• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contraprestatiile acordate salariatului pentru munca depusa in baza contractului individual de munca reprezinta drepturi salariale

Hotararea nr. 1227 din data de 14 februarie 2012
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin cererea de chemare in judecata  inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti sub nr. ...X,reclamantul S. L. AL DISPECERILOR ENERGETICI FEROVIARI DIN ROMANIA a chemat in judecata pe parata  solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratei la plata drepturilor salariale conform dispozitiilor art. 65 al. l din contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2005 - 2006, numarul 6682/31.10.2005, respectiv de a acorda angajatilor sai ajutorul material aferent zilei  pentru anii 2007-2008, respectiv un salariu de baza pentru fiecare an la nivelul clasei I de salarizare, actualizat cu rata inflatiei la data platii efective, sa dispuna obligarea paratei la plata ajutorului material de Pasti pentru anul 2009 reprezentat de un salariu de baza la nivelul clasei I de salarizare in suma de 570 lei, actualizat cu rata inflatiei la dat efectuarii efective a platii conform prevederilor art. 64 din contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2009-2010 precum si sa oblige parata la plata cheltuielilor de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin sentinta civila nr. 5361/24 05 2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale  a admisa exceptia prescriptiei dreptului la actiune si a fost respinsa cererea ca prescrisa.

Pentru a pronuntata aceasta solutie tribunalul a avut in vedere urmatoarele aspecte relevante : potrivit art. 283 al. 1 lit. e Codul muncii cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 6 luni de la data nasterii dreptului la actiune in cazul neexecutarii contractului colectiv de munca ori a unor clauze a acestuia.

Fata de dispozitiile textului de lege sus mentionat instanta constata ca exceptia invocata este intemeiata, fata de data depunerii actiunii 9.04.2010 termenul de 6 luni prevazut de art. 283 fiind depasit avand in vedere ca dreptul la actiune s-a nascut la 18.10.2007, 18.10.2008, respectiv luna aprilie 2009.

Instanta nu poate retine sustinerile reclamantei potrivit cu care dispozitia cuprinsa in art. 283 lit. e vizeaza neexecutarea contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia altele decat cele privitoare la drepturile salariale, deoarece din insasi denumirea de “ajutor” prevazuta in contractele colective de munca rezulta ca nu este vorba de drepturi salariale, imprejurarea ca de regula aceste ajutoare s-au suportat din fondul de salarii neavand relevanta sub aspectul calificarii acestora ca si drepturi salariale.

Fata de situatia de fapt retinuta si textele de lege mentionate mai sus, instanta va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune si va respinge cererea ca prescrisa.

Impotriva acestei hotarari a formulat, in termen legal, recurs S. L. AL DISPECERILOR ENERGETICI FEROVIARI DIN ROMANIA, in calitate de reprezentant al membrilor de sindicat: A. M., B. M., B. I., B. V.,  C. D., D. A., N. C., O. M., S. M., L. R., N. G.,  R. C. C., J. C. G.,  R. M., V. D., L. M., R. A., C. A., I. P.

In motivarea recursului se arata ca In temeiul art. 304 punctul 8 si 9 C. PR. CIV., instanta, interpretand gresit actul juridic dedus judecatii,a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia, astfel incat sentinta nr. 5361/24.05.2011 este lipsita de temei legal si a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii.

In conformitate cu dispozitiile art. 1 din Conventia nr. 95 din anul 1949 asupra protectiei salariului a Organizatiei Internationale a Muncii, termenul de “ salariu” semnifica indiferent de denumirea sa si de modul de calcul renumeratia sau castigurile susceptibile de a fi evaluate in bani, stabilite pe cale conventionala ori prin lege, care se acorda in virtutea unui contract de locatiune a serviciilor, scris sau verbal, platit de patron lucratorului pentru munca sa ori serviciile aduse.

Conform art. 155 Codul muncii , salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

In temeiul art. 41 din Contractul Colectiv de Munca la Nivel N., adaosurile la salariul de baza sunt:

a) Adaosul de acord;

b) Premiile acordate din fondul de premiere calculate  minim 1,5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat;

c) Alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor;

Ajutorul material acordat de Ziua EIectrificarii este prevazut in Contractele Colective de Munca pe anii 2005-2006 prelungit prin acte aditionale si anii 2009- 2010, pentru salariatii S. C. E. SA, membrii de sindicat si face parte din categoria adaosurilor pevazute la pct. c),

Face recurentul precizarea ca aceste drepturi salariale se suporta din fondul de salarii iar nu din fondul de 2% cu destinatie exclusiv sociala asa cum este definit de art. 21 - Codul fiscal. Mai mult decat atat, aceasta premiere face obiectul retineri lor la sursa a impozitului si celorlalte contributii datorate statului. fiind considerate venituri din salarii si asimilate salariilor.

Avand in vedere toate aceste aspecte, drepturile solicitate ce formeaza obiectul actiunii, sunt drepturi salariale ale salariatilor S. C. E. S. A.

Conform art. 166 alin. 1 din Codul muncii , dreptul la actiune cu privire la daunele rezultate din neexecutarea in totalitate sau in parte a obligatiilor privind plata salariilor (in sensul art. 155 din Codul muncii ), se prescrie in termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate (in cazul de fata 18.10.2007).

Dispozitia cuprinsa in art. 283 lit. e) din Codul muncii , reglementeaza dreptul material la actiune in cazul neexecutarii Contractului Colectiv de Munca, ori a unor clauze ale acestuia, altele decat drepturile salariale, intrucat in privinta acestora legiuitorul a dat o reglementare distincta si anume aceea cuprinsa la lit c) art. 283 Codul muncii .

Aceasta este de altfel parerea si recomandarea rezultata in urma intalnirii dintre conducerea CSM si membrii Comisiei de unificarea practicii judiciare cu presedintele sectiei civile de la ICCJ si presedintii sectiilor civile, conflicte de munca si asigurari sociale ai curtilor de apel, pentru discutarea problemelor de practiva judiciara neunitara sedinta CSM din 12 martie 2008.

Sustinerile instantei de fond, conform carora premierea acordata de Ziua Electrificarii si premierea de paste este asimilata unui ajutor social sunt lipsite de temei, intrucat, asa cum am aratat mai sus aceasta premiere se suporta din fondul de salarii iar nu din fondul de 2% cu destinatie exclusiv sociala asa cum este definit de art. 21 Codul fiscal. Rugam Onorata Curte, sa constate ca aceste premieri nu se regasesc in randul cheltuielilor sociale ce pot fi facute de catre angajator din fondul de ajutor social prevazut la art. 21 - Codul fiscal.

Avand in vedere aceste considerente, solicita admiterea recursului, casarea sentintei instantei de fond si desfiintarea acesteia ca fiind nelegala si netemeinica, retinerea cauzei spre judecare si pe fond, admiterea actiunii asa cum a fost formulata si motivata, respingerea exceptiei prescrierii dreptului la actiune ca neintemeiata.

In drept, se invoca dispozitiile art. 299-316 C. pr. civ., Codul muncii , Lg. Sindicatelor, Contractele Colective de Munca mentionate mai sus.

De asemeni, in baza art. 242(2) solicita judecarea in lipsa.

In instanta de recurs nu au fost administrate probe noi.

Analizand recursul declarat in cauza, prin prisma criticilor recurentilor, cat si din oficiu, conform art. 3041 C. pr. civ., Curtea  retine ca recursul  este   fondat .

Curtea apreciaza ca sunt intemeiate criticile recurentului privind gresita retinere a prescriptiei dreptului la actiune cu privire la pretentiile deduse judecatii reprezentate de Ajutorul material acordat de Ziua EIectrificarii pentru anii 2007-2008 .

Potrivit dispozitiilor art. 155 din art. 279 (art. 159 din art. 279 republicat), salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.

In temeiul art. 41 din Contractul Colectiv de Munca la Nivel N., adaosurile la salariul de baza sunt:

a) Adaosul de acord;

b) Premiile acordate din fondul de premiere calculate  minim 1,5% din fondul de salarii realizat lunar si cumulat;

c) Alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor;

Ajutorul material acordat de Ziua EIectrificarii este prevazut in Contractele Colective de Munca pe anii 2005-2006 prelungit prin acte aditionale si anii 2009- 2010, pentru salariatii S. C. E. SA, membrii de sindicat si face parte din categoria adaosurilor pevazute la pct. c),

Simplul fapt ca drepturile ce fac obiectul actiunii reclamantilor se intituleaza „ajutor material “ nu poate conduce la concluzia ca acestea nu reprezinta drepturi salariale, venituri cu caracter salarial, cata vreme   se acorda salariatului pentru munca depusa in baza contractului individual de munca, a carei contraprestatie o reprezinta, alaturi de salariul de baza, sporuri si celelalte adaosuri.

In raport de dispozitiile art. 283 alin. 1 lit. c) din art. 279 , in mod gresit inlaturate de la aplicare de prima instanta, cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, in situatia in care obiectul conflictului individual de munca consta in plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri catre salariat.

Cum cererea reclamantilor a fost inregistrata la instanta de fond in data de 09 04 2010, inainte de implinirea termenului de prescriptie de 3 ani raportat la ziua Electrificarii pentru anii 2007-2008  este la data de 18 octombrie  2007/2008 (date la care s-a nascut dreptul la actiune al reclamantilor  pentru acordarea drepturilor ce fac obiectul actiunii) , Curtea retina ca in mod eronat instanta de fond a constat ca dreptul la actiune in privinta acestor sume este prescris.

Potrivit dispozitiilor art. 312 alin 3 C. „…casarea hotararii recurate se dispune pentru motivele prevazute de art. 304 pct. 1,2,3,4 si 5 precum si in toate cazurile in care instanta a carei hotarare este recurata  a  solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului sau modificarea solutiei nu este posibila fiind necesara administrarea de probe noi .”

Avand in vedere cele de mai sus, este evident ca admitand exceptia prescriptiei si respingand actiunea ca atare, Tribunalul in mod gresit nu a intrat in solutionarea fondului cauzei, ceea ce face necesara admiterea recursului si aplicarea sanctiunii prevazute de art. 312 alin. (5) din Codul de procedura civila.

Pentru considerentele expuse, Curtea va admite recursul, va casa sentinta recurata si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul declarat de recurentul-reclamant S. L. AL DISPECERILOR ENERGETICI FEROVIARI DIN ROMANIA, in calitate de reprezentant al membrilor de sindicat: A. M., B. M., B. I., B. V.,  C. D., D. A., N. C., O. M., S. M., L. R., N. G.,  R. C. C., J. C. G.,  R. M., V. D., L. M., R. A., C. A., I. P., impotriva sentintei civile nr. 5361/24.05.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. ...X, in contradictoriu cu intimata-parata .

Caseaza sentinta recurata si trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   conflict de munca    ajutor    contract colectiv de munca    fondul de salarii    drepturi salariale    indemnizatii    sporuri    adaosuri    salariu de baza    premii    impozit    daune    contract individual de munca   


Sus ↑