• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Acordul salariatului cu privire la modificarea contractului de munca. Semnarea actului aditional de catre salariat valoreaza acceptarea modificarii

Hotararea nr. 629 din data de 05 februarie 2016
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin cererea inregistrata pe rolul  TRIBUNALULUI BUCURESTI SECTIA A  VIII-A CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE sub nr. .../3/2014, reclamantul  S. V. a solicitat in contradictoriu  cu parata S. C. M. S. A  pentru ca  prin  hotararea ce se va pronunta  sa se dispuna anularea ca nelegala a deciziei Directorului General al S. C„M.” S. A nr. 158/28.04.2014 si a Actului Aditional la contractul individual de munca al reclamantului nr. M 02.01.02/4366/05.05.2014; reintegrarea reclamantului pe functia de sef serviciu la Serviciul Tehnic, detinuta anterior, ca o consecinta a anularii deciziei mai sus mentionate; obligarea la plata drepturilor salariate aferente functiei de sef serviciu la Serviciul Tehnic, de la data de 01.05.2014 si pana la data platii lor efective, actualizata conform legii, la plata daunelor morale in cuantum de 20. 000 lei, cu cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin sentinta civila nr. 8587/22.09.2015, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X a fost admisa in parte contestatia formulata de contestatorul S. V., in contradictoriu cu intimata  ca obiect contestatie decizie modificare unilaterala contract de munca.

S-a dispus anularea deciziei DIRECTORULUI GENERAL AL . 158/28.04.2014 si a Actului Aditional la contractul individual de munca al reclamantului nr. M 02.01.02/4366/05.05.2014.

A fost obligata parata sa repuna contestatorul in functia detinut anterior modificarii contractului individual de munca prin actul aditional incepand cu data de 01.05.2014.

A fost obligata intimata la plata catre contestator a unei despagubirii egala cu diferenta dintre drepturile salariale aferente functiei de sef serviciu la Serviciul Tehnic si cele incasate incepand cu data de 01.05.2014 si pana la data repunerii in functie .

A fost obligata intimata la plata sumei de 1240 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat.

A fost respins capatul de cerere privind acordarea de daune morale ca neintemeiat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca:

Prin decizia Directorului General al S. C„M.” S. A 158/28.04.2014, contestatorul a fost trecut in functia de inginer I, cls. 38, in cadrul Serviciului Programe, Documentatii Tehnice si Avize CTE, avand un salariu de baza lunar de 3208 lei, incepand cu data de 01.05.2014 .

In motivarea deciziei, se arata ca a fost luata cu respectarea dispozitiilor legale in materie, respectiv Codul muncii   si legea nr. 31/1990 si avand in vedere organigrama societatii aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotararea nr. 262/15.04.2014, Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/25.04.2014 cu privire la avizarea numirilor in functii de conducere/executie si informarea nr. M 02.01.02/4192/28.04.2014 cu privire la postul de inginer I, cls. 38, in cadrul Serviciului Programe, Documentatii Tehnice si Avize CTE.

Prin actul aditional la contractul individual de munca al reclamantului, depus la fila 20 din dosar, inregistrat sub nr. M 02.01.02/4366/05.05.2014, se prevede ca incepand cu data de 01.05.2014 se modifica functia reclamantului acesta fiind incadrat in functia de inginer I, cls. 38, in cadrul Serviciului Programe, Documentatii Tehnice si Avize CTE, respectiv ca incepand cu aceasta data contestatorul va avea un salariu de 3208 lei.

Din   actul aditional la contractul individual de munca incheiat intre parti  si inregistrat sub nr. M 01.01.02/1385/05.03.2013, rezulta  ca acesta  a fost numit in functia de sef serviciu la Serviciul Tehnic incepand cu data de 29.02.2013  cu un salariu de 5320 lei.

Din continutul deciziei contestate si actul aditional la contractul individual de munca al reclamantului, depus la fila 20 din dosar, inregistrat sub nr. M 02.01.02/4366/28.04.2014 rezulta ca prin acestea s-a schimbat functia contestatorului, acesta fiind trecut pe o functie inferioara, felul muncii  si i s-a diminuat salarizarea corespunzator schimbarii  functiei.

Potrivit art. 41 alin. 1 art. 279 , contractul individual de munca poate fi modificat numai  prin acordul partilor. Alineatul  3 al aceluiasi articol 41 din Codul muncii   prevede  ca modificarea  se refera la urmatoarele elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca si timpul de odihna. Prin decizia  contestata  angajatorul a dispus modificarea unilaterala a contractului individual de munca al contestatorului, dispunandu-se schimbarea  functiei, respectiv a felului muncii din sef serviciu in inginer I si a salarizarii de la 5320 lei la 3208 lei.

Sustinerile intimatei in sensul ca decizia contestata nu reprezinta o decizie unilaterala de modificare a contractului de munca al reclamantului, iar contractul individual de munca a fost semnat de contestator care a consimtit la modificarea contractului  sunt infirmate de actele depuse la dosar, respectiv actul aditional la contractul individual de munca din care rezulta cu claritate ca contestatorul nu si-a manifestat acordul la modificarea contractului individual de munca, pe actul aditional existand doar mentiunea am luat cunostinta, imprejurare care nu se confunda cu exprimarea consimtamantului, caci mentiunea am luat cunostinta nu presupune exprimarea consimtamantului, ci doar certifica imprejurarea ca acest act a fost comunicat contestatorului care a luat cunostinta de continutul sau. Apararile  intimatei in legatura cu motivele ce au condus la modificarea felului muncii reclamantului, a salarizarii acestuia, respectiv reorganizarea activitatii intimatei, sunt lipsite de relevanta in conditiile in care art. 41 din Codul muncii prevede expres ca, contractul individual de munca poate fi modificat numai  prin acordul partilor, iar reorganizarea activitatii nu este prevazuta ca exceptie  de la regula,  si, deci, modificarea unilaterala a contractului individual de munca nu este permisa in cazul reorganizarii activitatii .

Imprejurarile  ca reclamantul s-ar fi prezentat la noul loc de munca, a semnat condica de prezenta, a incasat drepturile salariale, chiar daca ar fi adevarate, nu ar fi de natura a justifica adoptarea unilaterala a acestei masuri si nici de natura a conduce la concluzia ca  aceste imprejurari fac dovada consimtamantului contestatorului la modificarea contractului, caci potrivit art. 16 din Codul muncii , contractul individual de munca se incheie  pe baza consimtamantului partilor, consimtamant expres si liber exprimat, or, in conditiile in care contestatorul nu s-ar fi prezentat la locul de munca si nu ar fi semnat condica de prezenta ar fi fost pasibil de aplicarea unor sanctiuni disciplinare pentru absente nejustificate si nu si-ar fi putut incasa drepturile salariale, situatie in care nu s-ar mai putea vorbi de consimtamant liber exprimat, or, contestatorul  a inteles sa se prezinte la locul de munca si sa conteste masura unilaterala a modificarii contractului de munca, opozitia acestuia la modificarea contractului fiind evidenta.

Intrucat schimbarea  functiei, respectiv a felului muncii din director in sef serviciu si a salarizarii de la 5320  lei, la  3208 lei, s-a dispus unilateral de catre angajator, fara acordul salariatului, incalcandu-se prevederile art. 41  art. 279 , tribunalul a dispus anularea deciziei DIRECTORULUI GENERAL AL . 158/28.04.2014 si a Actului Aditional la contractul individual de munca al reclamantului nr. M 02.01.02/4366/05.05.2014.

Consecinta anularii deciziei de modificare a contractului individual de munca este repunerea partilor in situatia anterioara prin reintegrarea contestatorului in functia detinuta anterior  modificarii contractului individual de munca prin actul aditional incepand cu data de 01.05.2014 si obligarea intimatei la plata catre contestator a unei despagubiri egale cu diferenta dintre drepturile salariale aferente functiei de sef serviciu la Serviciul Tehnic si cele incasate incepand cu data de 01.05.2014 si pana la data repunerii in functie.

A fost respins insa capatul de cerere privind obligarea intimatei la plata daunelor morale, retinand ca, pentru a fi intrunita conditia producerii unui prejudiciu moral de catre intimata, ar trebui ca suferintele provocate contestatorului sa fie de o intensitate mult mai mare decat cele provocate de schimbarea functiei. De altfel, reintegrarea si acordarea diferentelor salariale acopera ele insele orice prejudicii produse.

In temeiul art. 451 Cod procedura civila, a fost obligata intimata la plata sumei de 1240 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termen legal si motivat, parata >

In motivarea apelului, intemeiat in drept pe dispozitiile art. 466 C. pr. civ., apelanta  a reiterat ca la data de 15.04.2014, in temeiul art. 13 alin. 6 litera a din Statutul Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti M. S. A. - anexa la Hotararea Guvernului nr. 482/1999 privind infiintarea Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti M. S. A., a avut loc sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor apelantei (A.), avand pe ordinea de zi modificarea organigramei M. SA. in baza Notei privind modificarea organigramei S,C. M. S. A, in scopul cresterii eficientei activitatii.

Astfel, pe fondul evidentierii unor neconformitati care vizau aspecte de ordin

organizatoric ce puteau fi imbunatatite prin aplicarea unor modificari in structura

organizatorica a institutiei, constatandu-se existenta unor compartimente care, prin

natura atributiilor, desfasurau activitati de acelasi fel, a fost elaborata de catre conducerea

executiva a societatii „Nota” care contine propunerea de regrupare a acestor

compartimente. In sedinta extraordinara A. G. A., cu unanimitate de

voturi, membrii A. G. A. aproba noua organigrama a societatii conform fundamentarii

conducerii executive, cu incadrarea in numarul de posturi de la data adoptarii deciziei si

in fondul de salarii prevazut in BVC, cu aplicare de la 01.05.2014. (astfel cum reiese din

Anexa nr. 2 Hotararea nr. 262/8/15.04.2014 la intampinarea formulata in judecarea cauzei

in prima instanta).

Astfel cum a mentionat si prin intampinarea formulata, pe fondul adoptarii Hotararii nr.

262/8/15.04.2014 s-a modificat in plan orizontal organigrama societatii, sens in care s-au redus in ansamblu unele directii, servicii si birouri printre care si Directia Tehnica si

Tehnologia Informatiei in cadrul careia era angajat contestatorul pe functia de Sef

Serviciu - Serviciu Tehnic. Ca urmare a desfiintarii acesteia, activitatile compartimentelor

acestei directii au fost translatate si integrate in alte directii. Astfel, activitatile Serviciului

Tehnic din vechea organigrama au fost translatate catre Serviciul Programe,

Documentatii Tehnice si Avize CTE din cadrul noii structuri, in coordonarea Directiei

Investitii si Achizitii Publice, (a se vedea pag. 3 din Nota de modificarea organigramei S. C. M. S. A,)- (a se vedea Anexa nr. 3 Organigrama cu aplicare din 01.05.2014 la intampinare).

In doctrina si jurisprudenta, s-a subliniat in mod constant faptul ca, este atributul exclusiv al angajatorului sa hotarasca modalitatile in care isi organizeaza activitatea in scopul eficientizarii propriei activitati. Astfel, “prin reorganizarea societatii se intelege inclusiv orice modificare a structurii interne a angajatorului precum si orice masura de ordin organizatoric ce privesc

cresterea performantelor in activitate, singurul indreptatit sa decida fiind angajatorul

care este liber sa gestioneze politica de personal in directiile pe care le considera

oportune pentru rentabilizarea activitatii”. Precizeaza ca, urmare a acestei situatii, salariatii

ale caror posturi au fost desfiintate nu au fost concediati, asa cum prevad dispozitiile art. 65

din art. 279 . In ceea ce-l priveste pe contestator, acestuia i s-a propus trecerea conform

pregatirii profesionale pe postul detinut anterior, acela de inginer I cls. 38, cu un salariu

corespunzator in functie de atributiile, competentele si raspunderea pentru acest loc de

munca.

EXISTENTA ACORDULUI SALARIATULUI. Ulterior sedintei Consiliului de

Administratie, in temeiul art. 17 din Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii , prin Adresa nr. M. 02.01.02/4192/28.04.2014 - Informare, emisa de catre Biroul Personal, Invatamant, Comunicare Interna, s-a adus la cunostinta contestatorului, personal, modificarea organigramei societatii cu aplicare de la data de 01.05.2014, respectiv desfiintarea Directiei Tehnice si Tehnologia Informatiei, cu consecinta desfiintarii postului detinut de aceasta, respectiv postul de Sef Serviciu Tehnic incepand cu data de 01.05.2014. Prin aceeasi adresa, avand in vedere studiile si pregatirea profesionala, contestatorului i s-a propus ocuparea postului de inginer I, cls. 38, in cadrul Serviciului Programe, Documentatii Tehnice si Avize CTE, beneficiind de salariu de baza lunar de 3208 lei + spor de vechime in munca de 25%, adresa primita si semnata de catre reclamant fara nicio obiectiune. (Anexa nr. 6Adresa nr. M. 02.01.02/4192/28,04. 2014).

NUMIREA IN FUNCTIA de inginer I, clasa 38. Prin Decizia nr. 158 din data de 28.04.20X4 se transmite contestatorului numirea acestuia in functia de inginer I, clasa 38, la Serviciul Programe, Documentatii Tehnice si Avize CTE din cadrul Directiei Investitii si Achizitii Publice, precizandu-se in mod expres salariul corespunzator ocuparii acestei functii, decizie comunicata contestatorului, primita si semnata de acesta fara nicio obiectiune. (Anexa nr. - 7Deciza nr. 158 din data de 28.04.2014).

SEMNAREA ACTULUI ADITIONAL FARA OBIECTIUNI. ACORD DE VOINTE LIBER EXPRIMAT. In mod gresit si nelegal prima instanta a retinut schimbarea functiei, “respectiv a felului muncii din director in sef serviciu”, in cauza contestatorul S. V. detinand anterior modificarii organigramei functia de Sef Serviciu.

La data de 05.05.2014, intre contestator si angajator, de comun acord, s-a incheiat Actul aditional la contractul individual de munca nr. 1196/21.05.2003, act emis de catre Biroul Personal Invatamant Comunicare Interna si inregistrat sub numarul M. 02.01.02/4366/05.05.2014, act aditional care reflecta noile modificari cu privire la functia ocupata, salariul de baza si sporul de vechime in munca, acestea fiind acceptate de catre intimat prin semnarea actului aditional in calitate de parte, respectiv salariat in functia de Inginer I - xx conform Clasificarii ocupatiilor din Romania sau al Nomenclatorului de functii si meserii al societatii, corespunzator contractului colectiv de munca (astfel cum reiese din Anexa nr. 8 Act aditional la contractul individual de munca nr. 1196/21.05.2003 din 05.05.2014. nr. M. 02.01.02/4366/05.05.20141a intampinare). Asadar, intre parti s-a incheiat actul aditional la contractul individual de munca ce prevede conditiile negociate de parti, cu respectarea principiului consensualitatii si bunei-credinte, principii reglementate in mod expres de art. 8 art. 279 . Din insusi modul in care contestatorul a semnat Actul aditional la contractul individual de munca, in locul destinat semnaturii salariatului, acesta si-a asumat in mod expres cele cuprinse in actul aditional, sens in care rezulta fara urma de echivoc faptul ca in prezenta cauza au fost respectate dispozitiile articolului 41 alin. 1 art. 279 .

De asemenea, mentiunea cuprinsa pe pagina a doua din Actul aditional la contractul individual de munca, respectiv “am luat la cunostinta” scrisa de catre salariat, prin coroborare cu semnarea acestui act aditional ca parte contractanta, in locul destinat semnarii acestuia de catre angajat, nu poate echivala cu o lipsa a asumarii efectelor modificarilor contractului individual de munca astfel cum au fost negociate de catre parti in concordanta cu principiul bunei-credinte.

Astfel cum a mentionat la situatia de fapt, Decizia nr. 158 din data de 28.04.2014 a fost emisa de catre apelanta cu buna-credinta, ca urmare a obtinerii acordului salariatului prin semnarea de catre acesta a informarii fara obiectiuni, ulterior acesta semnand atat decizia cat si actul aditional la contractul individual de munca. Or, prin semnarea fara obiectiuni a actelor emise de apelanta, iar ulterior a semnarii actului aditional la contractul individual de munca, contestatorul si-a asumat in mod evident modificarile survenite, respectiv toate efectele produse de clauzele actului aditional, sens in care in mod nelegal si netemeinic instanta de fond retine in considerente faptul ca “. . . schimbarea functiei (. . .) s-a dispus in mod unilateral de catre angajator, fara acordul salariatului, incalcandu-se prevederile art. 41 Codul muncii ”.

Astfel, in mod nelegal instanta de fond a dispus anularea Deciziei Directorului General al S. C M. S. A. nr. 158 din data de 28.04.2014 si a actului aditional la contractul individual de munca al contestatorului, pe de o parte avand in vedere faptul ca sintagma pusa de contestator in sensul „am luat la cunostinta” si semnarea in dreptul locului destinat celeilalte parti a actului aditional la contractul individual de munca - „SALARIAT” - exista cel putin prezumtia rezonabila ca acesta, respectiv contestatorul, a luat la cunostinta de continutul acestor acte prin lecturarea lor in mod detaliat, iar pe de alta parte acesta putea sa-si exprime eventualele obiectiuni la acel moment, insa in realitate contestatorul nu a avut nicio obiectie, sens in care a si semnat fara obiectiuni documentele (n. n. - inclusiv informarea, decizia si actul aditional.

Tot eronate regaseste sustinerile instantei de fond in ceea ce priveste repunerea partilor in situatia anterioara prin reintegrarea contestatorului in functia detinuta, avand in vedere faptul ca:

Apelanta a efectuat informarea salariatului, informare semnata de acesta fara obiectiuni, iar actul aditional la CIM al salariatului a fost semnat de acesta fara obiectiuni, respectandu-se astfel prevederile legale in materie, respectiv prevederile art. 17 din Codul muncii . Prin urmare decizia pe care apelanta a emis-o are doar un caracter pur formal, aceasta putand sa nu fie emisa de angajator, de esenta fiind semnarea informarii si a actului aditional. Prin urmare, nu poate fi vorba de o repunere a partilor in situatia anterioara atata timp cat cele prevazute de cadrul legislativ in vigoare au fost emise de angajator si insusite fara obiectiuni de catre salariat. Pe cale de consecinta regaseste a fi nelegala si neintemeiata anularea Actului aditional nr. M. 02.01.02/4366/05.05.2014 la contractul individual de munca nr. 1196/21.05.2003.

Mai mult, contestatorul a desfasurat activitatile ce ii revin in calitate de inginer I, cls. 38, functie ce o detine incepand cu data de 01.05.2014, sens in care nu se poate retine faptul ca acestuia i s-a propus formal ocuparea acestui post, ci propunerea s-a facut pe fondul reorganizarii Directiei Investitii si Achizitii Publice si ca urmare a faptului ca postul de Sef Serviciu Tehnic a fost efectiv si in mod real desfiintat.

Prin urmare, in conditiile in care singurul indreptatit sa decida cu privire la

organizarea/reorganizarea societatii este angajatorul, se intreaba retoric: cum a putut

instanta de judecata sa retina, in considerentele sentintei a carei apelare se solicita prin

prezenta, ca organizarea activitatii nu este prevazuta ca exceptie de la regula, in conditiile

in care ea insasi reorganizarea este o modificare unilaterala cu consecinta

modificarii a C. I. M. -ul contestatorului ?

In considerarea celor sus aratate, reintegrarea intimatului in functia de Sef

Serviciu la Serviciul Tehnic din cadrul M. S. A., detinuta anterior, ca o

consecinta a anularii Deciziei nr. l58/28.04.2014 si a Actului aditional aferent, este

netemeinica si lipsita de obiect avand in vedere ca, urmare a modificarilor survenite la

nivel intern, evidentiate in mod clar prin modificarea organigramei apelantei, functia pe

care solicita reintegrarea nu mai exista in structura de organizare a

apelantei, aceasta fiind desfiintata in mod real, efectiv si serios astfel cum reiese din

organigrama valabila incepand cu data de 01.05.2014 si statul de functii.

Cu privire la obligarea paratei la plata drepturilor salariale aferente

functiei de SEF SERVICIU la SERVICIU TEHNIC - APARAT CENTRAL -

CLADIREA M. T. I. din cadrul Societatii M. S. A., incepand cu data de

01.05.2014 si pana la data platii lor efective, actualizate conform prevederilor legale, solicita respingerea acestui petit ca ramas fara obiect, urmare a respingerii cererii privind reintegrarea in functia anterior detinuta.

Mai mult decat atat, la data de 28.10.2015, a achitat catre reclamant suma in cuantum de 42. 297 lei conform OP nr. 3682, pe care il depun ca anexa la prezentul, in copie vizata pentru conformitate cu originalul, consecinta admiterii prezentului apel si pe cale de consecinta a respingerii petitului cu privire la plata drepturilor salariale aferente functiei de SEF SERVICIU la SERVICIU TEHNIC - APARAT CENTRAL - CLADIREA M. T. I. din cadrul Societatii M. S. A., incepand cu data de 0L05. 2014 si pana la data platii lor efectiva, constand in obligarea salariatului la restituirea sumei in cuantum de 42. 927 lei achitata catre acesta conform celor sus mentionate, suma pe care o solicita actualizata cu rata inflatiei la momentul platii efective (potrivit dispozitiilor art 723 din N. C. P. C.).

De asemenea, avand in vedere faptul ca in suma sus mentionata a achitat si suma de 1240 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorariu de avocat si avand in vedere faptul ca  nu are culpa procesuala, solicita ca contestatorul sa fie obligat si la restituirea acestei sume. Totodata, la data de 28.10.2015 contestatorul a fost reintegrat pe postul de Sef Serviciu Tehnic, ca urmare a punerii in executare a sentintei fondului, consecinta fireasca a admiterii prezentului apel in raport de petitul cu privire la repunerea contestatorului pe postul detinut anterior modificarii CIM prin actul aditional incepand cu data de 01,05,2014 fiind repunerea contestatorului pe postul detinut anterior datei de 28.10.2015, respectiv inginer I la Serviciul Programe Documentatii Tehnice si Avize CTE. Mai mult decat atat, in mod nelegal si netemeinic prima instanta a respins proba cu interogatoriul contestatorului solicitata de apelanta, incalcand in mod flagrant principiul dreptului la aparare astfel cum este acesta prevazut de art. 6 din Codul de procedura civila si art. 6 paragraful 1 din CEDO, precum si principiul egalitatii armelor, motiv pentru care in prezentul apel solicita aceasta proba.

Desi nu este intrata in puterea lucrului judecat pentru a putea fi considerata la acest moment practica judiciara, solutia pronuntata in cazul D. M. C. vs. M. (a se vedea Dosarul nr. .../3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, Hotarare 787/2015 din 01.09.2015) prin care Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a respins cererea formulata de reclamanta D. M. C. si implicit a statuat faptul ca reorganizarea efectuata de M. (n. n. similar cu prezenta cauza) a fost temeinica si legala, iar actele intocmite de acesta (respectiv informarea, decizia, actul aditional la contractul individual de munca) au fost intocmite cu respectarea prevederilor legale incidente in speta (a se vedea extras portal Dosar nr. .../3/2014, anexat prezentei).

Cercetand apelul declarat, Curtea, cu majoritate, il constata fondat.

In primul rand, decizia Directorului General al S. C. „M.” S. A nr. 158/28.04.2014 nu e susceptibila de a fi contestata in sine, dincolo de aptitudinea de a modifica unilateral contractul de munca al angajatului, mai ales ca aceasta specifica temeiurile de fapt si de drept avute in vedere la adoptarea ei, iar legea nu consacra, imperativ, o forma pe care trebuie s-o imbrace sau un continut pe care trebuie sa-l aiba (cum o face, de exemplu, in cazul deciziilor unilaterale de incetare a relatiei de munca).

Din aceasta perspectiva, este cert, pe baza dispozitiei art. 41(1) din art. 279 , ca angajatorul nu are voie sa decida unilateral modificarea contractului individual sub aspectul felului muncii si salariului, insa din momentul in care cel vizat semneaza actul aditional cu acest obiect, acordul asupra continutului si modificarilor operate prin el, este realizat.

Modificarea prin acord presupune intrunirea, la un moment dat, a acestuia, nu faptul ca ideea trebuie sa apartina simultan ambelor parti. Ca si in dreptul comun, desigur ca unul va avea initiativa, iar celalalt, libertatea de a accepta sau a refuza. In speta, pana nu se obtine acordul salariatului, decizia angajatorului nu produce efectul modificarii contractului de munca, ci constituie, cel mult, propunere, care-l angajeaza numai pe cel care o lanseaza. Cea mai energica forma de acceptare o constituie insa aplicarea semnaturii destinatarului pe contractul intocmit pe baza optiunii unilaterale. Data fiind valoarea ce se recunoaste de legea civila semnaturii necontestate, dupa acest moment, salariatul nu mai poate pretinde ca modificarea s-a facut unilateral, caci daca decizia angajatorului nu valoreaza contract, actul aditional semnat de ambele parti are prin natura aceasta semnificatie. Dupa aceasta data, salariatul nu mai poate decat sa-si atace propriul consimtamant invocand si dovedind ca acesta i-a fost alterat de o eroare, surprins prin dol sau smuls prin violenta, dar nu mai poate ataca insasi masura, prevalandu-se de simpla dispozitie unilaterala.

Cat priveste enuntul “am luat la cunostinta”, pe de o parte, acesta trebuie vazut in concordanta cu termenii prevederii finale a actului, care obliga la informarea salariatului, cu cerinta implicita a atestarii luarii la cunostinta in aceeasi expresie, si datarea faptului. Pe langa acestea, avem semnarea actului aditional, fara obiectiuni, la rubrica „salariat”, ceea ce nu numai ca nu intretine vreun echivoc, dar, precum s-a mai spus, valoreaza accept si produce definitiv efectul modificarii la momentul aplicarii. Contrariul nu se poate deduce decat speculativ din formula „luarii la cunostinta”, pentru ca rezonabil, ea nu presupune dezacordul, dupa cum nu exclude acordul.

In consecinta, pentru ca opozitia sa impiedice modificarea contractului, nu este suficient ca masura sa fie vadit inconvenabila, ci este necesar ca impotrivirea sa fie manifesta si exprimata fara indoiala la momentul la care i se prezinta spre semnare actul aditional. Cu alte cuvinte, dezacordul nu se poate prezuma, el trebuie sa fie expres, fie ca este consemnat explicit, fie ca rezulta din absenta oricarei semnaturi pe actul aditional supus aprobarii celui caruia i se adreseaza. Nu este insa obligatoriu ca salariatul sa nu intre in exercitiul efectiv al noii functii pentru a putea contesta masura, caci in acest caz echivocul subzista, munca putand fi prestata nu numai in aplicarea acordului, ci si pentru a evita pierderea oricarui post, savarsirea unor abateri, eventualele sanctiuni disciplinare, inclusiv riscul ca dispozitia sa fie legala si temeinica in aceasta calitate, de masura unilaterala. La randul sau, acceptarea nu presupune formule sacramentale, pentru a o marca, semnatura fara opozitie fiind suficienta. In acest context, salariatul nu poate si semna actul si tine pentru sine eventuala rezistenta, spre a o devoala ulterior, intr-un eventual proces, caci in cadrul acestuia nu pot fi afirmate si pretinse decat drepturi si obligatii nascute anterior, nu pot fi sanctionate decat situatii epuizate in mediul din care provin si in care se urmareste sa produca efecte.

Asa fiind, dezacordul trebuie exprimat si dovedit printr-un act (fapt) original, prealabil si distinct de contestatia care doar se bazeaza pe el, dar nu actioneaza ca o clauza de dezicere in interiorul termenului de 45 de zile prevazut de art. 211 lit. a) din Legea nr. 62/2011. Contrariul ar insemna sa acreditam, fara vreun temei legal si in ciuda oricarui deziderat de securitate a circuitului juridic, ca orice semnatura sa fie aplicata sub rezerva de a o retracta sau a se razgandi in cele 45 de zile defipte  pentru contestarea masurii unilaterale. Precum anunta insasi denumirea si ratiunea acestui termen, el nu este prevazut pentru definitivarea acordului, ci exclusiv pentru a ataca masurile unilaterale ale angajatorului pentru care nu sunt indeplinite conditiile legii, asa incat promovarea contestatiei nu face proba, numaidecat, asupra lipsei invoielii.

In fine, pentru ca intelegerea asumata si exteriorizata de parti prin semnatura sa fie valabila, nu este necesar si ca ambele sa si-o doreasca (in speta angajatul), fiind suficienta acceptarea. Motivele subiective care l-au determinat pe acesta sa semneze (teama pierderii locului de munca, perspectiva ramanerii fara orice venit, etc.), nu inseamna mai putin consimtamant, daca nu se asociaza, precum s-a mai spus, si cu vicierea lui. Numai procesul intern de conturare a vointei nu prezinta relevanta si nu-i confera salariatului actiunea in anularea actului conventional pentru lipsa consimtamantului, ci semnifica doar ca, confruntat cu o alternativa, acesta a ales, in conditii in care avea deplina libertate, de fapt si de drept, pentru a refuza (cel putin pe cea pe care angajatorul este obligat sa i-o asigure, caci de constrangerea pe care o exercita nevoile materiale si necesitatea pastrarii unui loc de munca in consecinta, angajatorul nu este raspunzator).

Rezulta asadar, ca solutia a fost adoptata de prima instanta cu interpretarea si aplicarea gresita a legii la starea de fapt reiesita din probele suficient administrate, privitor la exprimarea acordului pentru modificarea contractului individual de munca, apelul declarat fiind fondat si de admis. Cu majoritate, in aplicarea art. 480(2) NCPC, se va dispune schimbarea in parte a sentintei atacate, in sensul de a respinge in tot actiunea, ca nefondata, prezenta hotarare constituind temei pentru restituirea sumelor platite in executarea titlului provizoriu desfiintat. D. fiind ca solutia procesului se pronunta in contestatia introdusa de reclamant, in limitele obiectului investirii din partea acestuia, ea nu va dispune insa si asupra repunerii lui in situatia anterioara anularii deciziei directorului general, modul de aducere la indeplinire a hotararii definitive fiind subsecvent pronuntarii ei si in afara competentei judecatorului raportului de fond.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Cu majoritate:

Admite apelul declarat de apelanta-parata > cu sediul in Municipiul Bucuresti, . 38, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. JXXX, avand CUI xx, avand atribut fiscal RO, codul IBASN Nr. RO82BPOS xxxx Rol01, deschis la B. Post  - Palat CFR Sector 1, impotriva sentintei civile nr. 8587/22.09.2015, pronuntate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimatul-reclamant S. V., identificat cu CNP: xxxx, cu domiciliul de corespondenta  la avocat L. Veteleanu, situat in Municipiul Bucuresti,, sector 4.

Schimba in parte sentinta atacata, in sensul ca respinge in tot actiunea, ca nefondata.

 

Cu opinia separata a judecatorului G. S. I., in sensul respingerii apelului, ca nefondat, cu obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata catre intimat.

Apreciez ca instanta fondului a facut o corecta interpretare a materialului probator administrat in cauza si ca sentinta pronuntata se impunea a fi mentinuta, pentru urmatoarele considerente:

Prin decizia  contestata  angajatorul a dispus modificarea unilaterala a contractului individual de munca al contestatorului, dispunandu-se schimbarea  functiei respectiv a felului muncii din sef serviciu al Serviciului Tehnic, in inginer I, drepturile salariale fiind diminuate.

Sustinerile apelantei  in sensul ca decizia contestata nu reprezinta o decizie unilaterala de modificare a contractului de munca al reclamantului, iar contractul individual de munca a fost semnat de contestator care a consimtit la modificarea contractului  sunt infirmate de actele depuse la dosar, respectiv actul aditional din 05.05.2014 la contractul individual de munca din care rezulta cu claritate ca contestatorul nu si-a manifestat acordul la modificarea contractului individual de munca, pe actul aditional existand doar mentiunea “am luat cunostinta”, imprejurare care nu se confunda cu exprimarea consimtamantului, caci mentiunea am luat cunostinta nu presupune exprimarea consimtamantului, ci doar certifica imprejurarea ca acest act a fost comunicat contestatorului care a luat cunostinta de continutul sau .

Prima instanta a apreciat corect ca salariatul a limitat consecintele juridice ale semnaturii date la motivul pentru care a semnat, in realitate, luarea la cunostinta de continutul acestui inscris.

Motivele invocate de apelanta pentru modificarea felului muncii reclamantului si a salarizarii acestuia, respectiv reorganizarea activitatii, sunt lipsite de relevanta in conditiile in care potrivit art. 41 din Codul muncii , contractul individual de munca poate fi modificat numai  prin acordul partilor, iar reorganizarea activitatii nu este prevazuta ca exceptie de la regula.

Imprejurarile ca reclamantul s-a prezentat la noul loc de munca, a semnat condica de prezenta si a incasat drepturile salariale, nu fac dovada consimtamantului acestuia la modificarea contractului, intrucat o alta conduita din partea sa l-ar fi expus riscului aplicarii unor sanctiuni disciplinare pentru absente nejustificate si nu si-ar fi putut incasa drepturile salariale. Or, contestatorul a inteles sa se prezinte la noul loc de munca si sa conteste masura unilaterala a modificarii contractului de munca, opozitia acestuia la modificarea contractului fiind ferma si neechivoca.

Pentru aceste considerente, optez pentru respingerea apelului, ca nefondat, cu consecinta obligarii apelantei, in calitate de parte cazuta in pretentii, la plata catre intimatul-contestator a cheltuielilor de judecata aferente acestei faze procesuale. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   modificare unilaterala contract de munca    act aditional    daune morale    durata contractului    locul muncii    felul muncii    conditiile de munca    salariul    condica de prezenta    consimtamant    semnatura   


Sus ↑