• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Desfiintarea locului de munca. Conditii

Hotararea nr. 3178/R din 6.07.2010
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Potrivit art. 65 alin. (1) Codul muncii: \"Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia\", iar potrivit alin. (2) \"Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa\".

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Recurenta-parata, care are sarcina probei potrivit art. 287 art. 279 , a depus la dosar înscrisuri prin care a probat faptul ca masura concedierii este legala în conditiile art. 65 alin. (2) art. 279 si anume, acte din care rezulta ca desfiintarea postului, a locului de munca a fost efectiva, respectiv ca postul nu se mai regaseste în structura acesteia, ca are o cauza reala si serioasa, respectiv ca este impusa de necesitati de ordin economic si ca nu disimuleaza realitatea.
Astfel, masura concedierii reclamantei a fost consecinta desfiintarii postului sau, ca urmare a preluarii atributiilor sale de catre Directorul departamentului de metrologie.
Rezulta ca postul ocupat de reclamanta a fost desfiintat efectiv, fiind suprimat din structura angajatorului, desfiintarea postului sau fiind si efectiva, întrucat masura se întemeiaza pe cauze reale si serioase, nu disimuleaza realitatea si este impusa de necesitatea reorganizarii activitatii. Mentinerea postului de Manager a reclamantei ce avea ca atributii si pe aceea de responsabil cu activitatea de metrologie, impunea angajarea a doua persoane, ceea ce determina producerea unui prejudiciu material patrimonial angajatorului, prejudiciu ce a fost înlaturat, prin preluarea de catre Directorul departamentului de metrologie, pe langa atributiile specifice functiei sale de conducere si pe cele ale Managerului tehnic al activitatii de metrologie, cu costuri mai mici pentru recurenta.

Deliberand asupra recursului de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 2081 din 10 martie 2010 pronuntata în dosarul nr. 35352/3/LM din 2009, Tribunalul Bucuresti, sectia a VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale a admis actiunea formulata de reclamanta T.M.I., în contradictoriu cu parata SC R.S. SRL; a anulat decizia nr. 18 din 28 iulie 2009 si a dispus repunerea partilor în situatia anterioara; a obligat parata la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile majorate, actualizate si indexate si celelalte drepturi banesti la care ar avea dreptul de la data emiterii deciziei de concediere si pana la reintegrarea efectiva; în temeiul art. 274 C. pr. civ. a obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 65 alin. (2), desfiintarea locului de munca în cazul concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului prevazuta la alin. (1) al aceluiasi art., trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

Cauza reala si serioasa se refera la desfiintarea locului de munca si concedierea salariatului ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.

Din analiza înscrisurilor aflate în posesia sa tribunalul a retinut ca prin decizia nr. 14 din 12 mai 2008 reclamanta a fost numita în functia de \"manager tehnic al activitatii de metrologie\", fiind întocmita în acest sens fisa postului ce cuprinde atributiile acesteia.

Desi reala sustinerea paratei în sensul ca atributiile de responsabil tehnic al activitatii de metrologie se regasesc si în fisa postului Directorului departamentului metrologie, nu se regaseste printre documentele înaintate instantei vreo decizie de numire a acestei persoane în functia prevazuta de art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 si nici vreo decizie de delegare a reclamantei în aceasta functie, astfel ca nu au fost retinute apararile paratei în conformitate cu care atributia prevazuta de textul de lege indicat ar fi fost îndeplinita de Directorul departamentului metrologie si numai delegata partial reclamantei.

Or, în lipsa unei astfel de decizii de numire nu pot fi apreciate ca fiind îndeplinite în persoana Directorului departamentului de metrologie conditiile prevazute de art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992.

Nu mai putin, din organigrama societatii la momentul concedierii rezulta ca Directorul departamentului metrologie avea atributii mai complexe, avand în subordine laboratorul de metrologie, serviciul relatii clientii si serviciul IT.

In fapt, în conformitate cu decizia nr. 14 din 12 mai 2008 si cu fisa postului, la momentul concedierii reclamanta detinea functia de responsabil tehnic (manager tehnic) al activitatii de metrologie în conformitate cu dispozitiile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, ocupand postul de manager tehnic al activitatii de metrologie, avand în subordine laboratoarele metrologice si subordonandu-se, la randul sau, Directorului departamentului de metrologie.

Tribunalul a retinut sub acest aspect si împrejurarea ca în conformitate cu hotararea Adunarii Generale Ordinare din 23 iunie 2009 au fost adoptate o serie de masuri în vederea \"adaptarii la evolutia contextului economic\", printre acestea numarandu-se comasarea unor departamente, astfel, încat serviciul relatii cu clientii a devenit \"serviciul client, achizitii si logistica\" însa fara a fi desfiintat sau comasat serviciul IT aflat în subordinea Directorului departamentului metrologie si fara sa fi fost modificate relatiile de subordonare existente în cadrul societatii.

Modificarile operate în organigrama au vizat, conform aceleiasi decizii, numai desfiintarea unor posturi si comasarea altora.

Cu toate acestea, în noua organigrama a societatii, Directorul departamentului de metrologie are în subordine strict numai laboratoarele de metrologie, îndeplinind asadar exact atributiile pe care anterior acestei hotarari le îndeplinea reclamanta.

Prima instanta a apreciat din cele expuse mai sus, ca postul de Manager tehnic al activitatii de metrologie nu a fost desfiintat (nici nu putea fi conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1992), ci denumirea acestuia a fost înlocuita cu cea de Director al departamentului de metrologie, post ocupat la 29 iunie 2009 (cu numai o zi înainte de emiterea preavizului catre reclamanta) de fostul Director de calitate al companiei, dna C.J.

Desi fisa postului semnata de aceasta este identica cu fisa postului fostului Director de departament dna L.D., respectiv în ce priveste relatiile ierarhice (pct. 4.1), totusi, din analiza organigramei atasate de parata la dosar rezulta ca în realitate departamentul de metrologie nu mai are în subordine serviciul de relatii cu clientii (acesta fiind subordonat direct Directorului general) si nici serviciul IT (acesta devenind directie separata subordonata Directorului general).

Asa fiind, conform noii organigrame, Directorul departamentului de metrologie are aceleasi atributii cu cele pe care le avea anterior restructurarii Managerul tehnic al activitatii de metrologie (post ocupat de reclamanta) ceea ce este de natura sa întareasca concluzia ca postul în discutie nu a fost desfiintat ci numai redenumit.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs în termen legal parata SC R.S. SRL, criticand-o pentru nelegalitate. Invocand temeiul de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 C. pr. civ. si dispozitiile art. 3041 C. pr. civ., recurenta sustine în esenta, ca hotararea pronuntata este lipsita de temei legal, fiind data cu încalcarea si aplicarea gresita a legii.

Astfel, se apreciaza, ca în mod nelegal prima instanta a considerat ca desfiintarea postului ocupat de catre contestatoare nu ar fi fost efectiva, deoarece în fapt, recurenta ar fi schimbat doar denumirea postului ocupat de contestatoare.

Instanta de fond a retinut în hotararea recu-rata ca \"postul de manager tehnic al activitatii de metrologie nu a fost desfiintat (nici nu putea fi conform Ordonantei Guvernului nr. 20/1992), ci denumirea acestuia a fost înlocuita cu cea de Director al departamentului de metrologie\". Asa fiind conform noii organigrame, Directorul departamentului de metrologie are aceleasi atributii cu cele pe care le avea anterior restructurarii managerul tehnic al activitatii de metrologie (post ocupat de reclamanta) ceea ce este de natura sa întareasca concluzia ca postul în discutie nu a fost redenumit.

Prima instanta a considerat, ca în cauza nu a avut loc o desfiintare a postului ocupat de catre contestatoare, deoarece reorganizarea societatii nu ar fi fost reala, în fapt recurenta schimband doar denumirea postului ocupat de catre contestatoare.

Aceasta concluzie a instantei s-a bazat pe o eronata analiza a înscrisurilor depuse la dosarul cauzei. In realitate din înscrisurile existente rezulta cu claritate faptul ca reorganizarea a fost reala, postul ocupat de contestatoare fiind în mod real desfiintat. In primul rand la dosarul cauzei au fost depuse organigramele societatii dinainte de reorganizare (mai 2008) respectiv cea ulterioara acestui moment (29 iunie 2009).

Din organigrama societatii din data de 12 mai 2008 se poate observa foarte clar ca postul de Manager al activitatii de metrologie se subordoneaza direct celui de Director al departamentului de metrologie. Din organigrama societatii din data de 29 iunie 2009, ulterioara reorganizarii activitatii societatii, au fost eliminate departamentele si serviciile a caror desfiintare sau comasare a fost decisa prin decizia de reorganizare respectiv: postul de manager tehnic al activitatii de metrologie a fost desfiintat; postul din cadrul Serviciului IT a fost de asemenea desfiintat si prin urmare scos acest serviciu din subordinea departamentului de metrologie si trecut în subordinea Directorului general adjunct; au fost desfiintate posturile de Director Comercial, Service Marketing, Gestiune Contracte, Cumparari si prin urmare desfiintat Departamentul Comercial; Departamentului Financiar i s-a schimbat denumirea în Departament Financiar si Resurse Umane în urma comasarii acestor doua departamente si ca urmare a desfiintarii posturilor Contabilitate si Gestiune din cadrul vechiului Departament Economic.

Postul de secretara a fost desfiintat si prin urmare si Departamentul de Secretariat.

Au fost comasate posturile de Director General Adjunct si Manager Calitate/Securitate si în consecinta a fost schimbata denumirea Departamentului Calitate în Departamentul Calitate si Securitate.

Departamentul Administrativ a devenit Departamentul Agenti de livrare ca urmare a suprimarii postului din cadrul acestui departament, care a trecut în subordinea Serviciului Clienti, Achizitii si Logistica, vechiul Serviciu de Relatii cu Clientii.

Nu în ultimul rand au fost desfiintate posturile de tehnician calculatoare si administrativ din cadrul laboratorului contori, respectiv departamentul administrativ.

Se impune a se observa în sustinerea recurentei, ca postul ocupat de catre contestatoare a disparut din organigrama în timp ce acela de Director al departamentului de metrologie este mentinut. Este evident ca, prin eliminarea postului de manager tehnic al activitatii de metrologie ocupat de contestatoare, laboratorul de metrologie va fi subordonat direct Directorului departamentului care astfel va îndeplini pe langa atributiile sale de conducere si atributiile pe care le avea anterior contestatoarea.

Anterior reorganizarii, atributiile din fisa postului Directorului departamentului de metrologie erau urmatoarele: coordoneaza si supervizeaza din punct de vedere tehnic activitatea desfasurata în cadrul laboratorului metrologic, si implicit personalul din cadrul laboratorului metrologic, îndeplinind astfel atributiile responsabilului tehnic al activitatii de metrologie; verifica întocmirea dosarelor de autorizare/atestare ale laboratorului si de autorizare a verificatorilor metrologic; asigura instruirea profesionala si în domeniul calitatii a personalului din subordine; asigura aprovizionarea cu materialele necesare desfasurarii activitatii personalului din subordine; întocmeste ofertele comerciale si le transmite clientilor; analizeaza comanda primita de la client si ia masuri de rezolvare, informand conducerea de masurile luate; urmareste încadrarea în termenele stabilite ale comenzilor; tine legatura cu clientul pentru rezolvarea cerintelor acestuia; respecta prevederile procedurilor si documentelor sistemului de management al calitatii aplicabile activitatii desfasurate; supervizeaza activitatea managerului tehnic al activitatii de metrologie; delega autoritatea personalului împuternicit sa-l reprezinte.

O parte dintre aceste atributii erau cuprinse si în fisa postului contestatoarei, diferenta esentiala fiind aceea ca Directorul departamentului de metrologie avea si atributii specifice functiei de conducere ocupate respectiv: instruirea profesionala si în domeniul calitatii a personalului departamentului (deci inclusiv a contestatoarei); delegarea autoritatii sale catre personalul împuternicit sa-l reprezinte.

Or, în fisa postului Directorului departamentului de metrologie de dupa reorganizare se regasesc toate atributiile pe care acest post le avea înainte de reorganizare, mai putin cea privind întocmirea ofertelor comerciale (preluata de catre Directorul General Adjunct) si cea de supervizare a activitatii managerului tehnic al activitatii de metrologie, post desfiintat.

Pe langa acestea însa, Directorul departamentului de metrologie a primit, ca urmare a reorganizarii si atributiile specifice postului desfiintat respectiv: de a raporta la BRML, conform programului de supraveghere numarul de verificari metrologice efectuate lunar; de a întocmi dosarele de autorizare/atestare ale laboratorului si de autorizare ale verificatorilor metrologi.

In continuare Directorul departamentului de metrologie are atributiile specifice functiei sale de conducere mentionate mai sus, respectiv: verificarea si supervizarea tuturor activitatilor laboratorului metrologic; instruirea profesionala si în domeniul calitatii a personalului departamentului; delegarea autoritatii sale catre personalul împuternicit sa-l reprezinte.

Niciun moment însa postul de Manager tehnic al activitatii de metrologie nu a avut asemenea atributii.

Managerul tehnic al activitatii de metrologie avea doar atributia de coordonare a activitatii laboratorului nu si pe aceea de supervizare care implica si o asumare a unei raspunderi sporite fata de superiorul ierarhic - Directorul General Adjunct.

Totodata, asa cum rezulta din fisa postului directorului, acesta are atributii de reprezentare a societatii în relatiile cu tertii în general si nu doar în cele cu organismele din domeniul metrologiei legale, atributie pe care o poate delega personalului din subordine.

Aceasta atributie nu exista în fisa postului Managerului tehnic al activitatii de metrologie legala. Asa cum si denumirea acestui post o arata, contestatoarea nu avea atributii de reprezentare decat în relatiile cu BRML.

Nu trebuie neglijat ca în concret, Codul Ocupatiilor din Romania, reprezinta sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfasurate în economie, indiferent de tipul si locul desfasurarii lor. Acesta se aplica în toate domeniile de activitate economica si sociala, la completarea documentelor oficiale, ori de cate ori se cere precizarea ocupatiei care face obiectul activitatilor desfasurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitatile bugetare, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatiile, asociatiile, persoanele fizice si juridice, denumite în continuare utilizatori.

Mai mult, potrivit dispozitiilor art. 113 lit. b) din acelasi act normativ, constituie contraventie urmatoarele fapte: b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania prevazute la art. 15.

Or, nu exista în aceasta Clasificare ocupatia de responsabil tehnic al activitatii de metrologie.

Este evident ca în conditiile în care legiuitorul ar fi înteles în anul 1992 sa creeze un veritabil post de responsabil tehnic al activitatii de metrologie, acesta ar fi fost inclus în Clasificarea Ocupatiilor din Romania, aprobata prin Ordinul nr. 138 din 17 aprilie 1995 privind aprobarea Clasificarii Ocupatiilor din Romania si modificata succesiv inclusiv prin suplimentarea ocupatiilor incluse.

In consecinta, legiuitorul a înteles sa considere cerinta din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 drept o obligatie ca, în cadrul societatilor din domeniul metrologiei sa existe o persoana care sa aiba printre alte atributii si pe aceea de responsabil al activitatii de metrologie, nu crearea unui veritabil post. Or, exact aceasta atributie exista în fisa postului Directorului departamentului de metrologie.

In consecinta, pentru toate considerente aratate este evident ca nu se poate considera ca ar exista o identitate de atributii între postul de Manager tehnic al activitatii de metrologie si cel de Director al departamentului de metrologie, astfel cum în mod eronat a retinut prima instanta în hotararea recurata.

Afirmatia instantei de fond privind neîndeplinirea de catre Directorul departamentului de metrologie a conditiilor prevazute de art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, deoarece nu exista o decizie de numire a acestuia este eronata si depaseste cadrul procesual stabilit în prezenta cauza.

In considerentele hotararii atacate Tribunalul Bucuresti arata ca: \"Din analiza înscrisurilor aflate în posesia sa tribunalul retine ca prin decizia nr. 14 din 12 mai 2008 (fila 80 dosar) reclamanta a fost numita în functia de «manager tehnic al activitatii de metrologie», fiind întocmita în acest sens fisa postului (fila 63 dosar) ce cuprinde atributiile acesteia. Desi reala sustinerea paratei în sensul ca atributiile de responsabil tehnic al activitatii de metrologie se regasesc si în fisa postului Directorului departamentului metrologie (fila 65 dosar) nu se regaseste printre documentele înaintate instantei vreo decizie de numire a acestei persoane în functia prevazuta de art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 si nici vreo decizie de delegare a reclamantei în aceasta functie, astfel ca nu pot fi retinute apararile paratei în conformitate cu care atributia prevazuta de textul de lege indicat ar fi fost îndeplinita de Directorul departamentului metrologie si numai delegata partial reclamantei.

Ori, în lipsa unei astfel de decizii de numire nu pot fi apreciate ca fiind îndeplinite în persoana Directorului departamentului de metrologie conditiile prevazute de art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992.»

Pretinde recurenta ca prima instanta face o interpretare gresita a normei de drept aplicabile, considerand ca decizia nr. 14 de numire a contestatoarei în postul de Manager tehnic al activitatii de metrologie ar fi decizia la care se refera art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 de numire a responsabilului tehnic al activitatii de metrologie.

Apreciaza însa recurenta ca a demonstrat deja ca postul de Manager tehnic al activitatii de metrologie nu se confunda cu atributia de responsabil tehnic al activitatii de metrologie. Inscrisul aflat la fila 80 din dosarul de fond este o decizie interna care s-a emis ca urmare a unei proceduri interne a angajatorului si nu decizia prevazuta de art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992.

In acest sens recurenta arata ca a depus alaturat deciziile identice de numire în post a Directorului departamentului de metrologie dinainte de reorganizare - L.D. decizia nr. 13 din 12 mai 2008, respectiv cea a actualului Director al departamentului de metrologie - C.J. - decizia nr. 13 din 29 iunie 2009.

In schimb, includerea în fisa postului Directorului departamentului de metrologie a acestei atributii, fisa de post care este întocmita de catre societate si semnata de Directorul general adjunct si comunicarea persoanei numite catre BML satisfac pe deplin conditiile legale mentionate.

O dovada în acest sens o constituie tocmai faptul ca, urmare a adresei nr. 1139 din 15 iulie 2009, înregistrata la BML Bucuresti sub nr. 8184 din 15 iulie 2009, aceasta institutie a eliberat la data de 24 august 2009 o noua autorizatie pentru laboratorul de metrologie al societatii, în care atributia de responsabil tehnic al activitatii de metrologie este exercitata de dna J.C. - Directorul departamentului de metrologie. In consecinta faptul ca acest Director al departamentului de metrologie este persoana care are calificarea legala si profesionala ceruta de lege pentru a îndeplini activitatea de responsabil tehnic al activitatii de metrologie este atestat si de autorizatia de functionare pentru laboratorul de metrologie emisa de catre BRML - Directia Regionala de Metrologie Legala Bucuresti, autorizatia nr. B-14/1-08/1 din data de 24 august 2009.

Deci, documentul considerat de catre instanta de fond ca fiind suficient pentru satisfacerea cerintelor art. 27 nu poate avea în realitate acest caracter, nefiind vorba de decizia de desemnare a responsabilului tehnic al activitatii de metrologie, astfel încat în mod eronat instanta si-a fundamentat concluzia pe acest înscris.

Pe fondul contestatiei, aceasta trebuie respinsa ca neîntemeiata în sustinerea recurentei, avand în vedere ca desfiintarea postului de Manager tehnic al activitatii de metrologie ocupat de aceasta îndeplineste toate conditiile legale. Astfel cum s-a precizat si în literatura de specialitate: \"Singura persoana îndreptatita sa aprecieze asupra oportunitatii luarii masurii de desfiintare a locului de munca al salariatului în cauza este angajatorul\". Desi angajatorul are aceasta libertate de apreciere, masura concedierii trebuie sa fie dispusa cu respectarea prevederilor legale, trebuie sa aiba la baza o cauza reala si serioasa si sa respecte procedura reglementata de art. 279 .

Conform Codului muncii, art. 65, pentru a fi considerata valabila, desfiintarea postului trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa aiba o cauza reala si serioasa; sa fie efectiva.

Toate aceste conditii sunt îndeplinite în cauza: Desfiintarea postului contestatoarei a avut o cauza reala si serioasa, respectiv necesitatea de reorganizare a societatii determinata de scaderea comenzilor.

Desfiintarea postului contestatoarei a avut cauza reala.

Dupa cum s-a aratat deja, scaderea comenzilor din partea principalului client al societatii, generand o scadere a rulajului aferent activitatii de la 531.184,01 lei în 2008 la 182.765,79 lei în 2009 (mai mult de 50%) a determinat conducerea societatii sa ia masuri pentru reorganizarea activitatii în scopul mentinerii societatii pe piata.

In literatura de specialitate s-a subliniat ca desfiintarea postului este considerata a avea o cauza reala atunci cand are un caracter obiectiv, adica este impusa de dificultatile economice.

Astfel cum s-a precizat, atat în cadrul Hotararii Adunarii Asociatilor Societatii din 23 iunie 2009, precum si în preambulul Preavizului si al deciziei de concediere, desfiintarea postului are cauze reale si serioase si anume: scaderea cu mai mult de 50% a activitatii principalului client al societatii; rezultatele financiare inferioare previziunilor.

Rulajul societatii aferent clientului principal a scazut considerabil de la aproximativ 531.184,01 lei în anul 2008, la aproximativ 182.765,79 lei pentru anul 2009.

In afara principalului sau client ale carui comenzi au scazut considerabil determinand scaderea rulajului, societatea are un numar de alti clienti, ce determina un rulaj minor în raport cu cel generat de principalul client.

Societatea are în continuare pierderi, astfel, conform rezultatului contului de profit si pierdere de la data de 30 iunie 2009, aceasta înregistra o pierdere totala neta de 113.432 lei, pierderea rezultata direct din exploatare fiind de 92.310 lei.

Asadar, sustinerea contestatoarei ca motivatia economica a masurii concedierii luata de catre societate nu ar fi reala, întrucat societatea a obtinut venituri si chiar a facut investitii prin achizitionarea de etaloane este nefondata.

Faptul ca societatea realizeaza venituri (ceea ce reprezinta de altfel scopul oricarei societati comerciale), nu înseamna ca societatea nu întampina dificultati economice, care sa stea la baza adoptarii masurilor de reorganizare în vederea mentinerii si dezvoltarii societatii în viitor.

De asemenea, faptul ca societatea a achizitionat noi etaloane, care constituie tocmai o conditie absolut necesara în vederea desfasurarii activitatii de metrologie nu poate fi considerat drept investitie asa cum sustine con-testatoarea, fiind doar o parte din strategia economica de redresare a situatiei financiare prin diversificarea obiectului de activitate si încercarea de atragere si a altor clienti, în vederea mentinerii acesteia pe piata, în actualul context economic.

De altfel, sustinerile contestatoarei cu privire la lipsa caracterului real al masurii adoptate de societate sunt contrazise în mod vadit de documentele contabile ale societatii.

Desfiintarea postului contestatoarei a fost impusa de o cauza serioasa.

In literatura de specialitate pretinde recurenta, s-a subliniat ca este considerata a fi serioasa acea desfiintare a postului atunci cand aceasta a fost impusa de dificultatile economice intervenite.

Avand în vedere situatia economica a societatii caracterizata de scaderea masiva a comenzilor din partea principalului client cumulata cu înregistrarea de pierderi, singura solutie pentru reducerea acestor pierderi a fost aceea a reducerii cheltuielilor prin reorganizarea activitatii prin suprimarea unor posturi (11, conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor), cum este cazul celui ocupat de contestatoare si prin comasarea altora.

In consecinta si aceasta conditie este îndeplinita.

Astfel cum s-a aratat deja, desfiintarea postului ocupat de contestatoare a fost efectiva: postul a fost eliminat din organigrama societatii; atributiile sale au fost preluate de catre Directorul departamentului de metrologie legala.

In concluzie, desfiintarea postului ocupat de contestatoare a avut o cauza reala si serioasa, respectiv reorganizarea activitatii societatii determinata de scaderea a rulajului aferent activitatii principalului client de la 531.184,01 lei în 2008 la 182.765,79 lei în 2009 si a fost una efectiva, postul fiind eliminat din organigrama societatii, iar atributiile acestuia fiind incluse în cele ale Directorului departamentului de metrologie.

Alaturate cererii de recurs si în sustinerea ei au fost anexate decizia nr. 14 din 12 mai 2008 si decizia nr. 13 din 12 septembrie 2009 de numire în functia prevazuta de art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992, emise de conducatorului departamentului economic, în speta a Directorului General Adjunct al recurentei.

Examinand sentinta civila atacata, sub aspectul criticilor aduse, a actelor si lucrarilor dosarului, normelor de drept incidente în cauza, Curtea apreciaza fondat recursul pentru considerentele ce se vor înfatisa în cuprinsul prezentei motivari a deciziei.

Art. 65 art. 279 care a reprezentat temeiul de drept al încetarii raporturilor de serviciu ale reclamantei, conform deciziei nr. 18 din 28 iulie 2009, defineste notiunea concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului si conditioneaza legalitatea si temeinicia acestei forme de încetare a raporturilor de munca de caracterul real, efectiv si serios al desfiintarii locului de munca respectiv. Acestei caracterizari a desfiintarii locului de munca ocupat de salariat i se circumscrie cerinta ca locul de munca sa fie suprimat din structura angajatorului, sa fie impusa de dificultatile reale de mentinere a postului din punct de vedere economic, ori de atingerea scopului pentru care functia respectiva s-a înfiintat si sa fie imposibila mentinerea postului fara pagube pentru angajator.

Concret, prin decizia sus-mentionata s-a desfiintat postul de Manager tehnic al activitatii de metrologie a reclamantei, ca o consecinta a evolutiei contextului economic si a pietei datorata crizei economice financiare internationale, a rezultatelor financiare ale societatii inferioare previziunilor, a nivelului volumului de munca mult sub previziuni, a reducerii activitatii clientului cel mai important, a celorlalti clienti si a perspectivelor nesigure. S-a avut în vedere în acest sens si Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor societatii SC R.S. SRL din data de 23 iunie 2009, prin care s-a dispus reorganizarea societatii, restrangerea activitatii sale si aprobarea unei noi organigrame.

O prima concluzie care se desprinde din textul mentionat este aceea ca desfiintarea postului de Manager a fost într-adevar efectiva, întrucat postul a fost desfiintat din structura organizatorica a angajatorului, aspect atestat de continutul în date al organigramelor anterioare si ulterioare ale societatii atasate la filele 6, 54 dosar fond, cu atat mai mult cu cat prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor societatii din data de 23 iunie 2009, s-a dispus totodata si comasarea unor posturi si modificarea unor departamente.

Astfel, în organigrama societatii din luna mai 2008 (atasata la fila 6 dosar fond) - postul de Manager al activitatii de metrologie se subordona direct celui de Director al departamentului de metrologie.

Continutul în date al organigramei din data de 29 iunie 2009 (atasata la fila 54 dosar fond), ulterioara reorganizarii activitatii societatii recurente atesta eliminarea unor departamente si servicii a caror desfiintare sau comasare a fost decisa prin decizia de reorganizare, printre care si postul reclamantei, acela de Manager tehnic. Cum, activitatea acesteia era subordonata direct Directorului de metrologie, prin decizia de reorganizare a societatii, practic Directorul departamentului de metrologie al carui post este evidentiat în organigrama din data de 29 iunie 2009, ulterioara reorganizarii, va îndeplini pe langa atributiile sale de conducere si pe cele avute anterior de reclamanta, printre care si cea de responsabil tehnic al activitatii de metrologie.

Acest aspect este relevat de altfel de mentiunile din fisa postului Directorului de metrologie si a reclamantei (anterioare reorganizarii - atasate la filele 63-65 dosar fond) si fisa postului Directorului - departament metrologie, ulterioara reorganizarii (fila 66 dosar fond).

Astfel, în fisa postului Directorului departamentului de metrologie dupa reorganizare se regasesc efectiv toate atributiile pe care le avea în fisa postului - reclamanta, cu exceptia celei de supervizare a activitatii Managerului tehnic al activitatii de metrologie, post desfiintat, astfel ca aceasta activitate este lipsita de obiect, cat si cea privind întocmirea ofertelor comerciale preluata însa prin comasare si desfiintare de Directorul Comercial Adjunct.

Or, este evident ca procedand la analiza fisei postului Directorului departamentului de metrologie, se poate constata ca aceasta atesta atributii în plus functiei de conducere, atributii pe care reclamanta nu le avea, sens în care angajatorul a apreciat oportuna mentinerea acestui post de conducere în noua sa structura organizatorica, post ce va prelua si atributiile reclamantei.

De altfel, instanta de judecata nu este abilitata sa analizeze oportunitatea mentinerii sau nu a postului reclamantei în noua structura organizatorica, sa analizeze temeinicia masurii reorganizarii societatii si a desfiintarii anumitor posturi, întrucat nu poate cenzura modalitatea prin care s-a procedat la redistribuirea atributiilor aferente posturilor desfiintate, printre care si al salariatei din prezenta cauza, aceasta fiind prerogativa exclusiva a angajatorului.

Instanta de judecata este abilitata sa analizeze doar daca adoptarea masurii concedierii reclamantei s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 65 art. 279 , sa analizeze legalitatea si temeinicia masurii, analiza la care era îndreptatita conform art. 76 art. 279 .

Procedand la aceasta analiza, Curtea apreciaza ca desfiintarea postului reclamantei s-a realizat cu respectarea dispozitiilor sus-citate (art. 65, art. 74, art. 76 art. 279 ), nelegale fiind sustinerile primei instante în sensul ca nu ar fi avut loc o desfiintare a postului ocupat de reclamanta-contestatoare, ci doar re-denumirea sa, aspect ce contravine probatoriului cu înscrisuri enuntat (organigrame, continutul deciziei de concediere, fisele postului reclamantei si a Directorului departamentului de metrologie).

Recurenta-parata, care are sarcina probei potrivit art. 287 art. 279 , a depus la dosar înscrisuri prin care a probat faptul ca masura concedierii este legala în conditiile art. 65 alin. (2) art. 279 si anume, acte din care rezulta ca desfiintarea postului, a locului de munca a fost efectiva, respectiv ca postul nu se mai regaseste în structura acesteia, ca are o cauza reala si serioasa, respectiv ca este impusa de necesitati de ordin economic si ca nu disimuleaza realitatea.

Astfel, masura concedierii reclamantei a fost consecinta desfiintarii postului sau, ca urmare a preluarii atributiilor sale de catre Directorul departamentului de metrologie.

Rezulta ca postul ocupat de reclamanta a fost desfiintat efectiv, fiind suprimat din structura angajatorului, desfiintarea postului sau fiind si efectiva, întrucat masura se întemeiaza pe cauze reale si serioase, nu disimuleaza realitatea si este impusa de necesitatea reorganizarii activitatii. Mentinerea postului de Manager a reclamantei ce avea ca atributii si pe aceea de responsabil cu activitatea de metrologie, impunea angajarea a doua persoane, ceea ce determina producerea unui prejudiciu material patrimonial angajatorului, prejudiciu ce a fost înlaturat, prin preluarea de catre Directorul departamentului de metrologie, pe langa atributiile specifice functiei sale de conducere si pe cele ale Managerului tehnic al activitatii de metrologie, cu costuri mai mici pentru recurenta.

Desi textul art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 impune conditia existentei unui responsabil tehnic al activitatii de metrologie în cazul operatorilor economici ce vor organiza activitati ce fac obiectul controlului metrologic legal, responsabil ce trebuie numit prin decizie de conducatorul operatorului economic, aspectul existentei sau inexistentei unei astfel de decizii excede cadrului procesual dedus judecatii, cum corect sustine recurenta, întrucat lipsa unei astfel de decizii nu este de natura a afecta legalitatea si temeinicia masurii concedierii reclamantei.

Aceasta, întrucat în fata primei instante s-au atasat fisele postului atat a reclamantei, cat si a Directorului departamentului de metrologie, organigramele anterioare si ulterioare reorganizarii societatii recurente, realizandu-se dovada preluarii de catre aceasta din urma salariata, prin fisa postului emisa ulterior reorganizarii, a atributiilor reclamantei, printre care si cea de responsabil tehnic al societatii de metrologie.

De altfel, nu trebuie neglijat ca dispozitiile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 impun existenta unui angajat (persoana) care sa aiba atributia de responsabil al activitatii de metrologie, iar în lipsa unei decizii a Directorului recurentei de numire a unui astfel de responsabil nu se poate sustine ipoteza ca nu ar fi putut fi desfiintat postul reclamantei ce echivala cu lipsa unui astfel de responsabil si evident cu neîntrunirea conditiilor impuse pentru functionarea recurentei, ca societate cu obiect de activitate în domeniul metrologiei.

Atributia de responsabil a activitatii de metrologie se regaseste în fisa postului Directorului departamentului de metrologie atasata la filele 66-67 dosar fond - pct. 5.1, semnata de Directorul General Adjunct al recurentei, comunicata persoanei numite de catre BML. Aceasta institutie a eliberat la data de 24 august 2009 o noua autorizatie pentru laboratorul de metrologie al societatii în care atributia de responsabil tehnic a activitatii de metrologie este exercitata de doamna J.C. - Directorul departamentului de metrologie.

Drept urmare, acest Director al departamentului de metrologie este angajatul societatii ce are calificarea ceruta de dispozitiile normative în materie de a desfasura activitatea de responsabil tehnic al activitatii de metrologie conform autorizatiei emisa de catre BRML - Directia Regionala - autorizatia nr. B-14/1-08/1 din 24 august 2009. Aceste înscrisuri erau suficiente pentru a face dovada îndeplinirii în cauza a cerintelor impuse de art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992.

Cu toate acestea, recurenta a emis si o decizie noua de numire a responsabilului tehnic al activitatii de metrologie anterior reorganizarii, respectiv decizia nr. 13 din 12 mai 2008 - de numire initiala a doamnei L.D. si decizia nr. 13 din 29 iunie 2009 de numire a doamnei Director J.C.N. (fila 15,16 dosar recurs), care a preluat si atributiile reclamantei.

Desigur ca lipsa unei astfel de decizii interne putea avea consecinte doar în ceea ce-l priveste pe angajator pentru eventuala tragere la raspundere contraventionala sau penala a acestuia, nicidecum pentru a aprecia legalitatea si temeinicia concedierii reclamantei pentru motivele expuse anterior, respectiv acelea ca înscrisurile depuse în fata instantei de fond au probat desfiintarea postului sau si preluarea atributiilor postului sau de catre Directorul departamentului de metrologie.

Desfiintarea postului contestatoarei a avut o cauza reala si serioasa impusa de reorganizarea societatii determinata de reducerea comenzilor cu principalul sau client de la 531.184.01 lei în anul 2008 la 182.765.79 lei în anul 2009 (aspect confirmat de înscrisul atasat la fila 59-60 dosar fond).

Sustinerea reclamantei ca motivatia economica a masurii concedierii nu ar fi reala, întrucat societatea a încasat venituri si a realizat investitii prin achizitionarea de etaloane nu poate fi primita. Scopul societatii recurente ca societate comerciala este evident de a realiza venituri, ceea ce nu înseamna ca nu întampina dificultati economice avand în vedere reducerea cifrei de afaceri sus-mentionata, iar achizitionarea de etaloane este o conditie necesara, facand parte cum corect a aratat recurenta din strategia economica de redresare a situatiei financiare prin diversificarea obiectului de activitate, încercarea de atragere a noi clienti, mentinerea pe piata în actualul context economic.

Fata de aspectele de fapt si de drept mai sus redate, Curtea apreciaza ca desfiintarea postului reclamantei a fost efectiva, postul fiind eliminat din organigrama societatii, atributiile sale fiind preluate de catre Directorul departamentului de metrologie legala si a avut o cauza reala si serioasa, respectiv reorganizarea activitatii determinate de reducerea comenzilor cu principalul client de la societatii determinata de reducerea comenzilor de la 531.184.01 lei în anul 2008 la 182.765.79 lei în anul 2009 (fila 59-60 dosar fond).

Drept urmare, în baza art. 312 alin. (1) C. pr. civ. prin raportare la art. 304 pct. 9 C. pr. civ., Curtea va admite recursul, va modifica în tot sentinta atacata în sensul ca va respinge actiunea ca neîntemeiata.

In baza art. 274 alin. (3) C. pr. civ., Curtea constatand culpa procesuala a intimatei-reclamante, o va obliga pe aceasta la plata catre recurenta-parata a sumei de 4.573,74 lei cu titlu de cheltuieli de judecata fond si recurs, apreciind aceasta suma suficienta raportat la complexitatea litigiului, valoarea pricinii, prestatia aparatorului ales.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    daune morale    despagubiri    reintegrare    fisa postului    organigrama    desfiintarea locului de munca    decizie de concediere    organigrama    desfiintarea postului   


Sus ↑