• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Motivarea deciziei de necorespundere profesionala. Respectarea termenului de preaviz si oferirea unui alt loc de munca

Hotararea nr. 833 din 28 Martie 2019
Pronuntata de Curtea de Apel Constanta

Pe rol, judecarea apelului declarat de apelantul _ SRL, cu sediul in Drobeta T S, _, jud. M, impotriva sentinTei civile nr. 548/27. 09. 2018, pronunTata de Tribunalul M – SecTia Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul B C_, cu domiciliul ales la Cabinet Avocat B_ din Drobeta T S,, jud. M, avand ca obiect „contestaTie decizie de concediere”. Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal facut in SedinTa publica au lipsit parTile. 
Procedura legal indeplinita. 
S-a facut referatul cauzei de catre grefier ul de SedinTa care invedereaza ca mersul dezbaterilor a fost consemnat in incheierea de SedinTa de la 21. 03. 2019, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronunTarea in cauza la data de 28. 03. 2019, incheiere ce face parte integranta din prezenta decizie. 
 
CURTEA,
 
Deliberand asupra apelului civil de faTa constata urmatoarele:
            Prin sentinTa civila nr. 548/27. 09. 2018, pronunTata de Tribunalul M – SecTia Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, i n baza art. 139 al. 5 Cod procedura  civila s-au disjuns petitele avand ca obiect „drepturi baneSti”, respectiv plata drepturilor salariale pe luna martie 2018, 12 zile din luna aprilie 2018,  plata sporului de noapte, a sporului pentru orele suplimentare, plata sporului pentru orele lucrate in zilele de sarbatori legale, plata c/valorii co ncediului de odihna neefectuat, aferente perioadei 19. 09. xxxxxxxxxxxxxx18. 
S-a fixat termen de judecata la data de 25. 10. 2018, cu citarea parTilor. 
S-a admis contestaT ia formulata de con testatorul B C_ in contradictoriu cu intimata _ S_. 
S-a constatat nula decizia nr. 129/12. 04. 2018 emisa de intimata _ S_ SRL Dr. Tr. S . 
S-a dispus reintegrarea contestatorului pe postul de agent de securitate, deTinut anterior concedierii. 
A fost obligata intimata sa plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii Si pana la data  reintegrarii efective. 
Pentru a se pronunTa astfel, instanta a reTinut:
Con testatorul B C_ a fost salariatul in timatei _ SRL din data de 20. 09. 2017, fiind incadrat ca agent de securitate, conform contractului individual de munca  inregistrat sub nr. 112/19. 09. 2017. 
Prin decizia nr. 129/12. 04. 2018 emisa de intimata s-a dispus incetarea contractului  individual  de munca  al contestatorului incepand cu data de 12. 04. 2018, conform art. 61 lit. d) art. 279
Prin contestaTia dedusa judecaTii se solicita a nularea deciziei nr. 129/12. 04. 2018, reintegrarea in funcTia deTinuta anterior concedierii, p lata drepturilor salariale de la data concedierii pana la data repunerii efectiv e in funcTie, actualizate la zi. 
Examinand solicitarile c ontestatorului, Tribunalul a ret inut ca masura concedierii dispusa prin decizia contestata a fost intemeiata pe disp. a rt. 61 lit. d) art. 279 , care prevede ca „ Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care Tin de persoana salariatului …. in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat ”. 
in situaTia in care angajatorul dispune concedierea salariatului apreciind ca acesta nu corespunde profesional postului pe care este incadrat, art. 279 prevede o procedura prealabila anterioara emiterii deciziei, stabilind anumite obligatii in sarcina angajatorului, respectiv:
1. sa evalueze prealabil salariatul conform procedurii de evaluare stabilita prin contractul colectiv de munca sau, in lipsa acestuia, prin  regulamentul intern ( art. 63 alin. 2 art. 279 );
2. sa acorde salariatului preavizul prevazut de art. 75 alin. 1 art. 279 sau de contractul colectiv de munca  aplicabil;
3. sa propuna salariatului alte locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala, iar i n situaTia in care nu dis pune de locuri de munca vacante, are obligatia de a solicita sprijinul agenTiei teritoriale de ocupare a forTei de munca in vederea redistribuirii salariatului, coresp unzator pregatirii profesionale ( art. 64 alin,1,2 art. 279 ). 
Potrivit art. 62 alin. 3 art. 279 „decizia de concediere se emite in scris Si, sub sancTiunea nulitaTii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt Si in drept…. . ”
Raportand situaTia de fapt din speTa la dispoziTiile legale anterior enunTate, Tribunalul  constata ca decizia nr. 129/12. 04. 2018 este lovita de nulitate absoluta pentru urmatoarele motive:
Decizia de concediere emisa de angajator este sumar redactata, nu cuprinde motivele de fapt pentru care s-a dispus masura, ci numai se invoca dispoziTiile art. 61 lit. d) coroborat cu art. 75 alin. 1 art. 279 , aratandu-se ca „incepand cu data de 12. 04. 2018 inceteaza contractul  individual  de munca al d-nului B C_ angajat in funcTia de agent securitate la  _ S_ SRL, conform art. 61 lit . d) art. 279 , data la care au expirat cele 20 zile lucrato are de preaviz. ”
Cat p riveSte acordarea preavizului s-a constatat ca, deSi in decizie se face trimitere la disp. art. 75 alin. 1 art. 279 Si s-a menTionat ca incetarea contractului de munca se produce dupa expirarea preavizului, in fapt, intimata nu a  acordat contestatorului cele 20 zile lucratoare de preaviz . 
Prin definiTie, preavizul presupune inStiinTarea prealabila a salariatului despre incetarea raporturilor de munca, avand drept scop evitarea consecinTelor negative pe care le-ar produce denunTarea unilaterala a contractului pentru salariat, reglementarea preavizului constituind o garanTie a dreptului la munca Si a stabilitaTii in munca. 
Neacordarea preavizului rezulta din raspunsurile formulate de intimata la interogatoriu  (intrebarea nr. 3), cat Si din foile colective de prezenTa pe lunile martie, aprilie 2018 din care reiese ca contestatorul a fost prezent la serviciu ( filele 53, 174-175, 191 dosar). 
Potrivit deciziei in interesul legii nr. 8 /2014 pronunTata de Inalta Curte de CasaTie Si JustiT ie, „ neacordarea preavizului cu durata minima prev. de art. 75 alin. 1 art. 279 …atrage nulitatea absoluta a masurii de concediere Si a deciziei de concediere. ”
De asemenea, s-a mai constatat ca intimata _ SRL, anterior luarii masurii concedierii contestatorului, nu a procedat la evaluarea prealabila a acestuia conform unei procedurii de evaluarea, efectuarea acestei evaluari fiind esenTiala pentru a aprecia asupra necorespunderii profesionale a salariatului raportat la obligatiile de serviciu ale acestuia. 
in raport de temeiul juridic in baza caruia s-a dispus concedierea contestatorului/art. 61 lit. d art. 279 , angajatorul avea obligatia legala de a-i propune salariatului locuri de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, in situaTia in care nu dispunea de locuri de munca, avea obligatia de a solicita sprijinul agenTiei teritoriale de ocupare a forTei de munca in vederea redistribuirii salariatului, coresp unzator pregatirii profesionale, insa, in cauza, intimata _ SRL nu a urmat aceasta procedura Si nu a depus inscrisuri doveditoare in acest sens. 
Legalitatea masurii concedierii este analizata in raport de temeiul juridic reTinut de angajator prin decizia de concediere Si de funcTia indeplinita de salariat, conform contractului  individual  de munca, iar in cauza dedusa judecaTii, aSa cum s-a aratat, concedierea a fost dispusa in baza art. 61 lit. d) art. 279 - necorespunderea profesionala a contestatorului incadrat ca agent de securitate, potrivit contractu lui de munca incheiat intre part i. 
Nu au fost reTinute apararile formulate de avocatul intimatei cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei, in sensul ca angajatorul a facut dovada necorespunderii profesionale prin inscrisurile depuse la dosar – referate din care rezulta ca contesta torul a lovit autoturismul apart inand societaTii, respectiv ca lipseau piese de pe acest autoturism, intrucat, aSa cum s-a aratat, contestatorul a fost incadrat Si a  desfaSurat activitate ca agent de securitate, nu ca Sofer. 
Eventualele prejudicii produse in patrimoniul societaTii, nu pot conduce la concedierea salariatului pentru  necorespundere profesionala, deoarece necorespunderea in munca trebuie analizata sub aspect profesional, deosebindu-se de raspunderea salariatului pentru prejudiciile produse angajatorului, respectiv de abaterile disciplinare care pot justifica masura concedierii ca sancTiune disciplinara, temeiurile juridice Si condiTiile de antrenare a raspunderii fiind diferite pentru raspunderea patrimoniala, respectiv pentru raspunderea disciplinara. 
Potrivit art. 78 art. 279 , „concedierea dispusa cu nerespectare a procedurii prevazuta de lege este lovita de nulitate absoluta”. 
FaTa de faptul ca intimata nu a acordat contestatorului preavizul minim de 20 de zile lucratoare, nu l-a evaluat, in prealabil, pe contestator pentru a aprecia asupra necorespunderii profesionale a acestuia, nu i-a oferit lo curi de munca in cadrul societat ii corespunzator pregatirii acestuia Si nici nu a solicitat sprijinul agenTiei de ocupare a forTei de mu nca pentru redistribuirea sa, s-a constatat ca masura concedierii este lovita de nulitate absoluta, fiind dispusa cu nerespectarea dispoziTiilor legale. 
ASa fiind, s- a constata t nula decizia nr. 129/12. 04. 2018 emisa de intimata _ S_ SRL Si in baza art. 80 alin. 2 art. 279 vor fi repuse parTile in situat ia anterioara emit erii deciziei, in sensul ca s- a  d ispus reintegrarea contestatorului pe postul de agent de securitate, deTinut anterior concedierii. 
in b aza art. 80 alin. 1 art. 279 a fost obligata intimata _ SRL sa plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii Si pana la data reintegrarii efective. 
Avand in vedere considerentele in fapt Si in drept anterior expuse, s-a constatat intemeiata contestaTia, fiind admisa. 
i n baza art. 139 al. 5 Cod procedura civila au fost disjun se petitele avan d ca obiect „drepturi ban eSti” pentru care este necesara administrarea de probe suplimentare, fiind inregistrat un dosar separat. 
impotriva acestei sentinTe, in termen legal Si motivat a declarat apel apelantul _ SRL, criticand-o pentru nelegalitate. 
           C ontestatorul a fost salaria tul societaTii din data de 19. 09. 2017 conform CIM inregistrat sub nr. 112 pe funcTia de agent securitate. 
            Ulterior acesta a fost promovat pe funcTia de agent de intervenTie, cu acelaSi salariu. Specific funcTiei sale de intervenTie, era deplasarea in cazul unei alarmari a unui obiectiv la sediul obiectivului respectiv, deplasare ce se face cu autovehiculele din dotarea societaTii noastre. 
           Ca urmare a repetatelor accidente neanunTate de contestator produse cu autoturismul precum Si a exploatarii defectuoase a autoturismului au fost intocmite, la preluarea turei rapoarte de cel care prelua schimbul Si Seful lui direct. 
             Mai mult, reclamantul prezenta dezinteres total faTa de autoturism fiind gasit cu Stergatoare rupta sau lipsa, scaun Sofer rupt, fiind practic o conduita ce denota cu certitudine necorespundere profesionala a angajatului de la acea vreme. 
            De asemenea aSa cum reiese din raportul din data de 31. 03. 2018, necontestat de reclamant, acesta a folosit autoturismul Si in afara orelor de program fiind implicat chiar intr-un accident rutier solicitarea Sefului sau fund de inlocuire din funcTia de agent de intervenTie in agent de securitate. 
           Iata deci ca necorespunderea profesionala s-a constatat inca din data de 31. 03. 2018 Si nu a fost contestata de reclamant. Acesta chiar a fost trecut pe o alta funcTie Si anume de agent securitate din agent de intervenTie Si nici aceasta trecere nu a fost contestata de reclamant. 
           Dupa ce a fost din nou trecut pe funcTia de agent de securitate tot ca urmare a avut o conduit a necorespunzatoare in sensul ca nu purta Tinuta-regulamentara fiind-neglijent Si nu cunoStea atribuTiile de serviciu, nu a binevoit sa citeasca nici macar ce trebuia sa aiba in paza. 
            Toate aceste aspecte nu duc decat la concluzia ca reclamantului i-a fost oferit un alt loc de munca (agent de securitate) cu alte atribuTii Si anume de paza a unui post, nu de intervenTie la anumite sesizari Si faptul ca acesta nu a contestat trecerea pe un alt loc de munca. 
             FaTa de perseverenTa in timp a faptelor sale nu mai era necesara o alta evaluare a acestuia, deoarece evaluarea profesionala se face zi de zi de Sefii direct, iar necorespunderea acestuia nu este de natura sa poata fi imbunataTita ci doar ar fi creat noi prejudicii societaTii. 
             Este adevarat ca neacordarea preavizului este un motiv de nulitate a unei decizii, dar esenTial este rolul acestui preaviz Si anume acela ca angajatul sa-Si gaseasca un nou loc de munca. Dar efectul concedierii a fost ca reclama ntul Si-a gasit imediat loc de  munca Si, deSi a fost contactat telefonic de Seful lui direct, a treia zi pent ru a  se face lichidarea, reclamantul i-a raspuns ca se afla in Germania unde lucreaza. 
             Iata deci ca efectul avut in vedere al preavizului s-a realizat, reclamantul fiind angajat a treia zi de cand a fost concediat. 
            Cu privire la acest aspect solicit a ca societatea sa nu mai fie obligata sa plateasca re clamantului drepturile salarial e de la data de 12. 04. 2018 deoarece acesta s-a reangajat Si a realizat venituri. 
             FaTa de toate aceste motive solicita in probatoriu proba testimoniala cu martori pentru a dovedi ca reclamantul a gasit loc de munca imediat comunicarii deciziei Si proba cu inscrisuri, deoarece a notificat pe reclamant sa se prezinte la serviciu. 
Solicita admiterea apelului Si pe fond respingerea acTiunii. 
Apelul este nefondat. 
Obiectul acTiunii pendinte il reprezinta decizia nr. 129/12. 04. 2018 emisa de apelant a, prin care s- a dispus in cetarea contractului individual de munca al contestatorului, incepand cu data de 12. 04. 2018, conform art. 61 lit. d) art. 279 , respectiv pe motiv de necorespundere profesionala . 
Prima instanta a constatat ca decizia de incetare a contractului individual de munca al contestatorului este afectata de mai multe motive de nulitate absoluta, fiind emisa deci cu incalcarea prevederilor legala, astfel cum se dezvolta in cele ce urmeaza. 
Or, primul motiv de nulitate Si cel mai important este legat de faptul ca d ecizia de concediere emisa de angajator este sumar redactata Si nu cuprinde motivele de fapt pentru care s-a dispus masura, ci numai se face trimitere la dispoziTiile art. 61 lit. d) coroborat cu art. 75 alin. 1 art. 279
Potrivit dispoziTiilor art. 76 lit. a din art. 279 , coroborate cu disp. art. 252 al. 2 lit. a C. muncii, decizia de concedi ere se emite in scris Si, sub sancTiunea nulitaTii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt Si in drept. 
instanta constata ca dispoziTia atacata nu cuprinde niciun fel de motivare pe situaTia de fapt pe care s-ar intemeia concluzia ca ar fi incidente textele legale la care se face trimitere Si anume dispoziTiile art. 61 lit. d) coroborat cu art. 75 alin. 1 art. 279
Pe de alta parte, aceste texte legale care permit concedierea unui angajat pe motiv de necorespundere profesionala, pentru a fi aplicabile, impun o dezvoltare a tuturor argumentelor care sunt de natura a conduce la o astfel de concluzie, tocmai pentru a se evita un eventual abuz din partea angajatorului, care se afla pe o poziTie dominanta in cadrul raporturilor de munca . 
De asemenea, potrivit disp. art. 79 din art. 279 , in caz de conflict de munca,  angajatorul nu poate invoca in faTa instanTei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere. 
Prin urmare, menTiunile din apel prin care apelanta iSi justifica decizia de concediere pe motive de necorespundere profesionala sunt neavenite Si tardive, de vreme ce nu se regasesc Si in cadrul deciziei supuse cenzurii judecatoreSti . 
in jurisprudenTa s-a stabilit ca trimiterea facuta in decizie la aSa numitele referate sau note de constatare in care ar fi „descrisa” fapta nu au nicio relevanTa faTa de dispoziTiile legale care impun in mod strict Si imperativ elementele obligatorii ale unei asemenea decizii. 
In cazul de faTa, a ratarea faptelor ce au atras masura concedierii s-a efectuat abia in faTa instanTei, cu ocazia soluTionarii contestaTiei, ceea ce nu inlocuieSte omisiunea angajatorului, intrucat fiind vorba de o nulitatea  absoluta, pentru nerespectarea cerinTelor de forma ad validitatem, aceasta nu poate fi acoperita prin confirmare. 
in cauza devin deci incidente disp. art. 78 din art. 279 , Si anume concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta. 
Analiza celorlalte motive de nulitate care ar afecta decizia de concediere devine de prisos, avand in vedere ca decizia in discuTie poate fi anulata pentru constatarea unui singur motiv de acest gen. 
Totodata, prima instanta a facut Si aplicarea disp. art. 80 alin. 2 art. 279 , care impune ca urmare a constatarii nulitaTii deciziei de concediere sa fi e repuse parTile in situatia anterioara emiterii deciziei, respectiv reintegrarea contestatorului pe postul de agent de securitat e, deTinut anterior concedierii, dar Si obligatia de plat a catre contestator a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate Si reactualizate Si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii Si pana la data reintegrarii efective. 
Prin urmare, nu are relevanTa pentru soluTionarea prezentei cauze daca reclamantul Si-ar fi gasit sau nu un alt loc de munca, ulterior concedierii sale, ci important este a se analiza daca decizia de concediere este sau nu afectata de un motiv de nulitate absoluta. 
Odata ce este reTinu t un singur astfel de motiv de nulitate absoluta, se impune pe cale de consecinTa aplicarea disp. art. 80 alin. 2 art. 279 , care impun repunerea parTilor in situatia anterioara emiterii deciziei . 
Daca angajatul iSi mai doreste sau nu sa fie reintegrat in cadrul societaTii de unde a fost concediat Si termenul limita pana la care vor fi platite despagubirile pentru concedierea nelegala sunt aspecte ulterioare concedierii, putand fi cercetate eventual in cadrul unui alt litigiu, daca s-ar mai impune. 
In concluzie, potrivit disp. art. 480 cpc, apelul va fi respins ca nefondat. 
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
iN NUMELE LEGII
DECIDE:

 
Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelantul _ SRL, cu sediul in Drobeta T S, _, jud. M, impotriva sentinTei civile nr. 548/27. 09. 2018, pronunTata de Tribunalul M – SecTia Conflicte de Munca Si Asigurari Sociale in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul B C_, cu domiciliul ales la Cabinet Avocat B_ din Drobeta T S,, jud. M, avand ca obiect „contestaTie decizie de concediere”. 
Decizie definitiva. 
PronunTata in SedinTa publica, azi, 28 Martie 2019 . 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avocat concediere    acocat litigii de munca    contestatie decizie de concediere    reintegrare salariat    despagubiri concediere    nulitate concediere    motive concediere   


Sus ↑