în interesul legii, astfel încat nu se poate aprecia ca prin aceasta decizie s-a dezlegat vreo problema de drept în sensul art. 3307 al.4 C.pr.civ.
Pentru considerentele aratate mai sus, potrivit art. 312 C.pr.civ., Curtea a respins recursul ca nefondat si a mentinut sentinta recurata ca legala si temeinica.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   salariul tarifar    acord global    spor pentru munca in acord global    Legea 263/2010    HG 257/2011    salariu acord global    contributia de asigurari sociale    Decretul 389/1972   


Sus ↑