• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contestatie decizie suspendare contract de munca

Hotararea nr. 1237 din 07.02.2013
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata la Tribunalul, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ..,  reclamantul  AD a chemat în judecata parata SC, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta, sa se constatate nulitatea absoluta a deciziilor nr. .. din .. si .. din .., emise de catre parata,  si pe fond sa se dispuna repunerea partilor în situatia anterioara prin reîncadrarea sa în functia de specialist resurse umane, si obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si actualizate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In subsidiar, în cazul în care nu se retine exceptia nulitatii absolute a deciziilor atacate, pe fondul cauzei, a solicitat anularea deciziilor ca fiind netemeinice si nelegale, repunerea partilor în situatia anterioara prin reîncadrarea sa în functia de specialist resurse umane, si obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si actualizate, si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, si în temeiul art. 274 C.pr.civ. obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca prin Contractul individual de munca încheiat si înregistrat sub nr. … în registrul de evidenta a salariatilor din S.C. a fost angajat în functia de specialist resurse umane, în cadrul Compartimentului Administrativ - Secretariat, unde si-a desfasurat neîntrerupt activitatea pana în luna octombrie 2012, iar la data de … i s-a comunicat înstiintarea nr…., prin care i s-a acordat un preaviz de 20 de zile lucratoare, urmand ca la împlinirea acestui termen sa înceteze contractul individual de munca potrivit deciziilor nr. … si nr. ….
A precizat ca din analiza continutului celor doua decizii atacate, respectiv din înserarea în cuprinsul deciziei nr. .. a mentiunii privitoare la criteriile de stabilire a ordinii de prioritati specifice concedierilor colective, rezulta ca S.C. a procedat la o concediere colectiva a salariatilor, fara a respecta procedura concedierii colective stipulata în dispozitiile art. 68-74 din Legea nr. 53/2003 - art. 279 republicata, nerespectarea acestei proceduri avand drept consecinta nulitatea absoluta a concedierii dispuse.
In subsidiar, a aratat ca în continutul deciziilor nr. .. si nr. …, cat si al preavizului … sunt mentionate doua societati comerciale S.C. si SC, între cele doua societati comerciale nu exista identitate juridica, fapt ce reiese în mod evident din actul constitutiv si statutul S.C, în aceste  documente neregasindu-se denumirea SC ca forma prescurtata a denumirii \"S.C. \".
A mai aratat ca deciziile atacate nu respecta elementele de continut obligatoriu stabilite de art.76 lit. c din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , republicata, astfel: „în ce priveste motivele care determina concedierea deciziile atacate nu precizeaza motivele care  au determinat luarea acestei masuri si în ce priveste criteriile de stabilire a ordinii de prioritati: art.76 lit. c din Legea nr. 53/2003 - muncii, republicata, prevede ca aceste criterii se trec în decizia de concediere numai în cazul concedierilor colective. In art. 1 alin. 3 din decizia nr. 224/2012 se mentioneaza ca \"criteriile de stabilire ordine prioritati sunt cele prevazute de CCM la nivel de unitate\".
In situatia în care  i-a încetat contractul individual de munca potrivit dispozitiilor din art. 279 , prin concediere individuala, înserarea în cuprinsul deciziei atacate a mentiunii privitoare la criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, specifice concedierilor colective, duce la concluzia ca S.C. a procedat la o concediere colectiva a salariatilor sai, inclusiv a sa, fara a respecta procedura concedierii colective stipulata în dispozitiile art. 68 - din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , republicata, nerespectarea acestei proceduri avand drept consecinta nulitatea absoluta a concedierii dispuse.
In ce priveste dispozitiile art. 65 alin.2 Legea nr. 53/2003 - art. 279 , republicata, potrivit carora desfiintarea locului de munca trebuie sa aiba o cauza reala si serioasa, precizand ca aceasta cerinta nu a fost îndeplinita de intimata.
In drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art.76,78,80. 269 si urmatoarele din Legea nr. 53/2003 - art. 279 , republicata, si art. 112 si urm. Cod procedura civila.
Parata S.C. a formulat întampinare prin care a solicitat respingerea exceptiei de nulitate absoluta  invocata de reclamant, întrucat unitatea nu a efectuat  concedieri colective  si prin urmare  nu pot fi aplicate  dispozitiile art. 68-74 din Legea nr. 53/2003 - art. 279 .
Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea contestatiei  si mentinerea deciziilor nr. 224/08.10.2012 si nr. 228/09.10.2012, ca fiind temeinice si legale avandu-se în vedere  faptul ca în continutul deciziilor si al preavizului nu au fost invocate doua societati comerciale diferite, asa cum sustine reclamantul, respectiv SC si SC, în realitate fiind vorba de una si aceeasi societate comerciala în continutul documentelor folosindu-se  prescurtarea SC înca de la înfiintarea societatii.
Cu privire la faptul ca deciziile atacate nu respecta elementele de continut obligatoriu, a precizat ca in decizie si în preaviz este invocat documentul denumit  „Analiza diagnostic, economico-financiara\", înregistrat în cadrul Societatii sub nr. 3.552 / 02.10.2012, de unde rezulta o stare economica destul de precara a societatii, iar acest document a fost prelucrat tuturor salariatilor.
Motivul ca s-a invocat în decizie \"criteriul de stabilire ordine prioritati” desi acesta se trece doar în cazul concedierilor colective, nu este întemeiat întrucat în Contractul Colectiv de Munca pe unitate înregistrat la ITM Gorj sub nr. 143/17.08.2012, este  prevazuta o astfel de clauza
In legatura cu faptul ca nu s-a facut dovada notificarii AJOFM Gorj, cu privire la masura luata, a precizat ca nu s-au efectuat concedieri colective, acest fapt rezultand din compararea statelor de functii si a organigramelor de personal, atat cele dinainte cat si cele ulterioare acestor concedieri.
Referitor la faptul ca în cadrul compartimentului in care a activat reclamantul a mai fost angajata o persoana, a precizat parata ca angajarea s-a facut la începutul lunii iunie 2012, deci anterior aparitiei documentului denumit  „Analiza diagnostic\", respectiv data de 02.10.2012, iar pe de alta parte, un consilier juridic este mult mai util la acest compartiment, avand în vedere volumul mare de contracte procesat, precum si gestionarea mai eficienta a litigiilor rezultate.
Au fost anexate în copie Hotararea nr. 54/29.11.2012 a Consiliului Local Rovinari privind aprobarea organigramei, statutului de functii de personal  al SC Apa Canal Salubritate SRL, începand cu data de 01.12.2012, organigrama, statul de functiuni, statul de personal  la data 02.10.2012, adresa nr. 15457/20.08.2012 emisa de Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj, extras din  „Tratat de Dreptul Muncii \" autor. Profesor Universitar Doctor- Alexandru Tiefea, cererile formulata de reclamantul AD înregistrate sub nr. 2768 din 24.07.2012 si nr. 3388 din 12.10.2011, referat de necesitate întocmit de AD înregistrat sub nr. 3858 din 29.11.2011, înscrisul intitulat „Analiza diagnostic, economico-financiara\".
In vederea solutionarii cauzei, instanta a solicitat paratei sa comunice numarul de salariati concediati în perioada octombrie – noiembrie 2012, motivul concedierilor, precum si numarul de salariati ai societatii în luna octombrie 2012, raspunsul la relatiile solicitate fiind comunicate fiind comunicat cu adresa nr. 219/21.01.2013.
Analizand probatoriul administrat în cauza, Tribunalul constata ca actiunea reclamantului este neîntemeiata, pentru urmatoarele considerente:
Reclamantul AD a fost angajat în functia de specialist resurse umane în cadrul Compartimentului Administrativ-Secretariat al SC.
Prin decizia nr. …, modificata prin decizia nr. … s-a dispus încetarea contractului individual de munca al reclamantului dupa expirarea perioadei de preaviz, urmare a desfiintarii postului ocupat de catre reclamant din motive economice.
Reclamantul a contestat aceste decizii, invocand faptul ca parata nu a respectat la concediere procedura prevazuta de art. 68-74 din art. 279 , fapt ce atrage nulitatea absoluta a deciziei de încetare a contractului individual de munca.
La randul sau, parata s-a aparat sustinand ca dispozitiile la care reclamantul face referire reglementeaza concedierea colectiva, ori ea nu a procedat la concedieri colective, ci la concedieri individuale.
Tocmai pentru a clarifica aceste aspecte, instanta a solicitat relatii cu privire la numarul total de salariati ai paratei anterior concedierii reclamantului, numarul de salariati concediati si motivul concedierilor efectuate.
Din adresa nr. …. (fila 109 din dosar), rezulta faptul ca la începutul lunii octombrie 2012, societatea parata avea un numar de 132 de salariati si a efectuat un numar de opt concedieri din motive economice. Potrivit art. 68 alin. 1 lit. b din art. 279 , concedierea colectiva presupune concedierea a cel putin 10% din salariati în situatia în care angajatorul care disponibilizeaza are încadrati cel putin 100 si cel mult 300 de salariati.
In cazul de fata, parata nu a concediat 10% dintre salariatii sai, astfel ca nu poate fi vorba despre concediere colectiva. Ori, procedura prevazuta de art. 68-74 din art. 279 reglementeaza concedierile colective si nu concedierile individuale, astfel ca nu se poate vorbi despre nulitatea deciziei de concediere pentru faptul ca nu ar fi fost urmata aceasta procedura.
Nici faptul ca în cuprinsul deciziei s-a folosit prescurtarea SC nu este un motiv care sa atraga nulitatea deciziei de concediere, din actele aflate la dosar fiind evident ca prescurtarea era uzitata si de catre salariati, chiar reclamantul folosind-o în cereri sau referate (a se observa înscrisurile de la filele 44-46 din dosar).
Instanta retine ca în urma analizei economico-financiara nr. 3552/2.10.2012, s-a decis reducerea cheltuielilor de personal ale societatii parate cu pana la 30%, urmare a dificultatilor economice.
Prin Hotararea nr. 54/29.11.2012 a Consiliului local  a fost aprobata o noua organigrama a societatii parate, postul ocupat de reclamant, acela de specialist resurse umane în cadrul Compartimentului Administrativ-Secretariat fiind desfiintat. La dosar a fost depusa organigrama, din cuprinsul acesteia rezultand faptul ca desfiintarea postului a fost una efectiva.
Este adevarat ca în cadrul Compartimentului Administrativ-Secretariat se regaseste functia de consilier juridic, însa angajarea s-a facut înainte de luna octombrie 2012 si oricum posturile nu sunt similare. Angajatorul a decis cu privire la desfiintarea postului de specialist resurse umane, iar acest lucru a fost aprobat si prin Hotararea nr. 54/29.11.2012 a Consiliului local ce nu a fost contestata. In consecinta, instanta va respinge ca neîntemeiata contestatia formulata de reclamant.

Respinge contestatia formulata de reclamantul AD, cu domiciliul în, în contradictoriu cu parata SC, cu sediul…..
Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica din 7.02.2013, la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   salarizare    suspendarea contratului individual de munca    negociere   


Sus ↑